18
पावल कोरिन्‍थ भिबा ग्‍लारी निबा
जमाहेन्‍से पावल एथेन्‍सग्‍याम कोरिन्‍थ भिबा ग्‍लारी निजी। थेरी पावलसे पोन्‍टस भिबा ग्‍लाला अकिलास भिबा यहूदी म्‍हि गिकदा स्‍याप्‍जी। थे म्‍हि तिगै धिन ङाच्‍छा जे ह्राङला म्रिङ प्रिस्‍किलादेन छ्‌याम इटालिया भिबा ग्‍लाग्‍याम खबा मुबा। तिग्‍दा भिसम क्‍लौडियस भिबा ग्‍याल्‍बोसे जम्‍मान यहूदीगदेदा रोमग्‍याम थोन्‍सी निउ भिसी कुल्‍बा मुबा। पावल थेनीगदेदा स्‍याप्‍बारी निजी। पावलदेन थेनीगदेला गे गिकनोन तबासे लमा थेनीगदे छ्‌यामनोन चिजी। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेएनोन पाल स्‍होबा गे लमुबा। ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनदङसेन पावल यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी निसी छलफल लमुबा, ओच्‍छे यहूदीदेन ग्रीकगदेदा घोना लबारी म्‍हाइमुबा।
सिलासदेन तिमोथी माकेडोनियाग्‍याम खबा धुइरी पावल परमेश्‍वरला बचन थेःना लबा गे लबादेन यहूदीगदेदा येशून थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट हिन्‍ना भिसी घोना लबा गे जे लमुबा। तर यहूदीगदेसे पावलला बिरोध लबान तामगन लबारी छ्‌याइजी, जमाहेन्‍से पावलसे ह्राङला क्‍वान खर्सी, “एनीगदे ह्राङलान दोषसे लमा नाश तजी भिसम चुला दोष ङादा लगब आत। दाहेन्‍से, ङा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदे मुबा ग्‍लारी निला” भिसी भिजी।* मुल १३:५१
जमाहेन्‍से पावल थेग्‍याम परमेश्‍वरदा तेन्‍बा तीतस युस्‍तस भिबा म्‍हिला दिमरी निजी। थेला दिम यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमला ङामरीन मुबा। थेरी यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमला नेता क्रिस्‍पसदेन थेला दिमरी मुबा जम्‍मान म्‍हिगदेसे प्रभुदा विश्‍वास लजी, ओच्‍छे कोरिन्‍थला म्‍हिगदे न्‍हङला ल्‍हानान म्‍हिगदेसे पावलसे पाङ्बा परमेश्‍वरला बचन ङ्‌यान्‍सी विश्‍वास लसी बप्‍तिस्‍मा किन्‍जी।
तिरेकुनु म्‍हुनङ म्‍हेर्बा धुइरी म्‍हाङरी पावलदा प्रभुसे चुह्रङ् भिसी भिजी, “ए थालोङ्‍गो, तर पाङ्‌बान निउ, ओच्‍छे कुटिसी थाचिउ। 10 तिग्‍दा भिसम ङा एदेन छ्‌याम मुला। थेतबासेलमा एदा खालैसे तिगै लआखम, तिग्‍दा भिसम चु शहररी ङाला म्‍हिगदे ल्‍हानान मुला।” 11 थेतबासेलमा परमेश्‍वरला बचन लोप्‍बान पावल दिङ गिकसे ला ढुधोना थेनीगदेदेन छ्‌यामनोन चिजी।
12 तर अखैया भिबा ग्‍लाला नेता गलियोनना धुइरी जम्‍मान यहूदीगदे ढिक्‍सी पावलदा चुङ्सी अदालतरी भोर्जी, 13 ओच्‍छे चुह्रङ् भिसी भिजी, “चु म्‍हिसे मोशाला ठिमला बिरोध लसी परमेश्‍वरदा तेन्‍गो भिसी म्‍हिगदेदा व्‍हाम्‍बान लोप्‍बा मुला।”
14 पावलसे ताम पाङ्‌बारी छ्‌याइमा गलियोनसे थे यहूदीगदेदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “यहूदीगदे, चुदे चु ताम अन्‍यायदेन आज्‍यबा गेला बारेरी हिन्‍सम ङाइ एनीगदेला ताम ङ्‌यान्‍नोन तोःबा मुबा। 15 तर एनीगदेसे पाङ्बा चु तामदेन मिन मोशासे पिन्‍बा एनीगदेलान ठिमला बारेरी तबासे लमा एनीगदेसेन ढिक्‍ना लउ। चुह्रङ्बा तामला निसाफ चा ङाइ आल।” 16 जमाहेन्‍से गलियोनसे थेनीगदेदा अदालतग्‍याम तेःजी। 17 जमाहेन्‍से थेनीगदे जम्‍मासेन यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमला सोस्‍थेनेस भिबा नेतादा चुङ्सी अदालत न्‍हङरीन तोजी। तर गलियोनसे थे तामला तिगै वास्‍ता आलनी।
पावल दोःसी थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबारी ग्‍ला ग्‍लारी निबा
18 पावल कोरिन्‍थरी तिगै धिनधोना चिजी। जमाहेन्‍से विश्‍वासीगदेग्‍याम फेसी पावल पानी जहाजरी क्रेःबारी किंक्रिया भिबा ग्‍लारी निजी। थेदेन छ्‌याम प्रिस्‍किलादेन अकिलासएनोन मुबा। सिरिया भिबा ग्‍लारी निबाला लागिरी पानी जहाजरी क्रेःबा भन्‍दा ङाच्‍छा ह्राङसे लबा कबुल पूरा लबाला लागिरी किंक्रिया भिबा ग्‍लारी पावलसे ह्राङला क्रा भ्रेजी।* गन्‍ती ६:१८ 19 जमाहेन्‍से थेनीगदे एफिसस भिबा ग्‍लारी धोखजी, ओच्‍छे पावलसे प्रिस्‍किलादेन अकिलासदा थेरीन ख्‍लाजी। तर ह्राङ चा यहूदीगदे ह्रुप तबा दिम गिकरी वाङ्सी यहूदीगदेदेन छ्‌याम छलफल लबारी छ्‌याइजी। 20 पावलदा यहूदीगदेसे अझ तिगै धिनधोना चिउ भिसी भिमा पावलसे थेनीगदेला ताम आङ्‌यान्‍नी। 21 थेनीगदेग्‍याम फेबा धुइरी पावलसे थेनीगदेदा “परमेश्‍वरसे सेम लजी भिसम ङा दोःसी ह्राङनी मुबा ग्‍लारी खला” भिसी पावल पानी जहाजरी क्रेःसी एफिससरी निजी।
22 जमाहेन्‍से कैसरिया शहररी धोखसी पावल यरूशलेमरी निसी थेरी मुबा मण्‍डलीला म्‍हिगदेदेन छ्‌याम ह्रुप तजी। ओच्‍छे पावल एन्‍टिओखिया शहररी धोजी।
पावल थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबारी सोमरेमला पालरी निबा
23 पावल तिगै धिनधोना थेरीन चिजी। जमाहेन्‍से पावल गलातियादेन फ्रिगियाला जम्‍मान ग्‍लागदेरी निबान जम्‍मान चेलागदेदा विश्‍वासरी कोङ्‌ना लबान भ्रजी।
अपोल्‍लोससे थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबा
24 अलेक्‍जेन्‍ड्रिया भिबा ग्‍लाला अपोल्‍लोस भिबा यहूदी गिक एफिससरी खजी। थे परमेश्‍वरला बचन सेबा घोबादेन ज्‍यना लसी ताम पाङ्‌खम्‍बा म्‍हि मुबा। 25 थेसे थार्बा पिन्‍बा प्रभु येशूला बारेरी थेःबा मुबा, थेतबासेलमा सेमहेन्‍सेन ताङ्सी प्रभु येशूला बारेरी ज्‍यना लसी लोप्‍मुबा। तसैनोन थेदा यूहन्‍नासे पिन्‍बा बप्‍तिस्‍माला बारेरी जे था मुबा। 26 थे ढुक्‍क तसी यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी पाङ्‌बारी छ्‌याइजी। थेसे पाङ्‌मा प्रिस्‍किलादेन अकिलाससे थेःमाहेन्‍से थेनीगदेसे थेदा ह्राङला दिमरी भोर्जी। ओच्‍छे थेदा परमेश्‍वरला गेला बारेरी ज्‍यना लसी घोना लसी पिन्‍जी।
27 जमाहेन्‍से अपोल्‍लोस अखैया भिबा ग्‍लारी निबा सेम लजी। थेतबासेलमा एफिससरी मुबा चेलागदेसे थेदा निबारी आँट पिन्‍सी, अपोल्‍लोसदा मान लगै भिसी चिठी गिक भ्रिसी पुइजी। अखैयारी धोमाहेन्‍से प्रभुला दयामायाग्‍याम विश्‍वास लबा म्‍हिगदेदा थेसे ल्‍हानान ह्रो लजी। 28 तिग्‍दा भिसम थेसे परमेश्‍वरला बचनग्‍याम येशून थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट हिन्‍ना भिसी म्‍हिगदेला ओन्‍छाङरी यहूदीगदेदा तिगै पाङ्‌आखम्‍बा तना लजी।

*18:6 मुल १३:५१

*18:18 गन्‍ती ६:१८