27
पावल रोम य्‍हुल्‍सारी थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबारी निबा
ङनी समुन्‍द्रग्‍याम तबान इटालिया भिबा ग्‍लारी नितोःला भिसी पक्‍का लमाहेन्‍से थेनीगदेसे पावलदेन स्‍य्‍हान्‍दो कोइ कोइ झ्‍याल्‍खानरी मुबा म्‍हिगदेदा ग्‍याल्‍बो अगस्‍टसला सिपाहीगदेला कप्‍तान युलियस भिबा म्‍हिला यारी जिम्‍मा पिन्‍जी। जमाहेन्‍से ङनी एड्रामिटेनोस भिबा ग्‍लाग्‍याम खसी एशियारी परब तबा पानी जहाज थान्‍बा ग्‍लागदे तबान निबा पानी जहाजरी क्रेःसी निजी। थेरी ङन्‍देन छ्‌याम माकेडोनिया अञ्‍चलला थेसलोनिके भिबा ग्‍लाला अरिस्‍तार्खस मिन लबा म्‍हि गिकएनोन मुबा।
न्‍हङगरदङ ङनी सीदोन भिबा ग्‍लारी धोखजी। ओच्‍छे युलियससे दया लसी पावलदा थेला ह्रोगदे मुबा ग्‍लारी निसी तोःतेबा स्‍हेगदे किन्‍पुङ्‌जी। थेग्‍याम दोःसी ङनी मुबा पानी जहाज निजी, ओच्‍छे पानी जहाजला ङाच्‍छापट्टिग्‍याम लाबा खबासे लमा ङनी समुन्‍द्रला गुङरी मुबा साइप्रस भिबा ग्‍लाला भर लसी कुनीग्‍याम तबान निजी। जमाहेन्‍से किलिकियादेन पामफिलिया भिबा ग्‍लाला क्‍याम्‍सङपट्टिला समुन्‍द्ररी धोखमाहेन्‍से ङनी लुकिया भिबा ग्‍लाला माइरा भिबा शहररी धोखजी। थेरी कप्‍तान युलियससे अलेक्‍जेन्‍ड्रिया भिबा शहरग्‍याम इटालिया भिबा य्‍हुल्‍सारी निबा पानी जहाज गिक स्‍याप्‍जी। ओच्‍छे ङनी थे पानी जहाजरी क्रेःसी निजी।
ल्‍हानान धिनधोना दुख नासी ङनी गोल्‍से गोल्‍से लसी क्‍नीडस भिबा ग्‍लारी धोखजी। तर लाबासे अझ ङन्‍दा ङाच्‍छा निआपुङ्‌बासे लमा क्रेट भिबा गङला भर लसी कुनीग्‍याम तबान सालमोने भिबा ग्‍लारी निजी। ल्‍हानान दुखसे ङनी थे ग्‍लाला कुनीग्‍याम पानी जहाज थान्‍बा जेबा भिबा ग्‍लारी खजी। थे ग्‍लाग्‍याम लासिया भिबा शहर ङामरीन मुबा।
समुन्‍द्रग्‍याम निबारी ल्‍हानान लोङ्‌बा खबा धुइ तबासे लमा ङनी ल्‍हानान धिनधोना थेरीन चिजी, ओच्‍छे फोइथान चिसी प्रार्थना लबा धिनएनोन “फोइथान चिसी प्रार्थना लबा धिन” चा नेपाली पात्रो अन्‍छार आसोज लारी परब तमुबा। चु धुइरी चा जम्‍मान यहूदीगदेला पाप माफ तबाला लागिरी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिसे बलि फुल्‍मुबा। (प्रस्‍था ३०:१०; लेवी २३:२७; गन्‍ती २९:७-११; हिब्रू ९:७) निसी जिन्‍बासे लमा पावलसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सल्‍लाह पिन्‍जी। 10 “च्‍यागो ह्रोगदे, चु समुन्‍द्रग्‍याम निजी भिसम य्‍हाङदा ल्‍हानान दुख तला। पानी जहाजदेन मालसामान जे नाश तबा आहिन, तर य्‍हाङला ज्‍याननोन निखम्‍ला भिबा ताम ङाइ म्राङ्बा मुला” भिसी भिजी। 11 तर सिपाहीगदेला कप्‍तानसे पावलला तामदा भन्‍दा पानी जहाज चलब लबा म्‍हिदेन पानी जहाजला धनीला ताम जे विश्‍वास लजी। 12 चु ग्‍लारी सेर्खरी चिबारी गाह्रो तबासे लमा जस्‍तो लसीन फोनिक्‍स भिबा ग्‍लारी निसी खङ्‍बा ला निना लतोःला भिसी ल्‍हानान ह्रङ्‌बा म्‍हिगदेसे थेग्‍याम पानी जहाज चलब लतोःला भिसी सल्‍लाह पिन्‍जी। फोनिक्‍स भिबा ग्‍ला चा क्रेट भिबा गङला पानी जहाज थान्‍बा ग्‍ला हिन्‍ना। थे ग्‍ला चा ल्‍हो न्‍हुपदेन झ्‍याङ न्‍हुपपट्टि दोबा मुला।
समुन्‍द्ररी लाबालुङसर खबा
13 ल्‍होग्‍याम गोल्‍से गोल्‍से लाबा खबारी छ्‌याइमाहेन्‍से थेनीगदेसे दाहेन्‍से य्‍हाङ निखम्‍ला भिसी म्‍हन्‍जी, ओच्‍छे फाइला अङ्‌कुसी तेःसी क्रेट भिबा ग्‍लाला कुनीन कुनी निबारी छ्‌याइजी। 14 तर छिन्‍नङ लिच्‍छा थे क्रेट भिबा गङग्‍याम घ्रेन लाबालुङसर खजी। चुह्रङ्बा लाबालुङसरदा स्‍यार झ्‍याङ लाबा भिसी भिमुबा। 15 जमाहेन्‍से थे लाबालुङसरसे पानी जहाजदा ङाच्‍छापट्टि निआपुङ्‌नी। तसैनोन पानी जहाज चलब लबा म्‍हिसे खम्‍तेधोना ङाच्‍छा निबारी भङ लजी, तर निबारी आखम्‍नी। थेतबासेलमा ङन्‍से पानी जहाज खानङ खानङ निजी थेनोन पट्टि निपुङ्‌जी। 16 ओच्‍छे क्‍लौडा भिबा ग्‍लाला गङला भर लसी कुनीग्‍याम निमा ङन्‍से बल्‍ला बल्‍ला पानी जहाजला ग्‍यापपट्टि खीसी थान्‍बा जजाबा दोँगादा जोगब लखम्‍जी। 17 थे दोँगादा पानी जहाज न्‍हङरी झाङ्‌माहेन्‍से पानी जहाज चलब लबागदेसे पानी जहाज थान्‍होङ्‌गै भिसी पानी जहाजला क्‍युर्सीन घ्रेन छोसे खीजी। तसैनोन सिरटिस भिबा ग्‍लाला कुनीरीक्‍यार मुबा बलौटे सरी क्‍याला भिसी थेनीगदे लोङ्जी। जमाहेन्‍से पानी जहाज चलब लबागदेसे पानी जहाजला पाल तेःजी, ओच्‍छे पानी जहाजदा लाबाला भररी पुइजी। 18 थे लाबालुङसरसे ङन्‍दा प्‍लिङ लला ह्रङ्नोन लबासे लमा न्‍हङगरदङ थेनीगदेसे पानी जहाजरी मुबा मालसामान भ्‍याङ्बारी छ्‌याइजी। 19 ओच्‍छे पानी जहाज चलब लबारी तोःबा स्‍हेगदेएनोन रेनीदङ थेनीगदेसेन भ्‍याङ्‍जी। 20 ल्‍हानान धिनधोना धिनीदेन सार तिगैनोन आम्राङ्‌नी। ओच्‍छे लाबालुङसरएनोन खबाला खबान लबासे लमा ङन्‍दा सोला भिबा आशनोन आरेबा।
21 ओच्‍छे ल्‍हानान धिनधोना थेनीगदेसे तिगै आचमाहेन्‍से पावल थेनीगदेला गुङरी राप्‍सी चुह्रङ् भिसी पाङ्जी, “ह्रोगदे, ह्राङनीसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍सी क्रेटग्‍याम पानी जहाज चलब आलबा हिन्‍सम ह्राङनीसे चुह्रङ्बा दुख नाआतोःसेला मुबा। 22 तसैनोन दाहेन्‍से ह्राङनी थालोङ्‍गो, भङ लउ। तिग्‍दा भिसम ह्राङनी न्‍हङला खालैनोन आसि। तर पानी जहाज चा नाश तला। 23 तिग्‍दा भिसम ङा जुन परमेश्‍वरला हिन्‍ना ओच्‍छे ङाइ जुन परमेश्‍वरदा तेन्‍बा मुला, थेनोन परमेश्‍वरला दूत गिक दोलो म्‍हुनङ ङा मुबा ग्‍लारी खजी। 24 ओच्‍छे थेसे ङादा ‘थालोङ्‍गो पावल, तिग्‍दा भिसम ए रोमी ग्‍याल्‍बो कैसर मुबा ग्‍लारी निनोन तोःला। च्‍यागो, एदेन छ्‌याम पानी जहाजरी मुबा जम्‍मान म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरसे सोना लला’ भिसी भिजी। 25 थेतबासेलमा ह्रोगदे, ह्राङनी थालोङ्‍गो, भङ लउ। तिग्‍दा भिसम ङादा परमेश्‍वरसे जुन ताम सुङ्बा मुला थे ताम पूरा तला भिबा तामरी ङादा विश्‍वास मुला। 26 तसैनोन य्‍हाङला पानी जहाज खजिबै गङ गिकरी ठोक्‍तोःला।”
27 ङन्‍ना पानी जहाज लाबालुङसरसे लमा एड्रियास भिबा समुन्‍द्ररी याङयोङ तबा च्‍युक ब्‍लि धिन तसी जिन्‍बा मुबा। जमाहेन्‍से म्‍हुन गङसलरीक्‍यार पानी जहाज चलब लबागदेसे य्‍हाङ खजिबै ग्‍लाला ङामरी धोबारी छ्‌याइजीम भिसी म्‍हन्‍जी। 28 जमाहेन्‍से थेनीगदेसे गाते नुप्‍बा चीम भिसी दप्‍सी च्‍यामा बोगल गिकसे च्‍युक ढु मिटर नुप्‍बा मुबा ओच्‍छे जजाकी क्‍याथाङ निसी दोःसी दप्‍सी च्‍यामा बोगल गिकसे मिटर ढु नुप्‍बा मुबा। 29 ओच्‍छे पानी जहाज खानङै युङबारी ठोक्‍ला भिसी लोङ्सी थेनीगदेसे पानी जहाजला ग्‍यापपट्टिग्‍याम गोर ब्‍लि फाइला अङ्‌कुसी मार पुइजी, ओच्‍छे य्‍हाल तगै भिसी प्रार्थना लबारी छ्‌याइजी। 30 ओच्‍छे पानी जहाज चलब लबागदे थे पानी जहाज ख्‍लासी यार्बाला लागिरी पानी जहाजला ङाच्‍छापट्टिग्‍याम फाइला अङ्‌कुसी मार पुइबा स्‍होसी थे पानी जहाजरी मुबा दोँगा समुन्‍द्ररी तेःसी जिन्‍बा मुबा। 31 जमाहेन्‍से पावलसे सिपाहीगदेला कप्‍तानदेन सिपाहीगदेदा “चु म्‍हिगदे चुरी आचिनी भिसम ह्राङनी सोबारी आखम” भिसी भिजी। 32 चु ताम थेःसी सिपाहीगदेसे पानी जहाजरी खीसी थान्‍बा दोँगाला छो थासी पुइजी।
33 रमरम रिमरिम तबा धुइरी पावलसे थेनीगदे जम्‍मादान दाहेन्‍से सोल्‍बा छ्‌योइबा लउ भिसी बिन्‍ती लजी। ओच्‍छे पावलसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “सुर्दा लसी ह्राङनीसे सोल्‍बा छ्‌योइबा आलबा तिनी च्‍युक ब्‍लि धिन तसी जिन्‍बा मुला। 34 थेतबासेलमा दाहेन्‍से ह्राङनीसे तिगै सोल्‍बा छ्‌योइबा लउ। ओच्‍छे तिगै सोल्‍बा छ्‌योइबा लमाहेन्‍से ह्राङनीदा भङ खला, थालोङ्‍गो, खालैनोन आसि।” 35 चुदे पाङ्सी जिन्‍माहेन्‍से पावलसे गेङ दुइसी जम्‍मालान ओन्‍छाङरी परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍सी गेङ क्‍युइसी चबारी छ्‌याइजी। 36 जमाहेन्‍से थेनीगदेसेनोन आँट याङ्सी तिगै चबा स्‍हेगदे चजी। 37 पानी जहाजरी ङनी जम्‍मान लसी ग्‍यार्जा न्‍हीसे बोगल सोमसे च्‍युक ढु म्‍हि मुबा। 38 थेनीगदेसे म्रेन्‍ना चमाहेन्‍से पानी जहाज याङ्ना लबारी पानी जहाजरी मुबा ग्‍वाएनोन भ्‍याङ्‍जी।
पानी जहाज नाश तबा
39 य्‍हाल तसैनोन थेनीगदेसे थे ग्‍ला ङोआसेनी। तर थेरी थेनीगदेसे कुनी गिकरी बलौटे स म्राङ्जी। जमाहेन्‍से खम्‍तेधोना पानी जहाजदा थे कुनीरी भोर्गे भिसी थेनीगदेसे सल्‍लाह लजी। 40 जमाहेन्‍से थेनीगदेसे फाइला अङ्‌कुसीगदे तेःसी समुन्‍द्ररी भ्‍याङ्‍जी, ओच्‍छे पानी जहाज चलब लबा क्‍याबादा खीबा छोगदेएनोन ब्‍लसी समुन्‍द्ररी पुइजी। जमाहेन्‍से ङाच्‍छापट्टिला पालदा तोर ख्रेन्‍सी लाबापट्टि दोःसी पिन्‍जी, ओच्‍छे पानी जहाजदा कुनीपट्टि भोर्बारी छ्‌याइजी। 41 तर क्‍युइ न्‍हङरी मुबा बालुवाला उमरी ठोक्‍जी, ओच्‍छे पानी जहाजला ङाच्‍छापट्टिला जो थेरीन भासब तसी चलब लबारीन आखम्‍नी। जमाहेन्‍से पानी जहाजला ग्‍यापपट्टिला जोरी समुन्‍द्रला छालसे टसी क्‍युइबारी छ्‌याइजी।
42 थेह्रङ् तमाहेन्‍से थेरी मुबा झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌बा म्‍हिगदे समुन्‍द्ररी क्‍याल्‍सी यार्ला भिसी म्‍हन्‍सी सिपाहीगदेसे थेनीगदेदा साइगे भिसी सल्‍लाह लजी। 43 तर सिपाहीगदेला कप्‍तानसे पावलदा जोगब लबा सेम लसी थेनीगदेदा थेह्रङ् लआपुङ्नी। ओच्‍छे क्‍याल्‍बारी खम्‍बागदे ङाच्‍छा पानी जहाजग्‍याम छ्‌योङ्‌सी पाखारी थोन्‍गो भिसी सिपाहीगदेला कप्‍तानसे कुल्‍जी। 44 ओच्‍छे क्‍याल्‍बारी आखम्‍बागदे चा फल्‍याकगदेदेन पानी जहाजला क्‍युइबा टोगलगदे चुङ्सी निउ भिसी भिजी। चुह्रङ् लसी जम्‍मान ज्‍यना लसी पाखारी थोन्‍जी।

27:9 “फोइथान चिसी प्रार्थना लबा धिन” चा नेपाली पात्रो अन्‍छार आसोज लारी परब तमुबा। चु धुइरी चा जम्‍मान यहूदीगदेला पाप माफ तबाला लागिरी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिसे बलि फुल्‍मुबा। (प्रस्‍था ३०:१०; लेवी २३:२७; गन्‍ती २९:७-११; हिब्रू ९:७)