11
खतना लबा यहूदीगदेदा पत्रुससे घोना लबा
यहूदियारी मुबा मुल चेलादेन स्‍य्‍हान्‍दो आलेगदेसे अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेसेनोन परमेश्‍वरला बचनरी विश्‍वास लजी भिबा ताम थेःजी। ओच्‍छे पत्रुस यरूशलेमरी धोखमाहेन्‍से खतना लनोन तोःला भिबा यहूदी विश्‍वासीगदेसे पत्रुसदा चुह्रङ् भिसी बिरोध लजी, “खतना आलबा म्‍हिगदेला दिमरी निसी थेनीगदेदेन छ्‌याम ह्राङसे तिग्‍दा चबा थुङ्बा लबा?”
जमाहेन्‍से पत्रुससे थेनीगदेदा मेलोसेन घोना लबारी छ्‌याइजी। “च्‍यागो, ङा योप्‍पा भिबा शहररी प्रार्थना लमा सेम गिक तसी एकोहोरो तबा धुइरी कुनी ब्‍लिरी खीबा घ्रेन तन्‍ना ह्रङ्‌बा गिक मुग्‍याम मार खबान लबा तिगै स्‍हे ङाइ म्राङ्जी, थे तन्‍ना ह्रङ्‌बा स्‍हे ङा मुबा ग्‍लारी खजी। थेरी ङाइ ज्‍यना लसी च्‍यामा जम्‍बुलिङरी मुबा काङ ब्‍लि मुबा ल्‍हानान थरीला जन्‍तुगदेदेन सरी भ्रबा जन्‍तुगदे ओच्‍छे चरागदेदा म्राङ्जी। जमाहेन्‍से ‘पत्रुस रेःगो, एसे चुगदे साइसी चउ’ भिबा काइ ङाइ थेःजी।
“तर ङाइ ‘आहिन प्रभु, चुह्रङ्बा चबारी आतबा नइबा स्‍हेगदे ङाइ खाइमै चबा आरे’ भिसी भिमा, “दोःसीनोन स्‍वर्गग्‍याम परमेश्‍वरसे चोखो स्‍होसी जिन्‍बा स्‍हेदा एसे नइबा स्‍हे भिसी थापाङ्‍गो भिबा काइ ङाइ थेःजी। 10 सोमरेमधोना चुह्रङ्‌नोन तजी, जमाहेन्‍से थे जम्‍मान स्‍हे दोःसी स्‍वर्गरीन भोर्जी।
11 “थेनोन धुइरी कैसरिया भिबा ग्‍लाग्‍याम ङा मुबा ग्‍लारी पुइखबा म्‍हि सोम ङा चिबा दिमरी धोखजी। 12 परमेश्‍वरला आत्‍मासे ङादा थेनीगदेदेन छ्‌याम शङ्का आलना निउ भिसी सुङ्जी। ओच्‍छे चु ज्‍योज्‍यो आले ढुएनोन ङादेन छ्‌याम निमुबा, जमाहेन्‍से ङनी थे म्‍हिला दिम न्‍हङरी वाङ्‌जी।
13 थेसे ङन्‍दा चुह्रङ् भिसी पाङ्जी, स्‍वर्गदूत गिक थेला दिमरी राप्‍सी चुह्रङ् भिसी पाङ्‌बान लबा म्राङ्जी, ‘एसे योप्‍पा भिबा शहररी म्‍हि पुइसी सिमोन भिबा पत्रुसदा ङ्‌योइसी भउ। 14 थेसे एदा जुन ताम पाङ्ला थे तामग्‍याम एदेन एला दिमला जम्‍मान म्‍हिगदेसे थार्बा याङ्ला।’
15 “ङाइ पाङ्‌बारी छ्‌याइमाहेन्‍से, ङाच्‍छा य्‍हाङथोरी परमेश्‍वरला आत्‍मा फेप्‍खबा ह्रङ् लसी थेनीगदेथोरीनोन परमेश्‍वरला आत्‍मा फेप्‍खजी। 16 जमाहेन्‍से ‘यूहन्‍नासे एनीगदेदा क्‍युइग्‍याम बप्‍तिस्‍मा पिन्‍जी, तर दाहेन्‍से परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम एनीगदेला बप्‍तिस्‍मा तला’ भिसी प्रभुसे सुङ्बा ताम ङाइ ढन्‍जी।* मुल १:५ 17 प्रभु येशू ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लमाहेन्‍से परमेश्‍वरसे य्‍हाङदा मोलम पिन्‍जी, थेनोन मोलम परमेश्‍वरसे थेनीगदेदाएनोन पिन्‍जी भिसम परमेश्‍वरदा रोकब लबा ङा खाल हिन्‍ना?”
18 चु ताम थेःमाहेन्‍से थेनीगदेसे बिरोध लबा ख्‍लाजी, जमाहेन्‍से थेनीगदेसे परमेश्‍वरदा जयजयकार लजी, ओच्‍छे “दाहेन्‍से परमेश्‍वरसे अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदाएनोन ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःसी सोबा मौका पिन्‍बा मुला” भिसी भिजी।
एन्‍टिओखिया भिबा शहरला मण्‍डली
19 स्‍तिफनसला बारेरी खबा दुखसे लमा ससा बङबङ तबागदेसे स्‍य्‍हान्‍दोगदेदा आहिन, तर यहूदीगदेदा जे थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबान, फोनिके भिबा ग्‍लादेन साइप्रस भिबा ग्‍ला ओच्‍छे एन्‍टिओखिया भिबा शहरधोना निजी।* मुल ८:१-४ 20 तर थेनीगदे न्‍हङला कोइ कोइ चेलागदे साइप्रसदेन कुरेनी भिबा ग्‍लाला मुबा। थेनीगदे एन्‍टिओखिया भिबा शहररी खसी अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदाएनोन प्रभु येशूला बारेरी थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लजी। 21 थेनीगदेदेन छ्‌याम प्रभुला शक्ति मुबासे लमा ल्‍हानान म्‍हिगदेसे विश्‍वास लसी प्रभुला चेला दोजी।
22 चु ताम यरूशलेमरी मुबा मण्‍डलीसे थेःजी, जमाहेन्‍से थेनीगदेसे एन्‍टिओखिया भिबा शहररी बारनाबासदा पुइजी। 23 बारनाबास थेरी खसी परमेश्‍वरसे दयामाया लबादेन मोलम पिन्‍बा म्राङ्सी ल्‍हानान ताङ्जी। ओच्‍छे थेसे थेनीगदे जम्‍मादान सदन सेमहेन्‍से प्रभुदा विश्‍वास लसी चिउ भिसी आँट पिन्‍जी। 24 बारनाबास परमेश्‍वरला आत्‍मासे प्‍लिङ्‌बादेन विश्‍वासरी कोङ्बा ज्‍यबा म्‍हि मुबा। थेतबासेलमा ल्‍हानान म्‍हिगदेसे प्रभुदा विश्‍वास लजी।
25 जमाहेन्‍से बारनाबास शाऊलदा म्‍हाइबारी टार्सस भिबा शहररी निजी। 26 थेसे शाऊलदा स्‍याप्‍माहेन्‍से एन्‍टिओखिया भिबा शहररी भजी। जमाहेन्‍से थेनीगदेसे तिदिङधोना मण्‍डलीला म्‍हिगदेदेन छ्‌याम स्‍याप्‍बान ल्‍हानान म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरला बचन लोप्‍बारी छ्‌याइजी। चेलागदेदा जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा एन्‍टिओखिया भिबा शहररीन ख्रीष्‍टियान भिसी भिजी।
27 थे धुइरी कोइ कोइ अगमवक्तागदे यरूशलेमग्‍याम एन्‍टिओखिया भिबा शहररी खजी। 28 थे अगमवक्तागदे न्‍हङला अगाबस भिबा अगमवक्ता रेःजी, ओच्‍छे परमेश्‍वरला आत्‍मासे थेदा चु जम्‍बुलिङ नाङनोन घ्रेन अनिकाल तबारी छ्‌याइबा मुला भिसी पाङ्‌पुङ्‌जी। चु ताम लिच्‍छा क्‍लौडियस भिबा ग्‍लेला पालोरी पूरा तजी।* मुल २१:१० 29 जमाहेन्‍से जम्‍मान चेलागदेसे ह्राङ ह्राङसे खम्‍तेधोना भेटी ह्रुप्‍सी यहूदिया भिबा ग्‍लारी चिबा विश्‍वासीगदेदा पिन्‍बारी पक्‍का लजी। 30 चुह्रङ् लसी बारनाबासदेन शाऊलसे भेटी ह्रुप्‍सी मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिगदे मुबा ग्‍लारी पुइजी।

*11:16 मुल १:५

*11:19 मुल ८:१-४

*11:28 मुल २१:१०