25
पावलला मुद्दा फेस्‍तससे च्‍याबा
फेस्‍तस मुल हाकिम दोबा सोमरे लिच्‍छा कैसरियाग्‍याम यरूशलेमरी निजी। थेरी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी गन्‍बागदेसे पावलला बिरोधरी दोष लजी। ङन्‍ना लागिरी पावलदा यरूशलेमरी पुइखसी ङन्‍दा दया लउ भिसी बिन्‍ती लजी। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे पावलदा ग्‍यामरी खना खनान साइबारी जाल लबान मुबा। तर फेस्‍तससे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी पाङ्जी, “पावलदा कैसरियारीन झ्‍याल्‍खानरी थान्‍बा मुला, ओच्‍छे ङाएनोन योनान कैसरियारी दोःसी निबा सेम मुला। एनीगदे न्‍हङला कोइ कोइ नेतागदे ङादेन छ्‌यामनोन कैसरियारी भ्रउ, ओच्‍छे थे म्‍हिसे तिगै आज्‍यबा गे लबा मुसम थेरी थेला दोष उन्‍गो।”
जमाहेन्‍से थेनीगदे मुबा ग्‍लारी फेस्‍तस भ्रेःरे च्‍युइरे भन्‍दा ल्‍हाना आचिना कैसरियारी दोःसी निजी। ओच्‍छे न्‍हङगरदङ निसाफ लबा ठिरी चिसी पावलदा भसी खउ भिसी कुल्‍जी। पावल धोखमाहेन्‍से यरूशलेमग्‍याम खबा यहूदीगदे थेला क्‍युर्सीन राप्‍जी। ओच्‍छे पावलला बिरोधरी हिन्‍बा आहिन्‍बा तामला दोष लजी। तर थेनीगदे ह्राङसेन पाङ्‌मा सत्‍य हिन्‍ना भिसी उन्‍बारी आखम्‍नी।
जमाहेन्‍से पावलसे ह्राङला ताम पाङ्‌बान, “ङाइ यहूदीगदेदा मोशासे पिन्‍बा ठिम, परमेश्‍वरला मन्‍दिरला बिरोधरीदेन रोमी ग्‍याल्‍बो कैसरला बिरोधरी तिगै आज्‍यबा गे लबा आरे” भिसी भिजी।
तर फेस्‍तससे यहूदीगदेदा ताङ्ना लबाला लागिरी पावलदा “तिग ए यरूशलेमरी निसी थेरी ङाला ङाच्‍छा चु तामला बारेरी निसाफ लसी पिन्‍गै भिसी म्‍हन्‍बा मुला?” भिसी ङ्‌योइजी।
10 तर पावलसे चुह्रङ् भिसी भिजी, “ङा रोमी ग्‍याल्‍बो कैसरसे निसाफ लबा ठिला ङाच्‍छा राप्‍सी चिबान मुला। थेतबासेलमा ङाला निसाफ चुरीन ततोःला। ङाइ यहूदीगदेदा तिगै नइबा गे लबा आरे भिबा ताम ह्राङदा थानोन मुला। 11 चुदे ङाइ ङादा साइतोःबाधोनाला गे लबा मुसम ङादा साइसैनोन ठीक मुला। तर ङादा यहूदीगदेसे लबा दोषला तिगै सत्‍य ताम उन्‍बारी आखम्‍सम ङादा खालैसे थेनीगदेला यारी जिम्‍मा पिन्‍बारी आम्‍याङ्। तर रोमी ग्‍याल्‍बो कैसरसेन ङाला चु मुद्दा च्‍यासी पिन्‍गै भिबा ङाला बिन्‍ती मुला।”
12 जमाहेन्‍से फेस्‍तससे ह्राङदा सल्‍लाह पिन्‍बा म्‍हिगदेदेन छ्‌याम सल्‍लाह लसी, “एसे रोमी ग्‍याल्‍बो कैसरदा बिन्‍ती लजी। थेतबासेलमा ए रोमी ग्‍याल्‍बो कैसर मुबा ग्‍लारीन नितोःला” भिसी भिजी।
अग्रिपास भिबा ग्‍लेदेन फेस्‍तससे लबा सल्‍लाह
13 तिगै धिन लिच्‍छा अग्रिपास ग्‍लेदेन थेला आङा बरनिकी फेस्‍तसदा मान लबारी कैसरियारी खजी। 14 थेरी थेनीगदे ल्‍हानान धिन चिमाहेन्‍से फेस्‍तससे पावलला मुद्दा ग्‍लेदा उन्‍बान चुह्रङ् भिसी भिजी, “चुरी फेलिक्‍ससे झ्‍याल्‍खानरी थान्‍बा म्‍हि गिक मुला। 15 थेला बारेरी ङा यरूशलेमरी निमा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिदेन यहूदी गन्‍बागदेसे थेला बिरोधरी दोष लसी थेदा सिबाला सजाय पिन्‍तोःला भिसी ङादा पाङ्मुबा।
16 तर ङाइ थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी भिजी, ‘दोष आस्‍याप्‍तेधोना खालै म्‍हिदा सिबाला सजाय पिन्‍बा रोमीगदेला ठिम आरे। ओच्‍छे दोष लबा म्‍हिला ओन्‍छाङरी दोष तबा म्‍हिसे ह्राङला बारेरी ताम पाङ्‌म्‍याङ्‍तोःला।’ 17 थेतबासेलमा थेनीगदे चुरी खमाहेन्‍से ङाइ योना लसीन न्‍हङगरदङनोन निसाफ लबा ठिरी चिसी थेदा भसी खउ भिसी कुल्‍जी। 18 जमाहेन्‍से पावलदा दोष लबा म्‍हिगदेसे राप्‍सी पावलसे लबा आज्‍यबा गेला दोष उन्‍ना भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुबा। तर थेनीगदेसे ङाइ म्‍हन्‍बा अन्‍छार तिगै दोष उन्‍बारी आखम्‍नी। 19 बरु थेनीगदे न्‍हङरी आढिक्‍बा ताम चा सिसी जिन्‍बा येशूला बारेरीदेन थेनीगदेलान धर्मला बारेरी मुबा। ओच्‍छे पावलसे चा येशू अझ सोबान मुला भिसी पाङ्बा मुबा। 20 जमाहेन्‍से चु ताम तिग हिन्‍ना भिसी सत्‍य ताम था याङ्बारी ङा अलमल तबासे लमा चु तामला बारेरी निसाफ लबारी यरूशलेमरी निबा सेम मुला कि भिसी ङाइ पावलदा ङ्‌योइजी। 21 तर पावलसे रोमी ग्‍याल‍बोग्‍याम छिनब आततेधोना ङादा चुरीन झ्‍याल्‍खानरी थान्‍गो भिसी बिन्‍ती लबासे लमा थेदा रोमी ग्‍याल्‍बो कैसर मुबा ग्‍लारी आपुइतेधोना चुरीन थान्‍गो भिसी कुल्‍जी।”
22 जमाहेन्‍से अग्रिपाससे फेस्‍तसदा “चु म्‍हिला ताम ङादाएनोन ङ्‌यान्‍बा सेम मुला” भिसी भिमा फेस्‍तससे अग्रिपासदा “थेला ताम ह्राङसे न्‍हङगर ङ्‌यान्‍म्‍याङ्‌ला” भिसी भिजी।
पावलदा अग्रिपास भिबा ग्‍लेला ङाच्‍छा भोर्बा
23 न्‍हङगरदङ अग्रिपास ग्‍लेदेन थेला आङा बरनिकी ओच्‍छे सिपाहीगदेला हाकिमगदे, शहरला मुल नेतागदेदेन छ्‌यामनोन सभा दिम न्‍हङरी वाङ्‌जी, थेरी म्‍हिगदेसे थेनीगदेदा ल्‍हानान मान लजी। जमाहेन्‍से फेस्‍तससे पावलदा भसी खउ भिसी कुल्‍बासे लमा पावलदा थेरी भजी। 24 जमाहेन्‍से फेस्‍तससे चुह्रङ् भिसी भिजी, “ग्‍ले अग्रिपासदेन चुरी य्‍हाङदेन छ्‌याम मुबा जम्‍मान ज्‍योज्‍यो आलेगदे, ह्राङनीसे म्राङ्बा चु म्‍हिदा जम्‍मान यहूदीगदेसे क्रिङ्‌बान, ‘चु म्‍हिदा साइनोन तोःला’ भिसी यरूशलेमरीदेन चुरी ङादाएनोन थेसे ह्राङला ताम पाङ्बा मुबा। 25 तर ङाइ चुदा साइनोन तोःबा तिगै दोष आस्‍याप्‍नी ओच्‍छे चुसेनोन रोमी ग्‍याल्‍बोला ङाच्‍छा ह्राङला ताम थान्‍बा सेम लबासे लमा ङाइ चुदा रोमी ग्‍याल्‍बो मुबा ग्‍लारी पुइबा सेम लबा मुला। 26 चुला बारेरी ङाइ ङाला रोमी ग्‍याल्‍बोदा भ्रिसी पुइतोःबा खास ताम तिगै आरे। थेतबासेलमा ङाइ चुदा ह्राङनीला ङाच्‍छापट्टि ओच्‍छे खास लसी ह्राङ ग्‍ले अग्रिपासला ङाच्‍छापट्टि भबा मुला, दाहेन्‍से य्‍हाङसे चुदा ङ्‌योइबा छार्बा लमाहेन्‍से ङाइ भ्रिसी पुइतोःबा ताम स्‍याप्‍ला तला। 27 तिग्‍दा भिसम झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌बा म्‍हिला बारेरी तिगै दोष आउन्‍ना रोमी ग्‍याल्‍बो मुबा ग्‍लारी पुइबारी ङादा ज्‍यबा आछोर्नी।”