2
ली च्‍यासी गे थालउ
ङाला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, एनीगदेसे य्‍हाङला जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन य्‍हालदेन शक्ति मुबा प्रभु येशू ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबासे लमा एनीगदेसे खालैला ली च्‍यासी गे थालउ। चुदे एनीगदे ह्रुप तसी प्रार्थना लबा ग्‍लारी ज्‍यबा ज्‍यबा क्‍वानदेन म्‍हरला च्‍याप क्‍वान्‍बा फ्‍युक्‍पो म्‍हिदेन भाक्‍टा भोक्‍टो क्‍वान क्‍वान्‍बा प्राङबो म्‍हि खबा धुइरी एनीगदेसे ज्‍यबा ज्‍यबा क्‍वान क्‍वान्‍बा फ्‍युक्‍पो म्‍हिदा चा मान लसी, “तोर ठिरीन धन्‍छ्‌यागो” भिबा, तर प्राङबो म्‍हिदा चा “थेरीन राप्‍सी चिसै चिउ, सरीन चिसै चिउ” भिसी पाङ्जी भिसम, एनीगदेसे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरीन ली च्‍यासी गे लबा आहिन? एनीगदेसे चुह्रङ्बा गे लमाहेन्‍से तिग एनीगदे पापी सेम थोसी निसाफ लबा म्‍हि आदोनी?
ङाला सेम निबा ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे ङ्‌यान्‍गो, तिग परमेश्‍वरसे जम्‍बुलिङला प्राङबोगदेदा विश्‍वासरी फ्‍युक्‍पो दोना लसी ह्राङला य्‍हुल्‍सारी वाङ्म्‍याङ्बा हक पिन्‍बारी धम्‍बा आहिन? चुनोन य्‍हुल्‍सा परमेश्‍वरसे ह्राङदा माया लबागदेदा पिन्‍ना भिसी कबुल लबा आहिन? तर एनीगदेसे प्राङबोगदेदा हेला लमुला। तिग फ्‍युक्‍पोगदेसे एनीगदेदाएनोन दुख आपिन्‍मुला? थेनोन फ्‍युक्‍पोगदेसे एनीगदेदा अदालतरी आभोर्मुला? तिग येशू ख्रीष्‍टला मिन लसी एनीगदेदा थान्‍बा मिनना बेइज्‍जत लबा थेनोन फ्‍युक्‍पोगदे आहिन?
चुदे एनीगदेसे “ह्राङला खिम्‍जेमगदेदा ह्राङदा ह्रङ्नोन माया लउ” भिसी बचनरी भ्रिबा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला मुल ठिम अन्‍छार पक्‍कान भ्रजी भिसम एनीगदेसे ज्‍यबा गे लबा हिन्‍ना।* लेवी १९:१८ तर एनीगदेसे प्राङबोदेन फ्‍युक्‍पोला ली च्‍यासी गे लजी भिसम एनीगदेसे पाप लबा हिन्‍ना। ओच्‍छे परमेश्‍वरला ठिमसेनोन एनीगदेला दोष उन्‍ना। 10 तिग्‍दा भिसम खालै म्‍हिसे परमेश्‍वरला ठिम न्‍हङरी मुबा ताम गिक जे आङ्‌यान्‍सैनोन ठिमरी मुबा जम्‍मान तामला दोष थेथोरी खला। 11 तिग्‍दा भिसम “स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी थाभ्रउ” भिसी सुङ्बा परमेश्‍वरसेन “म्‍हिएनोन थासाइगो” भिसी सुङ्बा हिन्‍ना। थेतबासेलमा स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी आभ्रसैनोन म्‍हि चा साइजी भिसम एनीगदे परमेश्‍वरला जम्‍मान ठिम आङ्‌यान्‍बा म्‍हि दोला।* प्रस्‍था २०:१३-१४; व्‍यव ५:१७-१८ 12 थेतबासेलमा एनीगदेसे चु ताम ढन्‍गो, एनीगदेसे पाङ्बा तामदेन एनीगदेसे लबा गेग्‍याम फेबा ठिमसेन एनीगदेला निसाफ लला। 13 तिग्‍दा भिसम स्‍य्‍हान्‍दोदा दया आलबा म्‍हिदा परमेश्‍वरसेनोन निसाफ लबा धुइरी थेदा दया आल। तर स्‍य्‍हान्‍दोदा दया लबा म्‍हिदा परमेश्‍वरसेनोन दया लला ओच्‍छे परमेश्‍वरसे निसाफ लबा धुइरी थे लोङ्आतोः।
विश्‍वास अन्‍छारला गे
14 च्‍यागो, ङाला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, खालै म्‍हिसे “ङाइ विश्‍वास लबा मुला” भिसी पाङ्ला, तर गे चा आलसम थेसे लबा विश्‍वासला तिग गे? तिग थेह्रङ्बा विश्‍वाससे थेदा थार्ना लला? 15 चुदे खालै ज्‍योज्‍यो आले नाना आङादा चबादेन क्‍वान्‍बा तिगै आरे। 16 तर एनीगदे न्‍हङला खालैसे थेदा “ढुक्‍क तसी निउ ओच्‍छे ज्‍यबा चबा क्‍वान्‍बा लउ” भिसी थेला ल्‍हुइदा तोःबा स्‍हे चा आपिन्‍नी भिसम एनीगदेसे पाङ्बा तामला तिग गे? 17 थेतबासेलमा विश्‍वास जे लसी आत। तर विश्‍वास अन्‍छारला गेएनोन लतोःला। चुदे विश्‍वास अन्‍छार गे आलनी भिसम थेह्रङ्बा विश्‍वास सिबा ह्रङ्‌बान हिन्‍ना।
18 तर खालै म्‍हिसे “एसे विश्‍वास लमुला, ङाइ गे लमुला” भिजी भिसम थेदा ङाइ पाङ्ला, “लु, दाहेन्‍से एसे गे आलना एला विश्‍वास उन्‍गो। ङाइ गे लसी ङाला विश्‍वास एदा उन्‍ना।” 19 एनीगदेसे परमेश्‍वर गिक जेन मुला भिसी विश्‍वास लमुला। थे ज्‍यबान ताम हिन्‍ना। थेह्रङ्बा ताम मी म्‍हङ म्‍हुङसेनोन विश्‍वास लमुला। तर परमेश्‍वर म्राङ्माहेन्‍से थेनीगदे यार्मुला।
20 मूर्खगदे, विश्‍वास अन्‍छारला गे आलनी भिसम थेह्रङ्बा विश्‍वास तिगै गे आखेल्‍बा तमुला भिसी एनीगदेदा उन्‍तोःला? 21 य्‍हाङला म्‍हेमे अब्राहामएनोन विश्‍वास अन्‍छारला गेग्‍यामसेन परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोबा मुबा भिबा ताम एनीगदेदा था आरे? परमेश्‍वरसे कुल्‍बा अन्‍छारला थेसे ह्राङलान झा इसहाकदा बलि फुल्‍बारी बलि फुल्‍बा ग्‍लाथोरी थान्‍जी।* उत्‍प २२:१-१४ 22 अब्राहामसे विश्‍वासदेन छ्‌याम छ्‌यामनोन गेएनोन लजी। ओच्‍छे गेग्‍यामसेन थेला विश्‍वास पूरा तबा ताम एनीगदेसे म्राङ्बा मुला। 23 “अब्राहामसे परमेश्‍वरदा विश्‍वास लबासे लमा परमेश्‍वरसे थेदा ह्राङदा सेम निबा म्‍हि हिन्‍ना भिसी सुङ्जी” भिसी परमेश्‍वरला बचनरी भ्रिबा ताम पूरा तबा मुबा। ओच्‍छे अब्राहाम परमेश्‍वरला ह्रोएनोन दोजी।* उत्‍प १५:६; २ इति २०:७; यशै ४१:८ 24 थेतबासेलमा च्‍यागो, परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोबारी य्‍हाङसे विश्‍वास जे आहिन, तर विश्‍वासदेन छ्‌याम छ्‌याम गेएनोन लदोमुला।
25 थेह्रङ् लसीन राहाब भिबा बेश्‍याएनोन थेला गेग्‍यामसेन परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोजी भिबा ताम एनीगदेदा थानोन मुला। तिग्‍दा भिसम थेसे थेरी चिवा लबारी खबा यहूदीगदेदा क्‍योङ्‌जी। ओच्‍छे थे ग्‍लाला म्‍हिगदेग्‍याम जोगब लसी अर्गु ग्‍यामसे पुइजी।* यहो २:१-२१ 26 आत्‍मा आरेमाहेन्‍से म्‍हि सिबा हिन्‍ना, थेह्रङ् लसीन विश्‍वास अन्‍छारला गे आलनी भिसम थेला विश्‍वासएनोन सिबा हिन्‍ना।

*2:8 लेवी १९:१८

*2:11 प्रस्‍था २०:१३-१४; व्‍यव ५:१७-१८

*2:21 उत्‍प २२:१-१४

*2:23 उत्‍प १५:६; २ इति २०:७; यशै ४१:८

*2:25 यहो २:१-२१