47
Iosepea navunaasa hini usa Pero vaiinki ou kavoa
Iosepeva minki kivaseo viva Pero vaiinkivano vaunaini vio ounteo via kiva amio kihao, Ki qovavaka ki qaka vasausavaanavuvaka Kanaha mini se, nái quaravaka nái aiaiavaka aiqava varema maini Gosenini anintaavo, kivaseo viaqaankaio nai qaka vasausavaanavuqinkaio sauqu hiniunavu ntikeo Pero vaiinkivano vinavusa kavaaie kio, vinavusa vuu umiqoa. Umiqovo Pero vaiinkivano vinavusa ireo kihao, Ne nenka maaqaini vaiha nana nana saiqa varaasave? kio.
Minki kumanka vinavusa kiha, Kenavu kenkanavu qoa aanante quaraqaa raqisiqi vi vauausave, kinka. Minki kivase vinavusa kiha, Kanaha vakainivaka sa ntara vaivo kinavu quaravano ntara naaiava sa vaimankaa ki, kenavu Gosenini vaieave, kinka.
Vinavusa minki kuvo Pero vaiinkivano Iosepeaa kihao, Ai qovavaka ai qaka vasausavaanavuvaka are iananaini aniavo. Isipi vaka visa vakavakama varianarove. Are vaka soqea visa nimia visa nái quara vakamase mini variake. Visa qaqi saiama Gosenini variake. Are kavaia visaqinkai vonavu vurimakauaqaa raqisi saiqaa anomase kavaivea, vi vaiinkinavusa homa ki vurimakauaqaavaka raqisivaave, kio.
Pero vaiinkivano minki kuvo Iosepeva nai qoa Iakovoa vikeo vuu Pero vaiinkivano vaunaini sovo Iakovova via uva mantovo Pero vaiinkivano Iakovoa ireo kihao, Are nanki nankima ihie vaase iao? kio.
Minki kuvo Iakovova Pero vaiinkiaa kihao, Ke maa vakaaqaa vona vona vaiqi niha 130 ihi varase uo. Ki qovavaka ki saivaqavavaka airi ihi vakaini vaiqi vusa vaumanka ke sa visa aanante airi ihi vaiqi viai, ke vaiqi viha vusaai qukuqi viha mantaiqamavi vaiha vaiqi vunaave, kio. 10 Minki kivaseo Iakovova nai sauqu kure ra seo Pero vaiinkiaa Kotiva ai soqema amikaaie kivaseo Pero vaiinki mini seo vuama.
11 Iosepeva nai qoavaka nai qaka vasausavaanavuvaka ntika vareo Pero vaiinkivano kuntema seo, soqe vaka vaunaini visa vuu somanka mini vaua. Vi vakava aiqava Isipi vaka, vo vaka vo vaka aakara seo soqe vaka vauvo vakusa vo, Ramesesi kakaaqa vaua. 12 Iosepeva visa mini vuu seo nai qoavaka, nai qaka vasausavaanavuvaka, aiqava visa vainki nahentivaka, viva visa ntara nea nimumanka visa ho neha vaua.
Iosepeva ntara raira sehao vo vakanaa vo vakanaasa nimua
13 Vi entaa ntara sa qampiqovo Isipinivaka Kanaha vakainivaka sa ntara vaumanka vi vakanaasa vi vakanaasa ntaraa antuqa auvo sa visa mpeqa vaumanka vaiha 14 visa ou Iosepeva vaunaihai munima aquseha ntara varovo Iosepeva vi munimaa vareo Pero vaiinki amua.
15 Isipi vakanaasavaka Kanaha vakanaasavaka ntara varaesa munima aquqi vivi vuu nái munima kaiqa soa. Isipi vakanaasa Iosepeva vaunaini ou nte kiha, Umpo, ntara qaqi kinavu kimiane. Are ntara sa kinavu kimiaqe kenavu quku vuaoave. Kinavu munima kaiqama vivo. Umpo, qaqi kinavu saihaqiane, kinka.
16 Visa minki kuvo Iosepeva kihao, Ni munima sa vaiea, nenka quara ki kimihama ntara varaake, kumanka 17 visa nái qosave, sipisipive, mimive, vurimakauave, donkive, Iosepea amihama ntara varoa.
18 Vi ihia ntara sa vaumanka vi vakanaasa minkimaqi vuvo vo ihi anintomanka Isipi vakanaasa Iosepeva vaunaini qaiqaa ou nte kiha, Noa vaiinkio, kenavu maa uvaa quqeka saaoave. Kinavu munima kaiqama vivo kinavu quara vairi ainiqama vivo. Umpo, nana ahasae ai amiha ntara vararaave? Kintanavu vaakavanovaka kinavu vakavanovakaqaima qaqima vaio ivo. 19 Are sa kinavu ntara kimiaqe kenavu quku vuaoave. Umpo, are kinavu saihaqiane. Kenavu kenkanavu vaka vakamase kaiqa vuaoave. Are ntara kinavu kimihaama kinavuvaka, kinavu vakavaka, varaane. Kenavu Pero vaiinki karavusa vaiinki voqaama vaiha via saiqa vaa amikaaiao kinavu vakavano viainiqama vuanarove. Ntaravaka suvuvaka kinavu kimiaqe kenkanavu ukuseha namaqi viha qaqi variae, kinka.
20 Sa ntara vau entava manta entaqai vaumankaa ki, Isipi vakanaasa minki kuvo Iosepeva visa ntara nimihao Pero vaiinkiaa iihao visa vaka varovo visa vakavano Pero vaiinkiniqama vio. 21 Visa vakavano Pero vaiinki viainiqama vumanka aiqava Isipi vakanaasa Pero vaiinki via saiqa varosaqai vaua. 22 Iosepeva ntara nimihao Isipi vakanaasa vaka vareo vo vaiinkinavu vakaqaima sa varoa. Vi vaiinkinavusa Isipi vakanaasa vaiqa nuku kure re vau vaiinkisa vauvo Pero vaiinkivano visa ho variake kio munima visa nimi vauvoa kio, Iosepeva sa visa vaka varomanta visa nái vaka qaqi ukukoa.
23 Iosepeva qaqi vaiinki nahenkiaa kihao, Ho ke ntara ni nimihama nivaka ni vakavaka varauo nevaka ni vakavanovaka Pero vaiinkiniqama vivo. Ho maa ntara suvua vare vakaqi vuu ukuake. 24 Ntaravano qampiqeo mpeqaiqia ne ntara qantu vare rairase, kaaraqanta kaaraqanta nenka ukuke, vohaiqa Pero vaiinki amiake. Ne hini ntara ukukeha homa namaqi viha qaiqaa qukuqi vivaave, kio.
25 Iosepeva minki kumanka vi vakanaasa kiha, Noa vaiinkio, are ntara kinavu kimiaavea kenavu sa quku viai, qaqi vai uo. Umpo, are kinavu soqema kimikaarao. Kenavu homa Pero vaiinki via saiqa vaaqi viaave, kinka.
26 Visa minki kuvo Iosepeva vi uvaa mpeqaiqama seo vakehao Isipi vakanaasaa kihao, Ne ntara ukukea nenka hini nehama hini Pero vaiinki amiake, kua. Maa entaavaka Iosepeva kivako uvava qaqima vaio. Isipi vakanaasa vaiqa nuku kure re vau vaiinkisaqaima nái vaka qaqi ukukeha vauvo visa vakavano sa Pero vaiinkiniqama vua.
27 Iakovovavaka via vainki nahentivaka Gosenini vaiqi viha airi aiaia vakomanka visa vainkintivaka airiqama vumanka visaa Isiraia vakanaasave kua.
28 Iakovova Isipini 17 ihi vaiqio vio 147 ihi vaasova quku vua. 29 Viva quku vuaia entava aumanko vauvo Iakovovave Isiraivave nai maaqu Iosepea aarama seo kiva amio kihao, Are nena sauqu aiqiqaa aqusehaama nena hini sauqu ki avuntaaqaa vakehaama kiriara kihaama, Sa ai Isipi vakaqi quntama kareave, kiane. 30 Ke quku vuaiaa are ki vaaka varea Isipi maini sea ki qoavaka ki saivaqaavaka quntama keaqi ki vaakavaka vuu mini quntama kaane, kio.
Via qova minki kuvo Iosepeva kihao, Are kinantemase ke minkieave, kio. 31 Minki kuvo via qova kihao, Nena sauqu aiqiqaa aqusehaama ke quqaa minkieave kiane, kuvo Iosepeva ke quqaama minkieave kuvo viaqaankaio Isiraiva nai kaintaqaa vaikehao Kotia auku kure rehao vaua.