Abudiɑsi
Di mpɑ́tíri tɔ tìì nɑ́ɑǹtì
Abudiɑsi pɑ́tíri kó tinɑ́ɑǹtì nɑ̀ɑ́ mbɛ̀ kpɑ̀nnɛ̀ tì nti Edɔmmu kɔbɛ, bɛ̀ wùó mmɛ̀ɛ̀ botí Isidɑyɛɛribɛ. Edɔmmu ɛì kɔbɛ do tú Esɑyuu kó iyɑɑ̀bí nyi. Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ tu Sɑkɔbu yɑɑ̀bí.
Sedisɑdɛmmu do dìì mɔ̀nnì kɛ̀ Edɔmmu kɔbɛ ndɑúmu, kɛ́díínnɛ̀ Sedisɑdɛmmu kó mudorimù kɛ́tɑ bɛ ɛì kɛ́túókɛ́ bɛ kpɛrɛ. Kɛ̀ Abudiɑsi dɔ̀ Kuyie mbo bɛ̀ potɛ́ kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ tɛyɛ̀ yɛ̀ɛ̀ do í dɔ́ Isidɑyɛɛribɛ.
Di mpɑ́tíri nɑ́ɑǹtì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀
1. Kuyie nyóó potɛ́mɛ̀ Edɔmmu ɛì kɔbɛ 1-9
2. Mùù te kɛ̀ mɛyɛi mbɛ do 10-14
3. Edɔmmu ɛì kɔbɛ yóó ndòmmɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó diyiè 15-21
1
Ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ̀kɛ́ tì Edɔmmu ɛì kɔbɛ kpɛ́í
Ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛnkɛ tì Abudiɑsi Edɔmmu ɛì kpɛ́í nkòo tì bɛ́i nkɛ dɔ̀:
 
Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù tɔ̃nní ku kóo tɔ̃ntì ibotí cuokɛ̀
kɛ̀ ti kèè ò nɑ̀ɑ́mmɛ̀ kɛ tú:
Bɑ́ɑ́tínɛ̀ kɛ̀ tí do Edɔmmu ɛì kɔbɛ mudoò.
Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì tu:
díndi Edɔmmu ɛì kɔbɛ n yóó di kɛ̃́kùnnɛmu ibotí tɛì ììkɛ̀,
kɛ̀ ì di cɛ̃̀ nkɛ di senkɛ̀rì mɛdiɛ̀.
Tɛfentɛ̀ tɛɛ̀ di dɛutɛ́ kɛ̀ di nɑ́ɑ́ nkɛ tú:
We mbo nɑ kɛ ti dennɛní yɛtɑ̃rɛ̀ fíè
nkɛ ti bɔntɛ́ní kɛtenkɛ̀?
Di nɛ́ í yɛ̃́ kɛ dò ndi kó tɛfentɛ̀ tɛntɛ di fétìnkomu.
Bɑ́ kɛ̀ di dèkɛ kɛĩ́nkɛ̀ itúúkɛ́ kɔ̃mɛ,
kɛ ceé ndi yĩ́ɛ̃̀ntì siwɑ̃̀ɑ̃ cuokɛ̀,
m bo di bɔntɛ́ní.
Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.
Kɛ̀ bɛyóóbɛ̀ kɔ̀tɛní kɛyènkɛ̀ kɛ di do
bɛ̀ bo tɔ bɛ̀ dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí nku.
Bɛ̀ɛ̀ tɔ̃̀ũ yɛtebɛ kɛ̀ bɛ̀ tɑ di pɑku,
bɛ̀ bɑ́ɑ́ tɔ̃ũ kɛ yɑ́kɛ́ dɛ̀mɑrɛ̀.
Bɛ̀ yóó di kutimu díndi Edɔmmu ɛì kɔbɛ,
kɛ́sɔtɛ di sɔri tìì kpɑ̀tì.
Bɛ̀ yóó di bɛtimu kɛ kɑ̃́ɑ̃́ ndi temmɑ̀nku.
Nɛ̀ bɛ̀ di do yɛ̃ ndi nɑɑti bɛ̀ di ciitɛ́mu kɛ di nɑ.
Nɛ̀ bɛ̀ di do wɛ̃ nkɛ yo mbɛɛ̀ di keù yɛfɔ̃̀tɛ̀.
Bɛ̀ nɑ̀ɑ́mmu kɛ tú di yɛ̀mmɛ̀ í bo.
Mí nKuyie mmíì bɛ́i nkɛ tú:
Dɛ yiè bo tuɔkɛ dìì yiè,
m bo kuɔ Edɔmmu ɛì kɔbɛ kó mɛciì nyɛmbɛ̀,
bɑ́ m bɑ́ɑ́ súɔ́ nhEdɔmmu tɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ mɛciì nyiɛ̀ m bɑ́ òmɑ́ɑ̀.
Díndi Temɑɑ ɛì kó bɛkpɑ̀rìtiebɛ,
di kɔ̃̀ntì bo ɑɑ́ dɛ yiè,
nɛ̀ dɛ kpɛ́í mbɛ̀ bo kuɔ Edɔmmu tɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɔbɛ, bɛmɔu kɛ́ bɛ̀ dèè.
Isidɑyɛɛribɛ do bomɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ dɛ̀ɛ nɑrikɛ Edɔmmiibɛ
10 Di pɛi nkuyonku nku di tebìí Sɑkɔbu bí cuokɛ̀,
kɛ̀ ifɛi yóó di pĩ́,
nkɛ̀ di dootitɔbɛ̀ di kuɔ,
kɛ̀ dɛ̀ɛ deè sɑ̃́ɑ̃̀.
11 Bɛ dootitɔbɛ̀ do kɔ̀tɛní dìì mɔ̀nnì,
kɛ́mpĩĩ mbɛ kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀,
kɛ̀ di búútóomu kɛ̀ bɛkpɑ́kpɑ̀rìbɛ̀ɛ tɑ bɛ ɛì
kɛ́tɑ̃ɑ̃́ tɛ́tɛ́ Sedisɑdɛmmu kó tikpɑ̀tì kpɛ́í,
nkɛ di pètinkɛ nɛ́ mbɛ̀ wɛ̃ńnɛ̀mu.
12 Di do í dò ndi kɔbɛ bo dìì mɔ̀nnì mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ miɛkɛ dɛ̀ ndi nɑɑti,
di do í dò nkɛ́nyɑ̃nku mɛyɛi ndo mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nSudɑɑ kɔbɛ.
Bɛ kó mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ mɛɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑɑ́ ndi kó mudɑɑ́.
13 Di do í dò nkɛ́tɑ n nìtìbɛ̀ ɛì,
bɛ̀ bo dìì mɔ̀nnì mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ miɛkɛ,
di do í dò nkɛ́nwúó mbɛ̀ domɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ di nɑɑti,
di mɛ ndo í dò nkɛ́túókɛ́ bɛ kpɑ̀tì bɛ̀ bɛ̀ pɔ̀ntɛ dìì mɔ̀nnì.
14 Di do í dò nkɛ́okɛ icɛyɑ̀tii,
kɛ́kuɔ bɛ̀ɛ̀ cooti kɛ bo yentɛ́,
di do í dò nkɛ́ bɛ̀ pĩ̀ḿmú bɛ̀ bo dìì mɔ̀nnì mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ miɛkɛ,
kɛ́duɔ́ mbɛ dootitɔbɛ̀.
15 Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n yóó bekɛ́nɛ̀ dìì yiè yɛbotɛ̀ dì duunnímu,
díndi Edɔmmu kɔbɛ di dɔ̀ɔ̀mɛ̀ bɛtɔbɛ̀ n yóó mɛ ndi dɔɔ̀,
mɛyɛi ndi dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ mɛɛ̀ doti di yɔ ĩ́nkɛ̀.
Kuyie nnɑ̀kɛ́mɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ yóó pɛitɛmɛ̀ bɛ pɛ̀ì Edɔmmu ɛì kɔbɛ
16 Díndi Isidɑyɛɛribɛ di yɑ̃̀mu
m miɛkɛ kó fɛbòòfɛ̀ n tɑ̃sɑ̀ɑ̀rì ĩ́nkɛ̀,
ibotí tɛì yóó fɛ̀ yɑ̃̀mu kɛ bɑ́ɑ́ tuutɛ́, bɛ̀ yóó fɛ̀ yɑ̃̀mu,
kɛ́muɔ́ nkɛ́tontɛ́ kɛ́kpɑɑkɛnɛ̀.
17 Dɛ mɔ̀nnì bɛ̀ɛ̀ yentɛ́ yentɛ́,
bɛɛ̀ yó nkpɑɑ́ n kó ditɑ̃sɑ̀ɑ̀rì Siyɔ̃ɔ̃ ĩ́nkɛ̀.
Sɑkɔbu yɑɑ̀bí wɛ̃ti kɛ bo tiekɛmu i tenkɛ̀.
18 Sudɑɑ botí kɔbɛ yó ndò mmuhɑ̃ɑ̃́ mmu,
kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ ndò nfɛhɑ̃ɑ̃dɛɛ̀nfɛ̀ kɛ́cɔ́útɛ́ Edɔmmu ɛì kɔbɛ,
muhɑ̃ɑ̃́ nhɔ̃ɔ̃ cɔ́útɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí timúkpetì,
bɛ̀ bo cɔ́útɛ́ pɑ́íí, bɑ́ òmɔù bɑ́ɑ́ yentɛ́ bɑ́ omɑ́ɑ̀.
Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.
Isidɑyɛɛribɛ yóó wɛ̃tɛ kɛ́tiekɛmɛ̀ bɛ ɛkɛ̀
19 Sudɑɑ kɔbɛ bɛɛ̀ yóó tiekɛ Edɔmmu ɛkɛ̀ yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kpɛyɛ, yɛ̀ɛ̀ bo kubɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀, kɛ́tiekɛ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ biriku nɛ̀ Sɑmmɑrii Efɑdɑimmu yɑɑ̀bí tenkɛ̀, kɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ kɔbɛɛ tiekɛ Kɑdɑɑdi tenkɛ̀.
20 Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ do pĩ̀ḿmú bɛ̀ kɛ́kũṹnnɛ̀, bɛɛ̀ kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ yóó wɛ̃tɛ kɛ́tiekɛ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ ɛì, kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Sɑdɛputɑɑ. Sedisɑdɛmmu kɔbɛ bɛ̀ do pĩ̀ḿmú bɛ̀ kɛ́kũṹnnɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ tiekɛ Sefɑdɑti nɛ̀ Nɛkɛfu dɛ ɛkɛ̀. 21 Bɛ̀ɛ̀ yóó nɑ Edɔmmu ɛkɛ̀ kɔbɛ, bɛɛ̀ yóó dekɛ Siyɔ̃ɔ̃ tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ kɛ́ bɛ̀ bɑɑtɛ́, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní ntú bɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì.