20
पावल माकेडोनियादेन ग्रीस भिबा ग्‍लारी निबा
थे हल्‍ली खल्‍ली म्‍हमाहेन्‍से पावलसे प्रभुदा विश्‍वास लबागदेदा ङ्‌योइबारी पुइजी, ओच्‍छे थेनीगदेदा आँट पिन्‍सी थेनीगदेग्‍याम फेसी थे माकेडोनिया भिबा ग्‍लापट्टि निजी। माकेडोनियाग्‍याम तबान निमा थेसे प्रभुदा विश्‍वास लबा थे ग्‍लाला म्‍हिगदेदा ल्‍हानान आँट पिन्‍सी थे ग्रीस भिबा ग्‍लारी निजी। थेरी पावल ला सोमधोना चिजी। ओच्‍छे पानी जहाजरी क्रेःसी सिरिया भिबा ग्‍लारी निबारी छ्‌याइमा थेदा यहूदीगदेसे साइबारी जाल लबा ताम था याङ्सी थेसे भ्रसीन माकेडोनिया तसी निबारी पक्‍का लजी। ओच्‍छे बेरिया भिबा ग्‍लाला पुरस भिबा म्‍हिला झा सोपात्रोस, थेसलोनिके भिबा ग्‍लाला अरिस्‍तार्खसदेन सिकन्‍दस ओच्‍छे डर्बी भिबा ग्‍लाला गायसदेन तिमोथी ओच्‍छे एशिया भिबा ग्‍लाला तुखिकसदेन त्रोफिमसएनोन थेदेन छ्‌याम निजी। चुगदे ङाच्‍छान त्रोआस भिबा ग्‍लारी धोसी ङन्‍दा चुरी लूकासे “ङन्‍दा” भिसी पाङ्बा चा पावलएनोन लूकादेन छ्‌याम मुबा। भ्रान्‍सी चिबा मुबा। ङनी चा मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाड निमाहेन्‍से फिलिप्‍पी भिबा ग्‍लाग्‍याम पानी जहाजरी क्रेःसी खमा ङारेकुनु थेनीगदे मुबा ग्‍ला त्रोआसरी धोखजी, ओच्‍छे थेरी ङनी ङारेधोना चिजी।
युटिकस भिबा म्‍हि सिबाग्‍याम सोबा
साताला ङाच्‍छाकुनु ङनी प्रभु भोज चबारी पोप तजी, ओच्‍छे पावल चा न्‍हङगरदङनोन निबा सेम लबासे लमा थेनीगदेदेन छ्‌याम म्‍हुन गङसलधोना ताम लसी चिजी। ङनी पोप तबा दिमला तलाथोला कोठारी चा ल्‍हानान नाङसलगदे मुबा। युटिकस भिबा भ्‍योन म्‍हि चा झ्‍यालरी चिबा मुबा। पावलसे ल्‍हानान धुइधोना ताम लबासे लमा थेदा म्‍हेर्बा खसी छुप निजी। थेतबासेलमा थे तला सोमग्‍यामसे ताइजी, थेनीगदेसे थेदा थीमा सिसी जिन्‍बा स्‍याप्‍जी। 10 जमाहेन्‍से पावल मार फाप्‍जी, ओच्‍छे ख्‍लुप तसी थेदा हाप ख्‍वाइजी। पावलसे थेरी मुबागदेदा “थालोङ्‍गो, तिग्‍दा भिसम चु सोबान मुला” भिसी भिजी। 11 जमाहेन्‍से थे तलाथोरी निजी ओच्‍छे गेङ क्‍युइसी चमाहेन्‍से य्‍हाल आततेधोना ताम लसी चिजी। जमाहेन्‍से थेनीगदेग्‍याम पावल फेसी निजी। 12 ओच्‍छे थेनीगदेसे थे सिबाग्‍याम सोबा भ्‍योन म्‍हिदा दिमरी भोर्जी। ओच्‍छे थेनीगदेसे ल्‍हानान आँट याङ्जी।
पावल त्रोआसग्‍याम मिलेटस भिबा ग्‍लाधोना निबा
13 त्रोआसग्‍याम पावल बाहेक ङनी जम्‍मान पानी जहाजरी क्रेःसी अस्‍सोस भिबा शहररी निजी। पावलसे चा अस्‍सोसधोना भ्रसी निबा सेम लबासे लमा थे अस्‍सोसधोना भ्रसी निजी। ओच्‍छे अस्‍सोसग्‍याम चा ङन्‍देन छ्‌यामनोन पानी जहाजरी क्रेःसी निबा पावलला सेम मुबा। 14 ङनी अस्‍सोसरी धोखमाहेन्‍से पावलएनोन ङन्‍देन छ्‌यामनोन पानी जहाजरी क्रेःसी ङनी जम्‍मान छ्‌यामनोन मितिलेने भिबा शहररी निजी। 15 थेग्‍याम ङनी पानी जहाजरी निसी न्‍हङगरदङ खियस भिबा ग्‍लाला ङामरी धोखजी, ओच्‍छे रेनीदङ सामोस भिबा ग्‍लारी धोखजी। ओच्‍छे अर्गु धिनकुनु चा मिलेटस भिबा ग्‍लारी खजी। 16 पावलसे एशियारी चिबा सेम आलबासे लमा एफिससरी आवाङ्‌नान निबा सेम लजी। तिग्‍दा भिसम पावलसे खम्‍तेधोना पेन्‍तिकोसला धिनरी यरूशलेमरीन दोबारी भङ लबान मुबा।
एफिससला मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिगदेग्‍याम फेसी निबा
17 पावलसे मिलेटसग्‍याम एफिससरी मुबा मण्‍डलीला मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिगदेदा ङ्‌योइबारी म्‍हि पुइजी। 18 थेनीगदे पावल मुबा ग्‍लारी धोखमाहेन्‍से पावलसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “एशियारी काङ न्‍हेःमाकुनुहेन्‍से ङा ह्राङनीला गुङरी खाह्रङ् लसी चिजी भिबा ताम ह्राङनीदा थानोन मुला। 19 ओच्‍छे यहूदीगदेसे जाल लसी ङादा फसब लबारी म्‍हाइबासे लमा ङादा ल्‍हानान दुख तजी, तसैनोन ङा सोजो तसी क्राबान प्रभुला गे लजी। 20 ओच्‍छे ह्राङनीदा ज्‍यबा ताम पाङ्बा धुइरी जम्‍मान म्‍हिला ओन्‍छाङरीदेन एनीगदे जम्‍मालान दिम दिमरी निसी ङाइ ह्राङनीदा लोप्‍बा धुइरी ङाइ तिगै ताम बाँकी आथान्‍ना लोप्‍जी। 21 यहूदीगदेदेन अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदाएनोन ङाइ ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःगो ओच्‍छे य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लउ भिसी पाङ्बा मुला।
22 “च्‍यागो, ङा परमेश्‍वरला आत्‍माला करसे लमा यरूशलेमपट्टि निबान मुला, थेरी तिग तला भिबा ताम ङादा था आरे। 23 जम्‍मान शहररी ङादा दुख तबादेन झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌ला भिसी परमेश्‍वरला आत्‍मासे उन्‍बा ताम जे ङादा था मुला। 24 तसैनोन ङाइ ह्राङला ज्‍यानदा घ्रेन म्‍हन्‍बा आरे, तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला दयामायाला बारेरी थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबादेन प्रभु येशूसे ङादा पिन्‍बा गे जिन्‍ना लखम्‍गै भिबा ङाला सेम मुला।* २ तिमो ४:७
25 “च्‍यागो, ङाइ ह्राङनी न्‍हङला जम्‍मादान परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लबान भ्रजी, दोःसी खाइमै य्‍हाङ ह्रुप आत भिबा ङादा था मुला। 26 थेतबासेलमा तिनी ङाइ ह्राङनीदा पाङ्ला, ह्राङनी न्‍हङला खालै नाश तसैनोन थेला दोष ङादा आत। 27 तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे था याङ्‌गै भिसी परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा जम्‍मान ताम ङाइ एनीगदेदा गिकनोन बाँकी आथान्‍ना पाङ्बा मुला।
28 “दाहेन्‍से ह्राङ ह्राङलान लागिरी ओच्‍छे परमेश्‍वरला आत्‍मासे ह्राङनीदा जिम्‍मा पिन्‍बा ग्‍युगदेला लागिरी होशियार तसी चिउ। परमेश्‍वरला मण्‍डलीदा ज्‍यना लसी च्‍याबा म्‍हि दोगो, तिग्‍दा भिसम प्रभु येशूसे थे म्‍हिगदेदा ह्राङलान कासे ग्‍लुबा मुला। 29 तिग्‍दा भिसम ङा निमाहेन्‍से एनीगदेला गुङरी लोङ्‌बा खबा फार्बागदे ह्रङ्‌बान लुसीला ताम लोप्‍बा म्‍हिगदे खला, थेसे म्‍हिगदेदा बाँकी आथान भिबा ताम ङादा था मुला। 30 ह्राङनीलान गुङग्‍यामएनोन न्‍होङ्ना लबा ताम पाङ्बा म्‍हिगदे थोन्‍ना, थेनीगदेसे प्रभुदा विश्‍वास लबागदेदा ह्राङदेन छ्‌याम भोर्ला। 31 थेतबासेलमा ह्राङनी होशियार तसी स्‍य्‍हूगो, ङाइ सोम दिङधोना धिन म्‍हुननोन क्रासी क्रासी एनीगदे जम्‍मादान लोप्‍बा ताम थाम्‍लेःगो।
32 “दाहेन्‍से ङाइ ह्राङनीदा परमेश्‍वरदेन थेला दयामायाला बचनरी जिम्‍मा पिन्‍ना, थे बचनसेन ह्राङनीदा विश्‍वासरी कोङ्‌ना लला, ओच्‍छे परमेश्‍वरसे ह्राङला लागिरी फेसी थान्‍बा म्‍हिगदेसे याङ्बा हक एनीगदेसेनोन याङ्ला। 33 ङाइ खालै म्‍हिला म्‍हर, म्‍हुइदेन क्‍वान्‍ना लोभ आलनी। 34 ओच्‍छे ङाइनोन गे लसी ङाला खाँचो ओच्‍छे ङादेन छ्‌याम मुबागदेदा खाँचो तबा स्‍हेगदे ङाइ पिन्‍बा ह्राङनीदा थानोन मुला। 35 ह्राङनीसेनोन ङाइ ह्रङ् लसी कमजोर म्‍हिगदेदा ह्रो लगै भिसी ङाइ सेमहेन्‍सेन लबा जम्‍मान गे ह्राङनीदा उन्‍बा मुला, तिग्‍दा भिसम प्रभु येशूसेनोन ‘किन्‍बागदे भन्‍दा पिन्‍बागदेसे चा झन मोलम याङ्ला’ भिसी सुङ्बा मुला। थेतबासेलमा ह्राङनीसेनोन चु बचनदा ढन्‍सी ह्राङसेन गे लसी आखम्‍बागदेदा ह्रो लउ।”
36 चुदे पाङ्सी जिन्‍माहेन्‍से पावलसे पुइ जूसी थेनीगदेदेन छ्‌याम प्रार्थना लजी। 37 ओच्‍छे थेनीगदे जम्‍मान क्रासी पावलदा हापख्‍वाइसी च्‍योक लजी। 38 पावलसे दोःसी खाइमै ह्रुप आत भिसी पाङ्बासे लमा थेनीगदेदा ल्‍हानान दुख ङ्‌हम्‍जी। ओच्‍छे थेनीगदेसे पावलदा पानी जहाज मुबा ग्‍लाधोना सबारी निजी।

20:5 चुरी लूकासे “ङन्‍दा” भिसी पाङ्बा चा पावलएनोन लूकादेन छ्‌याम मुबा।

*20:24 २ तिमो ४:७