26
जमाहेन्‍से अग्रिपास ग्‍लेसे पावलदा “दाहेन्‍से एसे ह्राङला बारेरी ताम पाङ्‌म्‍याङ्‌ला” भिसी भिजी। ओच्‍छे पावलसे याला चाल लबान ह्राङला बारेरी चुह्रङ् भिसी ताम लबारी छ्‌याइजी।
“ग्‍ले अग्रिपास, यहूदीगदेसे ङादा लबा जम्‍मान दोषला बारेरी तिनी ह्राङला ङाच्‍छापट्टि पाङ्‌म्‍याङ्‌मा ङा ल्‍हानान ताङ्‍बा मुला। यहूदीगदेला जम्‍मान रिमठिमदेन थेनीगदे खाह्रङ्‌बाधोना मुला भिबा ह्राङदा ज्‍यना लसी था मुबासे लमा ङाला ताम आछेर्ना ज्‍यना लसी ङ्‌यान्‍सी पिन्‍गो भिबा ङाला बिन्‍ती मुला।
“ङाला य्‍हुलला गुङरीदेन यरूशलेमरीनोन ङा जत्‍धुगुहेन्‍से दान्‍देधोना खाह्रङ् लसी भ्रबा मुला भिबा ताम यहूदीगदेदा था मुला। ङन्‍ना यहूदी धर्म तेन्‍बा म्‍हिगदे न्‍हङला ह्राङसे तेन्‍बा ताम जे जम्‍मान भन्‍दा ठीक हिन्‍ना भिबा फरिसीगदेला समूह न्‍हङला ङाएनोन गिक मुबा भिबा ताम थेनीगदेदा था मुला। थेतबासेलमा चु ताम पाङ्बा सेम मुसम थेनीगदेसे पाङ्‌खम्‍ला। परमेश्‍वरसे य्‍हाङला आखे म्‍हेमेदेन छ्‌याम लबा कबुलरी ङाइ विश्‍वास लबासे लमा तिनी ङादा चु मुद्दा तबा मुला। अग्रिपास ग्‍ले य्‍हाङला च्‍युक न्‍ही वंशगदेसेन चु कबुल याङ्बाला लागिरी धिन म्‍हुननोन सेम गिक लसी परमेश्‍वरदा तेन्‍बा मुला। चुनोन कबुलरी ङाइ विश्‍वास लबासे लमा यहूदीगदेसे ङादा दोष लबा हिन्‍ना। परमेश्‍वरसे सिबागदेदा दोःसी सोना लला भिबा तामरी विश्‍वास लबारी ह्राङनीदा तिग्‍दा गाह्रो तबा?
“हिन्‍बाम ङाइनोन खम्‍तेधोना नासरतला येशूला बिरोध लतोःला भिसी म्‍हन्‍बा मुबा। 10 ङाइ यरूशलेमरी चुह्रङ् लसी बिरोध लजी। ङाइ परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेग्‍याम अधिकार किन्‍सी परमेश्‍वरला म्‍हिगदेदा झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌जी। ओच्‍छे थेनीगदेदा साइबा गेरीनोन ह्रो लजी। 11 ओच्‍छे यहूदीगदे ह्रुप तबा जम्‍मान दिमगदेरी थेनीगदेदा ल्‍हानान रेम सजाय पिन्‍सी परमेश्‍वरदा बिरोध लउ भिसी कर लबा मुबा। ओच्‍छे थेनीगदेदेन छ्‌याम ल्‍हानान बोमो खसी ङाइ थेनीगदेदा अर्गु य्‍हुल्‍साला शहरगदेरीनोन दुख पिन्‍जी।
पावलसे ह्राङसे येशूदा विश्‍वास लबाला बारेरी पाङ्बा
12 “चुह्रङ् लसी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेग्‍याम अधिकारदेन कुल्‍बा तामला चिठी याङ्माहेन्‍से ङा दमस्‍कस भिबा ग्‍लापट्टि निजी। 13 अग्रिपास ग्‍ले, ङनी निबान लमा धिनी गुङरी ङाइ स्‍वर्गग्‍याम धिनीला य्‍हाल भन्‍दा ल्‍हानान य्‍हाल खबा म्राङ्जी। थे य्‍हाल ङादेन ङाला ह्रोगदेला क्‍युर्सीन ज्‍वालङलङ तजी। 14 ओच्‍छे ङनी जम्‍मान सरी ह्रिल्‍जी। जमाहेन्‍से ङादा हिब्रू ग्‍योइरी “शाऊल, शाऊल एसे ङादा तिग्‍दा दुख पिन्‍बा? ङादेन छ्‌याम छेसी एसे ह्राङसे ह्राङदान दुख तना लबा मुला” ग्रीक बाइबलरी “सुइरोरी काङसे छेक्‍मा एदान स्‍हु खला” भिसी भ्रिबा मुला। चु भिबा चा “ङादेन छ्‌याम छेसी एसे ह्राङसे ह्राङदान दुख तना लबा मुला” भिबा हिन्‍ना। भिबा काइ ङाइ थेःजी।
15 “जमाहेन्‍से ङाइ, ‘प्रभु, ह्राङ खाल हिन्‍ना?’ भिसी ङ्‌योइजी।
“प्रभुसे ङादा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, ‘एसे दुख पिन्‍बान लबा येशू ङानोन हिन्‍ना।’ 16 ‘तर रेःगो, तिग्‍दा भिसम ङाइ एदा ङाला गे लबा म्‍हिदेन ङाला साक्षी पिन्‍बा म्‍हि स्‍होबाला लागिरी ङा ए मुबा ग्‍लारी खबा हिन्‍ना। एसे ङाला बारेरी म्राङ्बा तामदेन ङाइ एदा लिच्‍छा उन्‍बा तामगदेएनोन स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेदा थेःना लतोःला। 17 ओच्‍छे एदा ङाइ यहूदीगदेदेन अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदे मुबा ग्‍लारी पुइबारी छ्‌याइबा मुला। थेनीगदेसे एदा पिन्‍बा दुखग्‍याम ङाइ एदा जोगब लला। 18 एसे थेनीगदेला मी म्राङ्ना लसी थेनीगदेदा धोपधोपग्‍याम य्‍हाल य्‍हाल मुबापट्टिदेन शैतानना शक्तिग्‍याम फेसी परमेश्‍वरपट्टि भतोःला। जमाहेन्‍से थेनीगदेसे पापग्‍याम माफ याङ्ला ओच्‍छे ङादा विश्‍वास लबासे लमा थेनीगदे परमेश्‍वरसे धम्‍बा म्‍हिगदेदेन छ्‌याम चिम्‍याङ्ला।
19 “थेतबासेलमा अग्रिपास ग्‍ले, ङादा स्‍वर्गग्‍याम उन्‍बा ताम ङाइ ङ्‌यान्‍बा हिन्‍ना। 20 ङाइ ङाच्‍छा दमस्‍कसरी, जमाहेन्‍से यरूशलेमरीदेन यहूदिया य्‍हुल्‍सा नाङनोन चिबागदेदा, ओच्‍छे अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदाएनोन ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःगो ओच्‍छे ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःबा अन्‍छारला गे लउ भिसी थेःना लजी। 21 ङाइ चुह्रङ् लसी थेःना लबासे लमा यहूदीगदेसे ङादा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी चुङ्सी साइबारी म्‍हाइजी। 22 तिनीधोना परमेश्‍वरसे ङादा ह्रो लबान मुला। थेतबासेलमा ङा चुरी राप्‍सी य्‍हुल्‍साला जजा घ्रेन जम्‍मादान चु ताम पाङ्‌बान मुला। ओच्‍छे ङाइ अगमवक्तागदेदेन मोशासे पाङ्बा ताम पूरा तनोन तला भिबा ताम बाहेक अर्गु तिगै ताम पाङ्बा आरे। 23 थेनीगदेसे थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍टसे दुख नानोन तोःला, ओच्‍छे सिबागदे न्‍हङरी थे जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा सोसी ह्राङला य्‍हुलला म्‍हिदेन अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला बारेरी पाङ्ला।”
24 पावलसे चु ताम पाङ्‌बान लमा फेस्‍तससे “पावल ए म्‍योबा हिन्‍ना, एसे ल्‍हानान पढब लबासे लमा एदा थेसेन म्‍योना लबा हिन्‍ना” भिसी घ्रेन काइ लसी पाङ्जी।
25 तर पावलसे चुह्रङ् भिसी भिजी, “जम्‍मासेन मान लबा फेस्‍तस, ङा म्‍योबा आहिन, तर ङाइ सत्‍य तामदेन बुद्धिला ताम जे पाङ्बा मुला। 26 चु तामला बारेरी अग्रिपास ग्‍लेदाएनोन था मुबासे लमा ङाइ ढुक्‍क तसी चु ताम पाङ्‌बान मुला। ङाइ पाङ्बा चु जम्‍मान ताम ग्‍लेदा थानोन मुला भिबा ताम ङादा पक्‍का था मुला। तिग्‍दा भिसम चु ताम खालैसे आम्राङ्बा ग्‍लारी लबा आहिन।”
27 जमाहेन्‍से पावलसे चुह्रङ् भिसी भिजी, “अग्रिपास ग्‍ले, तिग ह्राङसे अगमवक्तागदेदा विश्‍वास लमुला? ङादा था मुला, ह्राङसे विश्‍वास लमुला।”
28 जमाहेन्‍से अग्रिपास ग्‍लेसे पावलदा “तिग एसे ङादा चुदे योनान ख्रीष्‍टियान स्‍होबारी म्‍हाइबा?” भिसी भिजी।
29 पावलसे “योना तसै घइसी तसैनोन चु च्‍याल्‍दागदे बाहेक, ह्राङ जे आहिन, तर तिनी ङाला ताम ङ्‌यान्‍बागदे जम्‍मान ङा ह्रङ्‌बान तगै भिसी ङाइ परमेश्‍वरदेन छ्‌याम प्रार्थना लबा मुला” भिसी जोहाब पिन्‍जी।
30 जमाहेन्‍से ग्‍लेदेन हाकिम ओच्‍छे बरनिकीदेन थेरी मुबा जम्‍मान म्‍हिगदे रेःसी निबारी छ्‌याइजी। 31 ओच्‍छे थेनीगदे थे ग्‍लाग्‍याम थोन्‍माहेन्‍से “चु म्‍हिसे साइनोन तोःबा अथवा झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌तोःबाधोनाला तिगै गे लबा आरेम” भिसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी ताम लजी।
32 ओच्‍छे अग्रिपाससे फेस्‍तसदा “चुसे रोमी ग्‍याल्‍बो कैसरला ङाच्‍छा ह्राङला ताम थान्‍बा सेम आलबा हिन्‍सम पुइसै तसेला” भिसी भिजी।

26:14 ग्रीक बाइबलरी “सुइरोरी काङसे छेक्‍मा एदान स्‍हु खला” भिसी भ्रिबा मुला। चु भिबा चा “ङादेन छ्‌याम छेसी एसे ह्राङसे ह्राङदान दुख तना लबा मुला” भिबा हिन्‍ना।