14
थार्बा याङ्‌बागदेसे गोबा व्‍हाइ
दोःसी ङाइ च्‍यामा सियोन गङरी थार्बा पिन्‍बा ग्‍यु बोगो राप्‍सी चिबा मुबा। थेदेन छ्‌याम लाख गिकसे बोगल न्‍हीसे हजार ब्‍लि म्‍हिगदे मुबा। थे म्‍हिगदेला ङोरी थेदेन थेला आबाला मिन भ्रिबा मुबा।* इज ९:४; उन्‍बा ७:३ ओच्‍छे ङाइ स्‍वर्गग्‍याम छाँगारी क्‍युइ ताइबा ह्रङ्‌बादेन मु गुडुङ्बा ह्रङ्‌बान आवाज थेःजी। थे आवाज चा ल्‍हानान वीणा भिबा बाजा ह्राप्‍मा थोन्‍बा आवाज ह्रङ्‌बान थेःमुबा। थे लाख गिकसे बोगल न्‍हीसे हजार ब्‍लि म्‍हिगदे चा मुल ठिदेन गोर ब्‍लि छोन्‍बो जन्‍तु ओच्‍छे गन्‍बागदेला ङाच्‍छापट्टि राप्‍सी छार व्‍हाइ गिक गोजी। चु व्‍हाइ चा थेनीगदेसे जे था याङ्बारी खम्‍मुबा। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेदा जे सय फासी जम्‍बुलिङग्‍याम तेःबा मुबा। थेनीगदे खालै म्रिङकोलागदेदेन छ्‌याम आब्रेल्‍बा कन्‍याकेटा दोसी चिबा मुबा। थेनीगदे थार्बा पिन्‍बा ग्‍यु बोगोसे कुल्‍बा अन्‍छार भ्रमुबा। जम्‍बुलिङला म्‍हिगदे न्‍हङ‍ग्‍याम थेनीगदेदा जे सय फासी तेःबा मुबा ओच्‍छे परमेश्‍वरदेन थार्बा पिन्‍बा ग्‍यु बोगोला लागिरी जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा फुल्‍बा भेटी थेनीगदेन मुबा। थेनीगदेसे लुसीला ताम तिगैनोन लबा आरेबा, ओच्‍छे थेनीगदे तिगै दोष आरेबा म्‍हि मुबा।* सप ३:१३
गोर सोम स्‍वर्गदूत
जमाहेन्‍से ङाइ मुरी फ्‍याङ्‌बान लबा स्‍य्‍हान्‍दो स्‍वर्गदूत गिकदा म्राङ्जी। थे जम्‍बुलिङरी मुबा जम्‍मान य्‍हुल्‍साला म्‍हिगदे, जम्‍मान वंशला म्‍हिगदेदेन थरी थरीला ग्‍योइ पाङ्बा म्‍हिगदेदेन य्‍हुल य्‍हुलला म्‍हिगदेदा जुकजुकधोनाला जुनी पिन्‍बा समाचार थेःना लबारी खबा मुबा। थेसे घ्रेन काइग्‍याम चुह्रङ् भिसी भिजी, “परमेश्‍वर म्राङ्सी लोङ्‍गो, ओच्‍छे थेदा मानदेन जयजयकार लउ। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे जम्‍मान म्‍हि य्‍हुलला निसाफ लबा धुइ तसी जिन्‍बा मुला। थेतबासेलमा स्‍वर्गदेन जम्‍बुलिङ ओच्‍छे समुन्‍द्रदेन क्‍युइला मुलगदे स्‍होबा परमेश्‍वरदा तेन्‍गो।”
ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दो स्‍वर्गदूत गिकएनोन थेनोन स्‍वर्गदूतला लिच्‍छा लिच्‍छा चुह्रङ् भिबान खजी, “थे घ्रेन बेबिलोन शहर नाश तबा मुला! हिन्‍ना नाश तबा मुला। थेनोन शहरसे जम्‍मान य्‍हुल य्‍हुलला म्‍हिगदेदा स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍पुङ्‌सी निङगुसे ङ्‌य्‍होइबा ह्रङ्नोन तना लजी।”* यशै २१:९; यर्मि ५१:८; उन्‍बा १८:२
थे स्‍वर्गदूत न्‍हीला लिच्‍छा लिच्‍छा स्‍य्‍हान्‍दो स्‍वर्गदूत गिकएनोन घ्रेन काइरी चुह्रङ् भिबान खजी, “चुदे खालै म्‍हिसे थे समुन्‍द्रग्‍याम थोन्‍बा जन्‍तुदेन थेला मूर्तिदा तेन्‍सी ङोरी अथवा यारी थेला चिनु थान्‍जी भिसम, 10 थेदाएनोन परमेश्‍वरसे ह्राङला बोमोग्‍याम घ्रेन सजाय पिन्‍ना, थेनीगदेदा परमेश्‍वरला स्‍वर्गदूतगदेदेन थार्बा पिन्‍बा ग्‍यु बोगोला ङाच्‍छापट्टि मेदेन गन्‍धकरी भ्‍याङ्‍सी सजाय पिन्‍ना।* यशै ५१:१७; उत्‍प १९:२४; इज ३८:२२ 11 ओच्‍छे थेनीगदेदा सजाय पिन्‍बा मेला म्‍युगु सदन तोरपट्टि निला। जुन जुन म्‍हिसे थे समुन्‍द्रग्‍याम थोन्‍बा जन्‍तुदेन थेला मूर्तिदा तेन्‍सी थेला मिन मुबा चिनु थान्‍ना थेनीगदेसे धिन म्‍हुननोन सजाय नातोःला।”* यशै ३४:१० 12 परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बादेन येशूदा विश्‍वास लबा परमेश्‍वरला म्‍हिगदे चा खाह्रङ् लसी नासी विश्‍वास आख्‍लाना चितोःला भिबा ताम चुग्‍यामसेन था तला।
13 ओच्‍छे ङाइ स्‍वर्गग्‍याम चुह्रङ् भिबा काइ थेःजी, “चु भ्रिसी थान्‍गो, दाहेन्‍से प्रभुदा विश्‍वास लसी सिबागदे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्बागदे हिन्‍ना।” परमेश्‍वरला आत्‍मासे चुह्रङ् भिसी सुङ्बा मुला, “हिन्‍ना, थेनीगदे ह्राङ ह्राङसे लबा गेदेन दुखग्‍याम फेबा मुला ओच्‍छे थेनीगदेसे लबा गे अन्‍छारला इनाम याङ्ला।
जम्‍बुलिङला बाली खन्‍बा धुइ
14 ओच्‍छे ङाइ परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि ह्रङ्‌बान म्‍हि गिक तार खसुथोरी धन्‍छ्‌याबा म्राङ्जी। थेसे म्‍हरला मुकुट कूबा मुबा। थेला यारी छ्‌यार्बा हङसु गिक मुबा।* दानि ७:१३ 15 जमाहेन्‍से परमेश्‍वरला मन्‍दिर न्‍हङ‍ग्‍याम स्‍य्‍हान्‍दो स्‍वर्गदूत गिक खसी खसुरी धन्‍छ्‌याबादा घ्रेन काइसे चुह्रङ् भिसी भिजी, “ह्राङला हङसुसे बाली खन्‍गो। तिग्‍दा भिसम जम्‍बुलिङला जम्‍मान बाली खन्‍बा धुइ तसी जिन्‍बा मुला।”* योए ३:१३ 16 जमाहेन्‍से खसुथोरी धन्‍छ्‌याबासे जम्‍बुलिङथोरी ह्राङला हङसु चलब लसी जम्‍बुलिङला जम्‍मान बाली खन्‍जी।
17 थेह्रङ् लसीन स्‍वर्गरी मुबा परमेश्‍वरला मन्‍दिर न्‍हङ‍ग्‍याम स्‍य्‍हान्‍दो स्‍वर्गदूत गिकएनोन मङग्‍यार खजी। थेदेन छ्‌यामएनोन छ्‌यार्बा हङसु गिक मुबा। 18 जमाहेन्‍से मेथोरी अधिकार मुबा स्‍य्‍हान्‍दो स्‍वर्गदूत गिक धूप म्राबा ग्‍लाग्‍याम थोन्‍जी। ओच्‍छे हङसु थोबा स्‍वर्गदूतला छ्‌यार्बा हङसुसे जम्‍बुलिङला अङगुर थुउ, चु पदरी “अङगुर” भिबा चा परमेश्‍वरदा विश्‍वास आलबा म्‍हिगदे हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम जम्‍बुलिङला अङगुर मिन्‍सी जिन्‍बा मुला” भिसी घ्रेन काइसे पाङ्जी। 19 जमाहेन्‍से थे स्‍वर्गदूतसे जम्‍बुलिङथोरी ह्राङला हङसु चलब लसी जम्‍बुलिङला जम्‍मान अङगुर थुसी ग्‍ला गिकरी पोप लजी। ओच्‍छे थे अङगुरदा परमेश्‍वरसे सजाय पिन्‍बा कोलरी भ्‍याङ्‍जी। 20 थे अङगुरदा शहरला मङग्‍यारपट्टि मुबा कोलरी म्‍हर्जी। थे कोलग्‍याम ओस्‍पन मिटर नाङ्‌से गङसल नुप्‍बा मिटर नाङ्‌से गङसल नुप्‍बा भिबा चा ग्रीक बाइबल अन्‍छार सहेन्‍से दप्‍मा ताला सुङधोना दोमुबा। ओच्‍छे ग्‍यार्जा सोम किलोमिटर ह्रेङ्बा काला स्‍योङ थोन्‍बा मुबा।* यशै ६३:३; विल १:१५; उन्‍बा १९:१५

*14:1 इज ९:४; उन्‍बा ७:३

*14:5 सप ३:१३

*14:8 यशै २१:९; यर्मि ५१:८; उन्‍बा १८:२

*14:10 यशै ५१:१७; उत्‍प १९:२४; इज ३८:२२

*14:11 यशै ३४:१०

*14:14 दानि ७:१३

*14:15 योए ३:१३

14:18 चु पदरी “अङगुर” भिबा चा परमेश्‍वरदा विश्‍वास आलबा म्‍हिगदे हिन्‍ना।

14:20 मिटर नाङ्‌से गङसल नुप्‍बा भिबा चा ग्रीक बाइबल अन्‍छार सहेन्‍से दप्‍मा ताला सुङधोना दोमुबा।

*14:20 यशै ६३:३; विल १:१५; उन्‍बा १९:१५