5
हननियादेन सफीरा
तर थेरी हननिया भिबा म्‍हि गिक मुबा, थेदेन थेला म्रिङ सफीरासे ह्राङदेन छ्‌याम मुबा टोगल गिक वारी चूङ्‌जी। थेन्‍नी ढिक्‍सी वारी चूङ्सी खबा टाङगाग्‍याम तिगै टाङगा चा ह्राङदेन छ्‌याम थान्‍जी। ओच्‍छे बाँकी टाङगा चा हननियासे मुल चेलागदे मुबा ग्‍लारी भसी जम्‍मान टाङगा चुदेन हिन्‍ना भिसी पाङ्जी।
जमाहेन्‍से पत्रुससे थेदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “हननिया ए शैतानना तहरी चिसी तिग्‍दा परमेश्‍वरला आत्‍मादेन छ्‌याम लुसीला ताम पाङ्बा? ओच्‍छे ह्राङला वारी चूङ्सी खबा टाङगा तिग्‍दा छुम्‍सी थान्‍बा? तिग थे वारी आचूङ्‌तेधोना एलान आहिन? ओच्‍छे चूङ्सी खबा टाङगाएनोन एलान मुबा, चु टाङगा एसे जे लइ म्‍हन्‍बा थेनोन लबारी खम्‍सेला मुबा। तर एदा चुह्रङ्बा गे लबा सेम खाह्रङ् लसी खजी? च्‍यागो, एसे म्‍हिगदेदा आहिन, तर परमेश्‍वरदा लुसीला ताम पाङ्बा मुला। चुह्रङ्बा ताम थेःमैछ्‌याम हननिया सरी पाप्‍सी सिजी। जमाहेन्‍से चु ताम थेःबा म्‍हिगदे जम्‍मादान ल्‍हानान लोङ्‌बा खजी। जमाहेन्‍से थेरी मुबा भ्‍योन म्‍हिगदे रेःसी थेला लास क्‍वानसे रिल्‍जी ओच्‍छे धुर्सारी भोर्सी ल्‍हुजी।
ओस्‍पन घण्‍टा सोम लिच्‍छा चु ताम था आयाङ्‌नान हननियाला म्रिङ न्‍हङरी खजी। जमाहेन्‍से पत्रुससे थेदा “एनीगदेसे वारी ओतेरीन चूङ्बा हिन्‍ना? ङादा पाङ्‍गो” भिसी भिमा, थेसे “लास्‍सो, ओतेरीन हिन्‍ना” भिसी भिजी।
जमाहेन्‍से पत्रुससे थेदा “एनीगदे ढिक्‍सी तिग्‍दा प्रभुला आत्‍मासे तिग लबा चीम भिसी च्‍याबारी म्‍हाइबा? च्‍यागो, एला ह्रेम्‍बोदा धुर्सारी ल्‍हुबागदे म्रापरीन मुला, एदाएनोन थेनीगदेसे मङग्‍यार भोर्ला” भिसी भिजी। 10 थेह्रङ् भिमैछ्‌याम थे पत्रुसला काङ ङामरी पाप्‍सी सिजी। जमाहेन्‍से थेला ह्रेम्‍बोदा ल्‍हुसी खबा भ्‍योनगदे न्‍हङरी खमा थे सिसी जिन्‍मुबा, ओच्‍छे थेनीगदेसे थेदाएनोन भोर्सी थेला ह्रेम्‍बोला ङामरी ल्‍हुजी। 11 जमाहेन्‍से जम्‍मान मण्‍डलीदेन चु पदरी “मण्‍डली” भिबा चा प्रभु येशू ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबा यरूशलेमला म्‍हिगदे हिन्‍ना। चु ताम थेःबा जम्‍मान म्‍हिगदेदा ल्‍हानान लोङ्‌बा खजी।
मुल चेलागदेग्‍याम तबा उदेकला गे
12 जमाहेन्‍से मुल चेलागदेग्‍याम म्‍हिगदेला गुङरी उदेकला गेगदे तबारी छ्‌याइजी, ओच्‍छे थेनीगदे जम्‍मान सोलोमनना दलानरी “सोलोमनना दलान” भिबा चा सोलोमन ग्‍लेसे स्‍होबा दलान मुबा, चु दलान यरूशलेमला मन्‍दिररी मुबा। सेम गिकनोन तसी ह्रुप तमुबा। 13 तर प्रभु येशूदा विश्‍वास आलबा स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदे न्‍हङला खालैसेनोन प्रभु येशूदा विश्‍वास लबा म्‍हिगदेदेन छ्‌याम ढिक्‍सी चिबारी भङ आलनी, तसैनोन थेनीगदेसे प्रभु येशूदा विश्‍वास लबा म्‍हिगदेला बारेरी ज्‍यबान ताम लमुबा। 14 जमाहेन्‍से प्रभुदा विश्‍वास लबा ह्रेम्‍फेबेदेन म्रिङम्‍हेमेगदेला हुल झन बढब तबान निजी। 15 मुल चेलागदेसे लबा उदेकला गेला बारेरी थेःसी म्‍हिगदेसे आखम्‍बा म्‍हिगदेथोरी पत्रुस खमा थेला क्रिपसे जे भिसै स्‍याप्‍गै भिसी आखम्‍बा म्‍हिगदेदा थेनीगदेला तीबा नान्‍बादेन छ्‌यामनोन भसी ग्‍याम ग्‍यामरी थान्‍मुबा। 16 ओच्‍छे यरूशलेमला क्‍यारक्‍युरला शहरग्‍यामसेनोन ल्‍हानान म्‍हिगदेसे आखम्‍बा म्‍हिगदेदेन म्‍हङसे स्‍याप्‍बा म्‍हिगदेदाएनोन थेरी भसी खमुबा। ओच्‍छे थे म्‍हिगदे जम्‍मान खम्‍मुबा।
मुल चेलागदेदा दुख पिन्‍बा
17 परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हि ओच्‍छे थेदेन छ्‌याम मुबा जम्‍मान सदुकीगदेसे मुल चेलागदेदा डाह लजी। 18 ओच्‍छे मुल चेलागदेदा चुङ्सी झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌जी। 19 तर म्‍हुनङ प्रभुला दूत गिक खसी झ्‍याल्‍खानना म्राप ठोङ्सी थेनीगदेदा मङग्‍यार भसी चुह्रङ् भिसी भिजी, 20 “एनीगदे निउ ओच्‍छे परमेश्‍वरला मन्‍दिररी राप्‍सी चु छार जुनीला बारेरी जम्‍मान ताम म्‍हिगदेदा थेःना लउ।”
21 स्‍वर्गदूतसे चुह्रङ् भिमाहेन्‍से थेनीगदे स्‍य्‍होरीन परमेश्‍वरला मन्‍दिररी वाङ्सी म्‍हिगदेदा लोप्‍बारी छ्‌याइजी।
थेनोन धुइरी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हि, थेदेन छ्‌याम मुबा म्‍हिगदे खजी, ओच्‍छे इस्राएली नेतागदे जम्‍मादान सभारी ङ्‌योइजी। जमाहेन्‍से मुल चेलागदेदा झ्‍याल्‍खानग्‍याम भबारी म्‍हिगदे पुइजी। 22 तर परमेश्‍वरला मन्‍दिरला सिपाहीगदे झ्‍याल्‍खानरी धोखसी च्‍यामा थेनीगदेसे थेरी खालैदा आम्राङ्‌नी। थेतबासेलमा थेनीगदे दोःसी निसी चु ताम पाङ्जी। 23 “ङन्‍से झ्‍याल्‍खानरी ताल्‍चा लसी थान्‍बादेन पालेगदे म्रापरी राप्‍सी चिबा म्राङ्जी, तर ङन्‍से म्राप ठोङ्सी च्‍यामा न्‍हङरी खालैदा आस्‍याप्‍नी।” 24 परमेश्‍वरला मन्‍दिरला कप्‍तानदेन परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेसे चु ताम थेःमाहेन्‍से दाहेन्‍से तिग तला भिसी थेनीगदे अलमल तजी।
25 थेनोन धुइरी थेरी खालै म्‍हि गिक खसी, “च्‍यागो, ह्राङनीसे झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌सी थान्‍बा म्‍हिगदे मी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी राप्‍सी म्‍हिगदेदा लोप्‍बान मुला” भिसी भिजी। 26 जमाहेन्‍से सिपाहीगदेदेन छ्‌याम परमेश्‍वरला मन्‍दिरला कप्‍तान निसी थेनीगदेदा कर आलना भजी। तिग्‍दा भिसम म्‍हिगदेसे थेनीगदेदा युङबासे तोला भिसी थेनीगदे लोङ्‌मुबा।
27 थेनीगदेसे थे मुल चेलागदेदा सभारी भसी ङाच्‍छापट्टि राप्‍पुङ्जी। ओच्‍छे परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिसे मुल चेलागदेदा चुह्रङ् भिसी ङ्‌योइजी, 28 “एनीगदेदा ङन्‍से येशूला मिन लसी खालैदा तिगै ताम थालोप्‍गो भिसी कुल्‍मुबा। तर च्‍यागो, एनीगदेसे लोप्‍बा चु ताम यरूशलेम नाङनोन थेःना लसी जिन्‍जीम, ओच्‍छे येशूदा साइबाला दोष एनीगदेसे ङन्‍दा लबारी म्‍हाइबा मुला।”* मत्ती २७:२५
29 तर पत्रुसदेन स्‍य्‍हान्‍दो मुल चेलागदेसे चुह्रङ् भिसी भिजी, “ङन्‍से म्‍हिगदेसे कुल्‍बा ताम आहिन, बरु परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम चा ङ्‌यान्‍नोन तोःमुला। 30 ह्राङनीसे येशूदा क्रुसरी टाँगब लसी साइबा मुबा, तर य्‍हाङला आखे म्‍हेमेला परमेश्‍वरसे येशूदा सिबाग्‍याम सोना लजी। 31 परमेश्‍वरसे इस्राएलीगदेसे ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःगै भिसी ओच्‍छे थेनीगदेला पापला दोष मेटब लबारी येशूदा शासन लबा म्‍हिदेन थार्बा पिन्‍बा म्‍हि स्‍होसी ह्राङला दाहिने छ्‌यापट्टि थान्‍जी। 32 चु जम्‍मान तामला साक्षी ङनी मुला, थेह्रङ्नोन लसी परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बा म्‍हिगदेदा पिन्‍बा परमेश्‍वरला आत्‍माएनोन साक्षी मुला।”
33 चु ताम थेःमाहेन्‍से थेनीगदेदा ल्‍हानान बोमो रेःजी, ओच्‍छे मुल चेलागदेदा साइबारी सल्‍लाह लबान मुबा। 34 तर यहूदी धर्मगुरुदेन छ्‌याम जम्‍मासेन मान लबा गमलिएल भिबा फरिसीसे सभाला ङाच्‍छा रेःसी थेनीगदेदा छिन्‍नङ मङग्‍यार निउ भिसी भिजी। 35 ओच्‍छे थेसे सभाला म्‍हिगदेदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “इस्राएलीगदे ह्राङनीसे चु म्‍हिगदेदा जे लबारी छ्‌याइबा मुला, थेरी होशियार तउ। 36 तिग्‍दा भिसम चु भन्‍दा ङाच्‍छाएनोन थूदास भिबा म्‍हिसे ङा घ्रेन म्‍हि हिन्‍ना भिसी भिमुबा। ओच्‍छे थेदेन छ्‌याम ओस्‍पन ग्‍यार्जा ब्‍लि म्‍हिगदे भ्रमुबा, ओच्‍छे थेदा साइजी। जमाहेन्‍से थेदेन छ्‌याम भ्रबा जम्‍मान म्‍हिगदे ससा बङबङ तजी, ओच्‍छे जम्‍मान गे आखेल्‍बा तजी। 37 चु म्‍हि भन्‍दा लिच्‍छाएनोन य्‍हुल्‍साला म्‍हि झ्‍याबा धुइरी गालीलग्‍याम यहूदा भिबा म्‍हि थोन्‍जी, ओच्‍छे ल्‍हानान म्‍हिगदे थेला लिच्‍छा भ्रजी, थेदाएनोन साइजी। जमाहेन्‍से थेदेन छ्‌याम भ्रबा म्‍हिगदे ससा बङबङ तजी। 38 दान्‍देला चु तामला बारेरीनोन ङाइ ह्राङनीदा पाङ्ला, चु म्‍हिगदेदा ह्राङनीसे तिगै आलना ख्‍लागो। तिग्‍दा भिसम चुगदेसे लबा चु गेदेन ताम म्‍हिगदेग्‍याम हिन्‍सम थे ह्रङ्नोन म्‍हासी निला। 39 तर चु गे परमेश्‍वरग्‍याम तबा हिन्‍सम ह्राङनीसे रोकब लबारी आखम। रोकब लबारी म्‍हाइजी भिसम ह्राङनी परमेश्‍वरला बिरोधरी रेःजीम भिबा ताम था तला।”
जमाहेन्‍से थेनीगदेसे थेला ताम ङ्‌यान्‍जी। 40 ओच्‍छे थेनीगदेसे मुल चेलागदेदा न्‍हङरी ङ्‌योइसी तोबा ग्‍याङ्‍बा लजी। ओच्‍छे “दोःसी खाइमै येशूला मिन किन्‍सी तिगै ताम थापाङ्‍गो” भिसी थेनीगदेदा पुइजी।
41 जमाहेन्‍से येशूला मिनरी बेइज्‍जत नाबाधोनाला तजी भिबा तामरी ताङ्सी ताङ्सी मुल चेलागदे थे सभाग्‍याम थोन्‍सी निजी। 42 ओच्‍छे थेनीगदे धिन धिननोन परमेश्‍वरला मन्‍दिरदेन दिम दिमरी निसी येशून थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट हिन्‍ना भिसी थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबारी आख्‍लानी।

5:11 चु पदरी “मण्‍डली” भिबा चा प्रभु येशू ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबा यरूशलेमला म्‍हिगदे हिन्‍ना।

5:12 “सोलोमनना दलान” भिबा चा सोलोमन ग्‍लेसे स्‍होबा दलान मुबा, चु दलान यरूशलेमला मन्‍दिररी मुबा।

*5:28 मत्ती २७:२५