15
गोर निस स्‍वर्गदूतगदे
ङाइ स्‍वर्गरी उदेकला घ्रेन अर्गु चिनु गिक म्राङ्जी। थेरी आपत विपत गिक गिक थोसी चिबा गोर निस स्‍वर्गदूतगदे मुबा। चु चा जम्‍मान भन्‍दा लिच्‍छाला आपत विपत मुबा। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे पिन्‍बा जम्‍मान भन्‍दा लिच्‍छाला सजाय चुनोन मुबा। ङाइ ङाला ङाच्‍छापट्टि मेदेन सिसा दोङ्बा समुन्‍द्र ह्रङ्‌बान स्‍हे म्राङ्जी। ओच्‍छे समुन्‍द्रग्‍याम थोन्‍बा जन्‍तुदेन थेला मूर्ति ओच्‍छे थेला मिनग्‍याम थान्‍बा अङ्कथोरी ढाबागदे जम्‍मादान म्राङ्जी। थेनीगदे ह्राङ ह्राङला यारी परमेश्‍वरसे पिन्‍बा वीणा थोसी थे समुन्‍द्रला कुनीरी राप्‍सी चिबा मुबा। थेनीगदेसे चुह्रङ् भिसी परमेश्‍वरदा तेन्‍बा म्‍हि मोशादेन
थार्बा पिन्‍बा ग्‍यु बोगोला व्‍हाइ गोबान मुबा,
“परमप्रभु परमेश्‍वर ह्राङ जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन हिन्‍ना,
ह्राङला गे ल्‍हानान घ्रेनदेन उदेकला मुला,
ओच्‍छे जम्‍बुलिङला जम्‍मान य्‍हुलला म्‍हिगदेथोरी
सदन शासन लबा ग्‍ले ह्राङनोन हिन्‍ना,
ह्राङसे लबा गेगदे सत्‍यदेन ठीक मुला।*प्रस्‍था १५:१
परमप्रभु ह्राङ म्राङ्सी आलोङ्‌बा म्‍हि खाल मुला?
ओच्‍छे ह्राङदा मान लसी जयजयकार आलबा म्‍हि खाल मुला?
तिग्‍दा भिसम ह्राङ जे जम्‍मान भन्‍दा चोखो मुला।
जम्‍मान य्‍हुलला म्‍हिगदेसे ह्राङदा तेन्‍ना,
तिग्‍दा भिसम ह्राङसे ठीक निसाफ लबा जम्‍मासेन म्राङ्बा मुला।”*यर्मि १०:७; भजन ८६:९
जमाहेन्‍से ङाइ स्‍वर्गरी परमेश्‍वरला मन्‍दिर ठोङ्‌बा म्राङ्जी, ओच्‍छे मन्‍दिर न्‍हङला जम्‍मान भन्‍दा चोखो ग्‍लाएनोन म्राङ्जी।*प्रस्‍था ३८:२१ थे मन्‍दिर न्‍हङ‍ग्‍याम गोर गिक गिक आपत विपत थोबा गोर निस स्‍वर्गदूतगदे थोन्‍सी खजी। थेनीगदेसे सफादेन य्‍हाल य्‍हाल्‍बा क्‍वान क्‍वान्‍बा मुबा, ओच्‍छे कुरी म्‍हरला फित्ता खीबा मुबा। जमाहेन्‍से थे गोर ब्‍लि छोन्‍बो जन्‍तुगदे न्‍हङला गिकसे थे गोर निस स्‍वर्गदूतगदेदा सदन सोबा परमेश्‍वरला बोमोसे प्‍लिङ्बा गोर गिक गिक म्‍हरला खोरे पिन्‍जी। ओच्‍छे परमेश्‍वरला य्‍हालदेन शक्तिग्‍याम थोन्‍बा म्‍युगुसे मन्‍दिर प्‍लिङ्‌जी। जमाहेन्‍से थे गोर निस स्‍वर्गदूतगदेसे थोबा गोर निस आपत विपत आजिन्‍तेधोना खालैनोन मन्‍दिर न्‍हङरी वाङ्बारी आखम्‍नी।*प्रस्‍था ४०:३४; १ राजा ८:१-११; २ इति ५:१३-१४; यशै ६:४

*15:3 प्रस्‍था १५:१

*15:4 यर्मि १०:७; भजन ८६:९

*15:5 प्रस्‍था ३८:२१

*15:8 प्रस्‍था ४०:३४; १ राजा ८:१-११; २ इति ५:१३-१४; यशै ६:४