8
शाऊलसे येशूदा विश्‍वास लबा म्‍हिगदेदा दुख पिन्‍बा
स्‍तिफनसदा साइबारी शाऊलएनोन ढिक्‍बा मुबा। थेनोन धिनकुनुहेन्‍से यरूशलेमरी मुबा मण्‍डलीला बिरोधरी ल्‍हानान दुख तबारी छ्‌याइजी, ओच्‍छे मुल चेलागदे बाहेक थेनीगदे जम्‍मान ससा बङबङ तसी यहूदियादेन सामरियाला ग्‍लारीक्‍यार यार्जी। जमाहेन्‍से परमेश्‍वरदा तेन्‍बा म्‍हिगदेसे स्‍तिफनसला लासदा भोर्सी ल्‍हुजी, थे सिबासे लमा थेनीगदे ल्‍हानान क्राबा क्रिङ्‌बा लजी। तर शाऊलसे चा येशूदा विश्‍वास लबा म्‍हिगदेदा नाश लबारी छ्‌याइजी। ओच्‍छे दिम दिमरी वाङ्सी ह्रेम्‍फेबे, म्रिङम्‍हेमे जम्‍मादान छेङ्बान भोर्सी झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌जी।* मुल २२:४-५; २६:९-११
फिलिपसे सामरियारी थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबा
जमाहेन्‍से थे ससा बङबङ तसी यार्बा म्‍हिगदेसे ह्राङ धोतेबा ग्‍लारी थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लजी। फिलिप चा सामरियाला शहर गिकरी निसी थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍टला बारेरी पाङ्जी। फिलिपसे पाङ्‌बादेन थेसे लबा उदेकला चिनु म्राङ्सी थेरी मुबा म्‍हिगदेसे थेला तामदा सेम लसी ङ्‌यान्‍जी। तिग्‍दा भिसम थेरी मुबा ल्‍हानान म्‍हिला ल्‍हुइग्‍याम घ्रेन काइ लसी क्रिङ्‌बान म्‍हङ थोन्‍सी निबारी छ्‌याइजी। ओच्‍छे थेरी मुबा काङ या चलब आतबादेन कुज्‍या म्‍हिगदेदाएनोन खम्‍ना लबा मुबा। थेतबासेलमा थे शहरला म्‍हिगदे ल्‍हानान ताङ्जी।
जादु उन्‍बा सिमोन
थे शहररी सिमोन भिबा म्‍हि गिक मुबा। थेसे ङाच्‍छाहेन्‍सेन थे शहररी जादु लसी सामरियाला म्‍हिगदेदा उदेक तना लबा मुबा। ओच्‍छे थेसे ह्राङसे ह्राङदान ङा ह्रङ्‌बा खालै आरे भिसी म्‍हन्‍मुबा। 10 थेदा य्‍हुल्‍साला जजाबा म्‍हिहेन्‍से घ्रेनधोनाला जम्‍मान म्‍हिगदेसे “चु परमेश्‍वरला शक्ति हिन्‍ना” भिसी तेन्‍मुबा, “चुदा जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन शक्ति भिमुला।” 11 थे ग्‍लाला म्‍हिगदेसे सिमोनसे भिबा ताम ङ्‌यान्‍सी थेदेन छ्‌याम भ्रमुबा। तिग्‍दा भिसम थेसे ल्‍हानान धुइहेन्‍से जादु लसी म्‍हिगदेदा उदेक तना लबा मुबा। 12 तर थेनीगदेसे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सादेन येशू ख्रीष्‍टला मिनना समाचार थेःना लबा फिलिपला तामरी विश्‍वास लजी। जमाहेन्‍से ह्रेम्‍फेबेदेन म्रिङम्‍हेमे जम्‍मासेन बप्‍तिस्‍मा किन्‍जी। 13 सिमोनसेनोन विश्‍वास लसी बप्‍तिस्‍मा किन्‍जी, ओच्‍छे थे फिलिपदेन छ्‌याम भ्रबारी छ्‌याइजी। ओच्‍छे फिलिपसे लबा घ्रेन घ्रेन उदेकला गेदेन चिनुगदे म्राङ्सी सिमोन उदेक तजी।
14 सामरियाला म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरला बचनरी विश्‍वास लजी भिबा थेःसी यरूशलेमरी मुबा मुल चेलागदेसे पत्रुसदेन यूहन्‍नादा थेनीगदे मुबा ग्‍लारी पुइजी। 15 थेनीगदे सामरियारी धोखसी थेरी मुबा विश्‍वासीगदेसे परमेश्‍वरला आत्‍मा याङ्‌गै भिसी पत्रुसदेन यूहन्‍नासे प्रार्थना लजी। 16 तिग्‍दा भिसम थे धुइधोना थेनीगदे न्‍हङला खालैथोरीनोन परमेश्‍वरला आत्‍मा फेप्‍खबा आरेमुबा। थेनीगदेला बप्‍तिस्‍मा प्रभु येशूला मिनरी जे तबा मुबा। 17 पत्रुसदेन यूहन्‍नासे थेनीगदेथोरी या थान्‍सी प्रार्थना लमाहेन्‍से थेनीगदेसे परमेश्‍वरला आत्‍मा याङ्जी।
18 मुल चेलागदेसे या थान्‍मा परमेश्‍वरला आत्‍मा याङ्बा म्राङ्माहेन्‍से सिमोनसे थेनीगदेदा टाङगा पिन्‍बारी छ्‌याइबान, 19 “ङादाएनोन चु शक्ति पिन्‍गो, ओच्‍छे ङाइ जुन म्‍हिथोरी या थान्‍ना थे म्‍हिसे परमेश्‍वरला आत्‍मा याङ्‌गै” भिसी भिजी। 20 तर पत्रुससे सिमोनदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “एला टाङगा एदेन छ्‌यामनोन नाश तगै। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला मोलम टाङगासे ग्‍लुखम्‍ला भिसी एसे म्‍हन्‍जी। 21 परमेश्‍वरला ङाच्‍छा एला सेमसे म्‍हन्‍बा ताम ठीक आरेबासे लमा चु गेरी एला तिगै भोदेन अधिकार आरे। 22 थेतबासेलमा एसे म्‍हन्‍बा चु आज्‍यबा नइबा तामदा ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःसी परमेश्‍वरदेन छ्‌याम प्रार्थना लसम एला सेमरी म्‍हन्‍बा चुह्रङ्बा तामदा परमेश्‍वरसे माफ पिन्‍ना तला। 23 तिग्‍दा भिसम एला सेम डाहसे प्‍लिङ्‌बादेन पापला तहरी मुला भिबा ताम ङादा था मुला।”
24 जमाहेन्‍से सिमोनसे “ह्राङनीसे सुङ्बा ताम ङाथोरी थाखगै भिसी ह्राङनीसेन परमेश्‍वरदेन छ्‌याम ङाला लागिरी प्रार्थना लसी पिन्‍गो” भिसी भिजी।
25 ओच्‍छे पत्रुसदेन यूहन्‍नासे येशूसे लबा ह्राङसेन म्राङ्बा गेदेन प्रभुला बचनग्‍याम घोना लमाहेन्‍से सामरीगदेला ल्‍हानान नाम्‍सागदेरी थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबान थेनीगदे यरूशलेमरी धोजी।
फिलिपसे इथियोपिया भिबा सरकाररी म्‍हिदा स्‍याप्‍बा
26 जमाहेन्‍से प्रभुला दूत गिकसे फिलिपदा “ए रेःसी ल्‍होपट्टि यरूशलेमग्‍याम गाजापट्टि निउ। थे ग्‍याम तोङतोङबा मुला” भिसी भिजी। 27 थेतबासेलमा फिलिप रेःसी निजी, थेसे नपुंसक गिकदा स्‍याप्‍जी थे नपुंसक इथियोपिया भिबा य्‍हुल्‍साला कन्‍दाकी भिबा ग्‍लेस्‍याला टाङगाला गे लबा मुल म्‍हि मुबा। थे नपुंसक परमेश्‍वरदा तेन्‍बारी यरूशलेमरी निबा मुबा। 28 थे नपुंसक ह्राङला दिमपट्टि दोःसी खबान मुबा, ओच्‍छे थे ह्राङला रथरी चिसी यशैया भिबा अगमवक्तासे भ्रिबा किताब पढब लबान मुबा। 29 जमाहेन्‍से परमेश्‍वरला आत्‍मासे फिलिपदा “ए थे रथला ङामरी निसी थेदेन छ्‌याम छ्‌यामनोन निउ” भिसी सुङ्जी।
30 फिलिप थे मुबा ग्‍लारी यार्सी निमा थेसे यशैया भिबा अगमवक्तासे भ्रिबा किताब पढब लबान लबा थेःजी। जमाहेन्‍से फिलिपसे थेदा “ह्राङसे पढब लबान लबा चु ताम घोमुला?” भिसी ङ्‌योइमा,
31 थेसे “खालैसे घोना आलतेधोना ङाइ खाह्रङ् लसी घोसे?” भिसी भिजी। जमाहेन्‍से थेसे फिलिपदा रथरी ङादेन छ्‌यामनोन चिउ भिसी पाङ्जी। 32 थेसे पढब लबा परमेश्‍वरला बचनरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुबा,
थे साइबारी भोर्बा ग्‍यु ह्रङ्‌बान मुबा,
ओच्‍छे ग्‍यु बोगो ह्राङला क्रा थामा कुटिसी चिमुला,
थेह्रङ् लसीन थेसेनोन तिगै आसुङ्ना कुटिसी चिजी।* यशै ५३:७-८
33 थेदा अत्‍याचार तबा धुइरी थेसे ठीक निसाफ आयाङ्नी।
दाहेन्‍से थेला वंशला बारेरी खाल्‍से पाङ्ला?
तिग्‍दा भिसम थेला जुनी जम्‍बुलिङग्‍याम भोर्जी।
34 जमाहेन्‍से थे नपुंसकसे फिलिपदा “चु अगमवक्तासे खाल्‍ला बारेरी पाङ्बा हिन्‍ना? थेसे ह्राङलान बारेरी पाङ्बा हिन्‍ना कि स्‍य्‍हान्‍दो खालै म्‍हिला बारेरी पाङ्बा हिन्‍ना? ङादा पाङ्सी पिन्‍गो” भिसी भिजी। 35 जमाहेन्‍से फिलिपसे परमेश्‍वरला थेनोन बचनग्‍याम थेदा येशूला बारेरी थार्बा पिन्‍बा समाचार पाङ्जी। 36 ओच्‍छे थेनीगदे निबान लबा धुइरी क्‍युइ मुबा ग्‍लारी धोजी। जमाहेन्‍से थे नपुंसकसे फिलिपदा “च्‍यागो, चुरी क्‍युइ मुबा चीम, दाहेन्‍से ङादा बप्‍तिस्‍मा किन्‍बारी तिग्‍से रोकब लखम्‍ला?” भिसी भिजी। 37 फिलिपसे थे नपुंसकदा “ह्राङसे सेमहेन्‍सेन विश्‍वास लसम ह्राङसे किन्‍खम्‍ला” भिसी भिमा थे नपुंसकसे, “येशू ख्रीष्‍टनोन परमेश्‍वरला झा हिन्‍ना भिसी ङाइ विश्‍वास लबा मुला” भिसी जोहाब पिन्‍जी। चु पद ल्‍हाना ह्रङ्‌बा ग्रीक बाइबलरी भ्रिबा आरे। 38 जमाहेन्‍से थे नपुंसकसे रथ रोकब लपुङ्‌जी ओच्‍छे फिलिपदेन थे क्‍युइरी वाङ्‌जी, जमाहेन्‍से फिलिपसे थेदा बप्‍तिस्‍मा पिन्‍जी।
39 थेन्‍नीन क्‍युइग्‍याम पाखारी थोन्‍मैछ्‌याम प्रभुला आत्‍मासे फिलिपदा भोर्जी, जमाहेन्‍से नपुंसकसे फिलिपदा दोःसी आम्राङ्‌नी, ओच्‍छे थे ताङ्बान दिमरी निजी। 40 तर फिलिपसे ह्राङ अश्‍‍दोद भिबा ग्‍लारी धोजीम भिबा था याङ्जी। ओच्‍छे कैसरिया भिबा ग्‍लारी आदोतेधोना जम्‍मान शहरगदेरी थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबान निजी।

*8:3 मुल २२:४-५; २६:९-११

*8:32 यशै ५३:७-८

8:37 चु पद ल्‍हाना ह्रङ्‌बा ग्रीक बाइबलरी भ्रिबा आरे।