10
पत्रुसदेन कर्नेलियस
कैसरिया भिबा ग्‍लारी कर्नेलियस भिबा म्‍हि गिक मुबा, थे म्‍हि रोमी य्‍हुलला इटालिया भिबा सिपाहीला कप्‍तान मुबा। थेसे परमेश्‍वरदा तेन्‍मुबा, ओच्‍छे थेदेन थेला दिमला जम्‍मान म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍मुबा। थेसे आरेबागदेदा ज्‍यबा सेमसे पिन्‍मुबा। ओच्‍छे परमेश्‍वरदेन छ्‌याम सदन प्रार्थना लमुबा। तिरेकुनु थेसे धिनना तीन बजेरीक्‍यार प्रार्थना लबा धुइरी परमेश्‍वरला स्‍वर्गदूत गिक ह्राङ मुबा ग्‍लारी खबा म्राङ्जी। ओच्‍छे स्‍वर्गदूतसे थेदा “कर्नेलियस!” भिसी ङ्‌योइबा थेःजी।
जमाहेन्‍से कर्नेलियस लोङ्सी स्‍वर्गदूतदा ज्‍यना लसी च्‍यासी, “प्रभु, सुङ्‍गो” भिसी भिमा,
स्‍वर्गदूतसे थेदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “एसे लबा प्रार्थनादेन एसे प्राङबोगदेदा दया लसी चबा थुङ्बारी पिन्‍बा जम्‍मान गे परमेश्‍वरदा फुल्‍बा भेटी ह्रङ्‌बान दोबा मुला। दाहेन्‍से एसे योप्‍पा भिबा शहररी म्‍हिगदे पुइसी पत्रुस भिबा सिमोनदा ङ्‌योइगो। थे ढिला गे लबा सिमोन भिबा म्‍हिदेन छ्‌याम चिबा मुला, थे सिमोनना दिम समुन्‍द्रला कुनीरी मुला।”
ओते पाङ्माहेन्‍से स्‍वर्गदूत कर्नेलियस मुबाग्‍याम फेसी निजी। जमाहेन्‍से कर्नेलियससे ह्राङला नोकरगदे न्‍हङला नोकर न्‍हीदेन सदन ह्राङदा क्‍योङ्बा ओच्‍छे परमेश्‍वरदा तेन्‍बा सिपाही गिकदा ङ्‌योइजी। ओच्‍छे थेनीगदेदा चु जम्‍मान ताम पाङ्सी योप्‍पा भिबा शहररी पुइजी।
पत्रुससे म्राङ्बा ताम
न्‍हङगरदङ थेनीगदे निबान लबा धुइरी धिनना बाह्र बजेरीक्‍यार योप्‍पा शहरला ङामरी धोखमा पत्रुस चा प्रार्थना लबारी दिमला कौसीरी निजी। 10 थे धुइरी पत्रुसदा फोख्रेन्‍जी, ओच्‍छे थेसे चबा स्‍हे चबारी म्‍हाइजी। तर स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे चबा स्‍हे स्‍होबान मुबा, थेनोन धुइरी थे एकोहोरो तजी। 11 जमाहेन्‍से थेसे स्‍वर्ग ठोङ्‌बा म्राङ्जी ओच्‍छे कुनी ब्‍लिरीन खीबा तन्‍ना ह्रङ्‌बा स्‍वर्गग्‍याम जम्‍बुलिङपट्टि मार खबान लबा म्राङ्जी। 12 थे तन्‍नारी जम्‍बुलिङला काङ ब्‍लि मुबा ल्‍हानान थरीला जन्‍तुदेन सरी भ्रबा जन्‍तु ओच्‍छे चरागदे मुबा। 13 जमाहेन्‍से पत्रुससे चुह्रङ् भिबा काइ थेःजी, “पत्रुस, ए रेःसी चुदा साइसी चउ।”
14 तर पत्रुससे “आहिन प्रभु, ङाइ चुह्रङ्बा चबारी आतबा नइबा स्‍हे परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिम अन्‍छार कोइ कोइ जन्‍तुगदेला स्‍या चबारी आतमुबा। खाइमै चबा आरे” भिसी भिजी।
15 दोःसीनोन पत्रुससे “परमेश्‍वरसे चोखो स्‍होसी जिन्‍बा स्‍हेदा एसे नइबा स्‍हे थाम्‍हन्‍गो” भिबा काइ थेःजी। 16 सोमरेमधोना चुह्रङ्बा काइ थेःजी, ओच्‍छे थे तन्‍ना तुरुन्‍तन स्‍वर्गपट्टि भोर्जी।
17 ह्राङसे म्राङ्बा तामला अर्थ तिग मुला तला भिसी पत्रुस अलमल तसी चिमुबा। थेनोन धुइरी कर्नेलियससे पुइबा म्‍हिगदे सिमोनना दिम म्‍हाइबान निमा दिम स्‍याप्‍सी म्रापरी राप्‍जी। 18 ओच्‍छे घ्रेन काइ लसी, “पत्रुस भिबा सिमोन चुरी धन्‍छ्‌यामुला?” भिसी ङ्‌योइजी।
19 थे धुइरी पत्रुस ह्राङसे म्राङ्बा तामला बारेरी म्‍हन्‍सी चिबा मुबा। थेनोन धुइरी परमेश्‍वरला आत्‍मासे पत्रुसदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, एदा म्‍हि सोमसे म्‍हाइबान मुला। 20 थेतबासेलमा ए रेःसी धिरी निउ, ओच्‍छे शङ्का आलना थेनीगदेदेन छ्‌याम निउ, तिग्‍दा भिसम थेनीगदेदा ङाइनोन पुइखबा हिन्‍ना।”
21 जमाहेन्‍से पत्रुस थेनीगदे मुबा ग्‍लारी निसी, “च्‍यागो, एनीगदेसे म्‍हाइबा म्‍हि ङानोन हिन्‍ना। एनीगदे चुरी तिग्‍दा खबा?” भिसी ङ्‌योइमा, 22 थेनीगदेसे पत्रुसदा “कर्नेलियस भिबा कप्‍तानसे ङन्‍दा पुइखबा हिन्‍ना। थे ज्‍यबा म्‍हिदेन परमेश्‍वरदा तेन्‍बा म्‍हि हिन्‍ना, ओच्‍छे यहूदीगदे जम्‍मासेन थेदा मान लमुला। थेला दिमरी ह्राङदा ङ्‌योइसी ह्राङसे सुङ्बा ताम ङ्‌यान्‍गो भिसी परमेश्‍वरला स्‍वर्गदूतगदे गिकसे कुल्‍बा मुला” भिसी भिजी।
23 थेतबासेलमा थेनीगदेदा न्‍हङरी ङ्‌योइसी पत्रुससे थेनीगदेदा क्‍योङ्‌जी।
पत्रुस कर्नेलियसला दिमरी निबा
न्‍हङगरदङ पत्रुस थेनीगदेदेन छ्‌याम निजी, ओच्‍छे येशूदा विश्‍वास लबा योप्‍पा शहररी मुबा कोइ कोइ म्‍हिगदेएनोन थेदेन छ्‌याम निजी। 24 रेनीदङ थेनीगदे कैसरिया भिबा ग्‍लारी धोजी। कर्नेलियससे चा ह्राङला म्‍हिगदेदेन ह्राङदेन छ्‌याम ढिक्‍बा ह्रोगदेदा ङ्‌योइसी थेनीगदेला ग्‍याम च्‍यासी चिबा मुबा। 25 पत्रुस न्‍हङरी खमाहेन्‍से कर्नेलियस थेदेन छ्‌याम ह्रुप तजी, ओच्‍छे थेदा फ्‍या लजी। 26 तर पत्रुससे थेदा थीसी, “रेःगो, ङाएनोन म्‍हि जे हिन्‍ना” भिसी भिजी।
27 ओच्‍छे थेदेन छ्‌याम ताम पाङ्‌बान दिम न्‍हङरी वाङ्‌जी, थेरी पत्रुससे ल्‍हानान म्‍हिगदे ह्रुप तसी चिबा म्राङ्जी। 28 पत्रुससे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “ङनी यहूदीगदेला ठिमसे अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदेन छ्‌याम ह्रुप तबारी आपिन्‍मुला यहूदीगदेसे चा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरला ङाच्‍छा नइबादेन तिगै गे आखेल्‍बा म्‍हि भिसी म्‍हन्‍मुबा। भिबा ताम ह्राङनीदा थानोन मुला, तर परमेश्‍वरसे ङादा खजिबै म्‍हिदा नइबादेन गे आखेल्‍बा थाम्‍हन्‍गो भिसी उन्‍बा मुला। 29 थेतबासेलमा ह्राङनीसे ङ्‍योइमैछ्‍याम तिगै आम्‍हन्‍ना ङा ह्राङनी मुबा ग्‍लारी खबा हिन्‍ना। ह्राङनीसे ङादा चुरी तिग्‍दा ङ्‌योइबा हिन्‍ना ङादा सुङ्‍गो।”
30 जमाहेन्‍से कर्नेलियससे चुह्रङ् भिसी भिजी, “ब्‍लिरे ङाच्‍छा ओस्‍पन चुनोन धुइरी ङा दिमरी तीन बजेला प्रार्थना लबान मुबा थे धुइरी य्‍हाल य्‍हाल्‍बा क्‍वान क्‍वान्‍बा म्‍हि गिक ङाला ङाच्‍छापट्टि राप्‍जी। 31 ओच्‍छे थे म्‍हिसे चुह्रङ् भिसी भिजी, ‘कर्नेलियस, एसे लबा प्रार्थना परमेश्‍वरसे थेःबा मुला, थेह्रङ् लसीन प्राङबोगदेदा दया लसी चबा थुङ्बा पिन्‍बा गे परमेश्‍वरसे ढन्‍बा मुला। 32 थेतबासेलमा एसे योप्‍पा शहररी म्‍हि पुइसी पत्रुस भिबा सिमोनदा ङ्‌योइगो। थे समुन्‍द्रला कुनीरी ढिला गे लबा सिमोनना दिमरी चिमुला।’ 33 थेतबासेलमा ङाइ तुरुन्‍तन ह्राङ मुबा ग्‍लारी म्‍हि पुइखबा हिन्‍ना, दान्‍दे ह्राङ ङन्‍ना लागिरी ल्‍हानान दुख लसी चुरी फेप्‍खजी। दाहेन्‍से प्रभुसे ह्राङदा कुल्‍बा जम्‍मान ताम ह्राङग्‍याम ङ्‌यान्‍बारी ङनी जम्‍मान परमेश्‍वरला ङाच्‍छापट्टि ह्रुप तबा मुला।”
पत्रुससे थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबा
34 जमाहेन्‍से पत्रुससे चुह्रङ् भिसी पाङ्‌बारी छ्‌याइजी, “चु ताम सत्‍य हिन्‍ना, परमेश्‍वरसे खालैला ली आच्‍याना जम्‍मादान गिकनोन व्‍यवहार लमुला भिबा ताम ङाइ म्राङ्बा मुला।* व्‍यव १०:१७ 35 तर य्‍हुल य्‍हुलला म्‍हिगदे न्‍हङला जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरदा मान लसी थेसे म्‍हन्‍बा अन्‍छारला गे लला थे म्‍हि परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि तला। 36 ओच्‍छे येशू ख्रीष्‍टग्‍याम इस्राएलीगदेला गुङरी परमेश्‍वरसे पुइखबा शान्‍तिला समाचार ह्राङनीदा थानोन मुला। थेनोन येशू जम्‍मालान प्रभु हिन्‍ना। 37 यूहन्‍नासे बप्‍तिस्‍माला बारेरी थेःना लमाहेन्‍से गालीलहेन्‍से यहूदियाला जम्‍मान ग्‍लारी तबा ताम ह्राङनीदा थानोन मुला। 38 खाह्रङ् लसी परमेश्‍वरसे नासरतला येशूथोरी ह्राङला आत्‍मादेन शक्ति पुइखजी। जमाहेन्‍से थेसे ज्‍यबा गेदेन शैतानसे दुख पिन्‍बा जम्‍मान म्‍हिगदेदा खम्‍ना लबान भ्रजी, तिग्‍दा भिसम थेदेन छ्‌याम परमेश्‍वर मुबा।
39 “यहूदीगदेला य्‍हुल्‍सादेन यरूशलेमरी येशूसे लबा जम्‍मान गे ङन्‍से म्राङ्बा मुला। थेदा म्‍हिगदेसे क्रुसरी टाँगब लसी साइजी। 40 तर सोमरेमाकुनु परमेश्‍वरसे थेदा सोना लजी। थेतबासेलमा ङन्‍से दोःसी येशूदा म्राङ्‌म्‍याङ्‌जी। 41 थेदा जम्‍मान म्‍हिसे मी म्राङ्‌आम्‍याङ्‌नी, तर थे सिबाग्‍याम सोमाहेन्‍से थेदेन छ्‌यामनोन चबा थुङ्बा लसी भ्रबा म्‍हि ङन्‍से जे म्राङ्जी। चुनोन ताम उन्‍बाला लागिरी ङाच्‍छान परमेश्‍वरसे ङन्‍दा धम्‍बा हिन्‍ना। 42 ओच्‍छे थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबारीदेन येशूदा सिबादेन सोबा म्‍हिगदेला निसाफ लबाला लागिरी परमेश्‍वरसे धम्‍बा हिन्‍ना भिसी पाङ्‍गो भिसी येशूसे ङन्‍दा कुल्‍बा मुला। 43 ओच्‍छे येशूथोरी विश्‍वास लबागदे जम्‍मालान पाप येशूला मिनरी माफ याङ्ला भिसी जम्‍मान अगमवक्तागदेसेनोन पाङ्बा मुला।”
44 पत्रुससे चु ताम पाङ्ना पाङ्नान पत्रुसला ताम थेःबा जम्‍मान म्‍हिथोरी परमेश्‍वरला आत्‍मा फेप्‍खजी। 45 अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेथोरीएनोन परमेश्‍वरला आत्‍मा फेप्‍खबा म्राङ्सी पत्रुसदेन छ्‌याम खबा यहूदी विश्‍वासीगदे उदेक तजी। 46 तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे आसेबा ग्‍योइ पाङ्सी परमेश्‍वरला जयजयकार लबान लबा यहूदी विश्‍वासीगदेसे थेःजी।
जमाहेन्‍से पत्रुससे चुह्रङ् भिसी पाङ्जी, 47 “य्‍हाङसे ह्रङ्नोन परमेश्‍वरला आत्‍मा याङ्बा चु म्‍हिगदेदा दाहेन्‍से क्‍युइला बप्‍तिस्‍मा किन्‍बारी खाल्‍से रोकब लबा?” 48 थेतबासेलमा पत्रुससे थेनीगदेदा येशू ख्रीष्‍टला मिनरी बप्‍तिस्‍मा किन्‍गो भिसी कुल्‍जी। जमाहेन्‍से थेनीगदेसे पत्रुसदा तिगै धिन ङन्‍देन छ्‌याम स्‍य्‍हूगो भिसी भिजी।

10:14 परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिम अन्‍छार कोइ कोइ जन्‍तुगदेला स्‍या चबारी आतमुबा।

10:28 यहूदीगदेसे चा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरला ङाच्‍छा नइबादेन तिगै गे आखेल्‍बा म्‍हि भिसी म्‍हन्‍मुबा।

*10:34 व्‍यव १०:१७