16
पावलदेन सिलास तिमोथीदेन छ्‌याम ह्रुप तबा
पावल डर्बीदेन लुस्‍त्रा शहररीएनोन खजी। थेरी तिमोथी भिबा चेला गिक मुबा। थेला आमा यहूदी विश्‍वासी मुबा, तर आबा चा ग्रीक मुबा। लुस्‍त्रादेन आइकोनियन शहरला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेसे तिमोथीदा ज्‍यबा म्‍हि भिसी पाङ्मुबा। पावलसे तिमोथीदाएनोन छ्‌यामनोन भोर्बा सेम लजी। ओच्‍छे थेरी चिबा यहूदीगदेसे लमा पावलसे थेदा भोर्सी खतना लसी पिन्‍जी। तिग्‍दा भिसम थेला आबा ग्रीक हिन्‍ना भिसी थेनीगदेदा था मुबा। जमाहेन्‍से थेनीगदे शहर शहररी निबान यरूशलेमरी मुबा मुल चेलागदेदेन मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिगदेसे पक्‍का लबा ताम ङ्‌यान्‍गो भिसी पाङ्‌बान भ्रजी। थेतबासेलमा मण्‍डलीगदे विश्‍वासरी कोङ्बान धिन धिननोन प्रभुदा विश्‍वास लबा म्‍हिगदे बढब तबान निजी।
पावल म्‍हेर्बा धुइरी माकेडोनियाला म्‍हिदा म्राङ्बा
परमेश्‍वरला आत्‍मासे पावल, सिलासदेन तिमोथीदा एशियारी बचन थेःना लआपुङ्‌बासे लमा थेनीगदे फ्रिगियादेन गलातियाला ग्‍लागदे तबान निजी। माइसिया भिबा ग्‍लाला साँधरी धोखमाहेन्‍से थेनीगदे बिथिनिया भिबा ग्‍लापट्टि निबारी म्‍हाइजी। तर येशूला आत्‍मासे थेनीगदेदा थेपट्टि निआपुङ्‌नी। थेतबासेलमा माइसिया तबान थेनीगदे त्रोआस भिबा ग्‍लारी निजी। म्‍हुनङ म्‍हेर्बा धुइरी पावलसे माकेडोनियाला म्‍हि गिक राप्‍सी थेदा “माकेडोनियारी फेप्‍खउ ओच्‍छे ङन्‍दा ह्रो लसी पिन्‍गो” भिसी बिन्‍ती लसी चिबा म्राङ्जी। 10 थेसे चुह्रङ्बा म्राङ्माहेन्‍से ङनी चु किताब लूकासे भ्रिबा मुबा, चु धुइरी लूकाएनोन पावल, तिमोथी, सिलासदेन छ्‌याम निबा मुबा। माकेडोनियारी निबारी तयार तजी। तिग्‍दा भिसम थे ग्‍लाला म्‍हिगदेदा थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबारी परमेश्‍वरसे ङन्‍दा ङ्‌योइजीम भिबा ताम ङन्‍से था याङ्जी।
लिडिया भिबा म्रिङम्‍हेमेसे विश्‍वास लबा
11 जमाहेन्‍से ङनी त्रोआसग्‍याम पानी जहाजरी क्रेःसी सोजोन सामोथ्रेस भिबा ग्‍लारी खजी, ओच्‍छे न्‍हङगरदङ नियापोलिस भिबा ग्‍लारी धोखजी। 12 थेग्‍याम माकेडोनियाला घ्रेन शहर फिलिप्‍पीरी निजी। थे शहररी चा रोमीगदेसे शासन लमुबा। थेरीन ङनी तिगै रेधोना चिजी। 13 ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु ङनी शहरग्‍याम थोन्‍सी स्‍योङला कुनीरी निजी। तिग्‍दा भिसम थेरी प्रार्थना लबा ग्‍ला मुला तला भिसी ङन्‍से म्‍हन्‍बा मुबा, थेरी कोइ कोइ म्रिङम्‍हेमेगदे ह्रुप तसी चिबा स्‍याप्‍जी। थेतबासेलमा ङनीएनोन थेनीगदेदेन छ्‌याम चिसी ताम लजी। 14 थेरी ङन्‍ना ताम ङ्‌यान्‍बागदे न्‍हङरी थिआटीरा भिबा शहररी चिबा वाला वाला पिङगै छोनना क्‍वान चूङ्बा परमेश्‍वरदा तेन्‍बा लिडिया भिबा म्रिङम्‍हेमे गिक मुबा। पावलसे पाङ्‌मा ज्‍यना लसी ङ्‌यान्‍सी घोखम्‍गै भिबा सेम प्रभुसे थेदा पिन्‍बा मुबा। 15 थेदेन थेला दिमला जम्‍मान म्‍हेमेगदेसे बप्‍तिस्‍मा किन्‍माहेन्‍से थेसे “चुदे ह्राङनीसे ङादा प्रभुदा विश्‍वास लबा म्‍हि म्‍हन्‍सम ङाला दिमरी फेप्‍खसी धन्‍छ्‌यागो” भिसी ङन्‍दा कर लसी ङ्‌योइजी।
पावलदेन सिलासदा झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌बा
16 ङनी प्रार्थना लबा ग्‍लारी निबान मुबा, थेरी ङन्‍से म्‍हङसे स्‍याप्‍बा नोकर स्‍या गिकदा स्‍याप्‍जी, थेसे थे म्‍हङला शक्तिग्‍याम म्‍हुदु च्‍यासी स्‍होबा ल्‍हानान टाङगा ह्राङला मालिकगदेदा पिन्‍मुबा। 17 ओच्‍छे थे नोकरस्‍यासे “चु म्‍हिगदे शक्तिशाली परमेश्‍वरला गे लबा म्‍हिगदे हिन्‍ना। चुगदेसे एनीगदेदा थार्बा याङ्बा ग्‍यामला बारेरी पाङ्‌बान मुला” भिसी क्रिङ्‌बान पावलदेन छ्‌याम ङन्‍ना लिच्‍छा लिच्‍छा भ्रजी। 18 थे नोकरस्‍यासे ल्‍हानान धिनधोना चुह्रङ् पाङ्‌बाला पाङ्‌बान लबासे लमा पावल छेर्सी थेपट्टि फ्‍लिक दोःसी थे नोकरस्‍याला ल्‍हुइरी मुबा म्‍हङदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “ए थेला ल्‍हुइग्‍याम येशू ख्रीष्‍टला मिनरी थोन्‍सी निउ भिसी ङाइ कुल्‍बा मुला।” पावलसे थेह्रङ् भिमैछ्‌याम थे म्‍हङ थोन्‍सी निजी।
19 थे नोकरस्‍याला मालिकगदेसे दाहेन्‍से चुला कमाइ चआम्‍याङनम भिबा म्राङ्सी पावलदेन सिलासदा चुङ्सी बजारला गुङरी मुबा नेतागदे मुबा ग्‍लारी डुइबा छेङ्‌बा लबान भोर्जी। 20 ओच्‍छे थेनीगदेदा थे शहरला हाकिमगदे मुबा ग्‍लारी भसी चुह्रङ् भिसी भिजी, “चु म्‍हिगदे यहूदी हिन्‍ना, चुगदेसे य्‍हाङला शहररी आतोःबा ताम लोप्‍सी ङन्‍दा कोल्‍ना लजी। 21 ओच्‍छे थेनीगदेसे य्‍हाङला ठिमसे लोप्‍बारी आतबा ताम लोप्‍बा मुला य्‍हाङ रोमी म्‍हिगदे तबासे लमा थेन्‍से लोप्‍बा ताम य्‍हाङसे विश्‍वास लसी ङ्‌यान्‍बारी आत।”
22 जमाहेन्‍से थेरी मुबा म्‍हिगदे पावलदेन सिलासला बिरोधरी रेःजी। थे शहरला हाकिमगदेसे थेनीगदेला क्‍वान ढेसी भ्‍याङ्‍जी, ओच्‍छे थेनीगदेदा तोउ भिसी कुल्‍जी। 23 थेनीगदेदा ल्‍हानान तोमाहेन्‍से झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌सी झ्‍याल्‍खानना हाकिमदा चु कैदीगदेदा यार्बारी आखम्‍ना लसी थान्‍गो भिसी कुल्‍जी। 24 चुह्रङ् भिमाहेन्‍से थे झ्‍याल्‍खानना हाकिमसे पावलदेन सिलासदा झ्‍याल्‍खानना न्‍हङला कोठारी भोर्सी ठिँगुरो लगब लसी थान्‍जी। 25 तर म्‍हुन गङसलरीक्‍यार पावलदेन सिलास प्रार्थना लबान परमेश्‍वरला व्‍हाइ गोबान मुबा, ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दो कैदीगदेसे चा ङ्‌यान्‍बान मुबा। 26 जमाहेन्‍से थेरी तिक्‍खुरीन घ्रेन सङगुल खसी झ्‍याल्‍खानना जग य्‍हङ य्‍होङ तसी तुरुन्‍तन झ्‍याल्‍खानना म्रापगदे ठोङ्‌जी। ओच्‍छे थेनीगदे जम्‍मादान खीबा स्‍हेगदेएनोन ह्रङ्नोन ब्‍लजी। 27 थे झ्‍याल्‍खानना हाकिम फातछोर्मा झ्‍याल्‍खानना जम्‍मान म्राप ठोङ्‌बा म्राङ्सी थेसे जम्‍मान कैदीगदे यार्जी भिसी म्‍हन्‍सी ह्राङसे ह्राङदान साइबारी तरवार स्‍याजी। थे धुइरी चा कैदीगदे यार्जी भिसम झ्‍याल्‍खानना हाकिमदा सरकारसे साइमुबा। 28 तर पावलसे थेदा “ह्राङसे ह्राङदान तिगै थालउ, तिग्‍दा भिसम ङनी जम्‍मान चुरीन मुला” भिसी घ्रेन काइसे क्रिङ्‌जी।
29 जमाहेन्‍से थेसे नाङसल ह्रीसी छ्‌योङ्बान न्‍हङरी खजी, थे लोङ्सी फितफित धर्बान पावलदेन सिलासला ङाच्‍छापट्टि ख्‍लुप तजी। 30 ओच्‍छे थेसे थेनीगदेदा मङग्‍यार भसी, “दाहेन्‍से ङाइ थार्बा याङ्बारी तिग लतोःला?” भिसी ङ्‌योइजी।
31 पावलदेन सिलाससे “प्रभु येशू ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लउ, ओच्‍छे ह्राङदेन ह्राङला जम्‍मान म्‍हेमेगदेसे थार्बा याङ्ला” भिसी भिजी। 32 जमाहेन्‍से थेनीगदेसे थेदेन थेला दिमरी मुबा जम्‍मादान प्रभुला बचन थेःना लजी। 33 जमाकुनु म्‍हुनङला थेनोन धुइरी थेसे थेनीगदेदा भोर्सी थेनीगदेला पोर ख्रुसी पिन्‍जी। ओच्‍छे थेदेन थेला दिमरी मुबा जम्‍मासेन तुरुन्‍तन बप्‍तिस्‍मा किन्‍जी। 34 जमाहेन्‍से थे झ्‍याल्‍खानना हाकिमसे पावलदेन सिलासदा ह्राङला दिमरी भसी सोल पिन्‍जी। ओच्‍छे थेसे परमेश्‍वरदा विश्‍वास लबासे लमा थेला दिमरी मुबा जम्‍मान म्‍हिगदे विश्‍वास लसी थेदेन छ्‌याम ल्‍हानान ताङ्जी।
35 तर य्‍हाल तमाहेन्‍से शहरला हाकिमगदेसे सिपाहीगदेदा “थे म्‍हिगदेदा पुइसी पिन्‍गो” भिसी कुल्‍जी। 36 जमाहेन्‍से झ्‍याल्‍खानना हाकिमसे पावलदा “शहररी मुबा हाकिमगदेसे ह्राङनीदा पुइसी पिन्‍गो भिसी पाङ्बा मुला। थेतबासेलमा दाहेन्‍से ह्राङनी थोन्‍सी ढुक्‍क तसी फेप्‍गो” भिसी भिजी।
37 तर पावलसे थे खबर भसी खबा सिपाहीगदेदा “ङनी रोमी म्‍हि तना तनान थेनीगदेसे रोमी ठिम अन्‍छार ङन्‍दा तिगै ङ्‌योइबा छार्बा आलना तोसी झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌जी। दान्‍दे चा ङन्‍दा सुटुक्‍क तेःबारी म्‍हाइबा? ङनी नीनोन आनि। थेह्रङ् भिसी कुल्‍बा हाकिमगदेन छ्‌याम खसी ङन्‍दा तेःतोःला” भिसी भिजी।
38 जमाहेन्‍से सिपाहीगदे हाकिमगदे मुबा ग्‍लारी निसी पावलसे पाङ्बा ताम पाङ्जी। पावलदेन सिलास रोमी म्‍हि चीम भिबा थेःसी थेनीगदे लोङ्जी। 39 जमाहेन्‍से थेनीगदे खसी पावलदेन सिलासदा माफ ह्रीजी, ओच्‍छे पावलदेन सिलासदा झ्‍याल्‍खानग्‍याम मङग्‍यार भोर्सी, “ङन्‍ना शहर ख्‍लासी फेप्‍गो” भिसी बिन्‍ती लजी। 40 झ्‍याल्‍खानग्‍याम थोन्‍माहेन्‍से पावलदेन सिलास लिडिया भिबा म्रिङम्‍हेमेला दिमरी निजी। थेरी प्रभुदा विश्‍वास लबा ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेदेन छ्‌याम ह्रुप तसी थेनीगदेदा प्रभुरी कोङ्‌सी चिउ भिसी आँट पिन्‍सी पावलदेन सिलास थेग्‍याम निजी।

16:10 चु किताब लूकासे भ्रिबा मुबा, चु धुइरी लूकाएनोन पावल, तिमोथी, सिलासदेन छ्‌याम निबा मुबा।

16:27 थे धुइरी चा कैदीगदे यार्जी भिसम झ्‍याल्‍खानना हाकिमदा सरकारसे साइमुबा।