11
परमेश्‍वरला गे म्राङ्बा न्‍ही
जमाहेन्‍से ङादा दप्‍बा स्‍हे ह्रङ्‌बान माला कडी गिक पिन्‍जी। ओच्‍छे थेसे ङादा चुह्रङ् भिसी भिजी, “रेःसी परमेश्‍वरला मन्‍दिरदेन थेरी धूप म्राबा ग्‍ला दप्‍गो। ओच्‍छे थेरी पूजा लबा म्‍हि गाते चीम झ्‍यागो।* इज ४०:३; जक २:१-२ तर परमेश्‍वरला मन्‍दिरला ख्राङगा चा थादप्‍गो। तिग्‍दा भिसम थे ग्‍ला चा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदा पिन्‍बा मुला। थेनीगदेसे बोगल न्‍हीसे ला न्‍हीधोना परमेश्‍वरला शहररी रजाइँ लला।* लूका २१:२४ ओच्‍छे ङाला गे स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिदा उन्‍बा म्‍हि न्‍हीदा हजार गिकसे ग्‍यार्जा न्‍हीसे बोगल सोम धिनधोना बोराला क्‍वान क्‍वान्‍सी परमेश्‍वरला ताम पाङ्बा अधिकार पिन्‍ना।”
ङाला गे स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिदा उन्‍बा न्‍ही चा जम्‍बुलिङ नाङनोन शासन लबा प्रभुला ङाच्‍छापट्टि मुबा जैतूनना दोङ न्‍हीदेन नाङसल थान्‍बा ग्‍ला न्‍ही हिन्‍ना। चुदे खालै शत्रुसे थेनीगदेदा न्‍होङ्ना लबारी म्‍हाइजी भिसम थेनीगदेला सुङग्‍याम थोन्‍बा मेसे थेनीगदेला शत्रुदा नाश लला। थेतबासेलमा चुदे खालै म्‍हिसे थेनीगदेदा न्‍होङ्ना लबारी म्‍हाइजी भिसम थेनीगदेदाएनोन थेह्रङ् लसीन साइला। थेनीगदेसे परमेश्‍वरसे उन्‍बा ताम पाङ्बा धुइधोना नाम थाखगै भिसी मु ढुङ्‌बादेन क्‍युइदा काधोना लबा शक्ति थेनीगदेदेन छ्‌याम मुला। ओच्‍छे थेनीगदेसे म्‍हन्‍बा धुइरी जम्‍बुलिङरी थरी थरीला आपत विपत तना लबा शक्तिएनोन थेनीगदेदेन छ्‌याम मुला।* १ राजा १७:१; प्रस्‍था ७:१७-१९; १ शमू ४:८
थेनीगदेसे परमेश्‍वरसे उन्‍बा ताम पाङ्सी जिन्‍माहेन्‍से ल्‍हानान नुप्‍बा व्‍हाङग्‍याम थोन्‍सी खबा लोङ्‌बा खबा जन्‍तुसे थेनीगदेदेन छ्‌याम लडाइ लसी थेनीगदेदा भ्रेना लसी साइला।* दानि ७:७, २१; उन्‍बा १३:५-७; १७:८ थेनीगदेला लास थेनीगदेला प्रभुदा क्रुसरी टाँगब लसी साइबा ग्‍लाला घ्रेन शहरला ग्‍यामरीन थान्‍ना। थे शहर चा सदोमदेन मिश्र य्‍हुल्‍सा ह्रङ्‌बान हिन्‍ना।* यशै १:९-१० जम्‍मान य्‍हुल्‍साला म्‍हिगदे, जम्‍मान वंशला म्‍हिगदे, जम्‍मान ग्‍योइ पाङ्बा म्‍हिगदेदेन जम्‍मान य्‍हुलला म्‍हिगदेसे थेनीगदेला लास सोमरेसे धिन गङसालधोना च्‍याला। ओच्‍छे थेनीगदेला लास ल्‍हुआपुङ। 10 चु न्‍हीदा साइबा म्राङ्सी जम्‍बुलिङला म्‍हिगदे ताङ्सी ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी गिकसेम गिकदा उपहार पिन्‍बा किन्‍बा लला। तिग्‍दा भिसम चु अगमवक्ता न्‍हीसे जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेदा ल्‍हानान दुख पिन्‍बा मुबा।
11 तर सोमरेसे धिन गङसल तमाहेन्‍से जुनी पिन्‍बा सा परमेश्‍वरग्‍याम खसी थेनीगदे न्‍हङरी वाङ्‌जी। ओच्‍छे थेनीगदे सिबाग्‍याम सोसी डोङ रेःजी, थे म्राङ्सी म्‍हिगदे ल्‍हानान लोङ्जी।* इज ३७:१० 12 जमाहेन्‍से थे अगमवक्ता न्‍हीसे स्‍वर्गग्‍याम “तोर खउ” भिबा घ्रेन काइ थेःजी। जमाहेन्‍से थेनीगदेला शत्रुगदेसे च्‍यान च्‍यानान थेन्‍नी खसु न्‍हङ‍ग्‍याम तबान स्‍वर्गरी निजी।* २ राजा २:११
13 थेनोन धुइरी घ्रेन सङगुल खसी शहरला भो च्‍युइला भो गिक दिमगदे नाश लजी। थे सङगुल खमा हजार निस म्‍हिगदे सिजी। ओच्‍छे आसिबा म्‍हिगदेसे चा ल्‍हानान लोङ्सी स्‍वर्गरी धन्‍छ्‌याबा परमेश्‍वरदा मानदेन जयजयकार लजी।* उन्‍बा ६:१२; १६:१८
14 न्‍हीरेमला आपत विपत निसी जिन्‍जी। तर च्‍यागो, सोमरेमला आपत विपत योनान खला।
निसरेमला बिगुल
15 ओच्‍छे निसरेमला स्‍वर्गदूतसे ह्राङला बिगुल ह्राप्‍जी। थेसे ह्राङला बिगुल ह्राप्‍मा स्‍वर्गरी घ्रेन घ्रेन काइगदेरी चुह्रङ् भिसी भिबान मुबा,
“दाहेन्‍से जम्‍बुलिङथोरी शासन लबा अधिकार य्‍हाङला परमेश्‍वरदेन थेसे धम्‍बा थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍टलान हिन्‍ना।
थेसे सदनना लागिरी शासन लला।”* प्रस्‍था १५:१८; दानि २:४४; ७:१४, २७
16 जमाहेन्‍से परमेश्‍वरला ङाच्‍छा ह्राङ ह्राङला ठिरी चिबा थे बोगल गिकसे गोर ब्‍लि गन्‍बागदेसे परमेश्‍वरदा फ्‍या लसी जयजयकार लजी। 17 ओच्‍छे थेनीगदेसे चुह्रङ् भिसी भिजी,
“जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन परमप्रभु परमेश्‍वर,
ह्राङ ङाच्‍छाएनोन मुबा ओच्‍छे दान्‍देनोन मुला।
ह्राङदा ङन्‍ना ल्‍हानान धन्‍यवाद मुला।
तिग्‍दा भिसम ह्राङसे ह्राङला घ्रेन अधिकार किन्‍सी
शासन लबारी छ्‌याइबा मुला।
18 य्‍हुल य्‍हुलला म्‍हिगदेदा “य्‍हुल य्‍हुलला म्‍हिगदे” भिबा चा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदे हिन्‍ना। ल्‍हानान बोमो खबा मुबा,
तर दाहेन्‍से ह्राङदाएनोन बोमो खबा धुइ तबा मुला।
दाहेन्‍से सिबागदेला निसाफ लबा धुइएनोन तबा मुला,
ओच्‍छे ह्राङसे ह्राङला गे लबा अगमवक्तागदेदेन ह्राङला म्‍हिगदे,
ओच्‍छे ह्राङदा मान लबा जजा घ्रेन जम्‍मान म्‍हिगदेदा
इनाम पिन्‍बा धुइएनोन तबा मुला,
ओच्‍छे जम्‍बुलिङ नाश लबागदेदा नाश लबा धुइएनोन तबा मुला।”* भजन २:५; ११०:५; ११५:१३
19 जमाहेन्‍से स्‍वर्गरी मुबा परमेश्‍वरला मन्‍दिर ठोङ्‌जी। ओच्‍छे परमेश्‍वरसे लबा कबुल थान्‍बा सन्‍दोस म्राङ्जी। जमाहेन्‍से तिप्‍लीङ खसी गडङगुडुङ भिसी मु ठेङ्‌बा थेःजी। ओच्‍छे सङगुल निसी घ्रेन घ्रेन सेर्बा ताइजी।* उन्‍बा ८:५; १६:१८-२१

*11:1 इज ४०:३; जक २:१-२

*11:2 लूका २१:२४

*11:6 १ राजा १७:१; प्रस्‍था ७:१७-१९; १ शमू ४:८

*11:7 दानि ७:७, २१; उन्‍बा १३:५-७; १७:८

*11:8 यशै १:९-१०

*11:11 इज ३७:१०

*11:12 २ राजा २:११

*11:13 उन्‍बा ६:१२; १६:१८

*11:15 प्रस्‍था १५:१८; दानि २:४४; ७:१४, २७

11:18 “य्‍हुल य्‍हुलला म्‍हिगदे” भिबा चा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदे हिन्‍ना।

*11:18 भजन २:५; ११०:५; ११५:१३

*11:19 उन्‍बा ८:५; १६:१८-२१