2
Dibɔɔ̀ bennɛ́mɛ̀ Isɔbu kucɛ mɛdɛ́rímɛ̀
Diyiè mɑrì kɛ̀ Kuyie ntɔ̃rɛ̀ tó tíí nti Yiɛ̀ nKuyie mborɛ̀, kɛ̀ dibɔɔ̀ múnkɛɛ kɔtoo bɛ cuokɛ̀ kɛ cómmú ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndì bekɛ kɛ dɔ̀: A boní dɛ? Kɛ̀ dibɔɔ̀ kù tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N firíní kɛtenkɛ̀ nkɛ kɛ ceǹtì ceǹtì. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbekɛ dibɔɔ̀ kɛ dɔ̀: A yɛ̃́ n kóo tɔ̃ntì Isɔbu kpɛ́ínɑ́ɑ̀? Òmɔù í bo kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ wèè ò dònnɛ̀, ò dɔ̀ɔ̀rimu n dɔ́mɛ̀ kɛ n dé mí nKuyie, kɛ yennínɛ̀ omɑ́ɑ̀ mɛyɛi. Ò fìíkúmu kɛ wetí kɑ̀ɑ ǹ tèmmù kɛ dɔ́ nh ò dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi ndɛtetìrɛ̀. Kɛ̀ dibɔɔ̀ dɔ̀: Onìtì kɔ̃̀ntì tu o kɔ̃̀ntì nti, onìtì mɔ̀kɛ dɛ̀ dɛmɔu ò bo dɛ̀ duɔ́mmu o fòmmu kpɛ́í. Youtɛ ɑ nɔ̀ùtɛ̀ kɛ́nɑmpɛ o kɔ̃̀ntì, n yɛ̃́mu kɛ dò nhò bo dɑ cɔ̃ɔ̃ kɛ̀ dɛ̀ nfeío.
Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ dibɔɔ̀ kɛ dɔ̀: N wè ndɑ duɔ́mmu, ɑ nɛ́ bɑ́ɑ́ kɑ́ɑ́kɛ́ o fòmmu.
Kɛ̀ dibɔɔ̀ ítɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie mborɛ̀, kɛ́kɔtɛ kɛ́útɛ́ Isɔbu yɛmuɔ nyonkuyɛ, kɛ́túótɛ́ o nɑɑ̀cɛ̀i kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ o yuu ĩ́nkòo. Kɛ̀ Isɔbuu wɑɑ́ nditɑ̃́ntɛ̀nyɑ̃ɑ̃̀, kɛ́nkpɛ̃ṹnɛ̀ omɑ́ɑ̀ kɛ kɑri mutɑ́pɛí mmiɛkɛ.
 
Kòo pokùu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A kpɑɑ́ wetímɑɑ̀? Cɔ̃ɔ̃ Kuyie nkɛ́kú. 10 Kɛ̀ Isɔbuu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ nɑ̀ɑ́ nkɛ dò nwèè yɛ̀mmɛ̀ í bo? Ti cɔú Kuyie mborɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ bɑ́ɑ́ cɔutɛ́ mɛyɛinɑɑ̀?
 
Dɛmɔu dɛ miɛkɛ Isɔbu nùù í nhò yetɛ́nɛ̀.
Isɔbu nɛ́pobɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɔ̀tɛmɛ̀ o dɔumu
11 Kɛ̀ Isɔbu nɛ́pobɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃tii keè mɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ ò tùɔ̀kɛní kɛ́ítɛ́ bɑ́ wè o ɛì kɛ bo ò dɔu. Edifɑsi Temmɑɑ ɛì kou do nwe nɛ̀ Bididɑɑ Suɑɑ ɛì kou, nɛ̀ Sofɑɑ Nɑɑmɑ ɛì kou kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ kɛ́kɔtɛ kɛ bo ò totɛ́nɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ kóò bɑ̀ńtɛ̀nɛ̀ o sémmɛ̀ miɛkɛ. 12 Kɛ̀ bɛ̀ nkpɑɑ́ díɛtirì kɛ́wéntɛ́ kóò yɑ̀, bɛ̀ í nnɑ kóò bɑntɛ́ kɛ́tiitɛ́ yɛdɑbùò kɛ́kɛ̃rí bɛ yɑɑ̀bòrɛ̀ kɛ́puo mbɛ mɑ́ɑ̀ mutɑ̃́ɑ̃́, 13 kɛ́kɑroo kɛtenkɛ̀ o borɛ̀ kɛ́nkɑri kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀ dɛyènnɛ̀ dɛ̀yiekɛ̀ bɑ́ bɛ kóò mɔù í nnɑ kɛ́ɑɑtɛ o nùù kɛ́bɛ́i ntìmɑtì, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ yɑ̀mɛ̀ kuyonku ò dɛutɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí.