19
पावल एफिसस शहररी निबा
अपोल्‍लोस कोरिन्‍थरी मुबा धुइरी पावल एशियाला गुङग्‍याम तबान एफिसस भिबा शहररी खजी। थेरी पावलसे कोइ कोइ चेलागदेदा स्‍याप्‍जी। जमाहेन्‍से पावलसे थेनीगदेदा “एनीगदेसे विश्‍वास लमाहेन्‍से परमेश्‍वरला आत्‍मा याङ्जी?” भिसी ङ्‌योइमा, थेनीगदेसे पावलदा “परमेश्‍वरला आत्‍मा मुला भिसी ङन्‍से थेःबै आरे” भिसी भिजी। दोःसीनोन पावलसे थेनीगदेदा “एनीगदेसे खाह्रङ्बा बप्‍तिस्‍मा किन्‍जी?” भिसी ङ्‌योइमा, थेनीगदेसे पावलदा “यूहन्‍नासे लोप्‍बा अन्‍छारला बप्‍तिस्‍मा किन्‍जी” भिसी भिजी। जमाहेन्‍से पावलसे थेनीगदेदा “यूहन्‍नासे पिन्‍बा बप्‍तिस्‍मा चा ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःगै भिसी पिन्‍बा बप्‍तिस्‍मा हिन्‍ना। थेसे ह्राङ भन्‍दा लिच्‍छा फेप्‍खबा म्‍हिदा विश्‍वास लउ भिसी म्‍हिगदेदा लोप्‍मुबा, थे म्‍हि येशू हिन्‍ना” भिसी पाङ्जी।* मत्ती ३:११; मर्कू १:४, ७-८; लूका ३:४, १६; यूह १:२६-२७ चु ताम थेःसी थेनीगदेसे प्रभु येशूला मिनरी बप्‍तिस्‍मा किन्‍जी। पावलसे थेनीगदेथोरी या थान्‍माहेन्‍से थेनीगदेथोरी परमेश्‍वरला आत्‍मा फेप्‍खजी, जमाहेन्‍से थेनीगदेसे आसेबा ग्‍योइदेन परमेश्‍वरग्‍याम खबा ताम पाङ्जी। थेनीगदे ओस्‍पन च्‍युक न्‍ही ते मुबा।
जमाहेन्‍से पावल ढुक्‍क तसी यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी वाङ्सी ला सोमधोना परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला बारेरी थेनीगदेदेन छ्‌याम छलफल लबान म्‍हिगदेदा घोना लजी। तर थेरी कोइ कोइ म्‍हिगदे अटेरी तसी विश्‍वास आलना येशूदा विश्‍वास लबा म्‍हिगदेला ओन्‍छाङरी थेरी मुबा समूहला बिरोध लबारी छ्‌याइजी। थेतबासेलमा पावल थेनीगदेग्‍याम फेसी चेलागदेदा छ्‌यामनोन भोर्सी टुरान्‍नस भिबा ग्‍लाला स्‍कूलरी धिन धिननोन छलफल लबारी छ्‌याइजी। 10 चु गे लबा न्‍ही दिङ तमा एशियारी चिबा जम्‍मान यहूदीदेन ग्रीकगदेसे प्रभुला बचन थेःजी।
एफिससरी उदेकला गे
11 थेरी परमेश्‍वरसे पावलग्‍याम म्‍हिसे लबारी आखम्‍बा उदेकला गेगदे लजी। 12 पावलला ल्‍हुइरी रूमाल तसै घ तसै थुर्सी आखम्‍बा म्‍हिगदे मुबा ग्‍लारी भोर्सी थेनीगदेला ल्‍हुइरी थुर्माहेन्‍से आखम्‍बा म्‍हिगदे खम्‍मुबा ओच्‍छे थेनीगदेला ल्‍हुइग्‍याम म्‍हङ थोन्‍सी यार्मुबा।
13 जमाहेन्‍से ङाबा स्‍युइबा लबा कोइ कोइ यहूदीगदे क्‍यारमार निसी प्रभु येशूला मिनग्‍याम म्‍हङसे स्‍याप्‍बागदेदा “ङाइ एदा पावलसे थेःना लबा येशूला मिनरी थोन्‍सी निउ भिसी कुल्‍बा मुला” भिसी भिजी। 14 चुह्रङ्बा गे लबा चा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा यहूदी मुल म्‍हि स्‍केवासला झा निस मुबा। 15 तर तिरेकुनु चा म्‍हङसे थेनीगदेदा “ङाइ येशूदा ङोसेमुला, ओच्‍छे पावलदाएनोन ङोसेबा मुला, तर एनीगदे चा खाल हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइजी। 16 जमाहेन्‍से थे म्‍हङसे स्‍याप्‍बा म्‍हि छ्‌योङ्बान थेनीगदे मुबा ग्‍लारी खजी, ओच्‍छे थेनीगदे जम्‍मादान लछार पछार लसी तहरी थान्‍जी, जमाहेन्‍से थेनीगदे लिगन्‍डी तसी घाइते तसी थे दिमग्‍याम थोन्‍सी यार्जी।
17 चु ताम एफिससरी चिबा जम्‍मान यहूदीदेन ग्रीकगदेसे थेःसी थेनीगदे जम्‍मान लोङ्जी। ओच्‍छे थेनीगदेसे प्रभु येशूला मिननोन जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन हिन्‍ना भिसी भिबारी छ्‌याइजी। 18 जमाहेन्‍से विश्‍वास लबा ल्‍हानान म्‍हिगदे खजी ओच्‍छे थेनीगदे जम्‍मासेन ह्राङ ह्राङसे लबा आज्‍यबा गेगदे म्‍हिगदेला ओन्‍छाङरी पाङ्जी।* व्‍यव १८:१०-१४ 19 जादु लबा म्‍हिगदे न्‍हङला ल्‍हानान म्‍हिगदेसे ह्राङ ह्राङला जादुला किताब ह्रुप लसी भजी, ओच्‍छे जम्‍मान म्‍हिगदेला ओन्‍छाङरी ख्राङ्‌जी। थेनीगदेसे भबा किताबला सय लमा ओस्‍पन बोगल न्‍हीसे हजार च्‍युइ म्‍हुइला डबल तजी। 20 चुह्रङ् तसी प्रभुला शक्तिशाली बचन खानङदमान थेःसी ल्‍हेबान निजी।
21 चुह्रङ् तमाहेन्‍से पावलसे माकेडोनियादेन अखैया तबान यरूशलेमरी निबारी पक्‍का लजी। ओच्‍छे थेरी धोमाहेन्‍से “ङा रोमरीएनोन निनोन तोःला” भिसी पावलसे भिजी। 22 ओच्‍छे पावलसे ह्राङदा ह्रो लबा तिमोथीदेन इरास्‍तसदा माकेडोनियारी ङाच्‍छा पुइजी। तर ह्राङ चा तिगै धिनधोना एशियारीन चिजी।
एफिसस भिबा ग्‍लाला म्‍हिगदे न्‍हङरी खल्‍बल तबा
23 थे धुइरी थार्बा याङ्बा ग्‍यामला बारेरी थेःना लबासे लमा एफिससरी ल्‍हानान खल्‍बल तजी। 24 तिग्‍दा भिसम डेमेत्रियस भिबा म्‍हुइला मूर्तिगदे स्‍होबा म्‍हि गिकसे आर्तेमिस भिबा लुला जजाबा मन्‍दिरगदे स्‍होसी गे लबागदेदा ल्‍हानान गे पिन्‍बा मुबा। 25 ओच्‍छे थेसे थे गे लबागदेदेन अर्गु थेह्रङ्बान गे लबागदे जम्‍मादान ग्‍ला गिकरी ह्रुप लसी चुह्रङ् भिसी भिजी, “ङाला ह्रोगदे, एनीगदेदा थानोन मुला, य्‍हाङदा चुनोन गेग्‍याम ल्‍हानान फाइदा मुला। 26 एनीगदेसे म्राङ्बादेन थेःबा तामगदे एफिससरी जे आहिन, तर एशियाला जम्‍मान ग्‍लारी पावल भिबा म्‍हिसे म्‍हिला याग्‍याम स्‍होबा ल लुगदे चा तिगै आहिन भिसी ल्‍हानान म्‍हिगदेदा व्‍हाम्‍सी भोर्बा मुबा। 27 थेतबासेलमा य्‍हाङला व्‍यापार म्‍हासी निबा जे आहिन, तर आर्तेमिस भिबा घ्रेन लुला मन्‍दिरएनोन गे आखेल्‍बा तला, ओच्‍छे एशियाला जम्‍मान ग्‍लादेन जम्‍बुलिङ न्‍हङ‌नोन घ्रेन मान पिन्‍बा लुदा तेन्‍बा ख्‍लाला।”
28 चु ताम थेःसी थेनीगदेदा ल्‍हानान बोमो रेःजी, ओच्‍छे “एफिससला म्‍हिगदेला आर्तेमिसनोन घ्रेन हिन्‍ना” भिसी थेनीगदे क्रिङ्बारी छ्‌याइजी। 29 ओच्‍छे शहर न्‍हङ‌नोन हल्‍ली खल्‍ली तजी। जमाहेन्‍से थेनीगदे जम्‍मान ढिक्‍सी माकेडोनियाला गायसदेन अरिस्‍तार्खस भिबा पावलला ह्रो न्‍हीदा चुङ्सी डुइबा छेङ्‌बा लसी रङगशाला न्‍हङरी भोर्जी। 30 पावलएनोन तिगै ताम पाङ्बा सेम लसी म्‍हिला हुल न्‍हङरी निबारी म्‍हाइजी, तर प्रभुदा विश्‍वास लबागदेसे थेदा निआपुङ्‌नी। 31 एशियाला सरकारला गे लबा कोइ कोइ मुल म्‍हिगदेएनोन पावलला ह्रो मुबा। ओच्‍छे थेनीगदेसेनोन पावलदा रङगशाला न्‍हङरी थानिउ भिसी पाङ्सी पिन्‍गो भिसी कुल्‍सी पुइजी।
32 थेनोन धुइरी थेनीगदे न्‍हङरी गिकसेम गिक ह्राङ ह्राङला ताम लबान क्रिङ्सी हल्‍ली खल्‍ली लबान मुबा। तिग्‍दा भिसम थेरी मुबा ल्‍हानान म्‍हिगदेदा ह्राङ तिग्‍दा पोप तजी भिबा ताम सुत्तै था आरेमुबा। 33 जमाहेन्‍से म्‍हिला हुल न्‍हङ‍ग्‍याम कोइ कोइ म्‍हिगदेसे अलेक्‍जेन्‍डर भिबा म्‍हिदा ङाच्‍छापट्टि भजी। थेदा यहूदीगदेसे तिगै ताम पाङ्सी चुगदेदा घोना लसी पिन्‍गो भिसी भिजी। ओच्‍छे अलेक्‍जेन्‍डरसे ह्राङ जोगब तबाला लागिरी याला चाल लबान तिगै पाङ्बा सेम लजी। 34 तर थेनीगदेसे थे म्‍हि यहूदी चीम भिबा था याङ्सी जम्‍मान म्‍हिगदे ढिक्‍सी ओस्‍पन घण्‍टा न्‍ही ते “एफिससला म्‍हिगदेला आर्तेमिसनोन घ्रेन हिन्‍ना” भिसी क्रिङ्‌जी।
35 जमाहेन्‍से शहरला हाकिमसे म्‍हिगदेदा कुटिसी चिना लमाहेन्‍से चुह्रङ् भिसी घोना लजी, “एफिससला म्‍हिगदे, एफिसस शहर चा घ्रेन आर्तेमिसला मन्‍दिरदेन मुग्‍याम ताइबा थेला मूर्तिदा जोगब लसी थान्‍बा मुला भिबा ताम खाल्‍दा था आरे? 36 चु ताम खालै म्‍हिसे आहिन भिसी पाङ्‌बारी आखम भिबा ह्राङनीदा थानोन मुला। थेतबासेलमा ह्राङनी कुटिसी स्‍य्‍हूगो, ओच्‍छे तिगै आम्‍हन्‍ना तिगै गे लबारी आत। 37 तिग्‍दा भिसम ह्राङनीसे भबा चु म्‍हिगदेसे य्‍हाङला लथान य्‍हो लबा आरे, ओच्‍छे य्‍हाङला लुदा बिरोधएनोन लबा आरे। 38 चुदे डेमेत्रियसदेन थेला गे लबागदेसे खालैला बिरोधरी उजुर लतोःबा मुसम अदालतगदे मुनोन मुला ओच्‍छे न्‍यायाधीशगदेएनोन मुनोन मुला। थेतबासेलमा थेनीगदेसे गिकसे गिकदा बिरोध लबा हिन्‍सम मुद्दा युगै। 39 तर चु बाहेक अर्गुन ताम पाङ्बा सेम मुसम थे तामला निसाफ य्‍हाङला ठिम अन्‍छार गन्‍बागदे ह्रुप तसी सदन लबा सभारी ढिक्‍ना लला। 40 तिग्‍दा भिसम तिनी तबा चु हुल दङगाला दोष य्‍हाङथोरी खबारी खम्‍ला, चु थेह्रङ्नोन तबा हुल दङगा तिग्‍दा तजी भिसी य्‍हाङसे घोना लबारी आखम।” 41 चुदे भिसी थे हाकिमसे थेरी मुबा म्‍हिगदेदा पुइजी।

*19:4 मत्ती ३:११; मर्कू १:४, ७-८; लूका ३:४, १६; यूह १:२६-२७

*19:18 व्‍यव १८:१०-१४