2
ज्‍योतिषीगदे येशूदा झ्‍याल्‍बारी खबा
हेरोद ग्‍लेला धुइरी यहूदिया अञ्‍चलला बेथलेहेम भिबा नाम्‍सारी येशू न्‍हजी। जमाहेन्‍से स्‍यारला ज्‍योतिषीगदे यरूशलेमरी खजी, ओच्‍छे थेनीगदेसे, “यहूदीगदेला ग्‍ले दोसी न्‍हबा कोला खानङ मुला? तिग्‍दा भिसम ङन्‍से स्‍याररी थे न्‍हजी भिसी उन्‍बा सार म्राङ्जी। थेतबासेलमा ङनी थेदा झ्‍याल्‍बारी खबा हिन्‍ना” भिसी भिजी।
चु ताम थेःमाहेन्‍से हेरोद ग्‍लेदेन यरूशलेमरी मुबा जम्‍मान म्‍हिगदेदा ल्‍हानान सुर्दा तजी। जमाहेन्‍से हेरोद ग्‍लेसे परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी धर्मगुरुगदे जम्‍मादान ग्‍ला गिकरी ङ्‌योइसी “थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट खानङ न्‍हला भिसी पाङ्बा मुला?” भिसी ङ्‌योइबा छार्बा लजी। थेनीगदेसे हेरोद ग्‍लेदा “यहूदियाला बेथलेहेम भिबा नाम्‍सारी न्‍हला भिसी पाङ्बा मुला, तिग्‍दा भिसम अगमवक्तासे चुह्रङ् लसी भ्रिबा मुला,
‘यहूदिया अञ्‍चलरी मुबा बेथलेहेम
नाम्‍सा जजा मुसैनोन घ्रेन तला,
तिग्‍दा भिसम बेथलेहेमग्‍याम शासन लबा म्‍हि गिक थोन्‍ना,
थेसे ङाला म्‍हि इस्राएलीगदेदा वास्‍ता लला’ भिसी भिजी।”* मीका ५:२
जमाहेन्‍से हेरोदसे थे ज्‍योतिषीगदेदा जे सुटुक्‍क ङ्‌योइसी सार खाइमा म्राङ्बा हिन्‍ना, भिसी ङ्‌योइबा छार्बा लजी। ओच्‍छे थेनीगदेग्‍याम सार म्राङ्बा धुइ था याङ्जी। जमाहेन्‍से थेसे थेनीगदेदा “निउ, ओच्‍छे थे कोलादा ज्‍यना लसी म्‍हाइगो। थेदा स्‍याप्‍मैछ्‌याम ङादा पाङ्‍गो, ङाएनोन थेदा झ्‍याल्‍बारी निला” भिसी बेथलेहेमरी पुइजी।
ग्‍लेला ताम थेःसी थेनीगदे थेग्‍याम निजी। थेनीगदेसे ङाच्‍छा स्‍याररी म्राङ्बा सार दोःसी थेनीगदेला ङाच्‍छा ङाच्‍छा निजी, ओच्‍छे लैनु येशू मुबा ग्‍लारी धोमाहेन्‍से थे सार अडेब तजी। 10 थे सार म्राङ्माहेन्‍से थेनीगदे ल्‍हानान ताङ्जी। 11 दिम न्‍हङरी वाङ्मा थेनीगदेसे लैनु येशूदा थेला आमा मरियमदेन छ्‌याम म्राङ्जी, जमाहेन्‍से थेनीगदेसे येशूदा फ्‍या लसी ह्राङ ह्राङला बाकस ठोङ्सी म्‍हर, ज्‍यबा बास्‍ना खबा धूपदेन मूर्र भिबा महँगो अत्तर भसी फुल्‍जी। 12 ओच्‍छे म्‍हाङरी परमेश्‍वरसे थेनीगदेदा हेरोद मुबा ग्‍लारी थानिउ भिबासे लमा थेनीगदे अर्गुन ग्‍यामसे ह्राङला य्‍हुल्‍सारी निजी।
लैनु येशूदा मिश्र य्‍हुल्‍सारी भोर्बा
13 ज्‍योतिषीगदे निमाहेन्‍से, परमप्रभुला दूत गिक म्‍हाङरी योसेफ मुबा ग्‍लारी खजी, ओच्‍छे थेसे योसेफदा “योसेफ, ए रेःसी लैनु कोलादेन थेला आमादा भोर्सी मिश्र य्‍हुल्‍सारी निउ। ओच्‍छे ङाइ एदा दोःसी खउ भिसी आपाङ्तेधोना एनीगदे थेरीन चिउ। तिग्‍दा भिसम हेरोदसे लैनु कोलादा साइबारी म्‍हाइबा मुला” भिसी भिजी। 14 जमाकुनु म्‍हुनङनोन रेःसी थेसे लैनु कोलादेन थेला आमादा भोर्सी मिश्र य्‍हुल्‍सारी निजी। 15 ओच्‍छे हेरोद आसितेधोना थेनीगदे थेरीन चिजी। चुह्रङ् लसी परमप्रभुसे अगमवक्ताग्‍याम “ङाइ ङाला झादा मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम ङ्‌योइबा मुला” भिसी सुङ्बा बचन पूरा तबारी हिन्‍ना।* होशे ११:१
हेरोद ग्‍लेसे जजा कोलागदेदा साइपुङ्‌बा
16 जमाहेन्‍से ह्राङदा ज्‍योतिषीगदेसे झुक्‍याब लजीम भिबा था याङ्सी हेरोद ल्‍हानान बोमो खजी। ओच्‍छे थेसे ज्‍योतिषीगदेग्‍याम था याङ्बा धुइ अन्‍छार बेथलेहेम नाम्‍सादेन क्‍यारक्‍युर मुबा न्‍ही दिङधोनाला जम्‍मान कोलागदेदा साइपुङ्जी। 17 जमाहेन्‍से यर्मिया अगमवक्तासे पाङ्बा ताम पूरा तजी,
18 “रामा भिबा ग्‍लारी क्राबा क्रिङ्बा लबा थेःजी,
राहेल ह्राङला कोलागदेला लागिरी क्राबान मुबा।
थेदा जम्‍मासेन सम्‍झब लसैनोन क्राबा आख्‍लानी।
तिग्‍दा भिसम थेला कोलागदे साइसी जिन्‍बा मुबा।”* यर्मि ३१:१५
योसेफदेन मरियम मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम दोःबा
19 ओच्‍छे हेरोद सिमाहेन्‍से, मिश्र य्‍हुल्‍सारी परमप्रभुला दूत गिक म्‍हाङरी योसेफ मुबा ग्‍लारी खजी, ओच्‍छे थेदा स्‍वर्गदूतसे, 20 “योसेफ, ए रेःसी लैनु कोलादेन थेला आमादा इस्राएल य्‍हुल्‍सारी भोर्सी निउ। तिग्‍दा भिसम लैनु कोलादा साइबारी म्‍हाइबा म्‍हिगदे जम्‍मान सिसी जिन्‍बा मुला” भिसी भिजी।
21 जमाहेन्‍से थे रेःसी लैनु कोलादेन थेला आमादा इस्राएल य्‍हुल्‍सारी भोर्सी निजी। 22-23 तर यहूदियारी हेरोदला झा अर्खिलाउस ग्‍ले दोबा मुला भिबा थेःसी थेनीगदे थेरी निबारी लोङ्जी। थेतबासेलमा दोःसी परमेश्‍वरसे थेदा म्‍हाङरी पाङ्बा अन्‍छार गालील अञ्‍चलला नासरत भिबा नाम्‍सारी निसी चिजी। चुह्रङ् लसी “थेदा नासरी भिला” भिसी अगमवक्तागदेग्‍याम पाङ्बा ताम पूरा तजी।* लूका २:३९; यूह १:४५

*2:6 मीका ५:२

*2:15 होशे ११:१

*2:18 यर्मि ३१:१५

*2:22-23 लूका २:३९; यूह १:४५