12
पत्रुसदा झ्‍याल्‍खानरी थान्‍बा
थे धुइरी हेरोद अग्रिपा चु हेरोद अग्रिपा घ्रेन हेरोदला छाया हिन्‍ना। येशू न्‍हबा धुइरी चा घ्रेन हेरोद ग्‍ले मुबा (मत्ती २:१-१८, लूका १:५)। भिबा ग्‍लेसे मण्‍डलीला कोइ कोइ म्‍हिगदेदा चुङ्सी ल्‍हानान दुख पिन्‍बारी छ्‌याइजी। थे ग्‍लेसे यूहन्‍नाला ज्‍योज्‍यो याकूबदा तरवारसे थासी साइपुङ्जी। चुह्रङ् लमा यहूदीगदे ताङ्‍बा म्राङ्सी हेरोद ग्‍लेसे पत्रुसदाएनोन चुङ्‌पुङ्‌जी। हेरोद ग्‍लेसे चुह्रङ् लबा खमीर आयुना गेङ चसी धङ्बा चाडला “खमीर आयुना गेङ चसी धङ्बा चाड” भिबादेन मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाड भिबा गिकनोन हिन्‍ना। धुइरी मुबा। हेरोद ग्‍लेसे पत्रुसदा चुङ्सी झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌माहेन्‍से सिपाहीगदेला समूह ब्‍लि स्‍होसी ख्रुङ्पुङ्जी। ओच्‍छे मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाड जिन्‍माहेन्‍से थेदा म्‍हिगदेला ङाच्‍छापट्टि भसी ङ्‌योइबा छार्बा लबा सेम लजी।* प्रस्‍था १२:१-२७
थेतबासेलमा पत्रुसदा झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌जी, तर मण्‍डलीसे पत्रुसला लागिरी परमेश्‍वरदेन छ्‌याम झन प्रार्थना लबाला लबान लजी।
पत्रुस झ्‍याल्‍खानग्‍याम थोन्‍बा
हेरोद ग्‍लेसे पत्रुसदा म्‍हिगदेला ङाच्‍छापट्टि भबारी छ्‌याइबा धिनना ङाच्‍छाकुनुला म्‍हुनङ, पत्रुस सिपाही न्‍हीला गुङरी म्‍हेर्सी चिबा मुबा, थेदा च्‍याल्‍दा न्‍हीसे खीसी थान्‍बा मुबा। ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दो सिपाहीगदेसेनोन झ्‍याल्‍खानना म्रापरी ख्रुङ्‌सी चिबा मुबा। तिक्‍खुरीन प्रभुला दूत गिक पत्रुस मुबा ग्‍लारी खसी राप्‍जी, ओच्‍छे पत्रुसदा थान्‍बा कोठारी य्‍हाल तजी। ओच्‍छे थे स्‍वर्गदूतसे पत्रुसला राइरी थुर्सी, “ए योना रेःगो” भिसी पत्रुसदा छिङ्जी। स्‍वर्गदूतसे थेह्रङ् भिमैछ्‌याम पत्रुसला यारी खीबा च्‍याल्‍दा ह्रङ्नोन ब्‍लसी सरी ताइजी। जमाहेन्‍से स्‍वर्गदूतसे थेदा “एसे क्‍वानदेन लखम क्‍वान्‍गो” भिसी भिमा थेसे थेह्रङ्नोन लजी। दोःसीनोन स्‍वर्गदूतसे पत्रुसदा “ए घ नान्‍सी ङाला लिच्‍छा लिच्‍छा खउ” भिसी भिजी। स्‍वर्गदूतसे थेह्रङ् भिमाहेन्‍से पत्रुस स्‍वर्गदूतला लिच्‍छा लिच्‍छा भ्रबारी छ्‌याइजी। स्‍वर्गदूतसे लबा चु गे साँच्‍चिन हिन्‍ना भिसी पत्रुसदा थानोन आरेबा। तर पत्रुससे चु ङाइ म्‍हाङ म्राङ्बान मुला भिसी म्‍हन्‍जी। 10 जमाहेन्‍से झ्‍याल्‍खानरी ख्रुङ्‌सी चिबा सिपाहीला समूह न्‍हीदा वाइसी थेनीगदे शहरपट्टि निबा फाइला म्रापरी धोजी, थेरी धोमैछ्‌याम थे म्राप ह्रङ्नोन ठोङ्‌जी, जमाहेन्‍से थेनीगदे थोन्‍सी गल्‍लीला ग्‍याम तसी निना निनान स्‍वर्गदूतसे पत्रुसदा ख्‍लासी निजी।
11 थे धुइरी चा तिग तजी भिबा ताम पत्रुससे था याङ्सी चुह्रङ् भिजी, “प्रभुसे ह्राङला दूत पुइखसी हेरोद ग्‍लेला याग्‍यामदेन यहूदीगदेसे लबारी छ्‌याइबा गेग्‍याम फेबा ताम पक्‍का हिन्‍ना।”
12 चु ताम था याङ्माहेन्‍से थे मर्कूस भिबा यूहन्‍नाला आमा मरियमला दिमरी निजी। थेरी ल्‍हानान म्‍हिगदे ह्रुप तसी प्रार्थना लसी चिबा मुबा। 13 थेसे म्राप ढ्वक ढ्वक लमाहेन्‍से रोदा भिबा नोकरस्‍या म्राप ठोङ्‌बारी खजी। 14 थेसे पत्रुसला काइ ङोसेसी ताङ्बासे लमा म्रापनोन आठोङ्‌ना न्‍हङरी यार्बान निसी, “पत्रुस म्रापरी राप्‍सी चिबा मुला” भिसी जम्‍मादान भिजी।
15 तर थेरी मुबागदेसे थेदा “ए म्‍योजीम” भिसी भिमा थेसे ढीपि लबान चु ताम पक्‍का हिन्‍ना भिसी भिजी। जमाहेन्‍से थेनीगदेसे “थे पत्रुसदा च्‍याबा स्‍वर्गदूत मुला तला” भिसी भिजी।
16 तर पत्रुससे चा म्राप ढ्वक ढ्वक लबाला लबान लजी। जमाहेन्‍से म्राप ठोङ्‌मा पत्रुसदा म्राङ्सी थेनीगदे उदेक तजी। 17 तर पत्रुससे थेनीगदेदा “कुटिसी चिउ” भिसी यासे चाल लजी, ओच्‍छे प्रभुसे ह्राङदा खाह्रङ् लसी झ्‍याल्‍खानग्‍याम मङग्‍यार तेःजी भिबा ताम थेनीगदेदा पाङ्जी। ओच्‍छे चु ताम याकूबदेन विश्‍वास लबा स्‍य्‍हान्‍दो ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेदाएनोन पाङ्सी पिन्‍गो भिसी पत्रुस थेनीगदे मुबा ग्‍लाग्‍याम अर्गु ग्‍लारी निजी।
18 स्‍य्‍हो तमाहेन्‍से पत्रुस खानङ निजी भिसी सिपाहीगदे न्‍हङरी ल्‍हानान हल्‍ली खल्‍ली तजी। 19 हेरोदसे पत्रुसदा म्‍हाइगो भिसी कुल्‍जी। तर थेनीगदेसे पत्रुसदा खानङएनोन आस्‍याप्‍नी। थेतबासेलमा सिपाहीगदेदा ङ्‌योइबा छार्बा लजी, तसैनोन तिगै जोहाब आपिन्‍माहेन्‍से थेनीगदेदा साइगो भिसी कुल्‍जी। जमाहेन्‍से हेरोद चा यहूदियाग्‍याम कैसरिया भिबा ग्‍लारी निसी थेरीन चिजी।
हेरोद सिबा
20 टुरोसदेन सीदोन य्‍हुल्‍साला म्‍हिगदेदेन छ्‌याम हेरोद ल्‍हानान बोमो खबा मुबा। थेतबासेलमा थेनीगदे ढिक्‍सी हेरोद मुबा ग्‍लारी खजी, ओच्‍छे ग्‍लेला गे लबा बलस्‍तस भिबा म्‍हिदा ह्रो स्‍होसी ग्‍लेदेन छ्‌याम ढिक्‍बाला लागिरी सल्‍लाह लजी। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेला चबा स्‍हे हेरोद ग्‍लेला य्‍हुल्‍साग्‍याम खतोःबा मुबा।
21 तोगब लबा धिनकुनु ग्‍लेसे जे क्‍वान्‍बा क्‍वान क्‍वान्‍सी हेरोद ग्‍ले निसाफ लबा ठिरी चिसी म्‍हिगदेला ङाच्‍छा भाषण लजी। 22 जमाहेन्‍से म्‍हिगदेसे “चु काइ मी लला काइ हिन्‍ना, म्‍हिला आहिन!” भिसी क्रिङ्‌जी। 23 तर परमेश्‍वरला मानदेन जयजयकार आलबासे लमा थेनोन धुइरी स्‍वर्गदूत गिकसे हेरोद ग्‍लेदा आखम्‍बा तना लजी, जमाहेन्‍से स्‍याउँ स्‍याउँ च्‍योलोङ तसी थे सिजी।
24 तर परमेश्‍वरला बचन जुन जुन ग्‍लारी थेःजी थेरी ल्‍हानान विश्‍वासीगदे बढब तबान निजी। 25 ओच्‍छे बारनाबासदेन शाऊल ह्राङला गे जिन्‍ना लसी यरूशलेमग्‍याम दोःजी। थेनीगदेदेन छ्‌याम मर्कूस भिबा यूहन्‍नाएनोन मुबा।

12:1 चु हेरोद अग्रिपा घ्रेन हेरोदला छाया हिन्‍ना। येशू न्‍हबा धुइरी चा घ्रेन हेरोद ग्‍ले मुबा (मत्ती २:१-१८, लूका १:५)।

12:3 “खमीर आयुना गेङ चसी धङ्बा चाड” भिबादेन मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाड भिबा गिकनोन हिन्‍ना।

*12:4 प्रस्‍था १२:१-२७