28
पावल माल्‍टा भिबा ग्‍लारी धोबा
ङनी ज्‍यना लसी समुन्‍द्रला कुनीरी धोमाहेन्‍से थे ग्‍लाला मिन माल्‍टा चीम भिसी ङन्‍से था याङ्जी। जमा धुइरी नाम खसी ल्‍हानान खङ्बासे लमा थे ग्‍लाला म्‍हिगदेसे ल्‍हानान दया लसी मे फुइसी ङनी जम्‍मादान मान लजी।
पावलसेनोन भम नाङ सिङ ह्रुप लसी मेरी युजी। मेला लेप्‍से लमा पुख्री गिक थोन्‍सी थेला यारी जीसीन चिजी। थे ग्‍लाला म्‍हिगदेसे पावलला यारी पुख्रीसे जिबा म्राङ्सी, “चु म्‍हि पक्‍कान म्‍हि साइबा म्‍हि चीम। चु म्‍हि समुन्‍द्रग्‍यामसेम जोगब तसी खजी। तर ल लुला निसाफग्‍याम चा स्‍योर आम्‍याङ्नी” भिसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी पाङ्जी। जमाहेन्‍से पावलसे थे पुख्रीदा मेरी खर्सी पिन्‍जी। तर थेदा चा तिगै आतनी। जमाहेन्‍से थेरी मुबा म्‍हिगदेसे पावलदा थे पुख्रीला बिखसे टाङ्सी तिक्‍खुरीन ह्रिल्‍सी सिला भिसी च्‍याबारी छ्‌याइजी। तसैनोन ल्‍हानान धुइधोना थेदा तिगै आतबा म्राङ्सी थेनीगदेसे ङाच्‍छा म्‍हन्‍बा ताम आहिन्‍बा चीम “तर चु मी ल चीम” भिसी भिजी।
थे ग्‍लाला पब्‍लियस भिबा मुल म्‍हिला बु वारी थे ग्‍लाला ङामरीन मुबा। थेसे ङन्‍दा मान लसी सोम‍रेधोना थेला दिमरी भोर्सी क्‍योङ्‌जी। थे धुइरी पब्‍लियसला आबा मासी तसी छवा खसी आखम्‍बा मुबा। पावल थेदा च्‍याबारी निजी, ओच्‍छे थेथोरी या थान्‍सी प्रार्थना लसी थेदा खम्‍ना लजी। चुह्रङ् तबा था याङ्माहेन्‍से थे ग्‍लाला जम्‍मान आखम्‍बा म्‍हिगदेएनोन खजी, ओच्‍छे थेनीगदेएनोन खम्‍जी। 10 थेनीगदेसे ङन्‍दा ल्‍हानान मान लसी ल्‍हानान स्‍हेगदे पिन्‍जी। ओच्‍छे पानी जहाजरी क्रेःमाहेन्‍से ङन्‍दा तोःबा अर्गु स्‍हेगदेएनोन पानी जहाजरी झाङ्‌सी पिन्‍जी।
पावल रोमरी धोखबा
11 ला सोम लिच्‍छा ङनी अलेक्‍जेन्‍ड्रिया भिबा ग्‍लाग्‍याम खबा पानी जहाजरी क्रेःजी। चु पानी जहाज सेर्खरी माल्‍टा भिबा ग्‍लारीन मुबा। थे पानी जहाजला ङाच्‍छापट्टि जौल्‍या लला मूर्ति स्‍होसी थान्‍बा मुबा। 12 जमाहेन्‍से सुराकुसाई भिबा शहररी धोखसी ङनी सोमरेधोना थेरीन चिजी। 13 थेग्‍याम ङनी कुनी कुनी तसी रेगियन भिबा ग्‍लारी धोखजी। न्‍हङगरदङ ल्‍होग्‍याम लाबा खजी, ओच्‍छे रेनीदङ ङनी पटिओली भिबा ग्‍लारी धोखजी। 14 थेरी ङन्‍से प्रभु येशूदा विश्‍वास लबा ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेदा स्‍याप्‍जी। थेनीगदेसे ङन्‍दा थेरी निसरेधोना चिउ भिसी भिजी। चुह्रङ् लसी ङनी रोमरी निजी। 15 ङनी खबान मुला भिबा ताम थेःसी रोमरी मुबा विश्‍वासीगदे ङन्‍दा ह्रुप तबारी अप्‍पियस भिबा बजारदेन तीन पाटी भिबा शहरधोना खजी। थेनीगदेदा म्राङ्सी पावल ताङ्सी परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍जी। 16 ङनी रोमरी धोखमाहेन्‍से पावलदा सिपाही गिकला भररी थे गिकदा चिपुङ्जी।
पावलसे रोमरी थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबा
17 थेरी धोखसी सोमरे लिच्‍छा पावलसे रोमला यहूदी गन्‍बागदेदा ङ्‌योइजी। ओच्‍छे थेनीगदे खमाहेन्‍से पावलसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “ज्‍योज्‍यो आलेगदे, ङाइ य्‍हाङला य्‍हुलला म्‍हिगदेदेन आखे म्‍हेमेला रिमठिमला बिरोधरी तिगै गे लबा आरेमुबा। तसैनोन यरूशलेमहेन्‍सेन झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌सी ङादा रोमीगदेला यारी जिम्‍मा पिन्‍बा मुला। 18 थेनीगदेसे ङ्‌योइबा छार्बा लमाहेन्‍से ङादा साइतोःबा तिगै दोष आस्‍याप्‍माहेन्‍से ङादा पुइबा सेम लमुबा। 19 तर यहूदीगदेसे बिरोध लबासे लमा ङाइ रोमी ग्‍याल्‍बो कैसरदा ङाला ताम पाङ्‌नोन तोःबा तजी। तसैनोन ङाइ ङाला य्‍हुलला म्‍हिगदेदा बिरोध लसी दोष लतोःबा तिगै ताम आरेबा। 20 थेतबासेलमा ह्राङनीदेन छ्‌याम ह्रुप तसी ताम लबारी ङाइ ह्राङनीदा ङ्‌योइबा हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम इस्राएलीगदेसे आश लबा ख्रीष्‍ट फेप्‍खजी भिसी ङाइ विश्‍वास लबासे लमा ङादा च्‍याल्‍दासे खीसी चुरी भबा हिन्‍ना।
21 जमाहेन्‍से थेनीगदेसे पावलदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “ङन्‍से मी ह्राङला बारेरी यहूदियाग्‍याम तिगै खबर याङ्बा आरे। ओच्‍छे य्‍हाङला खालै यहूदी ज्‍योज्‍यो आलेगदे खसी ह्राङला बिरोधरी तिगै आज्‍यबा तामएनोन पाङ्बा आरे। 22 तर ङन्‍दा थे ताम ह्राङग्‍यामसेन ङ्‌यान्‍बा सेम मुला। तिग्‍दा भिसम चु समूहला चु समूहला म्‍हिगदे भिबा चा ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबा म्‍हिगदे हिन्‍ना। बारेरी जम्‍मान ग्‍लारी म्‍हिगदेसे बिरोध लबा ताम जे ङन्‍दा था मुला।”
23 थेतबासेलमा पावलला ताम ङ्‌यान्‍बाला लागिरी थेनीगदेसे धिन तोगब लजी। थे धिनकुनु ल्‍हानान म्‍हिगदे पावल मुबा ग्‍लारी खजी। जमाहेन्‍से पावलसे थेनीगदेदा स्‍य्‍होहेन्‍से ङ्‌यसेधोनान मोशाला ठिमदेन अगमवक्तागदेला किताबग्‍याम परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला बारेरी जम्‍मान ताम घोना लसी येशूला बारेरी थेनीगदेदा विश्‍वास तना लबारी म्‍हाइजी। 24 पावलसे पाङ्बा तामरी कोइसे विश्‍वास लजी, कोइसे विश्‍वास आलनी। 25 जमाहेन्‍से थेनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी आढिक्‍ना फेसी भ्रबारी छ्‌याइमाहेन्‍से पावलसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “एनीगदेला आखे म्‍हेमेदा यशैया अगमवक्ताग्‍याम परमेश्‍वरला आत्‍मासे पाङ्‌मा ठीकनोन मुबा भिसी ह्राङला ताम जिन्‍ना लबान चुह्रङ् भिबारी छ्‌याइजी।
26 ‘चु म्‍हिगदे मुबा ग्‍लारी निसी पाङ्‍गो
एनीगदेसे थेःबाम थेःमुला, तर खाइमै आघोमुला,
च्‍याबाम च्‍यामुला, तर खाइमै आम्राङ्‌मुला।
27 तिग्‍दा भिसम चु म्‍हिगदेला सेम कोङ्बा मुला,
ओच्‍छे थेनीगदेला नाब्‍यङ आथेःमुला,
ओच्‍छे थेनीगदेसे मी च्‍युम्‍बा मुला,
आहिन्‍सम थेनीगदेसे म्राङ्सेला मुबा,
ओच्‍छे थेःसेला मुबा, ओच्‍छे घोसी सेम दोःसेला मुबा,
जमाहेन्‍से ङाइ थेनीगदेदा खम्‍ना लसेला मुबा।’* यशै ६:९-१०
28 थेतबासेलमा चु ताम ह्राङनीदा था तगै, दाहेन्‍से परमेश्‍वरसे पिन्‍बा चु थार्बा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदे मुबा ग्‍लारी पुइबा मुला, ओच्‍छे थेनीगदेसे चु ताम ङ्‌यान्‍ना।”
29 पावलसे चु ताम पाङ्सी जिन्‍माहेन्‍से यहूदीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी ल्‍हानान छलफल लबान थेग्‍याम फेजी। चु पदला ताम ल्‍हाना ह्रङ्‌बा ग्रीक बाइबलरी आरे।
30 न्‍ही दिङधोना पावल रोमरी ह्राङसेन खर्च लसी चिजी, ओच्‍छे थे मुबा ग्‍लारी खबा जम्‍मान म्‍हिगदेदा मान लजी। 31 आलोङ्ना थेसे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लजी, चुह्रङ् लसी प्रभु येशू ख्रीष्‍टला बारेरी लोप्‍मा थेदा खालैसे रोकब आलनी।

28:22 चु समूहला म्‍हिगदे भिबा चा ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबा म्‍हिगदे हिन्‍ना।

*28:27 यशै ६:९-१०

28:29 चु पदला ताम ल्‍हाना ह्रङ्‌बा ग्रीक बाइबलरी आरे।