7
स्‍तिफनससे म्‍हिगदेदा पाङ्बा
जमाहेन्‍से परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिसे, “चु ताम सत्‍य हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइमा, स्‍तिफनससे चुह्रङ् भिसी भिजी, “आबागदेदेन ज्‍योज्‍यो आलेगदे चु ताम ङ्‌यान्‍गो। जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन शक्ति मुबा परमेश्‍वरसे य्‍हाङला आखे म्‍हेमे अब्राहाम हारान भिबा नाम्‍सारी फेप्‍बा भन्‍दा ङाच्‍छा मेसोपोटामिया भिबा ग्‍लारी स्‍य्‍हूबा धुइरी थेसे परमेश्‍वरदा ह्राङला ङाच्‍छापट्टि म्राङ्जी।* उत्‍प १२:१ परमेश्‍वरसे थेदा ‘ए ह्राङला य्‍हुल्‍सादेन ह्राङला म्‍हिगदे ख्‍लासी ङाइ उन्‍बा य्‍हुल्‍सारी निउ’ भिसी सुङ्बा मुबा।* उत्‍प १२:१
“जमाहेन्‍से थे कल्‍दीगदेला य्‍हुल्‍साग्‍याम थोन्‍सी हारान भिबा नाम्‍सारी खसी चिजी। ओच्‍छे थेला आबा सिमाहेन्‍से परमेश्‍वरसे थेदा थे ग्‍लाग्‍याम दान्‍दे ह्राङनी स्‍य्‍हूबान लबा चु शहररी भजी।* उत्‍प ११:३१; १२:४ परमेश्‍वरसे थेदा थे ग्‍लारी निसी सम्‍पत्ति मी आहिन काङ थान्‍बा ग्‍ला सुत्तै आपिन्‍नी। तर सन्‍तान आरेसैनोन परमेश्‍वरसे थे ग्‍ला थेदेन थेला सन्‍तानदा पिन्‍ना भिसी कबुल लबा मुबा।* उत्‍प १२:७; १३:१५; १५:१८; १७:८ ओच्‍छे परमेश्‍वरसे थेदा “एला सन्‍तान अर्गु य्‍हुल्‍सारी निसी चितोःबा मुला, थे ग्‍लाला म्‍हिगदेसे थेनीगदेदा घ्‍यबा स्‍होसी ग्‍यार्जा ब्‍लि दिङधोना थेनीगदेसे नाआखम्‍बा दुख पिन्‍ना’ भिसी सुङ्जी।* उत्‍प १५:१३-१४; प्रस्‍था ३:१२ दोःसी परमेश्‍वरसे चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, ‘थेनीगदे जुन य्‍हुलला म्‍हिगदेला घ्‍यबा दोःसी चिला ङाइ थे य्‍हुलला म्‍हिगदेदा सजाय पिन्‍ना। जमाहेन्‍से थेनीगदे थे ग्‍लाग्‍याम थोन्‍सी चुनोन ग्‍लारी खसी ङादा तेन्‍ना।’
“परमेश्‍वरसे अब्राहामदेन छ्‌याम खतनाला कबुल लजी। ह्राङला झा इसहाक न्‍हसी भ्रेःरे तमाकुनु अब्राहामसे थेला खतना लजी। इसहाकसेनोन ह्राङला झा याकूबला खतना लजी, थेह्रङ् लसीन याकूबसेनोन ह्राङला च्‍युक न्‍ही कोलागदेला खतना लजी। ओच्‍छे थेला च्‍युक न्‍ही कोलागदे य्‍हाङ जम्‍मालान आखे म्‍हेमे दोजी।* उत्‍प १७:१०-१४; २१:२-४; २५:२६; २९:३०-३५
“थे आखे म्‍हेमेगदे न्‍हङरी योसेफ भिबादा थेला ज्‍योज्‍योगदेसे डाह लसी मिश्र य्‍हुल्‍सारी चूङ्सी पिन्‍जी। तसैनोन थेदेन छ्‌याम परमेश्‍वर मुबा।* उत्‍प ३७:११, २८; ३९:२, २१ 10 योसेफदा परमेश्‍वरसे जम्‍मान दुखग्‍याम फेजी। ओच्‍छे परमेश्‍वरसे थेदा ज्‍यबा बुद्धि पिन्‍बासे लमा मिश्र य्‍हुल्‍साला ग्‍ले फारोसे थेदा सेम निसी मान लजी। जमाहेन्‍से थेदा मिश्र य्‍हुल्‍सादेन ग्‍लेखाङला हाकिम स्‍होजी।* उत्‍प ४१:३९-४१
11 “लिच्‍छा मिश्र य्‍हुल्‍सादेन कनान य्‍हुल्‍सा नाङनोन अनिकाल तसी घ्रेन दुख तजी, थेतबासेलमा य्‍हाङला आखे म्‍हेमेसे चबा स्‍हे तिगैनोन आयाङ्नी।* उत्‍प ४२:१-२ 12 तर याकूबसे मिश्र य्‍हुल्‍सारी चबा स्‍हे मुला भिबा ताम थेःमाहेन्‍से थेला झागदे य्‍हाङला आखे म्‍हेमेदा थेरी पुइजी। थेनीगदे मिश्र य्‍हुल्‍सारी निबा चु ङाच्‍छारेम मुबा। 13 ओच्‍छे दोःसी ह्रुप तमा योसेफसे ह्राङला ज्‍योज्‍यो आलेगदेदा ह्राङ खाल हिन्‍ना भिसी ङोसेना लजी। जमाहेन्‍से योसेफला जम्‍मान म्‍हेमेला बारेरी फारो ग्‍लेसे था याङ्जी।* उत्‍प ४५:१, १६ 14 जमाहेन्‍से योसेफसे ह्राङला आबा याकूबदेन ह्राङला म्‍हिगदेदा चुरी भसी खउ भिसी पुइजी। याकूबला ह्राङला म्‍हेमेदेन ह्राङला म्‍हिगदे लसी बोगल सोमसे च्‍युक ङा म्‍हि मुबा।* उत्‍प ४५:९-१०, १७-१८; ४६:२७ 15 जमाहेन्‍से याकूब ह्राङला जम्‍मान म्‍हिगदेदा भोर्सी मिश्र य्‍हुल्‍सारी निजी, ओच्‍छे थे थेरीन सिजी। थेह्रङ् लसीन थेला झागदे य्‍हाङला आखे म्‍हेमेगदेएनोन थेरीन सिजी।* उत्‍प ४६:१-७; ४९:३३ 16 लिच्‍छा मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम थेनीगदेला सिबा ल्‍हुइदा शकेम भिबा ग्‍लारी भोर्सी धुर्सारी थान्‍जी। थे धुर्सा अब्राहामसे हमोर भिबा म्‍हिला झागदेदा टाङगा फासी ग्‍लुबा मुबा।* उत्‍प २३:३-१६; ३३:१९; ५०:७-१३; यहो २४:३२
स्‍तिफनससे मोशाला बारेरी पाङ्बा
17 “परमेश्‍वरसे अब्राहामदेन छ्‌याम लबा कबुल पूरा तबारी छ्‌याइबा धुइ तसी जिन्‍बा मुबा, थे धुइरी मिश्र य्‍हुल्‍सारी य्‍हाङला आखे म्‍हेमेला सन्‍तानगदे ल्‍हानान बढब तबान निजी। 18 जमाहेन्‍से मिश्र य्‍हुल्‍सारी योसेफदा ङोआसेबा स्‍य्‍हान्‍दो ग्‍लेसे शासन लबारी छ्‌याइजी।* प्रस्‍था १:७-८ 19 थे ग्‍लेसे य्‍हाङला य्‍हुलला म्‍हिगदेदा धोका पिन्‍सी ल्‍हानान दुख पिन्‍जी। ओच्‍छे थेनीगदेसे य्‍हाङला आखे म्‍हेमेला भर्खर न्‍हबा कोलागदेदा मङग्‍यार थान्‍पुङ्‌जी। चुह्रङ् लसी भर्खर न्‍हबा जम्‍मान कोलागदेदा सिना लजी।* प्रस्‍था १:११-१३, २२
20 “थेनोन धुइरी मोशा न्‍हजी। थे परमेश्‍वरला ङाच्‍छापट्टि जेबा म्‍हि मुबा। थेदा ला सोमधोना ह्राङलान आबाला दिमरी सयार लसी थान्‍जी।* प्रस्‍था २:२ 21 थेदा मङग्‍यार भोर्सी थान्‍माहेन्‍से फारोला झामेसे थेदा भोर्जी, ओच्‍छे ह्राङलान झा स्‍होसी सयार लसी न्‍हजी।* प्रस्‍था २:३-१० 22 जमाहेन्‍से मोशादा मिश्रीगदेला बुद्धि लोप्‍जी, ओच्‍छे मोशासे पाङ्बा तामदेन गे शक्तिशाली मुबा।
23 “बोगल न्‍ही दिङ तमाहेन्‍से मोशासे ह्राङला इस्राएली ज्‍योज्‍यो आलेदेन छ्‌याम ह्रुप तबा सेम लजी।* प्रस्‍था २:११-१५; १८:३-४ 24 मिश्री गिकसे ह्राङला इस्राएली ज्‍योज्‍यो आले न्‍हङला गिकदा अन्‍याय लबा म्राङ्सी मोशासे थेदा जोगब लसी थे मिश्रीदा साइसी ह्राङला आलेथोरी लबा अत्‍याचारला बदला किन्‍जी। 25 ङाग्‍यामसेन परमेश्‍वरसे थेनीगदेदा चु दुखग्‍याम फेला भिबा ताम ङाला ज्‍योज्‍यो आलेसे घोला भिसी मोशासे म्‍हन्‍बा मुबा। तर थेनीगदेसे थे ताम आघोनी। 26 न्‍हङगरदङ इस्राएली न्‍ही ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी छेबा बङ्बा लसी चिबा धुइरी मोशा खजी, ओच्‍छे थेनीगदेदा ढिक्‍ना लबारी म्‍हाइसी ‘ह्रोगदे, एनीगदे मी ज्‍योज्‍यो आले हिन्‍ना, तिग्‍दा ह्राङ ह्राङ न्‍हङ‍री छेबा?’
27 “तर ह्राङला खिम्‍जेमदा अन्‍याय लबा म्‍हिसे थेदा धुर आङ्‍सी चुह्रङ् भिजी, ‘एदा ङन्‍दा शासन लबा म्‍हिदेन न्‍यायाधीश दोबारी खाल्‍से धम्‍जी? 28 तिग तिल्‍मा एसे थे मिश्रीदा साइबा ह्रङ्नोन ङादाएनोन साइबारी म्‍हाइबा?’ 29 चुह्रङ्बा ताम थेःसी मोशा मिद्यान भिबा य्‍हुल्‍सारी यार्सी विदेशी दोसी चिजी। थेरी थेला झा न्‍ही न्‍हजी।
30 “मिद्यान य्‍हुल्‍सारी चिबा बोगल न्‍ही दिङ तमा मोशासे सीनै भिबा गङला ङामरी तोङतोङबा ग्‍लारी लुङ्बा झाङरी मे ल्‍हामरी स्‍वर्गदूत गिक म्राङ्जी।* प्रस्‍था ३:१-१० 31 चु म्राङ्सी मोशा उदेक तजी, ओच्‍छे जजाकी ङामरी निसी च्‍यामा परमेश्‍वरसे चुह्रङ् भिसी सुङ्बा थेःजी। 32 ‘ङा एला आखे म्‍हेमे अब्राहाम, इसहाकदेन याकूबला परमेश्‍वर हिन्‍ना।’ चु थेःसी मोशा लोङ्सी फितफित धर्सी थेपट्टि च्‍याबारीन आखम्‍नी।
33 “जमाहेन्‍से परमेश्‍वरसे मोशादा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, ‘एला लखम स्‍युगो। तिग्‍दा भिसम ए राप्‍बा ग्‍ला चोखो ग्‍ला हिन्‍ना। 34 ङाइ मिश्र य्‍हुल्‍सारी मुबा ङाला म्‍हिगदेदा लबा अन्‍याय म्राङ्सी जिन्‍बा मुला, ओच्‍छे थेनीगदेला दुखला तामएनोन थेःसी जिन्‍बा मुला। थेतबासेलमा थेनीगदेदा थे अन्‍यायदेन दुखग्‍याम फेबाला लागिरी ङा मार फाप्‍बा हिन्‍ना। दाहेन्‍से ङाइ एदा मिश्र य्‍हुल्‍सारी पुइला।’
35 “चुनोन मोशादा थेनीगदेसे ‘एदा खाल्‍से ङन्‍दा शासन लबा म्‍हिदेन न्‍यायाधीश स्‍होजी’ भिसी पत्‍याब आतमुबा, थेनोन मोशादा परमेश्‍वरसे लुङ्बा झाङला मे ल्‍हामरी म्राङ्बा स्‍वर्गदूतग्‍याम शासन लबा म्‍हिदेन इस्राएलीगदेदा दुखग्‍याम फेबा म्‍हि स्‍होसी पुइजी।* प्रस्‍था २:१४ 36 चुनोन मोशासे मिश्र य्‍हुल्‍सारी, वाला भिबा समुन्‍द्रदेन बोगल न्‍ही दिङधोना तोङतोङबा ग्‍लारी उदेकला गेगदेदेन चिनुगदे उन्‍बान इस्राएलीगदेदा मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी भबा मुबा।* प्रस्‍था ७:५; १४:२१; गन्‍ती १४:३३
37 “चुनोन मोशासे इस्राएलीगदेदा ‘परमेश्‍वरसे ङादा पुइखबा ह्रङ् लसी एनीगदे न्‍हङ‌ग्‍यामसेन एनीगदेला लागिरी अगमवक्ता गिक पुइखला’ भिसी पाङ्मुबा।* व्‍यव १८:१५, १८ 38 चुनोन मोशा तोङतोङबा ग्‍लारी म्‍हिगदेदेन छ्‌याम मुबा धुइरी स्‍वर्गदूतदेन छ्‌याम मुबा, थेनोन स्‍वर्गदूतसे सीनै भिबा गङरी य्‍हाङला आखे म्‍हेमेदेन छ्‌याम ताम पाङ्मुबा, थेसेन य्‍हाङदा पिन्‍बाला लागिरी छोन्‍बो बचन याङ्बा मुबा।* प्रस्‍था १९:१–२०:१७; व्‍यव ५:१-३३
39 “थेसे कुल्‍बा ताम आङ्‌यान्‍ना य्‍हाङला आखे म्‍हेमेसे थेदा ख्‍लासी मिश्र य्‍हुल्‍सारीन दोःसी निबा सेम लजी। 40 जमाहेन्‍से थेनीगदेसे हारूनदा ‘य्‍हाङला ङाच्‍छा ङाच्‍छा भ्रबा तिगै लगदे स्‍होसी पिन्‍गो। तिग्‍दा भिसम ङन्‍दा मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी भबा चु मोशादा तिग तगेम य्‍हाङदा था आरे’ भिसी भिजी।* प्रस्‍था ३२:१ 41 जमाहेन्‍से थेनीगदेसे म्‍हे बहरला मूर्ति गिक स्‍होसी थेरी बलि पिन्‍जी, ओच्‍छे ह्राङसे लबा गेरी थेनीगदे ल्‍हानान ताङ्जी।* प्रस्‍था ३२:२-६ 42 थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे थेनीगदेदा ख्‍लाजी, ओच्‍छे थेनीगदेसे म्‍हन्‍बा ह्रङ्नोन मुरी मुबा सारगदेदा तेन्‍बारी ख्‍लासी पिन्‍जी। चु ताम अगमवक्तागदेसे ङाच्‍छान परमेश्‍वरला बचनरी भ्रिबा मुबा,
‘इस्राएलीगदे तिग एनीगदे बोगल न्‍ही दिङधोना तोङतोङबा ग्‍लारी मुबा धुइरी
एनीगदेसे ङादा जन्‍तुला बलिदेन भेटीगदे पिन्‍जी? आपिन्‍नी।* आमो ५:२५-२७
43 तर एनीगदेसे मोलोख भिबा लला पालदेन रेफन भिबा लला सार,
ओच्‍छे एनीगदेसे तेन्‍बा लला मूर्तिगदे थीसी भोर्जी।
थेतबासेलमा दाहेन्‍से ङाइ एनीगदेदा सजाय पिन्‍बाला लागिरी
बेबिलोन भिबा ग्‍लाग्‍याम क्‍याम्‍सङपट्टि पुइला।’
स्‍तिफनससे परमेश्‍वर धन्‍छ्‌याबा पालला बारेरी पाङ्बा
44 “य्‍हाङला आखे म्‍हेमे तोङतोङबा ग्‍लारी मुबा धुइरी थेनीगदेदेन छ्‌याम परमेश्‍वर धन्‍छ्‌याबा पाल मुबा। थे पाल मोशासे म्राङ्बादेन परमेश्‍वरसे कुल्‍बा अन्‍छार स्‍होबा मुबा।* प्रस्‍था २५:९, ४० 45 परमेश्‍वरसे अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदा तेःसी थेनीगदेला य्‍हुल्‍सा य्‍हाङला आखे म्‍हेमेदा शासन लपुङ्‌जी। थे पाल यहोशूसे थेनीगदेला य्‍हुल्‍सा ढासी किन्‍बा धुइरी थेनीगदेदेन छ्‌यामनोन भजी। थेह्रङ् लसीन दाऊद ग्‍लेला धुइधोनान थे पाल थेनीगदेदेन छ्‌यामनोन मुबा।* यहो ३:१४-१७ 46 दाऊद ग्‍लेसे परमेश्‍वरला दयामाया याङ्सी थेसे याकूबला परमेश्‍वरला लागिरी दिम स्‍होम्‍याङ्‌गै भिसी परमेश्‍वरदेन छ्‌याम बिन्‍ती लजी।* २ शमू ७:१-१६; १ इति १७:१-१४ 47 तर परमेश्‍वरला लागिरी दिम चा सोलोमन ग्‍लेसे “सोलोमन ग्‍ले” चा दाऊद ग्‍लेला झा हिन्‍ना। स्‍होजी।* १ राजा ६:१-३८; २ इति ३:१-१७
48 “तर म्‍हिसे स्‍होबा दिमरी जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन परमेश्‍वर धन्‍आछ्‌या, ओच्‍छे अगमवक्तागदेसेनोन चुह्रङ् पाङ्बा मुला। 49 परमेश्‍वरसे चुह्रङ् भिसी सुङ्बा मुला,
‘ङाला ठि स्‍वर्ग हिन्‍ना,
ओच्‍छे जम्‍बुलिङ ङाला काङ थान्‍बा ग्‍ला हिन्‍ना।
एनीगदेसे ङाला लागिरी खाह्रङ्बा दिम स्‍होजी?
ओच्‍छे ङाइ ब्‍लप्‍बा न्‍हबा ग्‍ला खानङ मुला?
50 तिग चु जम्‍मान स्‍हे ङालान यासे स्‍होबा आहिन?’ ”* यशै ६६:१-२
51 दोःसी स्‍तिफनससे चुह्रङ् भिसी भिजी, “युङबा ह्रङ्‌बा सेम थोबा म्‍हिगदे, एनीगदेसे ह्राङला सेमरी परमेश्‍वरदा खाइमै आथान्‍नी। ओच्‍छे एनीगदेला आखे म्‍हेमेगदेसे लबा ह्रङ्नोन एनीगदेसेनोन परमेश्‍वरला आत्‍मासे पाङ्‌बादा सदन बिरोध लजी।* यशै ६३:१० 52 एनीगदेला आखे म्‍हेमेगदेसे अगमवक्तागदे न्‍हङला खजिबा अगमवक्तादा चा दुख आपिन्‍नी तला? थेनीगदेसे परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रबा म्‍हि “परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रबा म्‍हि” चा येशू ख्रीष्‍ट हिन्‍ना। फेप्‍खबान मुला भिसी थेःना लबागदे जम्‍मादान साइजी। दान्‍दे ह्राङनी चा परमेश्‍वरसे धम्‍बा म्‍हिदा धोका पिन्‍बादेन साइबा म्‍हि दोजी। 53 ह्राङनीसे स्‍वर्गदूतगदेला याग्‍याम पिन्‍बा मोशाला ठिम मी याङ्जी। तर ह्राङनीसे थे ठिम आङ्‌यान्‍नी।”
स्‍तिफनस सिबा
54 स्‍तिफनसला चुह्रङ्बा ताम थेःसी थेनीगदे बोमोसे म्‍लाङ म्‍लाङ तसी स्‍वा क्रेबारी छ्‌याइजी। 55 तर स्‍तिफनस चा परमेश्‍वरला आत्‍मासे प्‍लिङ्‌सी एकोहोरो स्‍वर्गपट्टि च्‍याजी। ओच्‍छे थेसे परमेश्‍वरला घ्रेन य्‍हालरी येशूदा परमेश्‍वरला दाहिनेपट्टि राप्‍सी धन्‍छ्‌याबा म्राङ्जी। 56 ओच्‍छे थेसे “च्‍यागो, ङाइ स्‍वर्ग ठोङ्‌बादेन परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि येशूदा परमेश्‍वरला दाहिनेपट्टि राप्‍सी धन्‍छ्‌याबा म्राङ्बा मुला” भिसी भिजी।
57 तर थेनीगदेसे नाब्‍यङ ख्‍यासी घ्रेन काइ लसी क्रिङ्सी तिक्‍खुरीन स्‍तिफनसदा व्‍हाजी। 58 जमाहेन्‍से थेनीगदेसे युङबासे तोसी साइबाला लागिरी स्‍तिफनसदा शहरग्‍याम तेःसी भोर्जी। चुह्रङ् लबा म्राङ्बा म्‍हिगदेसे ह्राङ ह्राङला क्‍वान स्‍युसी शाऊल भिबा भ्‍योन म्‍हिदा जिम्‍मा लसी स्‍तिफनसदा युङबासे तोजी।
59 थेनीगदेसे चुह्रङ् लसी युङबासे तोबा धुइरी स्‍तिफनससे “प्रभु येशू ङाला आत्‍मा ह्राङसे किन्‍गो” भिसी प्रार्थना लजी। 60 जमाहेन्‍से थेसे पुइ जूसी घ्रेन काइ लसी, “प्रभु, चु पापला दोष थेनीगदेदा थाखगै” भिमैछ्‌याम थेला सा निजी।

*7:2 उत्‍प १२:१

*7:3 उत्‍प १२:१

*7:4 उत्‍प ११:३१; १२:४

*7:5 उत्‍प १२:७; १३:१५; १५:१८; १७:८

*7:6 उत्‍प १५:१३-१४; प्रस्‍था ३:१२

*7:8 उत्‍प १७:१०-१४; २१:२-४; २५:२६; २९:३०-३५

*7:9 उत्‍प ३७:११, २८; ३९:२, २१

*7:10 उत्‍प ४१:३९-४१

*7:11 उत्‍प ४२:१-२

*7:13 उत्‍प ४५:१, १६

*7:14 उत्‍प ४५:९-१०, १७-१८; ४६:२७

*7:15 उत्‍प ४६:१-७; ४९:३३

*7:16 उत्‍प २३:३-१६; ३३:१९; ५०:७-१३; यहो २४:३२

*7:18 प्रस्‍था १:७-८

*7:19 प्रस्‍था १:११-१३, २२

*7:20 प्रस्‍था २:२

*7:21 प्रस्‍था २:३-१०

*7:23 प्रस्‍था २:११-१५; १८:३-४

*7:30 प्रस्‍था ३:१-१०

*7:35 प्रस्‍था २:१४

*7:36 प्रस्‍था ७:५; १४:२१; गन्‍ती १४:३३

*7:37 व्‍यव १८:१५, १८

*7:38 प्रस्‍था १९:१–२०:१७; व्‍यव ५:१-३३

*7:40 प्रस्‍था ३२:१

*7:41 प्रस्‍था ३२:२-६

*7:42 आमो ५:२५-२७

*7:44 प्रस्‍था २५:९, ४०

*7:45 यहो ३:१४-१७

*7:46 २ शमू ७:१-१६; १ इति १७:१-१४

7:47 “सोलोमन ग्‍ले” चा दाऊद ग्‍लेला झा हिन्‍ना।

*7:47 १ राजा ६:१-३८; २ इति ३:१-१७

*7:50 यशै ६६:१-२

*7:51 यशै ६३:१०

7:52 “परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रबा म्‍हि” चा येशू ख्रीष्‍ट हिन्‍ना।