46
Iakovova Isipini saku vareo vua
Iakovova minki kivaseo viva aiqava nai u ahasaa saku vareo Isipini vieva vua. Viva aaraini vihao Besebaini ou nteo Kotiva nai qoa Aisaakiaqaa raqisuva vauvoa kio, ofaa vaaseo Kotia iha quara amikoa.
Kotia iha quara amikeo entaqi Iakovova vaikehao kaira kave vauvo Kotiva via aarehao kihao, Iakovoo, Iakovoo, kuvo Iakovova kihao, Vo, ke mainima vai uo, kuvo Kotiva viaa kihao, Ke Kotisave. Ke ai qoa Vaiqavano vaihama viaqaa raqisi vauausave. Are sa qekehaa Isipini vuane. Qaqi vuane. Are Isipini ou vaiaqe ke ai vainkinki airiqama saaima visa noaiqamavi noa vakanaasama variake. Are Isipini ou viaqe ke ainti vaiha aiqaa raqisiqi vi naankiara Isipi vakaihai are suvuaama kerausa vika vare maini qaiqaa vuu saae. Naankiara are qukie ina entaa ai maaquvano Iosepeva ai vakamaseo vaiaama are quku vinaave, kio.
Kotiva minki kuvo Iakovova Beseba mini seo vua. Viva vieva umanka via maaqunavu Pero vaiinkivano qosa kaarinavu nimua varase, nái naakanavuvaka, nái vainkinavuvaka, nái qoa Iakovoavaka, viaqi visa ntuva vare Isipini vuama. Visa Isipini vie iha visa Kanaha vakaini vaiha visa nái sipisipive vurimakauave mimive vakoa vare, aiaiavaka vakoa vare, Isipini vua. Iakovova nai maaqunavuvaka nai nainkinavuvaka aiqava nai vainki nahenki ntika vareo Isipini vua.
Iakovoa vakamase vaiinki nahenki Isipini vusa, visa nuku vaieva minkimama vaio:
Rubeniva (Iakovoa maaqu ntara hunkavano)
Rubenia maaqunavu: Hanokiva, Paruva, Hesaroniva, Kaamiva.
10 Simioniva
Simionia maaqunavu: Jemueliva, Jaminiva, Ohaativa, Jakiniva, Sohaava, Sauriva. (Kanaha vakanaa nahenki vovano Sauria vaka koa.)
11 Rivaiva
Rivaia maaqunavu: Gesoniva, Kohaativa, Meraariva.
12 Iutiva
Iutia maaqunavu: Eruva, Onaaniva, Seraava, Peresiva, Siraava. (Erusa Onaanisa Kanaha vakaini vaiha quku vua.)
Peresia maaqukanta: Hesaroniva, Hamuriva.
13 Isakaava
Isakaa maaqunavu: Toraava, Puvava, Iopuva, Simironiva.
14 Sebuluniva
Sebulunia maaqunavu: Seretiva, Eloniva, Iareriva.
15 (Rubenivavata, Simionivavaka, Rivaivavaka, Iutivavaka, Isakaavavata, Sebulunivavata, vinavusa Riaa maaqunavu vauvo Riaava Mesopotemiaini vaihao vi vainkinavusa Iakovoa vaka amikoa. Riaava nahenki vainki vo Dainaa vaka koa. Riaa vainkivaka naintivata vaiesa 33 vaiinki nahenki vaua.)
16 Gaativa
Gaatira maaqunavu: Sifioniva, Hagiva, Suniva, Esiboniva, Eriva, Arodiva, Areliva.
17 Aseva
Asea maaqunavu: Imunaava, Isavaava, Isaviva, Beriaava.
Asea raavuavano: Seraava.
Beriaa maaqukanta: Hebeva, Marakieriva.
18 (Vi vainkisa 16 navu Siripaa vainkive naintive vaua. Labaaniva Siripaa Riaa amuvo Siripaava Riaa saiqa nahenkivano vaua.
19 Iosepeva, Benaminiva. (Vikanta Iakovoa naaka Raikea maaqukanta vaua.)
20 Iosepea maaqukanta: Manaseva, Efaraimuva.
(Iosepea naakavano Asenaativa vi vainkikanta vaka koa. Asenaativa Potipea raavuavano vauvo Potipeva Isipi vakanaa vaiinki nahenkiaa iihao suaiaa via vaiqavanove kivaseo via aare vau vaiinkiva vaihao vakusa vo Onini vaua.)
21 Benaminia maaqunavu: Belaava, Bekeva, Asabeliva, Geraava, Nemaaniva, Ehiva, Rosiva, Mupimuva, Hupumuva, Ativa.
22 (Vi vainkinavusa 14 navu Iakovosa Raikesa vainkivaka naintivata vaua.)
23 Daaniva.
Daania maaqu Husimuva.
24 Napataariva
Napataaria maaqunavu: Jaseliva, Guniva, Jeseva, Siremiva.
25 (Vi vainkisa 7 navu Bilihaa vainkivaka naintivata vaua. Labaaniva Bilihaa Raikea amuvo Bilihaava Raikea saiqa nahenkivano vaua.)
26 Iakovoa vainkivaka via naintivata Isipini vusa saara ntiea 66 navuma mini vua. 27 Sa via maaqunavu naakanavu saara ntiai, qaqi via vainkivaka via naintivata saara ntuvase 66 ve ki uo. Iakovoa vainkive naintive Isipini vusavaka, Iakovoavaka, Iosepeavaka, Iosepea vainkikanta Isipini vakakosavaka, visa visa saara ntiea visa 70 navuma vaua.
Iakovova nai vainki nahenki hampaka Isipini ou ntoa
28 Iakovova Isipini ou vihao nai maaqu Iutia naane akikeo kihao, Are ou Iosepea kiao Gosenini ani kinavu kivikaaie, kivaseo via Iosepeva vaunaini akikovo vuvo 29 Iosepeva nai qosa kaari henuqama vakoa viaqi vaai nteo nai qoa vika saeva Gosenini vio ou via vika seo nai qoa ravaaqavu ukukeo via susuqama seo vusaiqama seo nai qoaa iqi raka amikeo.
30 Iqi raka amikovo via qova Iakovova Iosepeaa kihao, Ho vake ke kenka kivuqo ai vii kave uo. Are quqaa qaqi variaama ki, ke quahehama quku viaave, kio.
31 Iakovova minki kuvo Iosepeva nai qaka vasausavaanavuvaka, nai qoa vainki nahenkinavuvaka, kiva nimio kihao, Ke ou Pero vaiinkivano vainanaini vaiha viaa minkima kieave: Ki qaka vasausavaanavuvaka, ki qoa vainki nahentivaka, visa Kanaha vakaini variasa visa ke unanaini anintaavo. 32 Vinavusa sipisipiqaave, mimiqaave, vurimakauaqaave, raqisi vaiasave. Visa nái quaravaka aiaiavaka saku vare maini aniavo, kieave. 33 Ke minki kivase Pero vaiinki kiva amiaiao viaqaankaio viva ni irehao, Ne nana saiqa varaasave? kiama 34 ne minkima kiake, kenkanavu qoa aanante, kenavu vainki naakiusa vaiha sipisipiqaave mimiqaave raqisiqi vi vauausave, kiake. Ne minki kivo Pero vaiinkivano niara, Ne homa Gosenini nenkaraa vaiha nenka quara vakamase vaiqi vivaave, kianarove, kio. Isipi vakanaasa sa quaraqaa raqisi vaiinkisa hampaka vohaaraqi vaieave kuaa kio, Iosepeva minki kua.