हिब्रूगदेदा भ्रिबा चिठी
चु चिठीला बारेरी पाङ्‌तोःमा
भ्रिबा म्‍हि: खालैदा था आरे। ङाच्‍छा ङाच्‍छा चु चिठी पावलसे भ्रिबा हिन्‍ना भिसी बाइबल विद्वानगदेसे पाङ्मुबा। तर दान्‍दे पावलसे भ्रिबा आहिन भिसी बाइबल विद्वानगदेसे म्‍हन्‍मुला। थेनीगदे न्‍हङला कोइसे अपोल्‍लोससे, कोइसे बारनाबाससे, कोइसे लूकासे, कोइसे सिलाससे, कोइसे चा स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिसे भ्रिबा हिन्‍ना भिसी म्‍हन्‍बा मुला। तर खाल्‍से भ्रिजी भिबा ताम परमेश्‍वरदा बाहेक स्‍य्‍हान्‍दो खालैदान था आरे।
भ्रिबा ग्‍ला: पक्‍का था आरे, तर कोइ कोइ बाइबल विद्वानगदेसे रोम शहरग्‍याम तखम्‍ला भिसी पाङ्बा मुला।
भ्रिबा साल: ओस्‍पन ईश्‍‍वी संवत् ७० (विक्रम संवत् १२७) साल भन्‍दा ङाच्‍छा भ्रिबा मुबा।
खाल्‍दा भ्रिबा: येशूदा विश्‍वास लबा यहूदी म्‍हिगदेला समूहगदेदा भ्रिबा मुबा।
येशूदा विश्‍वास लबा यहूदी म्‍हिगदेसे ल्‍हानान दुखदेन बिरोधला ताम नातोःबासे लमा येशूदा विश्‍वास लबा ख्‍लाला वा भिसी लोङ्‌बा मुबा। थेतबासेलमा चु चिठी भ्रिबा म्‍हिसे थेनीगदेदा आँट पिन्‍बाला लागिरी येशू ख्रीष्‍टनोन परमेश्‍वरला म्राङ्बा रुप हिन्‍ना भिसी पाङ्बा मुला। चु ताम घोना लबाला लागिरी चु चिठी भ्रिबा म्‍हिसे गोर सोम सत्‍य तामग्‍याम चुह्रङ् भिसी पाङ्बा मुला।
(क) येशू परमेश्‍वरला जुकजुकधोनाला झा हिन्‍ना, थेसे जम्‍मान दुख नासी परमेश्‍वर आबासे कुल्‍बा जम्‍मान तामगदे सेमहेन्‍सेन खाह्रङ् लसी ङ्‌यान्‍तोःला भिसी था याङ्जी। येशू परमेश्‍वरला झा तबासे लमान ङाच्‍छाला कबुलरी पाङ्बा जम्‍मान अगमवक्तागदे, स्‍वर्गदूतदेन मोशा भन्‍दा घ्रेन हिन्‍ना।
(ख) परमेश्‍वरला झा येशू ख्रीष्‍ट चा जुकजुकधोना परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हि हिन्‍ना। थे चा ङाच्‍छाला कबुलरी पाङ्बा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा म्‍हि भन्‍दा घ्रेन हिन्‍ना भिसी पाङ्बा मुला।
(ग) येशू ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबा म्‍हिदा पापदेन लोङ्‌बा खबा ताम ओच्‍छे कालग्‍याम जोगब लला। चु तामला चिनु यहूदी धर्मला रिमठिमदेन जन्‍तुगदेदा बलि पिन्‍बा तामगदेग्‍याम ङाच्‍छान उन्‍सी जिन्‍बा मुबा।
चु चिठी भ्रिबा म्‍हिसे ११ अध्‍यायरी चु चिठी पढब लबा म्‍हिगदेदा इस्राएली काइरनरी मिन भ्रिसी थान्‍बा कोइ कोइ मिन चलब तबा म्‍हिगदेसे लबा विश्‍वासला बारेरी पाङ्सी विश्‍वासरी सदन कोङ्‌सी चिउ भिसी बिन्‍ती लबा मुला। १२ अध्‍यायरी जस्‍तोन दुख तसैनोन आसितेधोना येशूदा जे च्‍यासी जम्‍मान ताम नागो, ओच्‍छे विश्‍वासरी कोङ्‌सी चिउ भिसी थेसे थेनीगदेदा पाङ्बा मुला। चु चिठी चा सल्‍लाह पिन्‍बादेन होशियार तना लबा तामगदे भ्रिबान थुम्‍ना लबा मुला।
मुल तामगदे
येशू ख्रीष्‍ट परमेश्‍वरला पक्‍का रुप हिन्‍ना १:१-३
स्‍वर्गदूतगदे भन्‍दा येशू ख्रीष्‍ट घ्रेन हिन्‍ना १:४–२:१८
मोशादेन यहोशू भन्‍दा येशू ख्रीष्‍ट घ्रेन हिन्‍ना ३:१-४-१३
येशू ख्रीष्‍ट परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन म्‍हि ४:१४–७:२८
येशू ख्रीष्‍टसे लबा घ्रेन कबुल ८:१–९:२८
येशू ख्रीष्‍ट पापला सय फाबारी क्रुसरी सिबा १०:१-३०
विश्‍वास चा जम्‍मान भन्‍दा मुल ताम हिन्‍ना ११:१–१२:२९
परमेश्‍वरदा ताङ्ना लतोःबा १३:१-१९
चिठीला थुमरी लबा प्रार्थना १३:२०-२१
चिठीला थुमरी पाङ्बा ताम १३:२२-२५
हिब्रूगदेदा भ्रिबा चिठी
1
येशू ख्रीष्‍ट परमेश्‍वरला झा
ओन्‍मा परमेश्‍वर अगमवक्तागदेग्‍याम य्‍हाङला आखे म्‍हेमेगदेदेन छ्‌याम ल्‍हानान थरीसे ल्‍हानान रेमधोना ताम लमुबा। तर चु लिच्‍छाला धिनगदेरी परमेश्‍वर ह्राङला झाग्‍याम य्‍हाङदेन छ्‌याम ताम लमुला। परमेश्‍वरसे ह्राङला झा ख्रीष्‍टग्‍यामसेन जम्‍बुलिङ स्‍होजी। ओच्‍छे जम्‍मान स्‍हेगदे ह्राङलान स्‍होबारी थेदान धम्‍जी। परमेश्‍वरला घ्रेन य्‍हालदेन शक्ति ख्रीष्‍टग्‍याम म्राङ्बा मुला। परमेश्‍वरला रुप थेनोन हिन्‍ना। थेला शक्तिशाली बचनग्‍यामसेन मुदेन जम्‍बुलिङला जम्‍मान स्‍हेगदे छ्‌याबा मुला। ओच्‍छे म्‍हिदा पापग्‍याम थार्ना लबा गे लसी जिन्‍माहेन्‍से थे स्‍वर्गरी शक्तिशाली परमेश्‍वरला दाहिने छ्‌यापट्टि मुल ठिरी धन्‍छ्‌याबा मुला।
ख्रीष्‍ट स्‍वर्गदूतगदे भन्‍दा घ्रेन हिन्‍ना
ख्रीष्‍ट स्‍वर्गदूतगदे भन्‍दा ल्‍हानान घ्रेन हिन्‍ना, थेह्रङ् लसीन परमेश्‍वरसे स्‍वर्गदूतगदेला भन्‍दा थेला मिन ज्‍यबा थान्‍जी।
तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे येशूदा बाहेक खाइमै खजिबै स्‍वर्गदूतगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्बा आरे,
“ए ङाला झा हिन्‍ना,
तिनी ङा एला आबा दोबा मुला”
ओच्‍छे
“ङा थेला आबा दोला,
थे ङाला झा दोला।”* भजन २:७; २ शमू ७:१४; १ इति १७:१३
परमेश्‍वरसे ह्राङला झादा जम्‍बुलिङरी पुइखबा धुइरी
“जम्‍मान स्‍वर्गदूतगदेसे थेदा तेन्‍गै” भिसी दोःसीनोन सुङ्बा मुला।
परमेश्‍वरसे स्‍वर्गदूतगदेला बारेरी चुह्रङ् भिसी सुङ्बा मुला,
“परमेश्‍वरसे ह्राङला स्‍वर्गदूतगदेदा लाबा स्‍होजी,
ओच्‍छे ह्राङला गे लबा म्‍हिगदेदा चा मेला ल्‍हाम स्‍होजी।”* भजन १०४:४
तर परमेश्‍वरसे ह्राङला झाला बारेरी चुह्रङ् भिसी सुङ्बा मुला,
“परमेश्‍वर ह्राङला य्‍हुल्‍सा सदन चिला।
ओच्‍छे ह्राङसे ठीक लसी शासन लला।* भजन ४५:६
ह्राङदा ठीक ताम सेम निमुला, ओच्‍छे आज्‍यबा ताम चा च्‍यागेन आम्‍हन्‍मुला।
थेतबासेलमा परमेश्‍वर, ह्राङला परमेश्‍वरसे ह्राङदा धम्‍बा मुला।
ओच्‍छे ह्राङला ह्रोगदेदा भन्‍दा ल्‍हाना मान लसी ताङ्ना लबा मुला।”* भजन ४५:७
10 परमेश्‍वरसे ह्राङला झादा दोःसी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी,
“प्रभु, ह्राङसेन शुरुरी जम्‍बुलिङला जग थान्‍जी।
ओच्‍छे ह्राङसे ह्राङलान छ्‌यासे मुदेन मुरी मुबा जम्‍मान स्‍हेगदे स्‍होजी।* भजन १०२:२५
11 थे जम्‍मान स्‍हेगदे नाश तला, तर ह्राङ चा सदन चिला।
थे स्‍हेगदे क्‍वान ह्रङ् भोक्‍टो तसी निला।* भजन १०२:२६; यशै ५१:६
12 थे स्‍हेगदेदा ह्राङसे क्‍वान ह्रङ् लसी रिल्‍ला,
ओच्‍छे थे स्‍हेगदे क्‍वान ह्रङ्‌बा भोक्‍टो तसी निला ओच्‍छे पोला,
तर ह्राङ चा खाइमै आपो।
ओच्‍छे ह्राङ खाइमै म्‍हासी आनि।”
13 तर परमेश्‍वरसे येशूदा बाहेक खाइमै खजिबै स्‍वर्गदूतगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्बा आरे,
“ङाइ एला शत्रुगदेदा एला काङ धिरी आथान्‍तेधोना
ए ङाला दाहिने यापट्टि मुल ठिरी चिउ।”* भजन ११०:१
14 थेतबासेलमा स्‍वर्गदूतगदे चा परमेश्‍वरदा तेन्‍बा आत्‍मा जे हिन्‍ना। ओच्‍छे थार्बा याङ्बा म्‍हिगदेदा ह्रो लबाला लागिरी परमेश्‍वरसे थेनीगदेदा पुइखबा हिन्‍ना।

*1:5 भजन २:७; २ शमू ७:१४; १ इति १७:१३

*1:7 भजन १०४:४

*1:8 भजन ४५:६

*1:9 भजन ४५:७

*1:10 भजन १०२:२५

*1:11 भजन १०२:२६; यशै ५१:६

*1:13 भजन ११०:१