Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri Odommu 1
Pɔɔri wɑ̃̀ri dìì pɑ́tíri Kirisi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Odommu
Di mpɑ́tíri tɔ tìì nɑ́ɑǹtì
Kuyie nkóo tɔ̃ntì Pɔɔri weè wɑ̃̀ri dɛ kó dipɑ́tíri Odommu kɔbɛ. Dɛ kó dipɑ́tíri diì ti nɑ́ɑ́ nKuyie ndɛɛrí mɛ̀ɛ̀ botí onìtì, diì ti nɑ́ɑ́ mbɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu túmɛ̀ mɛyɛi nyɛmbɛ̀ mbɛ kɛ̀ Kuyie nti dɛɛrí ti tɑ̃́ dìì mɔ̀nnì Yesu. Dɛ mɔ̀nnì ndi Kuyie nhɔ̃ɔ̃ ti cĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù ti wénkùnnɛ. Kòò bɛ́i nho pɑ́tíri miɛkɛ kɛ tú tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì ò nɑ̀ɑ́ ntì tu bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu kpɛti nti. Ò í bɑɑ̀tì òmɔù.
Pɔɔri yóó pɔ̃́ntɛ́ o pɑ́tíri, kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́mu bɛ̀ dò nkɛ́nfòù mɛ̀ɛ̀ botí bɛ cuokɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ bo ndòmmɛ̀ kɛtenkɛ̀ yɛmbɛ̀ ììkɛ̀.
Di mpɑ́tíri nɑ́ɑǹtì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀
1. Pɔɔri do dɔ́mɛ̀ kɛ́kɔtɛ kɛ́síékɛ́ Yesu kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Odommu 1:1-17
2. Bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu tú mɛyɛi yɛmbɛ̀ mbɛ Kuyie mborɛ̀ 1:18-3:20
3. Onìtì ɔ̃ ntɑ̃́ Kirisi nwe kɛ̀ Kuyie nhò wèńkùnnɛ 4-5
4. Ti wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Kirisi nwe kɛ ku, koò wɛ̃nnɛ́nɛ̀ kɛ yɑ̃ntɛ́, dɛɛ̀ te kɛ ti wenkɛ 6-8
5 Isidɑyɛɛribɛ do í yiemmɛ̀ Kuyie nkpɛti 9-11
6 Yesu kou kó mufòmmu nɛ̀ o borimɛ dɛ̀ dòmmɛ̀ kɛ́ndɛ́úkùnko Kuyie nyètìrì 12:1-15:13
7 Yesu kou bo mbɛnkúmɛ̀ o dɔ́kùmɛ̀ 15:14-16:27
1
Mudɔummu
Mí mPɔɔri, Yesu kóo tɔ̃ntì míì di wɑ̃̀ri di mpɑ́tíri, Kuyie nkuù n yu kɛ n tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ n dɔ̀ɔ̀ ku kó ditɔ̃nnì kɛ̀ m bo nɑ́kɛ́ ku nɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì. Kù do nɑ̀kɛ́ tìì kpɛ́í ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ nɛ̀ dimɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ tì wɑ̃̀ri. Tì nɑ̀ɑ́ nti Yiɛ̀ nYesu kpɛ́í nkɛ wèè tùótɛ́ tinitikɔ̃̀ntì kɛ̀ bɛ̀ ò pɛitɛ́ Dɑfiti kó kufuku miɛkɛ. Kɛ̀ Kuyie nhò duɔ́ mmuwɛ̃rímú kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù duɔ́ nkòo yɑ̃̀ńtɛ́ kɛ bɛnkɛ ò tumɛ̀ ku Birɛ. Weè te kɛ̀ Kuyie nni ndɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ kɛ̀ n nɑɑ́ nku kó ditɔ̃nnì kɛ bo yṹɔ̃́nní ibotí imɔu kɛ̀ ì nhò tɑ̃́ kɛ́yíé nho kpɛti. Díndi Odommu kɔbɛ di tú iì botí kó bɛ̀mɑbɛ̀ kɛ̀ Kuyie ndi yu.
N di dɔummu díndi, Kuyie ndɔ́ bɛ̀, kɛ di tɑ̃ɑ̃tɛ́, kɛ̀ di bo nfòù kù dɔ́mɛ̀. Ti cicɛ Kuyie nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi bɛ̀ di pɑ̃ mɛsɑ̀ɑ̀ nnɛ̀ diwɛ̀ì.
Pɔɔri dɔ́mɛ̀ kɛ́kɔtɛ kɛ́yɑ̀ Odommu kɔbɛ
N sɑ̃ntí Kuyie nnɛ̀ Yesu Kirisi kó diyètìrì di kpɛ́í, nkɛ yɛ̃́ nh ɔ̃ɔ̃ kɔtɛ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ n nɑ́ɑ́mmu di tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ botí Kuyie. M bɑ́ɑ́mmu Kuyie ndi kpɛ́í nsɑ̃́ɑ̃̀ kɛ̀ kù yɛ̃́, kunku m pĩ́ nkùù tɔ̃mmú nɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu kɛ nɑ́ɑ́ nku Birɛ kó Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì. 10 M bɑ́ɑ́mmu Kuyie nsɑ̃́ɑ̃̀, kɛ tú kɛ̀ kù dɔ́ kù m pɑ̃ kucɛ kɛ̀ n kɔtoo di ciɛ. 11 N do dɔ́ kɛ di yɑ̀mu kɛ́ di nɑ́kɛ́ Kuyie nkó yɛpɑ̃rɛ̀ mɑyɛ̀ kpɛ́í nkɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ di kpenkɛ Kuyie nkó kucɛ miɛkɛ. 12 Kɛ wɛ̃̀tɛ kɛ do dɔ́ tí mɑ́ɑ́ kɛ́yɑ́úkùnnɛ titɔbɛ̀ kɔ̃̀ntì, kɛ yɛ̃́ timɔu ti wɛ̃ḿmɛ̀ kɛtɑ̃́ Kuyie.
13 N kɔbɛ n dɔ́ dí nyɛ̃́mu n do dɔ́mɛ̀ kɛ́kɔtoo di ciɛ kɛ di nɑ́kɛ́ Kirisi kpɛti kɛ̀ di tì yie, kɛ́ndò n tì nɑ̀kɛ́mɛ̀ ibotí tɛì kɛ̀ ì tì yie. 14 N kó mutɔ̃mmú mmu n dò nkɛ́pĩ́ mmù bɛ̀ɛ̀ tú Kɛrɛkibɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í tú Kɛrɛkibɛ, bɛ̀ɛ̀ yɛ̃́ yɛpɑ́tɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í yɛ̀ yɛ̃́ bɛ cuokɛ̀. 15 N dɔ́ tì tú m bo di nɑ́kɛ́mɛ̀ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì díndi bɛ̀ɛ̀ bo Odommu.
Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì tú Kuyie nkó muwɛ̃rímú mmu
16 Kɛ yɛ̃́ ifɛi í m bonɛ̀mɛ̀ m bo nɑ́kɛ́mɛ̀ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì, tì tú Kuyie nkó muwɛ̃rímú mmu, kɛ dɛɛrí bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ tì tɑ̃́ kɛ́ketɛ́nɛ̀ Sifubɛ borɛ̀ nɛ̀ bɛsɔmboo. 17 Kuyie nhɔ̃ɔ̃ wénkùnnɛ onìtì ò tɑ̃́ dìì mɔ̀nnì ndi nɛ̀ o yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu. Tì wɑ̃̀rimu kɛ tú: Wèè wetí ò bo nfòù ò tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í.
Bɛnìtìbɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́peri Kuyie nyììkɛ̀
18 Kuyie mmiɛkɛ cɔ́únní kɛĩ́nkɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ cɑɑ̀rimɛ̀ nɛ̀ mɛyɛi mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛ̀ kɛ̀ mɛ̀ dìítí timɔ́mmɔnti. 19 Dɛ̀ɛ̀ dò nkɛ́nte kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ bɑntɛ́ Kuyie ndɛ̀ feímu, Kuyie mmɔ́mmɔnku kuù dɛ̀ mbɛ̀ bɛnkɛ. 20 Kuyie nkó mɛdòmmɛ̀ nɛ̀ ku wɛ̃rímú mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀ dɛ̀ í dò nnɑ kɛ́yɑ̀. Kɑ̀ɑ nɛ́ wéntɛ́ní kù dɔ̀ɔ̀mɛ̀ kutenkù dɛ̀ feímu kɛ dò ntí nɑ kɛ́ dɛ̀ bɑntɛ́ dɛɛ̀ te kòo nìtì bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́peri Kuyie nyììkɛ̀. 21 Kɛ yɛ̃́ bɛ̀ kù bɑntɛ́mɛ̀ kɛ yetɛ bɛ̀ bo dɛ́úkùnnɛmɛ̀ ku yètìrì, kɛ́ kù sɑ̃ntɛ, kɛ tũ̀nnɛ iyɛǹtotí dɛtetìrɛ̀ kpɛyi nɛ̀ itookperí, kɛ tɑ dibiìnnì miɛkɛ. 22 Kɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ dò mbɛ̀ ciì kɛ̀ bɛ̀ nɛ́ yɛi. 23 Bɛ̀ bo mbɑ́ɑ́mmɛ̀ Kuyie nkùù í deu, kɛ̀ bɛ̀ bɑ̀ɑ́ nsitenkɑɑnìi sìì dònnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ nɛ̀ sinɔɔ nɛ̀ tiwɑnwɑntì nɛ̀ iwɑ̀ɑ̀kɛ.
24 Dɛɛ̀ te kɛ̀ Kuyie mbɛ̀ yóu kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi mbɛ̀ dɔ́mɛ̀, kɛ dɔɔri isɔkɛ kpɛrɛ nɛ̀ bɛ kɔ̃̀ntì. 25 Kɛ yóu Kuyie nkpɛti kɛ tũ nsiyɑ́ɑ̀bìsí, bɛ̀ bo mbɑ́ɑ́mmɛ̀ Kuyie nkɛ̀ bɛ̀ bɑ̀ɑ́ nkù dɔ̀ɔ̀ dɛ̀. Kuù do dò nkɛ́nsɑ̃ntí sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ̀ dɛ̀ mmɛ ndò.
26 Dɛɛ̀ te kɛ̀ Kuyie mbɛ̀ yóu kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri isɔkɛ, kɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ yóu bɛ̀ bo ndɔunɛ̀mɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ kɛ dɔunɛ̀ bɛtɔbɛ̀. 27 Kɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ yóu bɛ̀ bo ndɔunɛ̀mɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ kɛ dɔunɛ̀ bɛtɔbɛ̀. Mɛm̀mɛ kɛ̀ Kuyie mbɛ̀ yóu kɛ̀ bɛ̀ yɑ̀u bɛ dɔɔ̀rìmɛ̀ kó tiyeti.
28 Bɛ̀ mɛ nyetɛmɛ̀ Kuyie ndɛɛ̀ te kɛ̀ kù bɛ̀ yóu kɛ̀ bɛ̀ tũ̀ mmɛyɛ̀mmɛ̀ yɛimɛ kɛ dɔɔri bɛ̀ do í dò nkɛ́ndɔɔri dɛ̀. 29 Bɑ́ bɛ̀ í weti, kɛ dɔri, kɛ dɔ́ idíítí, kɛ yóù, kɛ mɔkɛ mɛhɛ̃ɛ̃mmɛ̀, kɛ dɔ́ munitikɔ̀ù, kɛ dɔ́ yɛkpɑ̀rɛ̀, kɛ soú mbɛtɔbɛ̀, kɛ cií mbɛtɔbɛ̀, kɛ dɔ́ munɑ́ɑǹtɔù. 30 Kɛ nɑ́ɑntɛ bɛtɔbɛ̀ kpɛ́í, kɛ í dɔ́ Kuyie, kɛ sɑ̃́ɑ̃ntɛ bɛtɔbɛ̀, kɛ tú sifeí yɛmbɛ̀, sipɔɔ yɛmbɛ̀, kɛ wɑɑ̀ mmɛborimɛ pɑ̀mmɛ̀ bɛ̀ bo yĩ́mɛ̀ kɛ́dɔɔ̀ mɛyɛi kɛ yetírí bɛ yɛmbɛ̀ kpɛti. 31 Bɛ̀ í yɛ̃́ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀, bɛ̀ mɛ nyí dɔɔri bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì, bɛ̀ í dɔ́ bɛtɔbɛ̀, bɛ̀ í mɔkɛ bɛtɔbɛ̀ kó mɛsémmɛ̀. 32 Bɛ̀ yɛ̃́mu kɛ dò nKuyie nkó ikuɔ́ miɛkɛ bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛ kóò botí bɛ̀ dò nkɛ́tɑ muhɑ̃ɑ̃́ mmiɛkɛ. Bɑ́ nɛ̀ mɛmmɛ kɛ̀ bɛ̀ sɔkɛ́ kɛ dɔɔri mɛyɛi, dɛ̀ í tú bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi mmɑ́ɑ̀, bɛ̀ kòḿmúmu bɛ̀ɛ̀ mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri.