3
ज्‍यबा गे जे लउ
शासन लबा म्‍हिगदेदेन सरकारी गे लबा म्‍हिगदेसे पाङ्बा ताम ङ्‌यान्‍गो ओच्‍छे थेनीगदेसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बारीदेन ज्‍यना लसी गे लबारी विश्‍वासीगदेदा ढन्‍ना लसी पिन्‍गो। ओच्‍छे थेनीगदेसे खालैला बिरोध लबादेन छेबा बङ्बा लसी थाभ्रगै। ओच्‍छे सोजो तसी जम्‍मान म्‍हिदेन छ्‌याम ज्‍यबा बानीबेहोर उन्‍गै।
तिग्‍दा भिसम ङाच्‍छा य्‍हाङएनोन मूर्ख, पाङ्बा ताम आङ्‌यान्‍बा, तिगै आघोबादेन आज्‍यबा म्‍हन्‍बा, मोजमजा लबा ओच्‍छे डाह लबा, पापी सेम थोबा, स्‍य्‍हान्‍दोसे हेला लबादेन गिकसे गिकदा हेला लबा मुबा। तर य्‍हाङदा थार्बा पिन्‍बा परमेश्‍वरसे ह्राङला दयामाया उन्‍मा, थेसे य्‍हाङदा थार्ना लबा य्‍हाङसे ज्‍यबा गे लसी आहिन, तर थेला दयासे हिन्‍ना। थेसे य्‍हाङदा परमेश्‍वरला आत्‍मासे ख्रुसी दोःसी न्‍हना लसी छार जुनी पिन्‍बा मुला। थार्बा पिन्‍बा येशू ख्रीष्‍टग्‍याम परमेश्‍वरसे य्‍हाङदा ताङ्सी ताङ्सी थेनोन आत्‍मासे प्‍लिङ्ना लजी। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला दयासे लमा य्‍हाङ परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोजी। ओच्‍छे य्‍हाङसे आश लबा अन्‍छार जुकजुकधोनाला जुनी याङ्बा हक याङ्बा मुला। चु ताम सत्‍य हिन्‍ना। थेतबासेलमा परमेश्‍वरदा विश्‍वास लबागदेसे ज्‍यबा गे लउ भिसी एसे थेनीगदेदा भङ पिन्‍गो भिबा ङाला सेम मुला। तिग्‍दा भिसम म्‍हिगदेला लागिरी चु ताम ज्‍यबादेन गे खेल्‍बा मुला।
तर मूर्ख तामदेन ओन्‍माला ताम ओच्‍छे परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमला बारेरी कल लबागदेदेन छेबा बङ्बा लबागदेग्‍याम थारेङ चिउ। तिग्‍दा भिसम थे य्‍हाङदा आतोःबादेन गे आखेल्‍बा ताम हिन्‍ना। 10 ओच्‍छे छेबा बङ्बा लसी फेबा म्‍हिदा तिरेम न्‍हीरेम सम्‍झब लउ, सम्‍झब लसै आङ्‌यान्‍नी भिसम थेदेन छ्‌याम संगतनोन थालउ। 11 एदा चु ताम थानोन मुला, चुह्रङ्बा म्‍हिला इज्‍जत आरे। ओच्‍छे थेसे लबा पापग्‍यामसेन थेसे ह्राङला दोष ह्राङसेन उन्‍ना।
ढन्‍तोःबा ताम
12 ङाइ अर्तिमासदा तसै तुखिकसदा तसै ए मुबा ग्‍लारी पुइखला। थे खमैछ्‌याम ए खम्‍तेधोना ङादा ह्रुप तबारी निकोपोलिस भिबा ग्‍लारी खउ। तिग्‍दा भिसम ङाइ सेर्ख भर थेरीन चिबा सेम लबा मुला।* मुल २०:४; एफि ६:२१-२२; कल ४:७-८; २ तिमो ४:१२ 13 जेनास भिबा वकीलदेन अपोल्‍लोसदा ग्‍यामरी ह्रो लसी पिन्‍गो। तिग्‍दा भिसम खम्‍तेधोना थेनीगदेदा तोःबा स्‍हे याङ्‌गै।* मुल १८:२४; १ कोर १६:१२ 14 य्‍हाङला म्‍हिगदेसे आरेनान आतबा स्‍हेगदे स्‍य्‍हान्‍दोदा पिन्‍बाला लागिरी सदन ज्‍यबा गे लबारी लोप्‍तोःला। थेह्रङ् लजी भिसम थेनीगदेला जुनी खेरोरी आनि।
15 चुरी ङादेन छ्‌याम मुबागदे जम्‍मासेन एदा फ्‍याफुल्‍ला भिसी पाङ्बा मुला। ङन्‍दा माया लबा थेरी मुबा जम्‍मान विश्‍वासीगदेदा ङन्‍सेनोन फ्‍याफुल्‍बा मुला भिसी पाङ्‍गो।
एनीगदे जम्‍मानदेन छ्‌याम परमेश्‍वरला दयामाया तगै।

*3:12 मुल २०:४; एफि ६:२१-२२; कल ४:७-८; २ तिमो ४:१२

*3:13 मुल १८:२४; १ कोर १६:१२