पावलसे रोमला विश्‍वासीगदेदा भ्रिबा चिठी
चु चिठीला बारेरी पाङ्‌तोःमा
भ्रिबा म्‍हि: येशूला मुल चेला पावलसे भ्रिबा मुबा (रोमी १:१)। चु चिठी भ्रिबाला लागिरी पावलदा तर्तियस भिबा म्‍हिसे ह्रो लबा मुबा (रोमी १६:२२)।
भ्रिबा ग्‍ला: कोरिन्‍थ शहररी भ्रिबा मुबा।
भ्रिबा साल: ओस्‍पन ईश्‍‍वी संवत् ५६-५७ (विक्रम संवत् ११३-११४) सालरी भ्रिबा मुबा। चु चिठी पावल थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबारी निबा सोमरेमला पालला धुइ जिन्‍बारी छ्‌याइमा भ्रिबा मुबा।
खाल्‍दा भ्रिबा: रोम शहररी मुबा विश्‍वासीगदेदा भ्रिबा मुबा।
पावल चु चिठी भ्रिबा धुइधोना रोम शहररी निबा आरेमुबा। तर रोम शहररी मुबा विश्‍वासीगदेदा ह्रुप तसी थेनीगदेदेन छ्‌याम तिगै धिनधोना चिसी गे लबा सेम मुबा। ओच्‍छे थेनीगदेग्‍याम तिगै ह्रो किन्‍सी स्‍पेन य्‍हुल्‍सारी थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबारी निबा पावलला सेम मुबा। चु चिठी थेसे विश्‍वासीगदेसे आघोनान आतबा तामगदे घोना लबाला लागिरी भ्रिबा मुबा।
पावलसे रोम य्‍हुल्‍साला मण्‍डलीदा फ्‍याफुल्‍बान थेनीगदेला लागिरी थेसे प्रार्थना लबा तामगदे उन्‍बा मुला। ओच्‍छे परमेश्‍वरला ङाच्‍छा यहूदीगदे मुसैनोन अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदे मुसैनोन पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि ततोःला भिसी पाङ्बा मुला। तिग्‍दा भिसम जम्‍मान म्‍हिगदे पापला तहरी मुला। ओच्‍छे ह्राङदा परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि स्‍होबाला लागिरी येशू ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लनोन तोःला भिसी पाङ्बा मुला। जमाहेन्‍से येशूदेन छ्‌याम गिक तमाहेन्‍से याङ्बा छार जुनीला बारेरी पाङ्बा मुला। येशूदा विश्‍वास लबागदे परमेश्‍वर मुबा ग्‍लारी निम्‍याङ्‌ला ओच्‍छे थेदा परमेश्‍वरला आत्‍मासे पापदेन कालला शक्तिग्‍याम फेला। ओच्‍छे ५ अध्‍यायहेन्‍से ८ अध्‍यायधोनारी विश्‍वास लबागदेदा परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हिगदे स्‍होबा तामला बारेरीदेन परमेश्‍वरला आत्‍माला शक्तिसे लबा गेला बारेरी पाङ्बा मुला।
जमाहेन्‍से परमेश्‍वरसे म्‍हि य्‍हुलला लागिरी म्‍हन्‍बा अन्‍छार यहूदीगदेदेन अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदे खाह्रङ् लसी खबारी खम्‍ला भिसी ङ्‌योइबा तामला जोहाब पिन्‍बारी म्‍हाइबा मुला। यहूदीगदेसे येशूदा विश्‍वास आलबासे लमा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेसे येशूदा विश्‍वास लसी परमेश्‍वरला दयामाया याङ्‌गै भिबा परमेश्‍वरला सेम मुबा।
चिठीला थुमरी स्‍य्‍हान्‍दोगदेदा माया लजी भिसम परमेश्‍वरदा ताङ्ना लखम्‍ला भिसी भ्रिबा मुला। परमेश्‍वरदा तेन्‍बा, विश्‍वासीगदेसे ह्राङला य्‍हुल्‍साला लागिरीदेन स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेदा लतोःबा गेगदेला बारेरीनोन भ्रिबा मुला।
मुल तामगदे
फ्‍याफुल्‍बादेन धन्‍यवादला प्रार्थना १:१-१७
म्‍हिगदेसे याङ्नोन तोःबा थार्बा १:१८–३:२०
थार्बा याङ्बाला लागिरी परमेश्‍वरसे उन्‍बा ग्‍याम ३:२१–४:२५
ख्रीष्‍टग्‍याम याङ्बा छार जुनी ५:१–८:३९
परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार यहूदीगदेसे याङ्बा ताम ९:१–११:३६
ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबागदेला बानीबेहोर १२:१–१५:१३
चिठीला थुमरी भ्रिबा ताम १५:१४–१६:२७
पावलसे रोमला विश्‍वासीगदेदा भ्रिबा चिठी
1
लास्‍सो, रोमरी मुबा जम्‍मान म्‍हिगदेदा ङा पावलग्‍याम फ्‍याफुल्‍ला। ङा येशू ख्रीष्‍टदा तेन्‍बा म्‍हिदा परमेश्‍वरसेन मुल चेला दोबारी धम्‍बा हिन्‍ना। ओच्‍छे थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबाला लागिरी धम्‍बा हिन्‍ना। चुनोन थार्बा पिन्‍बा समाचार परमेश्‍वरसे दङबोरीन ह्राङला म्‍हिगदेदा पिन्‍ना भिसी अगमवक्तागदेग्‍याम सुङ्बा मुबा। थेनोन थार्बा पिन्‍बा समाचार परमेश्‍वरला बचनरी भ्रिबा मुला।
थे थार्बा पिन्‍बा समाचार चा परमेश्‍वरला झा य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍टला बारेरी हिन्‍ना। थे म्‍हि दोसी दाऊद ग्‍लेला वंशग्‍याम न्‍हजी। म्‍हि दोसी न्‍हसैनोन थे स्‍वर्गग्‍याम फेप्‍खबा मुबा, य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍टदा परमेश्‍वरला झा हिन्‍ना भिसी परमेश्‍वरला आत्‍माला शक्तिसे उन्‍बा अन्‍छार परमेश्‍वरसे थेदा सिबाग्‍याम सोना लजी। य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍टग्‍याम परमेश्‍वरसे ङन्‍दा दयामाया लसी ख्रीष्‍टला गे लबा मुल चेला स्‍होबा मुला। जम्‍मान य्‍हुलला म्‍हिगदेसे विश्‍वास लगै ओच्‍छे थेसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍गै भिसीन ङाइ ख्रीष्‍टला लागिरी चु गे लबा हिन्‍ना। थेनीगदे न्‍हङरी एनीगदेदाएनोन येशू ख्रीष्‍टला ह्राङलान म्‍हि स्‍होबारी ङ्‌योइबा मुला।
परमेश्‍वरसे माया लसी ह्राङला म्‍हिगदे स्‍होबारी ङ्‌योइबा रोम य्‍हुल्‍साला म्‍हिगदे, एनीगदेदा य्‍हाङला परमेश्‍वर आबादेन प्रभु येशू ख्रीष्‍टला दयामायादेन शान्‍ति तगै।
धन्‍यवादला प्रार्थना
जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा ङाइ ङाला परमेश्‍वरदा येशू ख्रीष्‍टग्‍याम एनीगदे जम्‍मालान लागिरी धन्‍यवाद पिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबा ताम जम्‍बुलिङला जम्‍मान म्‍हिगदेसे थेःबा मुला। ङाइ सदन प्रार्थना लबा धुइरी एनीगदेदा गाते ढन्‍बा मुला भिबा ताम परमेश्‍वरदान था मुला। ङाइ थेनोन परमेश्‍वरला झाला समाचार थेःना लसी थेदा सेमहेन्‍सेन तेन्‍बा मुला। 10 परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार ङा जस्‍तो लसीन एनीगदे मुबा ग्‍लारी खबारी खम्‍गै भिसी ङाइ प्रार्थना लमा सदन परमेश्‍वरदेन छ्‌याम बिन्‍ती लबा मुला।
11 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला आत्‍मासे पिन्‍बा मोलम एनीगदेदा पाङ्सी ख्रीष्‍टथोरी लबा विश्‍वास कोङ्‌ना लबाला लागिरी एनीगदेदेन छ्‌याम ह्रुप तबा ङादा ल्‍हानान सेम मुला। 12 ओच्‍छे य्‍हाङ न्‍हीलान विश्‍वासग्‍याम गिकसेम गिकदा भङ याङ्‌गै भिबा ङाला सेम हिन्‍ना।
13 ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, चु ताम एनीगदेदा था तगै भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला। अर्गु ग्‍लाला म्‍हिगदेसे ह्रङ् लसी रोमला अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेसेनोन विश्‍वास लगै भिसी ङा ल्‍हानान रेम एनीगदे मुबा ग्‍लारी खबा सेम लजी। तर ङा दान्‍देधोना एनीगदे मुबा ग्‍लारी खबारी खम्‍बा आरे।* मुल १९:२१ 14 ग्रीक चु पदरी “ग्रीक” भिबा चा थे धुइरी जम्‍बुलिङरी जम्‍मान भन्‍दा ज्‍यबा रिमठिम मुबादेन ल्‍हानान ताम सेबा घोबा म्‍हि भिबा हिन्‍ना। म्‍हि हिन्‍सै आहिन्‍सै, पढब लबा मुसै आरेसै जम्‍मादान थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबा जिम्‍मा ङाला हिन्‍ना। 15 थेतबासेलमा एनी रोमरी चिबागदेदाएनोन थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबारी ङादा ल्‍हानान सेम मुला।
थार्बा पिन्‍बा समाचार
16 चु थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबारी ङा आपेःमुला। तिग्‍दा भिसम विश्‍वास लबागदे जम्‍मालान लागिरी चु थार्ना लबा परमेश्‍वरला शक्ति हिन्‍ना। ङाच्‍छा यहूदीगदेदा थार्ना लबाला लागिरी हिन्‍ना, थेह्रङ् लसीन अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेला लागिरीनोन हिन्‍ना।* मर्कू ८:३८ 17 चुनोन थार्बा पिन्‍बा समाचारसे म्‍हिदा परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोबारी लोप्‍ला, ओच्‍छे विश्‍वासग्‍यामसेन ङाच्‍छाहेन्‍से लिच्‍छाधोना परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोबारी खम्‍ला। तिग्‍दा भिसम बचनरीनोन “जुन म्‍हि विश्‍वासग्‍याम परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोबा मुला, थेसेन जुकजुकधोनाला जुनी याङ्ला” भिसी भ्रिबा मुला।* हब २:४
म्‍हिसे परमेश्‍वरदा सेम आनिबा गे लबा
18 म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरला बिरोध लसी पापदेन आज्‍यबा गे लबासे लमा परमेश्‍वर बोमो खसी थेनीगदेथोरी स्‍वर्गग्‍याम सजाय खबा मुला। थेनीगदेसे लबा आज्‍यबा गेसे सत्‍य तामदा नाङ्सी थान्‍बा मुला। 19 परमेश्‍वरला बारेरी घोखम्‍बा ताम चा थेनीगदेला ङाच्‍छान मुला। तिग्‍दा भिसम थे ताम परमेश्‍वरसे थेनीगदेदा उन्‍सी जिन्‍बा मुला। 20 म्‍हिसे म्राङ्आखम्‍बा परमेश्‍वरला गुण, खाइमै आम्‍हबा थेला शक्तिदेन बानीबेहोर चु जम्‍बुलिङ छ्‌यामाहेन्‍से परमेश्‍वरसे स्‍होबा जम्‍मान स्‍हेगदेग्‍यामसेन म्राङ्बा मुला। थेतबासेलमा थेनीगदेसे तिगै निउ लबा ग्‍याम आरे।
21 थेनीगदेसे परमेश्‍वरदा ङोसेसीनोन परमेश्‍वरदा लतोःबा मानदेन जयजयकार आलनी ओच्‍छे परमेश्‍वरदा धन्‍यवादएनोन आपिन्‍नी। बरु थेनीगदेसे म्‍हन्‍बा आज्‍यबा तामग्‍यामसेन थेनीगदे गे आखेल्‍बा म्‍हि दोजी। ओच्‍छे थेनीगदेला आज्‍यबा सेम झन धोपधोपसे प्‍लिङ्जी।* एफि ४:१७-१८ 22 थेनीगदेसे ह्राङसे ह्राङदान बुद्धि मुबा म्‍हि भिसी भ्रजी, तसैनोन थेनीगदेलान तामसे थेनीगदे मूर्ख दोबा मुला। 23 थेनीगदेसे खाइमै नाश आतबा य्‍हालदेन शक्ति मुबा परमेश्‍वरदा तेन्‍बा ख्‍लासी नाश तसी निबा म्‍हि, जन्‍तु, चरागदेदेन सुल्‍सी भ्रबा जन्‍तुगदेला मूर्ति स्‍होसी तेन्‍जी।* व्‍यव ४:१६-१८
24 थेतबासेलमा थेनीगदेला नइबा सेमसे तिग लइ म्‍हन्‍बा, थे अन्‍छार लसी भ्रबारी परमेश्‍वरसे थेनीगदेदा ख्‍लासी पिन्‍जी। थेनीगदेसे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी ब्रेल्‍सी पेःबा खबा पाप गेगदे लजी। 25 थेनीगदेसे सदन जयजयकार लतोःबा जम्‍मान स्‍हे स्‍होबा परमेश्‍वरदा तेन्‍बा ख्‍लाजी। ओच्‍छे परमेश्‍वरसे स्‍होबा स्‍हेगदेदा चा तेन्‍जी। चुह्रङ् लसी थेनीगदेसे परमेश्‍वरला सत्‍य तामदा लुसीला तामदेन छ्‌याम देप्‍जी।
26 थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे थेनीगदेला आज्‍यबा सेमसे म्‍हन्‍बा अन्‍छारलान पेःबा खबा गेगदे लबारी ख्‍लासी पिन्‍जी। ओच्‍छे थेनीगदेला म्रिङकोलागदे ह्रेम्‍कोलादेन छ्‌याम आम्‍हेर्ना म्रिङकोला म्रिङकोलान ब्रेल्‍सी भ्रजी। 27 थेह्रङ् लसीन ह्रेम्‍कोलागदे म्रिङकोलादेन छ्‌याम आम्‍हेर्ना बैससे क्रोसी ह्रेम्‍कोला ह्रेम्‍कोलादेन छ्‌यामनोन ब्रेल्‍सी भ्रजी। ओच्‍छे थेनीगदेसे लबा आज्‍यबा पेःबा खबा गेला सजाय थेनीगदे ह्राङसेन नाजी।
28 थेनीगदेसे परमेश्‍वरदा तेन्‍बा सेम आलबासे लमा परमेश्‍वरसे थेनीगदेदा थेनीगदेलान न्‍होङ्बा सेमसे म्‍हन्‍बा अन्‍छारलान गे लगै भिसी ख्‍लासी पिन्‍जी। 29 थेनीगदेला सेम जम्‍मान आज्‍यबा ताम, लोभदेन बोमोसे प्‍लिङ्बा मुला। थेतबासेलमा थेनीगदेसे डाह लबा, म्‍हि साइबा, छेबा बङ्बा लबा, म्‍हिदा झुक्‍याब लबा, स्‍य्‍हान्‍दोला बारेरी आज्‍यबा म्‍हन्‍बा, म्‍हिला तामगन लबा, 30 ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दोला बेइज्‍जत लसी भ्रबा, परमेश्‍वरदाएनोन हेला लबा, ङा ह्रङ्‌बा खालै आरे भिसी ह्राङसे ह्राङदान घ्रेन स्‍होबा, स्‍य्‍हान्‍दोदा मान आलबा, आबा आमासे कुल्‍बा ताम आङ्‌यान्‍ना आज्‍यबा गे जे लबारी छार छार ग्‍याम म्‍हाइबा, 31 थेह्रङ् लसी थेनीगदे मूर्ख दोसी लला भिबा गेएनोन आलमुला। चु म्‍हिगदे चा दया आरेबा म्‍हि हिन्‍ना। 32 चुह्रङ्बा गे लबा म्‍हिगदे परमेश्‍वरला ठिम अन्‍छार सितोःबा मुला भिबा ताम थेनीगदेदा थानोन मुला, तसैनोन थेनीगदेसे चुह्रङ्बा आज्‍यबा गे लबा जे आहिन, चुह्रङ्बा आज्‍यबा गे लबा स्‍य्‍हान्‍दोदाएनोन भङ पिन्‍मुला।

*1:13 मुल १९:२१

1:14 चु पदरी “ग्रीक” भिबा चा थे धुइरी जम्‍बुलिङरी जम्‍मान भन्‍दा ज्‍यबा रिमठिम मुबादेन ल्‍हानान ताम सेबा घोबा म्‍हि भिबा हिन्‍ना।

*1:16 मर्कू ८:३८

*1:17 हब २:४

*1:21 एफि ४:१७-१८

*1:23 व्‍यव ४:१६-१८