पावलसे फिलेमोनदा भ्रिबा चिठी
चु चिठीला बारेरी पाङ्‌तोःमा
भ्रिबा म्‍हि: मुल चेला पावलसे भ्रिबा मुबा। चु चिठी भ्रिबाला लागिरी तिमोथीसे ह्रो लबा मुबा (फिलेमोन १:१)।
भ्रिबा ग्‍ला: रोमला झ्‍याल्‍खानग्‍याम भ्रिबा मुबा।
भ्रिबा साल: ओस्‍पन ईश्‍‍वी संवत् ६०-६२ (विक्रम संवत् ११७-११९) सालला गुङरी भ्रिबा मुबा।
खाल्‍दा भ्रिबा: फिलेमोन भिबा म्‍हिदा भ्रिबा मुबा।
फिलेमोन जम्‍मासेन ङोसेबा ख्रीष्‍टियान मुबा। थे कलस्‍सी शहररी मुबा मण्‍डलीला विश्‍वासी तखम्‍ला। थे ओनेसिमस भिबा नोकरला मालिक मुबा। ओनेसिमस ह्राङला मालिकला दिमग्‍याम यार्सी रोम शहररी निबा मुबा। थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबासे लमा थे धुइरी पावल चा झ्‍याल्‍खानरी परब तबा मुबा। थेसे पावलग्‍यामसेन थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःसी प्रभु येशूदा विश्‍वास लबा मुबा। पावलसे ओनेसिमसदा फिलेमोन मुबा ग्‍लारी पुइबान मुबा। थेतबासेलमा ओनेसिमससे तिगै गे न्‍होङ्ना लबा मुसै थेदा माफ लसी पिन्‍गो ओच्‍छे थेदा नोकरदा लबा ह्रङ्‌बा व्‍यवहार आहिन, तर येशूदा विश्‍वास लबा आलेदा लबा ह्रङ्‌बान व्‍यवहार लसी मान लउ भिसी फिलेमोनदा चु चिठी भ्रिबा मुबा।
मुल तामगदे
फ्‍याफुल्‍बा १-३
पावलसे फिलेमोनदा ज्‍यबा म्‍हि भिसी पाङ्बा ४-७
ओनेसिमसला लागिरी बिन्‍ती लबा ८-२२
चिठीला थुमरी पाङ्बा ताम २३-२५
पावलसे फिलेमोनदा भ्रिबा चिठी
1
फिलेमोन भिबा म्‍हिदा पावलला चिठी
लास्‍सो, ङा ख्रीष्‍ट येशूला लागिरी झ्‍याल्‍खानरी मुबा पावलदेन य्‍हाङला आले तिमोथीग्‍याम, ङन्‍ना सेम निबा ह्रो ङन्‍दा ह्रो लबा फिलेमोनदेन य्‍हाङला आङा अप्‍फिया ओच्‍छे ङन्‍देन छ्‌याम ढिक्‍सी गे लबा अर्खिप्‍पसदेन एला दिमला मण्‍डलीदा फ्‍याफुल्‍ला। य्‍हाङला परमेश्‍वर आबादेन प्रभु येशू ख्रीष्‍टग्‍याम दयामायादेन शान्‍ति याङ्‌गै।
पावलसे फिलेमोनना लागिरी प्रार्थना लबा
फिलेमोन आले, ङाइ प्रार्थना लबा धुइरी एदा ढन्‍मा ङाइ सदन ङाला परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍मुला। तिग्‍दा भिसम प्रभु येशूदा एसे लबा विश्‍वासदेन परमेश्‍वरला म्‍हिगदेदा एसे माया लबा मुला भिबा ताम थेःमुला। एला विश्‍वाससे ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम गिक तबा य्‍हाङला जम्‍मान ज्‍यबा तामगदे अझ घोबारी ज्ञान बुद्धि पिन्‍गै भिसी ङाइ परमेश्‍वरदेन छ्‌याम प्रार्थना लमुला। ङाला आले, एला मायासे ङा ल्‍हानान ताङ्सी आँट याङ्बा मुला। तिग्‍दा भिसम एसे लमा परमेश्‍वरला म्‍हिगदेला सेम दोःसी ताङ्‍बा मुला।
पावलसे ओनेसिमसला लागिरी पाङ्बा ताम
थेतबासेलमा एसे तिग लतोःला भिसी ख्रीष्‍टसे पिन्‍बा अधिकारग्‍याम एदा कुल्‍खम्‍बा आँट मुला, तर एला माया मुबासे लमा ङाइ एदा चु बिन्‍ती लबा मुला, दान्‍दे ङा खेप्‍बा दोसी जिन्‍बा पावल ख्रीष्‍ट येशूला लागिरी झ्‍याल्‍खानरी मुला। 10 थेतबासेलमा प्रभुरी ङाला झा ओनेसिमसला लागिरी ङाइ एदा चु बिन्‍ती लबा मुला। झ्‍याल्‍खानरी मुबा धुइरीन ङा थेला आबा दोबा मुला। 11 ङाच्‍छा ओनेसिमस “ओनेसिमस” भिबाला अर्थ चा गे खेल्‍बा हिन्‍ना। एला लागिरी गे आखेल्‍बा म्‍हि मुबा। तर दान्‍दे एदेन ङाला लागिरी थे गे खेल्‍बा म्‍हि तबा मुला। 12 थे ङाला तिङला डोरा हिन्‍ना। तसैनोन ङाइ थेदा ए मुबा ग्‍लारी दोःसी पुइखबा मुला। 13 थार्बा पिन्‍बा समाचारला लागिरी ङा झ्‍याल्‍खानरी मुबा धुइरी एला साटोरी थेसे ङादा ह्रो लबाला लागिरी थे चुरीन मुगै भिबा ङाला सेम मुबा। 14 तर एदा आङ्‌योइना ङादा तिगै लइ आम्‍हन्‍नी। तिग्‍दा भिसम ङादा ह्रो लबा करसे आहिन, तर एलान सुरसे लगै भिबा ङाला सेम मुला।
15 ओनेसिमस तिगै धिनना लागिरी एग्‍याम फेसी चिमुबा। थेह्रङ् तबा चा थे सदन एदेन छ्‌यामनोन चिगै भिसीनोन मुला तला। 16 थेतबासेलमा दाहेन्‍से थे नोकर ह्रङ्‌बा आहिन, तर नोकर भन्‍दा घ्रेन हिन्‍ना। ओच्‍छे प्रभुरी सेम निबा ङाला ह्राङलान आले हिन्‍ना, दान्‍दे मी झन एला लागिरी थे ह्राङलान आले हिन्‍ना।
17 थेतबासेलमा चुदे एसे ङादा ह्राङलान ढिक्‍बा ह्रो म्‍हन्‍मुला भिसम थेदाएनोन ङादा ह्रङ्नोन मान लउ। 18 चुदे थेसे एदा तिगै आज्‍यबा लसैनोन, अथवा थेसे तिगै फातोःबा मुसै थे ङाला मिनरी थान्‍गो। 19 थे छे ङाइनोन फासी पिन्‍ना भिबा ताम चा ङा पावलसेन भ्रिबा हिन्‍ना। ओच्‍छे एसेनोन प्रभुदा ङोसेबा ङाग्‍यामसेन हिन्‍ना भिबा ताम ङाइ एदा पाङ्आतोः तला।
20 थेतबासेलमा ङाला आले, ङादा प्रभुला लागिरी चु गे लसी पिन्‍गो। ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम गिक तबासे लमा एसे ङाला सेम दोःसी ताङ्ना लउ। 21 ङाइ पाङ्बा भन्‍दा अझ एसे ङाला लागिरी ल्‍हानान लला भिबा ताम ङादा पूरा था तसी ङाइ एदा चु भ्रिबा मुला।
22 ओच्‍छे अर्गु ताम चा ङाला लागिरीनोन कोठा गिक ठीक लसी थान्‍गो। तिग्‍दा भिसम एला प्रार्थनासे लमा ङाएनोन ए मुबा ग्‍लारी खम्‍याङ्ला वा भिसी आश लबा मुला।
चिठीला थुमरी पाङ्बा ताम
23 ख्रीष्‍ट येशूला लागिरी ङादेन छ्‌यामनोन झ्‍याल्‍खानरी चिबा इपाफ्राससे एदा फ्‍याफुल्‍ला भिसी भिबा मुला। 24 थेह्रङ् लसीन ङादेन छ्‌याम ढिक्‍सी गे लबा ङाला ह्रोगदे मर्कूस, अरिस्‍तार्खसदेन डेमास ओच्‍छे लूकासेनोन फ्‍याफुल्‍ला भिबा मुला।
25 प्रभु येशू ख्रीष्‍टला दयामाया एनीगदेदेन छ्‌याम तगै।

1:11 “ओनेसिमस” भिबाला अर्थ चा गे खेल्‍बा हिन्‍ना।