6
लाहा छाप ब्‍लबा
जमाहेन्‍से ङाइ थे गोर निस लाहा छाप न्‍हङला छाप गिक थार्बा पिन्‍बा ग्‍यु बोगोसे ब्‍लबा म्राङ्जी। थेनोन धुइरी थे गोर ब्‍लि छोन्‍बो जन्‍तुगदे न्‍हङला गिकसे मु घुर्बा ह्रङ्‌बान काइरी “खउ” भिसी पाङ्बा ङाइ म्राङ्जी। जमाहेन्‍से ङाइ तार ता गिक म्राङ्जी। थे ताथोरी मुबा म्‍हिसे म्‍यादली गिक थोबा मुबा। थेदा मुकुट गिक पिन्‍जी, ओच्‍छे थे ढाबाला लागिरी ढाबा म्‍हि दोःसी थेग्‍याम भ्रजी।* जक १:८; ६:३, ६
थार्बा पिन्‍बा ग्‍यु बोगोसे दोःसी न्‍हीरेमला लाहा छाप ब्‍लमा अर्गु जन्‍तु गिकसे “खउ” भिसी पाङ्बा ङाइ थेःजी। जमाहेन्‍से ङाइ वाला ता गिक म्राङ्जी। थे ताथोरी मुबा म्‍हिदा म्‍हिगदे न्‍हङरी गिकसेम गिकदा साइगै भिसी जम्‍बुलिङग्‍याम शान्‍ति ब्‍यन्‍सी भोर्बा अधिकार पिन्‍जी। ओच्‍छे थेदा घ्रेन तरवार गिकएनोन पिन्‍जी।* जक १:८; ६:२
दोःसी थार्बा पिन्‍बा ग्‍यु बोगोसे सोमरेमला लाहा छाप ब्‍लजी। थे धुइरी ङाइ अर्गु जन्‍तुसे “खउ” भिसी पाङ्बा म्राङ्जी। जमाहेन्‍से ङाइ म्‍लाङगै ता गिक म्राङ्जी। थे ताथोरी मुबा म्‍हिला यारी उमाल गिक मुबा। ङाइ थे गोर ब्‍लि छोन्‍बो जन्‍तुगदेला गुङग्‍याम चुह्रङ् भिबा काइ थेःजी। “तिरेला ज्‍यालासे ग्‍वा ग्‍लुबा हिन्‍सम किलो नाङ ओच्‍छे जौ ग्‍लुबा हिन्‍सम किलो सोम ग्‍लुबारी खम्‍ला। तर छ्‌युगुला दोङदेन अङगुरला दोङदा चा न्‍होङ्ना थालउ।
ओच्‍छे थार्बा पिन्‍बा ग्‍यु बोगोसे ब्‍लिरेमला लाहा छाप ब्‍लजी। थे धुइरी ङाइ अर्गु जन्‍तुसे “खउ” भिसी पाङ्बा म्राङ्जी। जमाहेन्‍से ङाइ उर ता गिक म्राङ्जी। थे ताथोरी क्रेःबा म्‍हिला मिन चा “काल” मुबा। ओच्‍छे थेला लिच्‍छा लिच्‍छा चा सिबा म्‍हिगदेला आत्‍मा चिबा ग्‍ला मुबा। थेनीगदेदा लडाइ, अनिकाल, देसानदेन जम्‍बुलिङला ह्रि जन्‍तुगदेग्‍याम जम्‍बुलिङला भो ब्‍लिरी भो गिकदा नाश लबा अधिकार पिन्‍बा मुबा।* उन्‍बा १:१८; इज १४:२१
थेह्रङ् लसीन थार्बा पिन्‍बा ग्‍यु बोगोसे ङारेमला लाहा छाप ब्‍लजी। थे धुइरी ङाइ धूप म्राबा ग्‍लाला धिरी परमेश्‍वरला बचनदेन परमेश्‍वरला बारेरी थेःना लबासे लमा स्‍य्‍हान्‍दोसे साइबा म्‍हिगदेला आत्‍मागदे म्राङ्जी। 10 ओच्‍छे थेनीगदेसे घ्रेन काइरी क्रिङ्‌बान, “जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन ओच्‍छे जम्‍मान भन्‍दा चोखोदेन सत्‍य प्रभु, ह्राङसे ङन्‍दा साइबा जम्‍बुलिङरी मुबा म्‍हिगदेला ठीक निसाफ खाइमा लसी थेनीगदेदा सजाय पिन्‍ना?” भिसी भिजी। 11 थेनीगदे जम्‍मादान गोर गिक गिक तार क्‍वान पिन्‍जी। ओच्‍छे थेनीगदेदा एनीगदेदा ह्रङ् लसी साइतोःबा येशूदा तेन्‍बा एनीगदेला जम्‍मान ह्रोदेन ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेदाएनोन आसाइतेधोना भ्रान्‍गो भिसी भिजी।
12 जमाहेन्‍से ङाइ थार्बा पिन्‍बा ग्‍यु बोगोसे ढुरेमला लाहा छाप ब्‍लबा म्राङ्जी। थे धुइरी घ्रेन सङगुल खजी। ओच्‍छे धिनी म्‍लाङगै क्‍वान ह्रङ्‌बान धोपधोप तजी, लनी चा का ह्रङ्‌बान वाला तजी।* उन्‍बा ११:१३; १६:१८; यशै १३:१०; योए २:१०, १३; ३:१५; मत्ती २४:२९; मर्कू १३:२४-२५; लूका २१:२५ 13 लाबालुङसरसे अञ्‍जीरला दोङ य्‍होङ्‍मा आचिप्‍बा रोगदे ताइबा ह्रङ् लसी मुला सारगदे जम्‍बुलिङरी ताइजी।* यशै ३४:४ 14 मु चा कागज ह्रङ्नोन रिल्‍बान म्‍हासी निजी। ओच्‍छे गङगदेदेन समुन्‍द्रला गुङरी मुबा ग्‍लागदे चा ह्राङ ह्राङला ग्‍लाग्‍याम लेःजी।* उन्‍बा १६:२० 15 जमाहेन्‍से जम्‍बुलिङला ग्‍लेगदे, शासन लबागदे, सिपाहीला कप्‍तानगदे, फ्‍युक्‍पो म्‍हिगदे, अधिकार मुबा म्‍हिगदे, नोकरगदेदेन अर्गु जम्‍मान म्‍हिगदे गङ गङला ऊगदेदेन पहरागदेरीक्‍यार लाजी।* यशै २:१९, २१ 16 थेनीगदेसे गङदेन पहरागदेदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “ठिरी धन्‍छ्‌याबादेन थार्बा पिन्‍बा ग्‍यु बोगोला बोमोग्‍याम ङन्‍दा छुम्‍सी जोगब लउ।* होशे १०:८; लूका २३:३० 17 तिग्‍दा भिसम ठिरी धन्‍छ्‌याबादेन थार्बा पिन्‍बा ग्‍यु बोगोसे निसाफ लसी घ्रेन सजाय पिन्‍बा धिन खसी जिन्‍बा मुला। थे धिनना दुख खाल्‍से नाखम्‍ला?”* योए २:११; मला ३:२

*6:2 जक १:८; ६:३, ६

*6:4 जक १:८; ६:२

*6:8 उन्‍बा १:१८; इज १४:२१

*6:12 उन्‍बा ११:१३; १६:१८; यशै १३:१०; योए २:१०, १३; ३:१५; मत्ती २४:२९; मर्कू १३:२४-२५; लूका २१:२५

*6:13 यशै ३४:४

*6:14 उन्‍बा १६:२०

*6:15 यशै २:१९, २१

*6:16 होशे १०:८; लूका २३:३०

*6:17 योए २:११; मला ३:२