मत्तीसे भ्रिबा थार्बा पिन्‍बा समाचार
चु किताबला बारेरी पाङ्‌तोःमा
भ्रिबा म्‍हि: येशूला मुल चेला मत्तीसे भ्रिबा मुबा। थेदा लेवीएनोन भिमुबा (मर्कूस २:१४)।
भ्रिबा ग्‍ला: एन्‍टीओखिया शहररी भ्रिबा मुबा।
भ्रिबा साल: ओस्‍पन ईश्‍‍वी संवत् ७० (विक्रम संवत् १२७) सालरी भ्रिबा मुबा। बाइबलला कोइ कोइ विद्वानगदेसे ईश्‍‍वी संवत् ८० (विक्रम संवत् १३५) साल भन्‍दा लिच्‍छा भ्रिबा हिन्‍ना भिसी पाङ्‌मुला। चु मिति मर्कूसला किताब भ्रिबा भन्‍दा लिच्‍छाला हिन्‍ना। मत्तीला किताब भ्रिबा धुइरी यरूशलेमरी मुबा परमेश्‍वरला मन्‍दिरदा रोमीगदेसे नाश लबा मुबा।
खाल्‍दा भ्रिबा: येशू थार्बा पिन्‍बा ग्‍ले हिन्‍ना भिसी उन्‍बाला लागिरी यहूदीगदेदा भ्रिबा मुबा।
चु थार्बा पिन्‍बा समाचाररी ङाच्‍छान पुइखला भिसी कबुल लबा थार्बा पिन्‍बा म्‍हि चा येशू हिन्‍ना भिसी पाङ्बा मुला। ल्‍हानान ङाच्‍छा परमेश्‍वरसे ह्राङला म्‍हि यहूदीगदेदा थार्बा पिन्‍बा म्‍हि पुइखला भिसी कबुल लबा मुबा। थे कबुल चा परमेश्‍वरसे येशूदा जम्‍बुलिङरी पुइखसी पूरा लजी। चु थार्बा पिन्‍बा समाचार यहूदी य्‍हुलला म्‍हिगदेला लागिरी जे आहिन, जम्‍बुलिङ नाङलान म्‍हिगदेला लागिरीएनोन हिन्‍ना।
चु थार्बा पिन्‍बा समाचाररी मत्तीसे जम्‍मान तामगदे मेलोसेन भ्रिबा मुला। चु किताबरी येशू ख्रीष्‍ट न्‍हबाहेन्‍से सिबाग्‍याम सोबाधोनाला तामगदेला बारेरी पाङ्बा मुला। चुरी येशू न्‍हबा ताम ओच्‍छे येशूला बप्‍तिस्‍मादेन शैतानसे येशूला सेम च्‍याबाला बारेरी पाङ्बा मुला। थेह्रङ् लसीन गालील अञ्‍चलरी येशूसे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लबादेन लोप्‍बा ओच्‍छे आखम्‍बा म्‍हिगदेदा खम्‍ना लबा तामगदेला बारेरीनोन पाङ्बा मुला। थेह्रङ् लसीन येशू जम्‍मान म्‍हिला पापला सय फाबारी क्रुसरी सिबादेन सिबाग्‍याम सोबा तामला बारेरीनोन पाङ्बा मुला।
चु थार्बा पिन्‍बा समाचारग्‍याम येशूदा परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमदेन परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला बारेरी म्‍हिसे आघोबा तामगदे घोना लबा अधिकार याङ्बा जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन गुरु हिन्‍ना भिसी उन्‍बा मुला।
मुल तामगदे
येशूला आखे म्‍हेमेगदेला मिनदेन येशू ख्रीष्‍ट न्‍हबा १:१–२:२३
बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍नासे लबा गे ३:१-१२
येशूसे बप्‍तिस्‍मा किन्‍बादेन शैतानसे येशूदा फसब लबारी म्‍हाइबा ३:१३–४:११
येशूसे गालील अञ्‍चलरी लबा गे ४:१२–१८:३५
येशू गालील अञ्‍चलहेन्‍से यरूशलेम शहरधोना फेप्‍बा १९:१–२०:३४
यरूशलेम शहररी येशूला गे थुम्‍बा धुइ २१:१–२७:६६
येशूदा सिबाग्‍याम सोना लबादेन ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम ह्रुप तबा २८:१-२०
मत्तीसे भ्रिबा थार्बा पिन्‍बा समाचार
1
येशूला आखे म्‍हेमे
लूका ३:२३-३८
चुरी भ्रिबा म्‍हिला मिनगदे येशू ख्रीष्‍टला वंशला हिन्‍ना। येशू ख्रीष्‍ट दाऊदला वंशरी न्‍हबा हिन्‍ना, ओच्‍छे दाऊद अब्राहामला वंशरी न्‍हबा हिन्‍ना।
अब्राहामला झा इसहाक मुबा,
इसहाकला झा याकूब,
याकूबला झा यहूदादेन थेला ज्‍योज्‍यो आलेगदे मुबा।
यहूदाला झा फारेसदेन जाहेर मुबा।
थेनीगदेला आमा तामार मुबा,
फारेसला झा हेस्रोन,
हेस्रोनला झा आराम,
आरामला झा अम्‍मीनादाब,
अम्‍मीनादाबला झा नहशोन,
नहशोनला झा सल्‍मोन,
सल्‍मोनला झा बोअज मुबा, थेला आमा राहाब मुबा,
बोअजला झा ओबेद मुबा, थेला आमा रूथ मुबा,
ओबेदला झा यिशै,
यिशैला झा दाऊद ग्‍ले मुबा,
दाऊद ग्‍लेला सन्‍तान सोलोमन मुबा, सोलोमनला आमा चा ङाच्‍छा उरियाहला म्रिङ मुबा।
सोलोमनला झा रहबाम,
रहबामला झा अबिया,
अबियाला झा आश,
आशला झा यहोशापात,
यहोशापातला झा यहोराम,
यहोरामला झा उज्‍जियाह,
उज्‍जियाहला झा योताम,
योतामला झा आहाज,
आहाजला झा हिजकिया,
10 हिजकियाला झा मनश्‍शे,
मनश्‍शेला झा आमोन,
आमोनला झा योशियाह,
11 योशियाहला झा यकोनियासदेन थेला आलेगदेला आबा मुबा। थेनीगदे यहूदीगदेदा चुङ्सी बेबिलोन भिबा ग्‍लारी भोर्बा भन्‍दा ङाच्‍छान न्‍हबा मुबा।* २ राजा २४:१५; २ इति ३६:१०; यर्मि २७:२०
12 बेबिलोनरी भोर्माहेन्‍से
यकोनियासला झा शालतिएल न्‍हजी,
ओच्‍छे शालतिएलला झा यरुबाबेल,
13 यरुबाबेलला झा अबिउद,
अबिउदला झा एल्‍याकीम,
एल्‍याकीमला झा आजोर,
14 आजोरला झा सादोक,
सादोकला झा आखिम,
आखिमला झा एलिउद,
15 एलिउदला झा एलाजार,
एलाजारला झा मत्तान,
मत्तानला झा याकूब,
16 याकूबला झा योसेफ मुबा, योसेफसे मरियमदा ब्‍याह लजी।
थेनोन मरियमग्‍याम येशू न्‍हजी, थेदा जम्‍मासेन थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट भिसी भिला।
17 चुह्रङ् लसी अब्राहामहेन्‍से दाऊदधोना च्‍युक ब्‍लि पुस्‍ता मुबा, थेह्रङ् लसीन दाऊदहेन्‍से यहूदीगदे बेबिलोनरी भोर्बा धुइधोना च्‍युक ब्‍लि पुस्‍ता मुबा, ओच्‍छे बेबिलोनरी भोर्बा धुइहेन्‍से थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट न्‍हबा धुइधोना च्‍युक ब्‍लि पुस्‍ता मुबा।
येशू ख्रीष्‍ट न्‍हबा
लूका २:१-७
18 येशू ख्रीष्‍ट चुह्रङ् लसी न्‍हजी, योसेफसे येशूला आमादा ब्‍याह लबारी ह्रीबा मुबा। तर थेनीगदेला ब्‍याह तबा भन्‍दा ङाच्‍छान मरियम परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम न्‍हसेला तबा मुबा।* लूका १:२७ 19 तर थेला ह्रेम्‍बो योसेफ परमेश्‍वरला ङाच्‍छा ज्‍यबा म्‍हि तबासे लमा थेदा म्‍हिला ओन्‍छाङरी पेःना थालगै भिसी खालैसे था आयाङ्ना लसी ख्‍लाबा सेम लजी।
20 चु ताम म्‍हन्‍बान लमा योसेफ छुप निजी, जमाहेन्‍से म्‍हाङरी थे मुबा ग्‍लारी परमप्रभुला दूत खसी थेदा “दाऊद ग्‍लेला सन्‍तान योसेफ, ए मरियमदेन ब्‍याह लबारी थालोङ्‍गो। तिग्‍दा भिसम थे परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम न्‍हसेला तबा हिन्‍ना। 21 थेसे झा गिक न्‍हला, एसे थेला मिन येशू “येशू” भिबाला अर्थ चा परमप्रभुसे थार्ना लला भिबा हिन्‍ना। थान्‍गो। तिग्‍दा भिसम थेसे ह्राङला म्‍हिगदेदा थेनीगदेला पापग्‍याम थार्ना लला” भिसी भिजी।* लूका १:३१
22 परमप्रभुसे अगमवक्ताग्‍याम सुङ्बा बचन पूरा तगै भिसीन चु जम्‍मान तबा हिन्‍ना। 23 “च्‍यागो, ब्‍याह आलबा म्रिङकोला गिक न्‍हसेला तला ओच्‍छे थेसे झा न्‍हला, थेला मिन इम्‍मानुएल भिसी थान्‍ना,” इम्‍मानुएल भिबा चा “परमेश्‍वर य्‍हाङदेन छ्‌याम” भिबा हिन्‍ना।* यशै ७:१४
24 योसेफ छोर्माहेन्‍से परमप्रभुला दूतसे पाङ्बा ह्रङ् थेसे मरियमदा ब्‍याह लजी। 25 तर मरियमसे कोला आन्‍हतेधोना योसेफ मरियमदेन छ्‌याम आम्‍हेर्नी। मरियमसे कोला न्‍हमाहेन्‍से योसेफसे कोलाला मिन येशू थान्‍जी।* लूका २:२१

*1:11 २ राजा २४:१५; २ इति ३६:१०; यर्मि २७:२०

*1:18 लूका १:२७

1:21 “येशू” भिबाला अर्थ चा परमप्रभुसे थार्ना लला भिबा हिन्‍ना।

*1:21 लूका १:३१

*1:23 यशै ७:१४

*1:25 लूका २:२१