7
लाख गिकसे बोगल न्‍हीसे हजार ब्‍लिदा छाप लबा
जमाहेन्‍से ङाइ गोर ब्‍लि स्‍वर्गदूतगदेदा जम्‍बुलिङरी, समुन्‍द्ररी ओच्‍छे खजिबै दोङरी लाबा थाखगै भिसी जम्‍बुलिङलापट्टि ब्‍लिग्‍यामसेन खबा लाबादा रोकब लबान जम्‍बुलिङला कुनी ब्‍लिरी राप्‍सी चिबा म्राङ्जी।* यर्मि ४९:३६; जक ६:५ ओच्‍छे ङाइ छोन्‍बो परमेश्‍वरला छाप पुइसी स्‍यारग्‍याम स्‍य्‍हान्‍दो स्‍वर्गदूत गिक खबान लबा म्राङ्जी। थेसे जम्‍बुलिङदेन समुन्‍द्रदा न्‍होङ्ना लबारी परमेश्‍वरग्‍याम अधिकार याङ्बा थे गोर ब्‍लि स्‍वर्गदूतगदेदा घ्रेन काइरी चुह्रङ् भिसी भिजी, “ङन्‍से य्‍हाङला परमेश्‍वरला गे लबा म्‍हिगदेला ङोरी छाप आलतेधोना जम्‍बुलिङदेन समुन्‍द्र ओच्‍छे दोङगदेदा न्‍होङ्ना थालउ।”* इज ९:४-६ ओच्‍छे ङाइ परमेश्‍वरला छाप लबा म्‍हिगदे गाते मुला भिसी पाङ्बा थेःजी। जमा इस्राएलला जम्‍मान वंशग्‍याम लसी लाख गिकसे बोगल न्‍हीसे हजार ब्‍लि मुबा।
यहूदाला वंशग्‍याम च्‍युक न्‍ही हजारदा,
रूबेनना वंशग्‍याम च्‍युक न्‍ही हजारदा,
गादला वंशग्‍याम च्‍युक न्‍ही हजारदा,
आशेर वंशग्‍याम च्‍युक न्‍ही हजारदा,
नप्‍तालीला वंशग्‍याम च्‍युक न्‍ही हजारदा,
मनश्‍शेला वंशग्‍याम च्‍युक न्‍ही हजारदा,
शिमियोनला वंशग्‍याम च्‍युक न्‍ही हजारदा,
लेवीला वंशग्‍याम च्‍युक न्‍ही हजारदा,
इस्‍साखारला वंशग्‍याम च्‍युक न्‍ही हजारदा,
जबूलूनना वंशग्‍याम च्‍युक न्‍ही हजारदा,
योसेफला वंशग्‍याम च्‍युक न्‍ही हजारदा
बेन्‍यामीनला वंशग्‍याम च्‍युक न्‍ही हजार
म्‍हिदा छाप लजी।
तार क्‍वान क्‍वान्‍बागदेला हुल
जमाहेन्‍से ङाइ खालै म्‍हिसे झ्‍यासीन झ्‍याबारी आखम्‍बा म्‍हिला हुल गिक म्राङ्जी। थेनीगदे जम्‍मान य्‍हुल्‍सादेन वंश ओच्‍छे य्‍हुलदेन ग्‍योइ पाङ्बा म्‍हिगदे मुबा। थेनीगदे तार क्‍वान क्‍वान्‍सी यारी खजूरला हाँगा थोसी मुल ठिदेन थार्बा पिन्‍बा ग्‍यु बोगोला ङाच्‍छापट्टि राप्‍सी चिबा मुबा। 10 थेनीगदेसे घ्रेन काइरी चुह्रङ् भिसी भिजी,
“ठिरी धन्‍छ्‌याबा य्‍हाङला परमेश्‍वरदेन
ग्‍यु बोगोग्‍यामसेन य्‍हाङसे थार्बा याङ्ला।”
11 ओच्‍छे ठि, गन्‍बागदेदेन थे गोर ब्‍लि छोन्‍बो जन्‍तुला क्‍युर्नोन जम्‍मान स्‍वर्गदूतगदे राप्‍जी, ओच्‍छे ठिला ङाच्‍छापट्टि ख्‍लुप तसी परमेश्‍वरला जयजयकार लजी।
12 “आमेन! य्‍हाङला परमेश्‍वरदा सदन सदन
जयजयकारदेन य्‍हाल य्‍हाल, बुद्धि, धन्‍यवाद, मान
ओच्‍छे शक्तिदेन भङ तगै। आमेन!”
13 गन्‍बागदे न्‍हङला गिकसे ङादा “तार क्‍वान क्‍वान्‍बा म्‍हिगदे खाल हिन्‍ना, ओच्‍छे थेनीगदे खानङग्‍याम खबा हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइजी।
14 ङाइ थेदा “गुरु, थे मी ह्राङदान था मुला” भिसी भिमा थेसे ङादा चुह्रङ् भिसी पाङ्जी, “थेनीगदे चा ल्‍हानान दुख नासी खबा म्‍हिगदे हिन्‍ना। थेनीगदेसे ह्राङ ह्राङला क्‍वान थार्बा पिन्‍बा ग्‍यु बोगोला कासे ख्रुसी तार तना लबा मुला।* दानि १२:१; मत्ती २४:२१; मर्कू १३:१९ 15 थेतबासेलमा थेनीगदे परमेश्‍वरला ठिला ङाच्‍छापट्टि मुला, ओच्‍छे थेनीगदेसे धिन म्‍हुननोन परमेश्‍वरला मन्‍दिररी थेदा तेन्‍मुला। ठिरी धन्‍छ्‌याबासे चा थेनीगदेला गुङरी धन्‍छ्‌यासी थेनीगदेदा जोगब लला। 16 दाहेन्‍से थेनीगदेदा फो ख्रेन्‍बै आत, क्‍युइ फुइबाएनोन आत। ओच्‍छे थेनीगदेदा धिनीला रापदेन अर्गु खजिबै स्‍हेला रापसे आक्रो।* यशै ४९:१० 17 तिग्‍दा भिसम ठिला गुङरी धन्‍छ्‌याबा थार्बा पिन्‍बा ग्‍यु बोगो थेनीगदेला गोठालो दोला। ओच्‍छे थेसेन थेनीगदेदा जुकजुकधोनाला जुनी पिन्‍बा क्‍युइला मुलरी भोर्ला। ओच्‍छे परमेश्‍वरसेन थेनीगदेला जम्‍मान मीख्‍ली फ्‍यासी पिन्‍ना।”* भजन २३:१; इज ३४:२३; भजन २३:२; यशै ४९:१०; २५:८

*7:1 यर्मि ४९:३६; जक ६:५

*7:3 इज ९:४-६

*7:14 दानि १२:१; मत्ती २४:२१; मर्कू १३:१९

*7:16 यशै ४९:१०

*7:17 भजन २३:१; इज ३४:२३; भजन २३:२; यशै ४९:१०; २५:८