13
समुन्‍द्रग्‍याम थोन्‍सी खबा जन्‍तु
जमाहेन्‍से ङाइ लोङ्‌बा खबा जन्‍तु गिक समुन्‍द्रग्‍याम थोन्‍सी खबा म्राङ्जी। थे जन्‍तुला गोर च्‍युइ रुदेन गोर निस थोबो मुबा, ओच्‍छे थेला जम्‍मान रुरी गोर गिक गिक मुकुट मुबा। थेह्रङ् लसीन थेला जम्‍मान थोबोरी परमेश्‍वरदा बिरोध लबा आज्‍यबा मिन भ्रिबा मुबा। थे लोङ्‌बा खबा जन्‍तु चितुवा ह्रङ्‌बान मुबा। तर थेला काङ तहुमला ह्रङ्‌बान मुबा ओच्‍छे सुङ चा च्‍यान्‍ना ह्रङ्‌बान मुबा। थे अजिङ्‍गरसे ह्राङला शक्तिदेन ह्राङला ठि ओच्‍छे घ्रेन अधिकार थे जन्‍तुदा पिन्‍जी।*दानि ७:४-६ थे लोङ्‌बा खबा जन्‍तुला थोबोगदे न्‍हङला थोबो गिकरी चा घ्रेन पोर तबा ह्रङ्‌बान म्राङ्‌मुबा, थे पोरसे लमा थे सिबारी छ्‌याइबा मुबा, तर थे पोर खम्‍जी। जमाहेन्‍से जम्‍बुलिङला जम्‍मान म्‍हिगदे उदेक तसी थे जन्‍तुला लिच्‍छा लिच्‍छा भ्रजी। थे अजिङ्‍गरसे ह्राङला अधिकार थे लोङ्‌बा खबा जन्‍तुदा पिन्‍बा म्राङ्सी म्‍हिगदेसे थे अजिङ्‍गरदा तेन्‍जी। ओच्‍छे म्‍हिगदेसे “चु जन्‍तु ह्रङ्‌बा अर्गु खाल मुला? चुदेन छ्‌याम खाल छेबारी खम्‍ला?” भिबान थे जन्‍तुदाएनोन तेन्‍जी।
थे लोङ्‌बा खबा जन्‍तुदा परमेश्‍वरला बिरोध लबा ताम पाङ्‌पुङ्‌जी। ओच्‍छे थेदा तिग लइ म्‍हन्‍बा थेनोन लबारी बोगल न्‍हीसे ला न्‍हीधोना अधिकार पिन्‍जी।*दानि ७:८, २५; ११:३६ थे लोङ्‌बा खबा जन्‍तुसे परमेश्‍वरला बिरोधरी ताम पाङ्जी। परमेश्‍वरला मिनदेन थे धन्‍छ्‌याबा ग्‍ला ओच्‍छे स्‍वर्गरी परमेश्‍वरदेन छ्‌याम चिबागदेला बिरोध लजी। थे लोङ्‌बा खबा जन्‍तुदा परमेश्‍वरला म्‍हिगदेदेन लडाइ लसी ढाबारी खम्‍बा शक्ति पिन्‍बा मुबा। ओच्‍छे जम्‍मान वंशदेन म्‍हिगदे ओच्‍छे थरी थरीला ग्‍योइगदेदेन य्‍हुलगदेथोरी शासन लबा अधिकार पिन्‍बा मुबा।*दानि ७:२१ जम्‍बुलिङ स्‍होबा भन्‍दा ङाच्‍छान जुकजुकधोनाला जुनीला किताबरी मिन आरेबा जम्‍बुलिङला जम्‍मान म्‍हिगदेसे थे लोङ्‌बा खबा जन्‍तुदा तेन्‍ना। थे किताब चा साइबा थार्बा पिन्‍बा ग्‍यु बोगोला मुबा।*भजन ६९:२९
जुन म्‍हिदा ङ्‌यान्‍बा सेम मुला,
थेसे ङ्‌यान्‍सी ज्‍यना लसी घोउ।
10 खालै म्‍हिदा झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌तोःबा मुसम
थेदा झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌नोन झाङ्‌ला।
ओच्‍छे खालै म्‍हि तरवारग्‍याम सितोःबा मुसम
थे तरवारग्‍यामसेन सिला।
थेतबासेलमा परमेश्‍वरला म्‍हिगदेदेन छ्‌याम गाते नाखम्‍बा शक्तिदेन विश्‍वास ततोःला भिबा ताम चुग्‍यामसेन था तला।*यर्मि १५:२; ४३:११
जम्‍बुलिङग्‍याम थोन्‍बा जन्‍तु
11 ओच्‍छे ङाइ जम्‍बुलिङग्‍याम थोन्‍सी खबा अर्गु लोङ्‌बा खबा जन्‍तु गिकएनोन म्राङ्जी। थे लोङ्‌बा खबा जन्‍तुला ग्‍युला ह्रङ्‌बान रु न्‍ही मुबा। तर थेसे अजिङ्‍गरसे ह्रङ् लसी ताम पाङ्मुबा। 12 चु लोङ्‌बा खबा जन्‍तुसे समुन्‍द्रग्‍याम थोन्‍बा थे ङाच्‍छाला लोङ्‌बा खबा जन्‍तुला लागिरी ह्राङला अधिकारग्‍याम जम्‍बुलिङला जम्‍मान म्‍हिगदेदा थे घ्रेन पोर म्‍हाबा ङाच्‍छाला लोङ्‌बा खबा जन्‍तुदा तेन्‍पुङ्‌जी। 13 जम्‍बुलिङग्‍याम थोन्‍बा थे लोङ्‌बा खबा जन्‍तुसे जम्‍मान म्‍हिला ङाच्‍छा मुग्‍याम जम्‍बुलिङरी मे ताइना लसी घ्रेन घ्रेन चिनुगदे उन्‍जी। 14 थेसे थे समुन्‍द्रग्‍याम थोन्‍बा लोङ्‌बा खबा जन्‍तुला लागिरी उदेकला चिनुगदेग्‍याम जम्‍बुलिङला जम्‍मान म्‍हिगदेदा फसब लजी। ओच्‍छे तरवारसे थासी घ्रेन पोर तसीनोन सोबा थे लोङ्‌बा खबा जन्‍तुदा मान लबाला लागिरी थेला मूर्ति गिक स्‍होउ भिसी जम्‍बुलिङग्‍याम थोन्‍बा थे लोङ्‌बा खबा जन्‍तुसे जम्‍मान म्‍हिगदेदा कुल्‍जी। 15 थे जम्‍बुलिङग्‍याम थोन्‍बा जन्‍तुदा थे ङाच्‍छा थोन्‍बा जन्‍तुला मूर्तिसे ताम पाङ्‌खम्‍गै ओच्‍छे थेला मूर्तिदा आतेन्‍बा म्‍हिगदेदा साइगै भिसी थे मूर्तिरी सा युबा अधिकार पिन्‍जी। 16 ओच्‍छे थे जम्‍बुलिङग्‍याम थोन्‍बा जन्‍तुसे जजा मुसै घ्रेन मुसै, फ्‍युक्‍पो मुसै प्राङबो मुसै, नोकर हिन्‍सै नोकर आहिन्‍सै जम्‍मादान ह्राङ ह्राङला दाहिने यारी तसै ङोरी तसै चिनु लपुङ्‌जी। 17 थे चिनु आलबा म्‍हिगदेसे चा तिगै स्‍हे ग्‍लुबा चूङ्बा लआम्‍याङ्‌मुबा। थे चिनु चा समुन्‍द्रग्‍याम थोन्‍बा जन्‍तुला मिन अथवा थेला मिनदा घोबा अङ्क हिन्‍ना।
18 चु ताम घोबाला लागिरी ज्ञान बुद्धि तोःला, जुन म्‍हिदेन घोखम्‍बा शक्ति मुला थेसे थे समुन्‍द्रग्‍याम थोन्‍बा जन्‍तुला अङ्कला अर्थ घोखम्‍गै। तिग्‍दा भिसम थे अङ्क म्‍हि गिकला मिनग्‍याम थान्‍बा हिन्‍ना। थे अङ्क चा ६६६ हिन्‍ना।

*13:2 दानि ७:४-६

*13:5 दानि ७:८, २५; ११:३६

*13:7 दानि ७:२१

*13:8 भजन ६९:२९

*13:10 यर्मि १५:२; ४३:११