12
यूहन्‍नासे म्राङ्बा म्रिङम्‍हेमेदेन अजिङ्‍गर
जमाहेन्‍से ङाइ स्‍वर्गरी उदेकला चिनु गिक म्राङ्जी। ओच्‍छे ङाइ धिनी क्‍वान्‍बादेन काङ धिरी लनी मुबा च्‍युक न्‍ही सारला मुकुट कूबा म्रिङम्‍हेमे गिक म्राङ्जी। थे म्रिङम्‍हेमे जिउ न्‍हीला मुबा, ओच्‍छे बेथा याङ्बासे लमा थे क्रिङ्‌बान मुबा। ओच्‍छे ङाइ दोःसी स्‍वर्गरी उदेकला चिनु गिक म्राङ्जी। च्‍यागो, गोर निस थोबोदेन गोर च्‍युइ रु मुबा वाला घ्रेन अजिङ्‍गर गिक म्राङ्जी। थेसे गोर निस मुकुट कूबा मुबा।* दानि ७:७ थे अजिङ्‍गरला मेःसे मुला सारगदे भो सोम न्‍हङरी भो गिक सारदा पोप लसी जम्‍बुलिङरी भ्‍याङ्‍जी। ओच्‍छे कोला न्‍हमैछ्‌याम चतोःला भिसी थे अजिङ्‍गर कोला न्‍हबारी छ्‌याइबा थे म्रिङम्‍हेमेला ङामरी राप्‍सी चिजी।* दानि ८:१० थे म्रिङम्‍हेमेसे जम्‍बुलिङला जम्‍मान य्‍हुलला म्‍हिगदेदा फाइला कडीसे शासन लबा झा गिक न्‍हजी। थे कोलादा परमेश्‍वर मुबा ग्‍लारी थीसी भोर्सी परमेश्‍वरला ठिरी थान्‍जी।* यशै ६६:७; भजन २:९ जमाहेन्‍से थे म्रिङम्‍हेमे तोङतोङबा ग्‍लारी यार्जी। थेला लागिरी हजार गिकसे ग्‍यार्जा न्‍हीसे बोगल सोम धिनधोनाला लागिरी चबा थुङ्बा लगै भिसी परमेश्‍वरसे थेदा ग्‍ला गिक ठीक लसी थान्‍बा मुबा।
ओच्‍छे स्‍वर्गरी लडाइ तजी। मिखाएलदेन “मिखाएल” भिबा चा घ्रेन स्‍वर्गदूत हिन्‍ना, थे चा स्‍य्‍हान्‍दो स्‍वर्गदूतगदेला कप्‍तान हिन्‍ना। थेला दूतगदेसे थे अजिङ्‍गरदेन थेला दूतगदेदेन छ्‌याम लडाइ लजी। थेह्रङ् लसीन अजिङ्‍गरदेन थेला दूतगदेसेनोन लडाइ लजी।* दानि १०:१३, २१; १२:१; यहू ९ तर अजिङ्‍गरदेन थेला दूतगदे भ्रेजी। जमाहेन्‍से थेनीगदेदा चिबाला लागिरी स्‍वर्गरी ग्‍ला आतनी। थे अजिङ्‍गर चा दङबोला पुख्री हिन्‍ना। थेला मिन शैतान हिन्‍ना, थेदा म्‍हङला ग्‍लेएनोन भिमुला। थेसे जम्‍बुलिङला जम्‍मान म्‍हिगदेदा न्‍होङ्ना लबा मुबा। थेदेन थेला दूतगदेदान स्‍वर्गग्‍याम जम्‍बुलिङरी भ्‍याङ्‍जी।* उत्‍प ३:१; लूका १०:१८ 10 जमाहेन्‍से ङाइ स्‍वर्गरी घ्रेन काइसे चुह्रङ् भिबा थेःजी,
“दाहेन्‍से य्‍हाङला परमेश्‍वरग्‍याम य्‍हाङसे याङ्बा थार्बादेन शक्ति
ओच्‍छे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सादेन थेसे धम्‍बा थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍टला अधिकार उन्‍बा मुला।
तिग्‍दा भिसम य्‍हाङला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेदा
धिन म्‍हुननोन परमेश्‍वरला ङाच्‍छापट्टि दोष उन्‍बा
शैतानदा स्‍वर्गग्‍याम भ्‍याङ्‍बा मुला।* अय्‍यूब १:९-११; जक ३:१
11 थार्बा पिन्‍बा ग्‍यु बोगोला कादेन थेनीगदेसे पाङ्बा सत्‍य बचन तबासे लमा
थेनीगदेसे थेदा ढाबा मुला।
ओच्‍छे ह्राङला ज्‍याननोन पिन्‍बारी थेनीगदे तयार तबा मुबा।
12 थेतबासेलमा एनीगदे स्‍वर्गदेन स्‍वर्गरी मुबागदे जम्‍मान ताङ्‍गो!
तर जम्‍बुलिङदेन समुन्‍द्ररी मुबागदेदा गाते दुख तला!
तिग्‍दा भिसम शैतानसे ह्राङ ल्‍हाना आसो भिबा ताम था याङ्सी
थे ल्‍हानान बोमो खसी एनीगदे मुबा ग्‍लारी खबा मुला।”
13 थे अजिङ्‍गरसे ह्राङदा जम्‍बुलिङरी भ्‍याङ्‍जी भिबा ताम था याङ्सी थे झा न्‍हबा म्रिङम्‍हेमेदा ताप्‍बारी छ्‌याइजी। 14 तर थे म्रिङम्‍हेमेदा तोङतोङबा ग्‍लारी फ्‍याङ्‌सी निबाला लागिरी घ्रेन ग्‍वाइला भ्‍याप पिन्‍जी। थे तोङतोङबा ग्‍ला चा थे म्रिङम्‍हेमेदा अजिङ्‍गरग्‍याम सोम दिङसे ला ढुधोना ग्रीक बाइबल अन्‍छार सोम दिङसे ला ढुधोना भिबा चा धुइ, धुइगदेदेन धुइ गङसल भिसी भिबा मुला। जोगब तसी चिबाला लागिरीदेन चबा थुङ्बा लबाला लागिरी ठीक लसी थान्‍बा मुबा।* दानि ७:२५; १२:७ 15 थे म्रिङम्‍हेमेदा भाल बाढीसे भोर्गै भिसी थे अजिङ्‍गरसे सुङग्‍याम स्‍योङ ह्रङ् लसी क्‍युइ पुइजी। 16 तर जम्‍बुलिङसे ह्राङला सुङ आँ लसी थे अजिङ्‍गरला सुङग्‍याम थोन्‍बा स्‍योङ ग्‍लोङ्‌सी थे म्रिङम्‍हेमेदा जोगब लजी। 17 जमाहेन्‍से थे अजिङ्‍गर थे म्रिङम्‍हेमेदेन छ्‌याम झन ल्‍हानान बोमो खजी। ओच्‍छे परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बादेन येशूसे लोप्‍बा तामथोरी विश्‍वास लबा थे म्रिङम्‍हेमेला अर्गु सन्‍तानगदेदेन छ्‌याम लडाइ लबारी भ्रजी। 18 ओच्‍छे थे अजिङ्‍गर समुन्‍द्रला कुनीरी निसी राप्‍जी।

*12:3 दानि ७:७

*12:4 दानि ८:१०

*12:5 यशै ६६:७; भजन २:९

12:7 “मिखाएल” भिबा चा घ्रेन स्‍वर्गदूत हिन्‍ना, थे चा स्‍य्‍हान्‍दो स्‍वर्गदूतगदेला कप्‍तान हिन्‍ना।

*12:7 दानि १०:१३, २१; १२:१; यहू ९

*12:9 उत्‍प ३:१; लूका १०:१८

*12:10 अय्‍यूब १:९-११; जक ३:१

12:14 ग्रीक बाइबल अन्‍छार सोम दिङसे ला ढुधोना भिबा चा धुइ, धुइगदेदेन धुइ गङसल भिसी भिबा मुला।

*12:14 दानि ७:२५; १२:७