Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri ISƆBU 1
Isɔbu
Di mpɑ́tíri tɔ tìì nɑ́ɑǹtì
Isɔbu do tú onitisɑ̀ɑ̀wè nwe kɛ dé Kuyie nkɛ yennínɛ̀ omɑ́ɑ̀ mɛyɛi, mbɑ́ ò í mmɔkɛ ɑ bo ò sɛi ntìì ĩ́nkɛ̀. Kɛ̀ Kuyie nhò dɔ̀ɔ̀ mmɛsɑ̀ɑ̀ nkòò mɔ̀kɛ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dò nho nìtì ndɛ̀ dɔ́, kòò nɛ́ dɛ̀ mɔ̀ńtóo dɛmɔu dimɔ̀nnì dimɑ́ɑ̀, o kpɑ̀tì timɔu nɛ̀ o bí nɛ̀ o kɔ̃nnɑɑtóo. Dɛ kó mɛfɛ̃́ṹtímɛ̀ diɛmɛ̀ miɛkɛ Isɔbu bo nkpɑɑ́ kɛ tũ̀ nKuyie nɑɑ̀? Weti, Isɔbu í wɛ̃̀tɛ o fɔ̃nkúò.
Nɛ̀ mɛmmɛ kòo nɛ́pobɛ̀ mɑbɛ̀ɛ kɔtɛní kɛ bo ò dɔu nkɛ nɛ́ dɔkɛ yíɛ́ kɛ́cɑɑ̀rɛ̀ o yɛ̀mmɛ̀. Bɛmbɛ yɛ̀mmɛ̀ do dò nyIsɔbu yetɛ́mu dɛɛ̀ te kòò fɛ̃́ṹrì. Kɛ̀ Isɔbuu bɛ̀ bɑ̀ɑo nɛ̀ muwɛ̃rímú kucɛ mɛ̀pɛ́u miɛkɛ, kɛ dɔ̀ ò í cɑ̀kɛ mùmɑmù.
Kɛ̀ Ediu ntú onɑɑnwè bɛ miɛkɛ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Kuyie nhɔ̃ɔ̃ duɔnní onìtì mɛfɛ̃́ṹtímɛ̀ kɛ́ndɔ́ kóò tiémmu.
Kɛ̀ dɛ̀ nyóó dentɛ kɛ̀ Kuyie nnɛ́ bɛ́i nkɛ dɔ̀: Isɔbu mɑ́ɑ̀ weè nɑ̀ɑ́ nku kpɛ́í nkɛ̀ dɛ̀ wenni, kóò tɛ̃̀ńnɛ́ o kpɛrɛ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ cɑ̀kɛ dɛmɔu kɛ́nɔ́ɔ́ nkɛ̀ dɛ̀ mmɑ̀nnɛ̀ dɛ̀ɛ̀ do feti.
Di mpɑ́tíri nɑ́ɑǹtì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀
1. Dibɔɔ̀ bɔntɛ́mɛ̀ mɛfɛ̃́ṹtímɛ̀ Isɔbu 1-2
2. Isɔbu nɛ́pobɛ̀ nɑ́ɑǹtì 3-31
3. Ediu nɑ̀kɛ́ tì Isɔbu 32-37
4. Kuyie mbɛ́i ntì 38-41
5. Isɔbu dɑ́ɑmmɛ̀ o yetímɛ̀ 42:1-6
6. Kuyie ntɛ̃̀ńnɛ́mɛ̀ Isɔbu ò do fetìnnɛ dɛ̀ 42:7-17
1
Dibɔɔ̀ bennɛ́mɛ̀ Isɔbu mɛketimɛ̀
Uusi ɛì miɛkɛ nkɛ onìtì mɔù do bomɛ̀ kòo yètìrì tu Isɔbu kɛ̀ dɛ kóo nìtì ntú wèè dɔ̀ɔ̀ri Kuyie ndɔ́mɛ̀, kɛ wetí, kɛ dé Kuyie, kɛ yennínɛ̀ omɑ́ɑ̀ mɛyɛi. Kòo pɛitɛ́ initidɑbí ìyiekɛ̀ initipobí ìtɑ̃ɑ̃ti, kɛ́mmɔkɛ ipe sikɔupísìyiekɛ̀ (7000), yòyóbɛ̀ sikɔupísìtɑ̃ɑ̃ti (3000), inɑɑ̀dɔ̀dɔ̀rìyì ìdɛ́ì ìdɛ́ì sikɔusìnùmmù (500), sɑ̃mmɑrímúbɛ̀ sikɔusìnùmmù (500) bɑ́ o tɔ̃mbɛ̀ í ndò nkɑɑ̀ nkɛ́deè. O yètìrì do feímu kɛ pɛ̃nkù bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu, diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɔbɛ kpɛyɛ.
 
Kòo kó bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ nhɑ̃ɑ̃̀ yɛbɑɑ nkɛ firì bɛtɔbɛ̀ cɛ̃́ĩ, kɛ níí yúní bɛ tɑ̃bɛ̀ bɛtɑ̃ɑ̃ti kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ kɛ́di dibɑnni. Kɛ̀ bɛ̀ bɑɑ́ nhòmɔù cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ dibɑnni dèè, Isɔbuu duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ tíínní kòo bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛwénkùmɛ̀ kó ikuɔ́, kɛ̀ bɛ̀ nyié nkɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kòo pikɛ yɛ̀ dikṹnweńnì sɛ̀ì kɛ́féútɛ́ bɑ́ wèè yuu ĩ́nkɛ̀ fɛɔ̃̀fɛ̀ kɛ́tuɔ, kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú kɛ̀ dɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ m bí bo ndɔ̀ɔ̀ mɛyɛi nyoo bɛ̀ sɑ̃̀ɑ̃́ nKuyie nnɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ. Isɔbu do mɛ ndɔɔri sɑ̃́ɑ̃̀.
 
Kɛ̀ diyiè mɑrì nɛ́ mbo kɛ̀ Kuyie ntɔ̃rɛ̀ ntíkú ti Yiɛ̀ nKuyie mborɛ̀, kɛ̀ dibɔɔ̀ múnkɛɛ kɔtoo bɛ cuokɛ̀. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndì bekɛ kɛ dɔ̀: A boní dɛ? Kɛ̀ dìi ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N firíní kɛtenkɛ̀ nkɛ kɛ ceǹtì ceǹtì. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndì nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A yɛ̃́ n kóo tɔ̃ntì Isɔbu kpɛ́ínɑ́ɑ̀? Òmɔù í bo kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ koò dònnɛ̀, kɛ dɔɔri n dɔ́mɛ̀, kɛ wetí, kɛ dé mí nKuyie, kɛ yennínɛ̀ omɑ́ɑ̀ mɛyɛi. Kɛ̀ dibɔɔ̀ tɛ̃́nnɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ dɔ̀: Isɔbu sɔ̃̀ńtɛ́ kɛ dɑ démɑɑ̀? 10 Dɛ̀ í tú ɑ ò kɑ̃nkɛ́mu, we nɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ o kpɛrɛ dɛmɔuɑ̀? Kɑ̀ɑ kó mɛsɑ̀ɑ̀ nhò bonɛ̀ kòò dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ yié nkòo pìètì pɛí kɛ́píɛnko kɛtenkɛ̀ kɛmɔuɑ̀? 11 Mu nyoutɛ ɑ nɔ̀ùtɛ̀ kɛ́nɑmpɛ o kpɛrɛ, n yɛ̃́mu kɛ dò nhò bo dɑ cɔ̃ɔ̃ kɛ̀ dɛ̀ nfeío.
12 Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ dibɔɔ̀ kɛ dɔ̀: O kpɛrɛ kó dimɑ̀ɑ̀ n dɛ̀ ndɑ duɔ́mmu, ɑ nɛ́ bɑ́ɑ́ ò kɑ̀ɑ́kɛ́ o mɔ́mmuɔ.
 
Mɛm̀mɛ kɛ̀ dibɔɔ̀ ítɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie mborɛ̀.
 
13 Diyiè mɑrì kɛ sɔ̃́ nyIsɔbu kó bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ nɛ̀ o kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ bɛ̀ bo o kóo po cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ yo ndibɑnni. 14 Kɛ̀ ditɔ̃nnì mɑrìi tuɔkɛní Isɔbu borɛ̀ kɛ dɔ̀: Inɑ̀ɑ̀kɛ do duɔ̀mu kɛ̀ sɑ̃mmɑrímúbɛ̀ cèntì i borɛ̀ kɛ diiti, 15 kɛ̀ Sɑbɑɑ ɛì kɔbɛ kɔ̀tɛní kɛ ti do kɛ fìé ɑ tɔ̃mbɛ̀ kɛ fìètɛ inɑ̀ɑ̀kɛ, kɛ̀ míì mɑ́ɑ̀ yentɛ́ kɛ kɔ̀tɛní kɛ bo dɑ nɑ́kɛ́.
 
16 Ò kpɑɑ́ kɛ mɛ nnɑ́ɑ́ nkòo tɔù tùɔ̀kɛní kɛ dɔ̀: Fɛtɑɑfɛ̀ fɛɛ̀ pɛɛ, kɛ̀ fɛ kó muhɑ̃ɑ̃́ ncùtɛ́ní kɛĩ́nkɛ̀ kɛ cɔ̀útɛ́ ipe nɛ̀ i cɛ̃mbɛ kɛ bɛ̀ kùɔ, kɛ̀ míì mɑ́ɑ̀ yentɛ́ kɛ kɔ̀tɛní kɛ bo tì ndɑ nɑ́kɛ́.
 
17 O nùù í do kɛtenkɛ̀ kòo tɔ̀ù tùɔ̀kɛní kɛ dɔ̀: Kɑndee ɛì kɔbɛ bɛɛ̀ kɔ̀tɛní titɔ̃ntì tìtɑ̃ɑ̃ti kɛ ti do kɛ fèkɛ ti yòyóbɛ̀, kɛ fìé bɛtɔ̃mbɛ̀ kɛ̀ míì mɑ́ɑ̀ yentɛ́ kɛ kɔ̀tɛní kɛ bo dɑ nɑ́kɛ́.
18 Ò kpɑɑ́ kɛ mɛ nnɑ́ɑ́ nkòo tɔù tùɔ̀kɛní kɛ dɔ̀: A kó bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ nɛ̀ ɑ kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ bɛɛ̀ tìkú bɛ kóo po cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ yo ndibɑnni, 19 kɛ̀ kuyɑɑkù mɑkù ìtɛ́ní dikpɑ́ɑ̀ tɛdɔntɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kɛ sɑ̃̀ntɛ̀ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kentímɛ̀ mɛnɑ̀ɑ̀, kɛ̀ tɛ̀ do kɛ bɛ̀ yɑ̃̀kɛ kɛ̀ bɛ̀ kú, kɛ̀ míì yentɛ́ m mɑ́ɑ̀ kɛ kɔ̀tɛní kɛ bo dɑ nɑ́kɛ́.
 
20 Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Isɔbuu ítɛ́ní, kɛ́kɛ̃tɛ́ o yɑɑ̀bòrì kɛ́kuó o yùtì kɛ́doroo kɛtenkɛ̀ kɛ́nínkú kɛ́sĩ́nnɔɔ, 21 kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀:
N yɛ̀nní n yɔ̃ pɔutì ntetìrì ndi,
kɛ yó nkũnti n tetìrì,
n Yiɛ̀ nKuyie nkuù ǹ duɔ́ nkɛ̀ kuù wɛ̃̀tɛ kɛ cɔutɛ́,
ku yètìrì ndɛu.
 
22 Dɛmɔu dɛ miɛkɛ Isɔbu í nyetɛ́, ò í nnɑ̀kɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie tiyɛiti mɑtì.