10
रिल्‍सी थान्‍बा जजाबा किताबला मुठा थोबा स्‍वर्गदूत
जमाहेन्‍से ङाइ स्‍य्‍हान्‍दो शक्तिशाली स्‍वर्गदूत गिक स्‍वर्गग्‍याम फाप्‍बान लबा म्राङ्जी। थेसे खसुला क्‍वान क्‍वान्‍बा मुबा, ओच्‍छे थेला थोबोरी लरक्‍युङ मुबा। थेला ली धिनी ह्रङ्‌बान मुबा, ओच्‍छे काङ चा मेला ल्‍हाम ह्रङ्‌बान मुबा। ओच्‍छे थेला यारी ब्‍लसी थान्‍बा जजाबा किताब मुबा। थेसे ह्राङला दाहिने काङ समुन्‍द्ररी ओच्‍छे देब्रे काङ सरी थान्‍सी राप्‍जी। थे स्‍वर्गदूत च्‍यान ङ्‍हार्बा ह्रङ् लसी घ्रेन काइरी क्रिङ्‌जी। ओच्‍छे थेसे चुह्रङ् लसी क्रिङ्‌मा गोर निस मु गुडुङबासे पाङ्जी। थे थेःमैछ्‌याम ङाइ भ्रिबारी छ्‌याइमुबा। तर स्‍वर्गग्‍याम “गोर निस मु गुडुङबासे पाङ्बा ताम थाभ्रिउ, तर चु ताम एला सेमरी थान्‍गो” भिबा ङाइ थेःजी।
ओच्‍छे ह्राङला काङ समुन्‍द्रदेन सरी थान्‍सी राप्‍बा थे शक्तिशाली स्‍वर्गदूतसे ह्राङला दाहिने या स्‍वर्गपट्टि थीजी।* प्रस्‍था २०:११; व्‍यव ३२:४०; दानि १२:७; आमो ३:७ ओच्‍छे स्‍वर्ग, जम्‍बुलिङदेन समुन्‍द्र स्‍होबा ओच्‍छे थेरी मुबा जम्‍मान स्‍हेगदे स्‍होबा सदन सोसी चिबा परमेश्‍वरला मिनरी घ्रान फाबान थे स्‍वर्गदूतसे चुह्रङ् भिसी भिजी, “दाहेन्‍से आघइ, तर निसरेमला स्‍वर्गदूतसे ह्राङला बिगुल ह्राप्‍बारी छ्‌याइबा धुइरी परमेश्‍वरसे ह्राङला गे लबा अगमवक्तागदेदा सुङ्बा म्‍हिसे था आयाङ्‍बा ताम पूरा तला।”
जमाहेन्‍से ङाइ थेःबा स्‍वर्गग्‍याम खबा थे काइसे दोःसी ङादा चुह्रङ् भिसी भिजी, “निउ! समुन्‍द्ररीदेन सरी काङ थान्‍सी राप्‍बा थे स्‍वर्गदूतला यारी मुबा ब्‍लसी थान्‍बा थे किताब किन्‍गो।”* इज २:८–३:३
ओच्‍छे ङाइ थे स्‍वर्गदूत मुबा ग्‍लारी निसी थे रिल्‍सी थान्‍बा किताबला मुठा ह्रीजी। जमाहेन्‍से थेसे ङादा “ना, चु चउ! एला सुङरी खुदु ह्रङ्नोन केकेला। तर चु ग्‍लोङ्‌माहेन्‍से एला फो न्‍होङ्ना लला” भिसी भिजी। 10 थे स्‍वर्गदूतला याग्‍याम ङाइ थे रिल्‍सी थान्‍बा किताबला मुठा किन्‍सी चजी। थे चमा ङाला सुङरी खुदु ह्रङ्नोन केकेजी, तर चसी जिन्‍माहेन्‍से कम्‍सी ङाला फो न्‍होङ्जी। 11 जमाहेन्‍से थेसे ङादा “एसे ल्‍हानान म्‍हिगदे, ल्‍हानान य्‍हुल, ल्‍हानान य्‍हुल्‍सा, ल्‍हानान ग्‍योइदेन ल्‍हानान ग्‍लेगदेला बारेरी परमेश्‍वरसे उन्‍बा ताम दोःसी पाङ्तोःला” भिसी पाङ्जी।

*10:5 प्रस्‍था २०:११; व्‍यव ३२:४०; दानि १२:७; आमो ३:७

*10:8 इज २:८–३:३