Mɑdɑsii
Di mpɑ́tíri tɔ tìì nɑ́ɑǹtì
Mɑdɑsii wɑ̃̀ri o pɑ́tíri kɛ̀ dɛ̀ mmɔkɛ yɛbie nsikɔusìnɑ̀ɑ̀ (400) miɛkɛ nkɛ kɛ̀ Yesu nɛ́ nɑ kɛ́kɔtɛní. Ò do yóó nɑ́kɛ́ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ sɔ̃́ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ wɛ̃̀tɛ kɛ mɑɑ́mu kɛ̀ bɛ̀ wɛ̃̀tɛ kɛ feu iwũɔ̃ Kuyie nku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, kɛ nɛ́ wɛ̃̀tɛ kɛ bonkɛ Kuyie nkó kucɛ, bɑ́ wè kòò fòù ò dɔ́mɛ̀. Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ soú nKuyie nnɛ̀ bɛ pɑ̃rɛ̀ miɛkɛ, bɑ́ òmɔù tɛ̃́nkɛ í dɑkɛ Kuyie nkuɔ́ kpɛ́í. Kɛ̀ Mɑdɑsii nnɑ́ɑ́ nyikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ sɔmbɛ kɛ tú bɛ̀ɛ ceetɛ, kɛ́ mbɛ̀ dènni Kuyie mbɛ̀ dɔ́mɛ̀, kɛ bɛ̀ nɑ̀ɑ́nnɛ̀ múnkɛ ku beéntì kpɛ́í.
Mɑdɑsii do bɛ̀ nɑ̀ɑ́ nKuyie nyóó tɔ̃nnímɛ̀ mmɛ wèè bo nɑ́kɛ́ ku nɑ́ɑǹtì (3:1) Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Edii do nɑ̀kɛ́mɛ̀ (3:23) Mɑtie kó dipɑ́tíri nɛ̀ Duku kpɛri Mɑdɑsii nɑ̀kɛ́ dìì nùù bomu yɛ miɛkɛ, diì tú: Isɑ̃ɑ̃-Bɑtiisi do nɑ́ɑ́mmɛ̀ kɛ tú ò kɔ̀tɛní kɛ bo tũntɛ Yesu nwe kucɛ (Mɑtie 17:11-13, Duku 1:17).
Di mpɑ́tíri nɑ́ɑǹtì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀
1. Isidɑyɛɛribɛ í bɑntɛ́ Kuyie mbɛ̀ dɔ́mɛ̀ 1:1-5
2. Bɛ̀ sɛimmɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kɛ tú bɛ̀ sènkɛ̀rì Kuyie nkɛ̀ bɛ̀ yetírí 1:6-2:9
3. Mɛcɑɑ̀rìmɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ do cɑɑ̀rimɛ̀ bɛtɔbɛ̀ 2:10-16
4. Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò nɑ̀kɛ́mɛ̀ Isɑ̃ɑ̃-Bɑtisi yóó kɔtɛnímɛ̀ kɛ́tũntɛ kucɛ kɛ̀ Yesu nɛ́ nɑ kɛ́kɔtɛní 2:17-3:5
5. Isidɑyɛɛribɛ dòmmɛ̀ kɛ́wɛ̃tɛní Kuyie mborɛ̀ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ yóó dɔɔ̀ Yesu bo wɛ̃tɛní dìì yiè 3:6-23
1
Di mpɑ́tíri ti nɑ́ɑ́ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ tìnti Mɑdɑsii Isidɑyɛɛribɛ kpɛ́í.
Kuyie nhɔ̃ɔ̃ tɑ̃ɑ̃tɛ́mɛ̀ kù dɔ́ wè
Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: N di dɔ́mu kɛ̀ di nɛ́ békú dimɑ́ɑ̀ kɛ tú: Bɑ mbɛnkú ti Yiɛ̀ Kuyie nti dɔ́mɛ̀? Dɛ̀ í dò nhEsɑyuu weè kòtí Sɑkɔbɑɑ? Nɛ̀ mɛmmɛ kɛ̀ n dɔkɛ Sɑkɔbu kɛ nii Esɑyuu. Kɛ pɔ̀ntɛ o kó kutempɛ̃ nkó yɛhɛkɛ̀ kɛ duɔ́ nkɛ̀ yɛ̀ dɔúnko, kɛ nɑɑ́ nsikpɑmɔɔ́ kó diɑ̃rì. Kɛ̀ dɛ̀ dò nhEdɔmmu ɛì kɔbɛ bo yĩ́, bɛ̀ mɛ̀ nti pɔ̀ntɛmɛ̀ ti bo mɑɑ́, kɛ̀ bɛ̀ mɑɑ́ m borɛ̀ pɔ̀ntɛ, mí nKuyie Mpɑkɛdɑɑ míì bɛ́i! M bo bɛ̀ pɔ̀ntɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ yú dɛ kó kɛtenkɛ̀ kɛ dɔ̀: Mɛyɛi nhɛì, m miɛkɛ pɛ́ì bɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀ bɛ ɛì. Díndi Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ dí dɛ̀ yɑ̀, kɛ́bɑntɛ́ kɛ dò m mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n dɛu kɛ í pĩ ndíì mɑ́ɑ̀ kó yɛhɛkɛ̀ mutɔ̃mmú.
Ikuɔ́ nìùbɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀mɛ̀ kɛ̀ Kuyie mbɛ̀ kpɑnnɛ̀
Kɛ̀ ti Yiɛ̀ Kuyie Mpɑkɛdɑɑ bɛ́innɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kɛ dɔ̀: Dɛbirɛ ɔ̃ ndému dɛ cicɛ kɛ̀ kudɑɑkù yìé nku yiɛ̀ nkpɛti. Kɛ̀ n tu di cicɛ dɛ̀ nɛ́ yĩmɛ kɛ̀ di í n dé? Kɛ̀ n tu di yiɛ̀, dɛ̀ nɛ́ yĩmɛ kɛ̀ di í yíé n kpɛti? Di n sènkɛ̀rìmu kɛ nɛ́ békú dimɑ́ɑ̀ kɛ tú: Ti kù sènkɛ̀rì bɑ mmiɛkɛ? Dɛ̀ yĩ́mɛ kɛ̀ di m pɑ̃ɑ̃ n ci dɛ̀, kɛ dɛ̀ dɑkù n wũɔ̃tɔ̀rɛ̀ ĩ́nkɛ̀? Di cɑɑ̀ri n yètìrì ndi, di wèńtɛ́ n wũɔ̃tɔ̀rɛ̀ nyɛ dɛtetìrɛ̀. Kɛ nɛ́ békú dimɑ́ɑ̀ kɛ tú ti sĩ̀nkùnnɛ ɔ̃̀mmɛ botí ku wũɔ̃tɔ̀rɛ̀? Di n feu dìì mɔ̀nnì iwũɔ̃ ìì ɑ̃ inuɔ nyìmɑ́ɑ̀ ìmɑ́ɑ̀ nɛ̀ ìì tu yɛkpĩɛ̃̀ nnɛ̀ ìì mɔ, di yɛ̀mmɛ̀ dò ndɛ wennimɑɑ̀? Kɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ dò ndɛ̀ wennimu dí dɛ̀ pɑ̃ di kóo kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀, kɛ́ nsɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ bo ò nɑrikɛ kòo dì cɔutɛ́. Mí nKuyie Mpɑkɛdɑɑ míì bɛ́i! Di bo dɔɔ̀ dɛndɛ kó dimɑ̀ɑ̀ kɛ́deè kɛ nɛ́ nni nyu, mí nKuyie nkɛ tú n di kuɔ́ mmɛsémmɛ̀, kɛ̀ n tì kèèɑ̀? Mí nKuyie Mpɑkɛdɑɑ m bɑ́ɑ́ tì kèè bìtì! 10 Kòò mɔù di miɛkɛ do nkpetínnɛ́ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó yɛbòrɛ̀ dɛ̀ nɑ ntɔ̃ũmu, kɛ̀ di bɑ́ ncɔ́unko n wũɔ̃tɔ̀nnì dɛtetìrɛ̀. N di wúó ndɛ̀ í n nɑɑti, nyí cɔú di m pɑ̃ɑ̃ nyɛ̀ɛ̀ pɑ̃rɛ̀ ketíkɛ. 11 Titentì timɔu duɔ́mɛ̀ n yètìrì feímu tipíìtì timɔu. Kɛ̀ bɛ̀ m pɑ̃ɑ̃ nyɛpɑ̃rɛ̀ sɑ̀ɑ̀yɛ̀, kɛ n tuɔ̀ ntihúúntì. Mí nKuyie Mpɑkɛdɑɑ n yètìrì feímu titentì timɔu miɛkɛ. 12 Kɛ̀ díndi nɛ́ cɑɑ̀ri n yètìrì kɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ dò n kó diwũɔ̃tɔ̀nnì tu cɛ̃́nkoo kpɛri, kɛ̀ di bo nɑ kɛ́dɑɑ́ ndìì ĩ́nkɛ̀ di cɛ̃́nkɛ nìntɛ dɛ̀. 13 Kɛ̀ dɛ̀ di dònnɛ̀ muwɛ̃rímú. Di sènkɛ̀rìmu mí nKuyie Mpɑkɛdɑɑ, kɛ m pɑ̃ɑ̃ nyiwũɔ̃ di yùúkú ì yoo ìì tú yɛkpĩɛ̃̀, yoo ìì mɔ. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bɑ́ɑ́ cɔutɛ́ dɛ kó yɛpɑ̃rɛ̀. 14 Di yuukumu díndi bɛ̀ɛ̀ ɔ̃ mmɔkɛ iwũɔ̃ sɑ̀ɑ̀yì di dò nkɛ́ m pɑ̃ ì kɛ nɛ́ n féútɛ́ fɛ̀ɛ̀ ɑ̃ kuyɛ̀nkù. Dɛ̀ yɛmbɛ̀ díndi di bo yɑ̀. N tú okpɑ̀ɑ̀tì diɛwè nwe, kɛ̀ yɛbotɛ̀ yɛmɔu yɛ̃́ n kpɛ́í. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ míì bɛ́i.