याकूबसे भ्रिबा चिठी
चु चिठीला बारेरी पाङ्‌तोःमा
भ्रिबा म्‍हि: येशूला आले याकूबसे भ्रिबा मुबा (याकूब १:१, मत्ती १३:५५, मर्कूस ६:३)।
भ्रिबा ग्‍ला: यरूशलेम शहररी भ्रिबा मुबा।
भ्रिबा साल: ओस्‍पन ईश्‍‍वी संवत् ६० (विक्रम संवत् ११७) सालरीक्‍यार भ्रिबा मुबा। तर कोइ कोइ बाइबल विद्वानगदेसे ईश्‍‍वी संवत् ५० (विक्रम संवत् १०७) साल भन्‍दा ङाच्‍छा भ्रिबा मुबा भिसी पाङ्बा मुला। थेतबासेलमा चु चिठी छार कबुलला जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा भ्रिबा किताब तखम्‍ला।
खाल्‍दा भ्रिबा: जम्‍बुलिङला ग्‍ला ग्‍लारी ससा बङबङ तसी चिबा येशूदा विश्‍वास लबा यहूदी म्‍हिगदेदा भ्रिबा मुबा।
चु चिठीरी विश्‍वास लबागदे खाह्रङ् लसी भ्रतोःला भिसी विश्‍वास लबागदेदा तोःबा ज्ञान बुद्धिदेन मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिला बारेरी अर्ती पिन्‍बा मुला। चु अर्ती पिन्‍मा याकूबसे थरी थरीला उखानगदे पाङ्बा मुला। ओच्‍छे विश्‍वास लबागदेसे थोतोःबा बानीबेहोरला बारेरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला। फ्‍युक्‍पोदेन प्राङबो भिसी खालैला ली च्‍यासी गे थालउ, ज्‍यबा व्‍यवहार लउ, खालैदा लेबाफेबा थालउ, डाह थालउ, खालैदा बिरोध थालउ, म्‍हिला तामगन थालउ, घमण्‍ड थालउ, जस्‍तोन दुख तसै नागो ओच्‍छे प्रार्थना लउ।
चु चिठीरी विश्‍वास लबा जे आहिन, तर विश्‍वास लबा अन्‍छारला गेएनोन लतोःला भिसी पाङ्बा मुला।
मुल तामगदे
फ्‍याफुल्‍बा १:१
विश्‍वासदेन ज्ञान बुद्धि १:२-८
फ्‍युक्‍पोदेन प्राङबो १:९-११
दुख नाबादेन सेम च्‍याबा १:१२-१८
बचन ङ्‌यान्‍सी थे अन्‍छारला गे लउ १:१९-२७
ली च्‍यासी गे थालउ २:१-१३
विश्‍वास अन्‍छारला गे २:१४-२६
सुङ तहरी थान्‍गो ३:१-१८
जम्‍बुलिङला स्‍हेगदेदेन विश्‍वास लबागदे ४:१–५:६
चिठीला थुमरी भ्रिबा तामदेन अर्गु अर्तीगदे ५:७-२०
याकूबसे भ्रिबा चिठी
1
लास्‍सो, परमेश्‍वरदेन प्रभु येशू ख्रीष्‍टला गे लबा ङा याकूबग्‍याम जम्‍बुलिङला ग्‍ला ग्‍लारी ससा बङबङ तसी चिबा ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबा च्‍युक न्‍ही वंशला म्‍हिगदेदा “च्‍युक न्‍ही वंशला म्‍हिगदे” भिबा चा यहूदी हिन्‍ना। तर याकूबसे पाङ्बा चु ताम चा यहूदीगदेला लागिरी जे आहिन, ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबा जम्‍मान म्‍हिगदेला लागिरी हिन्‍ना। फ्‍याफुल्‍ला।* मत्ती १३:५५; मर्कू ६:३; मुल १५:१३; गला १:१९
विश्‍वासदेन बुद्धि
ङाला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, एनीगदेथोरी थरी थरीला आपत विपत खमा चु ताङ्तोःबा ताम हिन्‍ना भिसी म्‍हन्‍गो। तिग्‍दा भिसम चुह्रङ्बा दुख नामाहेन्‍से एनीगदेला विश्‍वासग्‍याम अझ एनीगदेसे घ्रेन घ्रेन दुख नाखम्‍ला भिबा ताम एनीगदेदा थानोन मुला। थेतबासेलमा एनीगदेथोरी खबा जम्‍मान दुख पूरान नागो। चुह्रङ् लजी भिसम एनीगदे जस्‍तोन दुख तसैनोन नाखम्‍बा पाको म्‍हि दोला।
तर चुदे एनीगदे न्‍हङरी खालैदा ज्ञान बुद्धि आरेसम थेसे आछेर्ना पिन्‍बा परमेश्‍वरदेन छ्‌याम ह्री‍गो। ओच्‍छे परमेश्‍वरसे थेदा पिन्‍ना। तर थे म्‍हिसे तिगै शङ्का आलना परमेश्‍वरग्‍याम याङ्ला भिबा विश्‍वास लसी ह्रीगै। शङ्का लबा म्‍हि चा लाबासे रेःना लबा समुन्‍द्रला छाल ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। थेह्रङ्बा शङ्का लबा म्‍हिसे चा परमप्रभुग्‍याम तिगै स्‍हे याङ्ला भिसी थाम्‍हन्‍गो। तिग्‍दा भिसम थेह्रङ्बा सेम क्‍लाङ्बा म्‍हिसे चा लबारी म्‍हाइबा खजिबै गे पूरा लबारी आखम।
प्राङबोदेन फ्‍युक्‍पो
प्राङबो ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, एनीगदे ताङ्‍गो। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे एनीगदेदा घ्रेन म्‍हि स्‍होबा मुला। 10 ओच्‍छे फ्‍युक्‍पो ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेएनोन ताङ्‍गो, तिग्‍दा भिसम एनीगदेला धन सम्‍पत्ति परमेश्‍वरला ङाच्‍छा तिगै आहिन। तिग्‍दा भिसम फ्‍युक्‍पो म्‍हि चा ह्रिला म्‍हेन्‍दो ह्रङ्नोन सम्‍सी निला। 11 तिग्‍दा भिसम खरेडी तमा धिनीसे क्रोसी म्‍हेन्‍दोला दोङ स्‍याङ्सी निला। ओच्‍छे ओते जेबा म्‍हेन्‍दो ताइसी नाश तला। थेह्रङ् लसीन फ्‍युक्‍पो म्‍हिएनोन ह्राङला गेरी कोल्‍ना कोल्‍नान नाश तला।* यशै ४०:६-७
12 जस्‍तोन दुख तसैनोन नासी चिखम्‍बा म्‍हि चा परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्बा म्‍हि हिन्‍ना। थेह्रङ्बा दुख नासी जिन्‍माहेन्‍से थेसे जुकजुकधोनाला जुनी याङ्बा इनाम याङ्ला। थे इनाम चा परमेश्‍वरसे ह्राङदा माया लबा म्‍हिगदेदा पिन्‍ना भिसी कबुल लबा मुला।
13 परमेश्‍वरसे खालै म्‍हिला सेम च्‍यामा, थे म्‍हि फसब तजी भिसम थेसे ङादा परमेश्‍वरसे फसब लजी भिसी थापाङ्‍गै। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वर ह्राङएनोन आज्‍यबा तामरी फसब आत। ओच्‍छे म्‍हिदाएनोन आज्‍यबा तामरी फसब आल। 14 तर जम्‍मान म्‍हि ह्राङलान आज्‍यबा सेमसे लोभ उन्‍सी फसब तमुला। 15 ह्राङलान आज्‍यबा सेमसे लमा पाप थोन्‍ना। ओच्‍छे थे पाप पूरान बढब तमाहेन्‍से नाश लला।
16 थेतबासेलमा ङाला सेम निबा ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, एनीगदेसे ह्राङसे ह्राङदान धोका थापिन्‍गो। 17 य्‍हाङसे याङ्बा जम्‍मान ज्‍यबादेन चोखो मोलमगदे चा मुला लनी धिनी स्‍होबा य्‍हाङला परमेश्‍वर आबाग्‍यामसेन खमुला। ओच्‍छे घरिघरि पोसी चिबा क्रिप ह्रङ् लसी परमेश्‍वर खाइमै आपो। 18 परमेश्‍वरसे ह्राङलान सेमसे सत्‍य बचनग्‍याम य्‍हाङदा ह्राङला म्‍हि स्‍होजी। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे स्‍होबा जम्‍मान स्‍हेगदे न्‍हङरी य्‍हाङदा चा थेसे ह्राङलान लागिरी धम्‍जी।
परमेश्‍वरला बचन ङ्‌यान्‍सी थे अन्‍छारला गे लउ
19 थेतबासेलमा सेम निबा ङाला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, एनीगदेसे ह्राङला ताम पाङ्बा भन्‍दा ङाच्‍छा ज्‍यना लसी ङ्‌यान्‍गो। ओच्‍छे योना बोमो थाखउ भिबा ताम एनीगदे जम्‍मासेन घोउ। 20 तिग्‍दा भिसम म्‍हिला बोमोसे परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छारला गे खाइमै लबारी आखम। 21 थेतबासेलमा थेह्रङ्बा जम्‍मान आज्‍यबा बानीबेहोरदेन नइबा ताम ख्‍लागो। ओच्‍छे परमेश्‍वरसे एनीगदेला सेमरी थान्‍बा बचनदा सोजो तसी सदन थोसी भ्रउ। चुनोन बचनरी एनीगदेदा थार्ना लबा शक्ति मुला।
22 एनीगदेसे चु बचन ङ्‌यान्‍बा जे आहिन, बचन अन्‍छार गेएनोन लउ। तर बचन ङ्‌यान्‍सी जे ह्राङसे ह्राङदान धोका थापिन्‍गो। 23 खालै म्‍हिसे बचन चा ङ्‌यान्‍सी बचन अन्‍छार गे आलनी भिसम थे म्‍हि चा ऐनारी ली च्‍याबा म्‍हि ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। 24 थेसे ऐना च्‍यातेधोना जे ह्राङला ली चुह्रङ्बा मुला भिसी था याङ्मुला। तर ऐना च्‍यासी निमाहेन्‍से थेसे ह्राङ खाह्रङ्बा मुला भिबा ताम तुरुन्‍तन म्‍लेःला। 25 तर जुन म्‍हिसे थार्ना लबा परमेश्‍वरला ठिम अन्‍छार सेम लसी ङ्‌यान्‍सी भ्रला, थेसे परमेश्‍वरला बचन आम्‍लेःना गेएनोन लला। थेह्रङ्बा म्‍हिदा चा ह्राङसे लबा जम्‍मान गेरी परमेश्‍वरसे मोलम पिन्‍ना।
26 चुदे खालैसे ह्राङसे ह्राङदान ङा परमेश्‍वरदा तेन्‍बा म्‍हि हिन्‍ना भिसी भिला, तर ह्राङला सुङ चा तहरी आथान्‍नी भिसम थेसे ह्राङसे ह्राङदान धोका पिन्‍बा हिन्‍ना। थेतबासेलमा थेसे परमेश्‍वरदा तेन्‍बा ताम तिगै गे आखेल्‍बा तला। 27 परमेश्‍वर आबादा सेम निबा चोखोदेन सत्‍य तेन्‍बा ताम चा दुखरी परब तबा ह्रेम्‍बो सिबा म्रिङम्‍हेमेगदेदा ह्रो लबादेन टुहुरा कोलागदेदा सयार लबा ओच्‍छे जम्‍बुलिङला जम्‍मान आज्‍यबा तामगदे ख्‍लाबा हिन्‍ना।

1:1 “च्‍युक न्‍ही वंशला म्‍हिगदे” भिबा चा यहूदी हिन्‍ना। तर याकूबसे पाङ्बा चु ताम चा यहूदीगदेला लागिरी जे आहिन, ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबा जम्‍मान म्‍हिगदेला लागिरी हिन्‍ना।

*1:1 मत्ती १३:५५; मर्कू ६:३; मुल १५:१३; गला १:१९

*1:11 यशै ४०:६-७