9
दोःसी ङारेमला स्‍वर्गदूतसे ह्राङला बिगुल ह्राप्‍बा धुइरी ङाइ मुग्‍याम जम्‍बुलिङरी सार गिक ताइबान लबा म्राङ्जी। थे सारदा ल्‍हानान नुप्‍बा व्‍हाङला चु पदरी “ल्‍हानान नुप्‍बा व्‍हाङ” भिबा चा म्‍हङ म्‍हुङ चिबा ग्‍ला हिन्‍ना (लूका ८:३१; रोमी १०:७; उन्‍बा ९:२, ११; ११:७; १७:८; २०:१, ३)। म्रापला साँचो पिन्‍जी। थे सारसे ल्‍हानान नुप्‍बा व्‍हाङला म्राप ठोङ्‌मा थेग्‍याम मेला घ्रेन खाराङग्‍याम थोन्‍बा ह्रङ्‌बान म्‍युगु थोन्‍जी। थे म्‍युगुसे लमा धिनीदेन मु धोप तना लजी।* उत्‍प १९:२८ जमाहेन्‍से थे म्‍युगु न्‍हङ‍ग्‍याम तिरीगदे थोन्‍सी जम्‍बुलिङरी खजी। थे तिरीगदेदा बिच्‍छीगदेसे जिबा ह्रङ्‌बान जिबा शक्ति पिन्‍जी।* प्रस्‍था १०:१२-१५ जम्‍बुलिङला छे स्‍याउलादेन दोङगदेदा तिगै न्‍होङ्ना थालउ। तर ङोरी परमेश्‍वरला छाप आरेबागदेदा जे दुख पिन्‍गो भिसी थे तिरीगदेदा कुल्‍बा मुबा।* इज ९:४ थेनीगदेदा साइनोन चा थासाइगो, तर ला ङाधोना दुख पिन्‍गो भिसी थे तिरीगदेदा अधिकार पिन्‍जी। थे तिरीगदेसे पिन्‍बा दुख चा म्‍हिदा बिच्‍छीसे जीमा स्‍हु खबा ह्रङ्‌बान स्‍हु खमुबा। थे धुइरी म्‍हिगदे सिबारी म्‍हाइला, तर थेनीगदे सिआम्‍याङ्। थेनीगदेसे सिबारी म्‍हाइला, तर काल चा थेनीगदेग्‍याम यार्ला।* अय्‍यूब ३:२१; यर्मि ८:३
थे तिरीगदे लडाइ लबाला लागिरी निबारी ठीक तबा तागदे ह्रङ्‌बान म्राङ्‌मुबा। थेनीगदेला थोबोरी म्‍हरला मुकुट ह्रङ्‌बा स्‍हे मुबा। ओच्‍छे थेनीगदेला ली चा म्‍हिला ली ह्रङ्‌बान मुबा।* योए २:४ थेनीगदेला क्रा म्रिङम्‍हेमेला क्रा ह्रङ्‌बान ह्रेङ्बा मुबा, ओच्‍छे स्‍वा चा च्‍यान्‍ना स्‍वा ह्रङ्‌बान मुबा।* योए १:६ थेनीगदेला कुरी फाइला ढाल क्‍वान्‍बा मुबा। ओच्‍छे थेनीगदे फ्‍याङ्‌मा भ्‍यापग्‍याम लडाइरी ल्‍हानान रथदेन तागदे छ्‌योङ्‌मा खबा ह्रङ्‌बान आवाज खमुबा।* योए २:५ 10 थेनीगदेला मेःरी चा बिच्‍छीला ह्रङ्‌बान दुम मुबा। थेनीगदेला मेःरी म्‍हिगदेदा ला ङाधोना दुख पिन्‍बा शक्ति मुबा। 11 थेनीगदेदा शासन लबा ग्‍ले चा ल्‍हानान नुप्‍बा व्‍हाङला दूत मुबा। थे दूतला मिन हिब्रू ग्‍योइरी एबाड्डोन मुबा ओच्‍छे ग्रीक ग्‍योइरी अपोल्‍लियोन मुबा। चु मिनना अर्थ चा नाश लबा म्‍हि हिन्‍ना।
12 दुख गिक निसी जिन्‍जी। तर च्‍यागो, दोःसी अझ दुख न्‍ही खबारी बाँकी मुला।
13 ढुरेमला स्‍वर्गदूतसे ह्राङला बिगुल ह्राप्‍मा ङाइ परमेश्‍वरला ङाच्‍छा मुबा म्‍हरला धूप म्राबा ग्‍लाला कुनी ब्‍लिग्‍याम चुह्रङ् भिबा काइ थेःजी।* प्रस्‍था ३०:१-३ 14 थे बिगुल ह्राप्‍बा ढुरेमला स्‍वर्गदूतदा चुह्रङ् भिबा ङाइ थेःजी, “यूफ्रेटिस भिबा घ्रेन स्‍योङरी खीसी थान्‍बा स्‍वर्गदूत ब्‍लिदा ब्‍लसी पिन्‍गो।” 15 चुनोन धुइ, चुनोन धिनकुनु, चुनोन ला, चुनोन दिङला लागिरी ठीक लसी थान्‍बा थे स्‍वर्गदूत ब्‍लिदा जम्‍बुलिङरी मुबा म्‍हिगदेला भो सोमरी भो गिकदा साइबाला लागिरी पुइबा हिन्‍ना। 16 थेरी ताथोरी क्रेःबा सिपाहीगदे गाते मुला भिबा तामएनोन ङादा पाङ्जी। थेरी ताथोरी क्रेःसी खबा सिपाहीगदे बोगल गिक करोड मुबा।
17 ङाइ म्राङ्बा तादेन ताथोरी क्रेःबा सिपाहीगदे चुह्रङ्बा मुबा, थेनीगदेला कुरी क्‍वान्‍बा ढालगदे चा मे ह्रङ्‌बान वाला ओच्‍छे पिङगैदेन गन्‍धक ह्रङ्‌बान उर मुबा। थे तागदेला थोबो च्‍यान्‍ना ह्रङ्‌बान मुबा। थेनीगदेला सुङग्‍याम मे, म्‍युगुदेन गन्‍धक थोन्‍मुबा। 18 थेनीगदेला सुङग्‍याम थोन्‍बा मे, म्‍युगुदेन गन्‍धकला आपत विपत सोमग्‍याम जम्‍बुलिङरी मुबा भो सोम न्‍हङला भो गिक म्‍हिगदे साइजी। 19 तिग्‍दा भिसम थे तागदेला सुङदेन मेःरी शक्ति मुबा। थेनीगदेला मेः चा बिख मुबा पुख्रीला थोबो ह्रङ्‌बान मुबा। ओच्‍छे थेनीगदेसे म्‍हिगदेदा मेःदेन थोबोसे पोर तना लमुबा।
20 तर चुह्रङ्बा आपत विपतग्‍याम आसिना जोगब तबा म्‍हिगदेसे ह्राङ ह्राङसे लबा आज्‍यबा गे ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि आदोःनी। ओच्‍छे थेनीगदेसे म्‍हङ म्‍हुङदेन म्राङ्आखम्‍बा, थेःआखम्‍बा, भ्रआखम्‍बा म्‍हर, म्‍हुइ, काँस, युङबादेन सिङग्‍याम स्‍होबा मूर्तिगदेदा तेन्‍बा आख्‍लानी।* भजन ११५:४-७; १३५:१५-१७; दानि ५:२३ 21 थेह्रङ् लसीन थेनीगदेसे म्‍हि साइबा, टुनामुना लबा, स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबादेन य्‍हो लबा ह्रङ्‌बा आज्‍यबा गेगदे ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि आदोःनी।

9:1 चु पदरी “ल्‍हानान नुप्‍बा व्‍हाङ” भिबा चा म्‍हङ म्‍हुङ चिबा ग्‍ला हिन्‍ना (लूका ८:३१; रोमी १०:७; उन्‍बा ९:२, ११; ११:७; १७:८; २०:१, ३)।

*9:2 उत्‍प १९:२८

*9:3 प्रस्‍था १०:१२-१५

*9:4 इज ९:४

*9:6 अय्‍यूब ३:२१; यर्मि ८:३

*9:7 योए २:४

*9:8 योए १:६

*9:9 योए २:५

9:11 चु मिनना अर्थ चा नाश लबा म्‍हि हिन्‍ना।

*9:13 प्रस्‍था ३०:१-३

*9:20 भजन ११५:४-७; १३५:१५-१७; दानि ५:२३