Sonɑɑsi
Di mpɑ́tíri tɔ tìì nɑ́ɑǹtì
Sonɑɑsi kó dipɑ́tíri ti nɑ́ɑ́ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò mɔù kpɛ́í nkɛ.
Kuyie ndo tɔ̃ nwè kɛ dɔ̀ wèe kɔtɛ Asidii kó dihɛidiɛ̀ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ Kuyie nnɑ́ɑǹtì. Dɛ kóo nìtì yètìrì diì tu Sonɑɑsi. Kɛ̀ Sonɑɑsi nɛ́ yetɛ kɛ í ndɔ́ kɛ́ kɛ̀ kɔ̀tɛ kɛ yɛ̃́ Isidɑyɛɛribɛ do í nɑɑtinɛ̀mɛ̀ Asidii kɔbɛ. Nɛ̀ tìì ò tùɔ̀kɛní kucɛ ti kpɛ́í nkòo yóu kɛ́yie, mbɑ́ ò í ndɔ́. Kòo kɔtɛ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ mɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ dò nkɛ́ bɛ̀ tùɔ̀kɛní kɛ̀ nsɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ í cèètɛ. Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ bɛ cɑɑ̀rìmɛ̀ kɛ́ceetɛ kɛ̀ dɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kóò yonkɛ kòo ũũrɛ. Dɛɛ̀ bɛnkú kɛ dò nKuyie nkùù bɑkɛ́ kù dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ kɛ nɛ́ ti dɔ́, kɛ ti kuɔ̀ mmɛsémmɛ̀, kɛ ɔ̃ɔ̃ cĩ́ɛ̃́ nku kɔbɛ dootitɔbɛ̀ kɛ́ bɛ̀ dɛɛtɛ́ kɛ́mbúútí kù bo bɛ̀ potɛ́mɛ̀ kɛ́ bɛ̀ kùɔ pɑ́íí.
Di mpɑ́tíri nɑ́ɑǹtì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀
1. Kuyie nyumɛ̀ Sonɑɑsi kòo yetɛ 1:1-17
2. Sonɑɑsi dèmmumɛ̀ o yɛi nkɛ cèètɛ kɛ̀ Kuyie nhò cĩ̀ɛ̃́ 2:1-10
3. Sonɑɑsi nɑ̀kɛ́ tì Ninifu ɛì kɔbɛ 3:1-10
4. Kuyie nkuɔ́mmɛ̀ Ninifu ɛì kɔbɛ mɛsémmɛ̀ 4:1-11
1
Sonɑɑsi dɔ́mɛ̀ kɛ́cokɛ́ kɛ́dɛ́tɛ́nɛ̀ Kuyie
Diyiè mɑrì kɛ̀ Kuyie mbɛ́innɛ̀ Sonɑɑsi, Amitɑii birɛ kɛ dɔ̀: Ítɛ́ kɛ́kɔtɛ Ninifu dihɛidiɛ̀ kɛ́ bɛ̀ cɑu. Bɛ yɛi mmɛɛ̀ sũ̀ṹ n tɛ̃́nkɛ í nɑ kɛ bo mmi.
Kɛ̀ Sonɑɑsii ítɛ́ kɛ nɛ́ cokɛ́ kɛ bo kɔtɛ Tɑsisi ɛì mɛdɛ́timɛ̀ kɛ́dɛ́tɛ́nɛ̀ Kuyie. Mɛm̀mɛ ò ìtɛ́mɛ̀ kɛ́kɔtɛ Sɑfɑɑ kɛ́yɑ̀ bɑ̀tóò wèè kɛ̀ kɔ̀ri, kɛ́yietí mucèmmu díítí kɛ́tɑ kɛ̀ bɛ̀ɛ kétɛ́ kɛ́nkɔri Tɑsisi. Ò do cokù kɛ bo dɛ́tɛ́nɛ̀ Kuyie nku.
Kɛ̀ Kuyie mmɛ nduɔnní kuyɑɑkperíkù kɛ̀ kù nfuuti dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ, kɛ̀ bɑ̀tóò ndɔ́ kɛ́pɔntɛ. Kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mpĩ́ mbɑ̀tóò yɛmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nyu bɛ bɔkɛ̀, bɛ bɔkɛ̀, kɛ dɛì tinɛntì bɑ̀tóò miɛkɛ kɛ buɔ̀nko dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kɛ̀ dɛ̀ bo yɑukɛ. Kɛ̀ Sonɑɑsi yie cùtɛ́ bɑ̀tóò fũ̀ɔ̃̀ kɛ yɛ̃̀ nkɛ duɔ́. Wèè bɑkɛ́ bɑ̀tóò kòo tɔ́ɔ́nko kɛ dɔ̀: A duɔ́mɑɑ̀? Ítɛ́ kɛ́kuɔ́nnɛ̀ ɑ kó Kuyie nkɛ̀ dɛ̀ nɑɑti kùu dɑɑtɛní ti kpɛ́í nkɛ ti bɑ́ɑ́ kú.
Kɛ̀ bɑ̀tóò yɛmbɛ̀ dɔ̀: Yóunɛ̀ kɛ̀ tí bɔ nyidíítí kɛ́yɑ̀ wèè ti tɔní dɛ kó mɛyɛi. Kɛ̀ bɛ̀ɛ ì bɔ nkɛ̀ ìi bɛnkɛ Sonɑɑsi. Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Kɛ̀ fɔ̃́ɔ̃̀ mɛ̀nkɛ nwe, nɑ́kɛ́ ɑ yɛ̀nní dɛ̀ nɛ̀ ɑ ɛì nɛ̀ ɑ tɔ̃mmú tú mù nɛ̀ ɑ botí.
Kòò dɔ̀: N tú Ebedee nwe, kɛ dé n Yiɛ̀ nKuyie nkùù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀, kùù dɔ̀ɔ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì nɛ̀ kɛtenkɛ̀.
10 Kɛ̀ Sonɑɑsii bɛ̀ nɑ̀kɛ́ ò cokùnɛ̀mɛ̀ Kuyie nku, kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mbɛ̀ ɑutɛ́ kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: A dɔ̀ɔ̀ bɑ mbotí nku? 11 Ti yóó dɑ yĩ́mɛ kɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rìi bonkɛ?
Kɛ yɛ̃́ kuyɑɑkù do sɔkɛ́mɛ̀ kɛ dɔkɛ kpénkú. 12 Kòo bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N túótɛ́nɛ̀ kɛ́dootóo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ kòo bonkɛ. N yɛ̃́mu kɛ tú míì te kɛ̀ kuyɑɑkù dɛu.
13 Kɛ̀ bɛ̀ ncĩ́ɛ̃́kɛ́ kɛ pɑɑ̀tì mɛniɛ nnɛ̀ bɛ wɛ̃rímú mumɔu kɛ bo tuɔkɛ kɛtenkɛ̀ borɛ̀, kɛ̀ kuyɑɑkù dɔkɛ kpénkú kɛ̀ bɛ̀ɛ yĩɛ̃kɛ. 14 Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ yóu kɛ́kuɔ́nnɛ̀ Kuyie nkɛ dɔ̀: Áú ti Yiɛ̀ nKuyie! Bɑ́ɑ́ ti kuɔ onìtì yie nkpɛ́í, ò bɑ́ɑ́ kú kɑ̀ɑ ti cɑɑ̀rɛ̀. Fɔ̃́ nKuyie nfɔ̃́ɔ̃̀ dɔ̀ɔ̀ ɑ dɔ́mɛ̀.
15 Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ túótɛ́ Sonɑɑsi kɛ́dootóo mɛniɛ mmiɛkɛ kɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rìi cómmú. 16 Kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mbɛ̀ ɑutɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ yɔtɛ Kuyie nkɛ́ kù fèútɛ́ fɛɔ̃fɛ̀, kɛ́ kù cɑ̀nnɛnɛ̀ dinùù.