17
थेसलोनिके भिबा ग्‍लारी परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लबा
जमाहेन्‍से पावलदेन सिलास १७:१ हेन्‍से २०:४ पदधोना लूकासे ‘ङनी’ भिसी पाङ्बा आरे। चु तामग्‍याम लूका पावल, सिलासदेन छ्‌याम आरे भिबा ताम था याङ्‌खम्‍ला। चु धुइरी लूका चा फिलिप्‍पीरी चिबा मुबा। अम्‍फिपोलिसदेन अ‍पोल्‍लोनिया भिबा शहरग्‍याम तबान थेसलोनिके भिबा शहररी खजी। थेरी यहूदीगदे ह्रुप तबा दिम गिक मुबा। सदला ह्रङ्नोन लसी पावल थेनीगदे मुबा ग्‍लारी निजी, ओच्‍छे सोमरेम ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनधोना परमेश्‍वरला बचनग्‍याम थेनीगदेदेन छ्‌याम छलफल लजी। थेसे परमेश्‍वरला बचनग्‍याम ख्रीष्‍टसे दुख नासी सिबाग्‍याम सोनोन तोःला भिसी प्रस्‍टन उन्‍सी घोना लजी। “चुनोन येशू थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट हिन्‍ना भिसी ङाइ ह्राङनीदा पाङ्‌बान मुला,” भिसी भिजी। जमाहेन्‍से थेनीगदे न्‍हङला कोइ कोइ म्‍हिगदेसे प्रभुदा विश्‍वास लजी। ओच्‍छे परमेश्‍वरदा तेन्‍बा ल्‍हानान ग्रीकगदेदेन स्‍य्‍हान्‍दोसे मान लबा ल्‍हानान म्रिङम्‍हेमेगदेसेनोन प्रभुदा विश्‍वास लसी पावल, सिलासदेन छ्‌याम ढिक्‍सी भ्रजी।
तर यहूदीगदेसे डाह लसी गे आलना न्‍होङ्‌सी भ्रबा म्‍हिगदेदा थीसी शहररी हुल दङगा लपुङ्‌जी, ओच्‍छे यासोन भिबा म्‍हिला म्राप झ्‍याल छ्‌याकछिक लसी पावलदेन सिलासदा म्‍हिगदेला ङाच्‍छापट्टि भबारी छ्‌याइजी। थेनीगदेसे पावलदेन सिलासदा आस्‍याप्‍माहेन्‍से यासोनदेन स्‍य्‍हान्‍दो कोइ कोइ ज्‍योज्‍यो आलेगदेदा शहररी मुबा शासन लबा म्‍हिगदे मुबा ग्‍लारी डुइबा छेङ्‌बा लसी चुह्रङ् भिसी क्रिङ्‌बान भिजी, “जम्‍बुलिङ नाङनोन हल्‍ली खल्‍ली तना लबा चु म्‍हिगदे चुरीनोन धोखजीम। थे म्‍हिगदे यासोनना डोन्‍बो दोबा मुला, थेनीगदे जम्‍मासेन येशू भिबा स्‍य्‍हान्‍दोन ग्‍ले गिक मुला भिसी रोमी ग्‍याल्‍बो कैसरला ठिम अन्‍छार लतोःबा गेला बिरोध लबा मुला।” चु थेःसी म्‍हिगदेदेन शहररी मुबा शासन लबा म्‍हिगदे आत्‍यब तजी। जमाहेन्‍से यासोन ओच्‍छे थेदेन छ्‌याम मुबा बाँकी म्‍हिगदेदेन छ्‌याम धरौटी किन्‍सी पुइजी।
बेरिया भिबा ग्‍लारी परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लबा
10 म्‍हुन तमैछ्‌याम पावलदेन सिलासदा विश्‍वासीगदेसे बेरिया भिबा ग्‍लारी पुइजी, ओच्‍छे थेनीगदे थेरी धोखमाहेन्‍से यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी निजी। 11 थे ग्‍लाला यहूदीगदे थेसलोनिकेला म्‍हिगदे भन्‍दा ल्‍हानान फर्स्‍यालो मुबा। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे परमेश्‍वरला बचन सेम लसी ङ्‌यान्‍मुबा, ओच्‍छे पावलसे पाङ्‌मा ढिक्‍बा चीम कि आढिक्‍बा चीम भिसी सदन परमेश्‍वरला बचनरी च्‍यामुबा। 12 थेतबासेलमा ल्‍हानान म्‍हिगदेसे प्रभुदा विश्‍वास लजी। ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दोसे मान लबा ल्‍हानान ग्रीक म्रिङम्‍हेमेगदेदेन ह्रेम्‍फेबेगदेसेनोन प्रभुदा विश्‍वास लजी। 13 तर परमेश्‍वरग्‍यामला बचन बेरिया भिबा ग्‍लारीनोन पावलसे थेःना लबान मुला भिबा थेसलोनिकेला यहूदीगदेसे था याङ्माहेन्‍से थेनीगदे थेरीनोन हुल दङगा लबारी म्‍हिगदेदा सुर्‍याब लबारी खजी। 14 जमाहेन्‍से विश्‍वासीगदेसे पावलदा तुरुन्‍तन समुन्‍द्रधोना सनिजी। तर सिलासदेन तिमोथी चा थेरीन चिजी। 15 पावलदा सबारी निबागदेसे पावलदा एथेन्‍स भिबा ग्‍लाधोना सनिजी। थेरी धोमाहेन्‍से पावलसे सिलासदेन तिमोथीदा खम्‍तेधोना योना खउ भिउ भिसी पाङ्‍गो भिसी कुल्‍जी। जमाहेन्‍से थेदा सबागदे थेग्‍याम बेरियारी दोःसी निजी।
पावल एथेन्‍स भिबा ग्‍लारी धोबा
16 सिलासदेन तिमोथीदा पावलसे एथेन्‍स भिबा ग्‍लारी भ्रान्‍सी चिमा थेसे थे शहर नाङनोन लथाननोन लथान म्राङ्सी थेदा ल्‍हानान दुख ङ्‌हम्‍जी। 17 थेतबासेलमा थेसे यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी परमेश्‍वरदा तेन्‍बा म्‍हिगदे, यहूदीगदेदेन छ्‌याम ओच्‍छे बजाररी स्‍याप्‍बा म्‍हिगदेदेन छ्‌याम धिन धिननोन ङ्‌योइबा छार्बा लमुबा। 18 इपिक्‍युरीदेन स्‍तोइ भिबा धर्म तेन्‍बा म्‍हिगदेसेनोन थेदेन छ्‌याम ङ्‌योइबा छार्बा लजी। ओच्‍छे थेनीगदे न्‍हङला कोइ कोइसे “चु फतफतेसे तिग पाङ्‌बारी म्‍हाइबा हिन्‍ना?” भिसी भिमा, स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे “चुसे अर्गु य्‍हुल्‍साला ल लुला बारेरी पाङ्बा ह्रङ्‌बा मुला” भिसी भिजी। तिग्‍दा भिसम थेसे येशूदेन छ्‌याम सिबागदे दोःसी सोला भिबा तामला बारेरी पाङ्‌बान मुबा। 19 थेतबासेलमा थेनीगदेसे पावलदा अरियोपागसरी अरियोपागस भिबा एथेन्‍स भिबा ग्‍लाला गङ मुबा। थे ग्‍लारी चा एथेन्‍सला नेतागदे ह्रुप तबा ग्‍ला मुबा। लिच्‍छा चुनोन ग्‍लाला मिनग्‍याम सभाला मिन थान्‍जी। भोर्सी चुह्रङ् भिसी भिजी, “ह्राङसे लोप्‍बा चु छार ताम खाह्रङ्बा हिन्‍ना, ङन्‍सेनोन घोबारी तला? 20 तिग्‍दा भिसम ह्राङसे ङन्‍दा उदेकला ताम लोप्‍बान मुला। थेतबासेलमा चु खाह्रङ्बा ताम हिन्‍ना थे ताम ङन्‍दाएनोन घोबा सेम मुला।” 21 दान्‍दे एथेन्‍सला जम्‍मान म्‍हिगदेदेन थे ग्‍लारी चिबा अर्गु य्‍हुल्‍साला म्‍हिगदे छार छार ताम पाङ्‌बादेन ङ्‌यान्‍सीन धिन निना लमुबा।
22 थेतबासेलमा पावलसे अरियोपागस भिबा सभाला गुङरी राप्‍सी चुह्रङ् भिसी भिजी, “एथेन्‍सला म्‍हिगदे, ह्राङनी जम्‍मान तामरी धर्म लबा चीम भिसी ङाइ म्राङ्बा मुला। 23 तिग्‍दा भिसम ङा कोर्बान निमा ह्राङनीसे तेन्‍बा लथानगदे म्राङ्जी। ओच्‍छे ग्‍ला गिकला भेटी फुल्‍बा ग्‍लारी चा ‘ङोआसेबा लला लागिरी’ भिसी ठ्वाइसी भ्रिसी थान्‍बाएनोन स्‍याप्‍जी। थेतबासेलमा ङाइ ह्राङनीसे ङोआसेनान तेन्‍बा परमेश्‍वरला बारेरी ह्राङनीदा पाङ्ला।
24 “चु जम्‍बुलिङदेन जम्‍बुलिङरी मुबा जम्‍मान स्‍हे स्‍होबा परमेश्‍वर स्‍वर्गदेन जम्‍बुलिङला प्रभु हिन्‍ना, थेतबासेलमा यासे स्‍होबा मन्‍दिररी परमेश्‍वर धन्‍आछ्‌या। 25 ओच्‍छे म्‍हिला याग्‍याम फुल्‍बा स्‍हेगदे परमेश्‍वरदा तोःला भिसी थाम्‍हन्‍गो। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वर ह्राङसेन जम्‍मान म्‍हिगदेदा जुनी, सादेन तोःबा जम्‍मान स्‍हेगदे पिन्‍बा मुला।* १ राजा ८:२७; यशै ४२:५; मुल ७:४८ 26 परमेश्‍वरसे म्‍हि गिकग्‍याम जम्‍बुलिङ नाङनोन चिबारी य्‍हुल य्‍हुलला म्‍हिगदे स्‍होजी। ओच्‍छे थेनीगदे सोबा धुइदेन चिबा ग्‍लाएनोन तोगब लसी पिन्‍जी। 27 चुह्रङ् लबा चा जम्‍मान य्‍हुलला म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरदा आस्‍याप्‍तेधोना साम्‍सी म्‍हाइसी स्‍याप्‍गै भिबा परमेश्‍वरला सेम मुला। तसैनोन परमेश्‍वर य्‍हाङ जम्‍मानग्‍याम थारेङ आरे। 28 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वर य्‍हाङदेन छ्‌यामनोन मुबासे लमा य्‍हाङ सोबा मुला, य्‍हाङ क्‍यारमार भ्रबा मुला ओच्‍छे य्‍हाङ जम्‍बुलिङरी मुला। ह्राङनीलान व्‍हाइ भ्रिबा म्‍हिगदेसेनोन ‘य्‍हाङ पक्‍कान परमेश्‍वरला सन्‍तान हिन्‍ना’ भिसी भिबा मुला।
29 य्‍हाङ परमेश्‍वरला सन्‍तान तबासे लमा परमेश्‍वर म्‍हर, म्‍हुइदेन युङबागदेला ल ह्रङ्‌बा हिन्‍ना भिसी य्‍हाङसे म्‍हन्‍बारी आत। चुगदे चा म्‍हिला सेमसे म्‍हन्‍सी म्‍हिला सीपसे स्‍होबा स्‍हे जे हिन्‍ना। 30 थेतबासेलमा ङाच्‍छा आसेना आघोना लबा धुइला गेदा परमेश्‍वरसे वास्‍ता आलनी। तर दाहेन्‍से परमेश्‍वरसे जम्‍मान म्‍हिगदेदा “ह्राङ ह्राङला पापगदे ख्‍लासी ङापट्टि दोःगो” भिसी कुल्‍बा मुला। 31 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वर ह्राङसेन धम्‍बा म्‍हिग्‍याम खालैला ली आच्‍याना जम्‍बुलिङला निसाफ लबारी परमेश्‍वरसे थे धिन तोगब लसी जिन्‍बा मुला। ओच्‍छे जम्‍मान म्‍हिगदेदा चु धिन उन्‍बाला लागिरी येशूदा सिबाग्‍याम सोना लजी।”
32 सिबाग्‍याम सोना लजी भिबा ताम थेःसी थेनीगदे न्‍हङला कोइ कोइसे पावलदा खिसी लजी। तर स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे चा “ह्राङसे पाङ्बा चु ताम ङन्‍दा दोःसी ङ्‌यान्‍बा सेम मुला” भिसी भिजी। 33 जमाहेन्‍से पावल सभाग्‍याम थोन्‍सी निजी। 34 तर कोइ कोइ म्‍हिगदे थेदेन छ्‌याम भ्रसी प्रभुदा विश्‍वास लजी। थेनीगदे न्‍हङला अरियोपागस भिबा सभाला डियनुसियस भिबा म्‍हिदेन दामारिस भिबा म्रिङम्‍हेमे गिक मुबा ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दोगदेसेनोन प्रभुदा विश्‍वास लजी।

17:1 १७:१ हेन्‍से २०:४ पदधोना लूकासे ‘ङनी’ भिसी पाङ्बा आरे। चु तामग्‍याम लूका पावल, सिलासदेन छ्‌याम आरे भिबा ताम था याङ्‌खम्‍ला। चु धुइरी लूका चा फिलिप्‍पीरी चिबा मुबा।

17:19 अरियोपागस भिबा एथेन्‍स भिबा ग्‍लाला गङ मुबा। थे ग्‍लारी चा एथेन्‍सला नेतागदे ह्रुप तबा ग्‍ला मुबा। लिच्‍छा चुनोन ग्‍लाला मिनग्‍याम सभाला मिन थान्‍जी।

*17:25 १ राजा ८:२७; यशै ४२:५; मुल ७:४८