Sofonii
Ɗi mpɑ́tíri tɔ tìì nɑ́ɑǹtì
Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Sofonii do yóó wɑ̃ri o pɑ́tíri kɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì Sosiɑsi mu nyí tũ̀ntɛ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mubɑ́ɑmmu. (Wéntɛ́ 2 Bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ 23:1-28)
Kòo nɑ́kɛ́ Kuyie nyóó bekɛ́nɛ̀mɛ̀ Sudɑɑ kó kuwuɔ nkɔbɛ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ 1:1-2:3, kɛ́nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Kuyie nyóó kuɔ iwuɔ nyìì fitɛ́ Sudɑɑ ɛì nɛ̀ Sedisɑdɛmmu kpɛri, kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́tũntɛ Sedisɑdɛmmu, bɛ̀ɛ̀ tú bɛnitisɑ̀ɑ̀bɛ̀ kɛ wetí kɛ̀ bɛɛ̀ mbo dɛ miɛkɛ.
Ɗi mpɑ́tíri nɑ́ɑǹtì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀
1. Nɛbukɑnnɛsɑɑ yóó wɛ̃tɛ kɛ́ bɛ̀ domɛ̀
2. Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Sofonii dɛ nyu kɛ tú
3. Kuyie nkó diyiè 1:1-2:3
4. Ò nɑ̀kɛ́mɛ̀ Kuyie nyóó potɛ́mɛ̀ yɛbotɛ̀ yɛ̀ɛ̀ bɛ̀ fitɛ́ 2:4-15
5. Kuyie nyóó potɛ́ Sedisɑdɛmmu kɔbɛ kɛ́deè kɛ́ bɛ̀ dɛɛtɛ́mú 3:1-20
1
Di m̀pɑ́tíri ti nɑ́ɑ́ nti Yiɛ̀ nKuyie ndo bɛ́innɛ̀ tì nti Sofonii. Esekiɑsi weè do pɛitɛ́ Amɑdiɑ, kɛ̀ Amɑdiɑɑ pɛitɛ́ Kedɑdiɑ, kɛ̀ Kedɑdiɑɑ pɛitɛ́ Kuusi, kɛ̀ Kuusi pɛitɛ́ Sofonii, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò bɛ́innɛ̀ Amɔɔ birɛ Sosiɑsi Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kpɑ̀tì miɛkɛ.
Kuyie nnɑ̀kɛ́mɛ̀ kù yóó potɛ́mɛ̀ kutenkù kumɔu
Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ Sofonii kɛ dɔ̀:
Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n yóó kuɔmu dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀,
mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.
N yóó kuɔmu bɛnìtìbɛ̀ nɛ̀ iwũɔ̃ nɛ̀ sinɔɔ nɛ̀ siyĩĩ.
N yóó kuɔmu bɛnitiyɛibɛ nɛ̀ bɛ tɔ̃mmú,
n yí yóó súɔ́ nhonìtì bɑ́ omɑ́ɑ̀,
mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.
Kuyie nyɛ̃mmɛ̀ kù yóó potɛ́ Sudɑɑ kɔbɛ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɔbɛ
Kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀:
N yóó youtɛ n nɔ̀ùtɛ̀ ntɛ Sudɑɑ kɔbɛ,
nɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɔbɛ bɛmɔu ĩ́nkɛ̀,
kɛ́dɛitɛ dibɔɔ̀ Bɑɑdi kpɛrɛ dɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́ nɛ̀ bɛbɔɔyɛmbɛ̀,
bɛ̀ɛ̀ pĩ ndi tɔ̃mmú,
kɛ́kuɔ bɛ̀ɛ̀ dèkù dɛdɑ̀nnɛ̀ kɛ bɑ́ɑ́ ndiyiè,
nɛ̀ otɑ̃̀nkù nɛ̀ siwɑ̃̀ɑ̃,
nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ n dɔúnnɛ̀ dinùù kɛ tú bɛ̀ bo nni n tũ,
nkɛ wɛ̃̀tɛ kɛ pɑrìkunɛ̀ bɛ bɔɔ̀ Midikɔ̃ɔ̃ kó diyètìrì.
M bo kuɔ bɛ̀ɛ̀ bùtínnɛ́ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nkɛ tɛ̃́nkɛ í n wɑɑ̀,
nkɛ tɛ̃́nkɛ í m bekù tìmɑtì.
 
Yĩ́nɛ̀ yúóó mí ndi Yiɛ̀ nKuyie,
m miɛkɛ kó diyiè duunnímu n wɑɑ́mmu n wũɔ̃ kɛ dèè,
kɛ cɑ̃̀ńnɛ́ bɛ̀ɛ̀ yóó di m bɑnni.
 
Dɛ yiè bo tuɔ̀kɛ dìì yiè
m bo potɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì tɔ̃mbɛ̀ nɛ̀ sikpɑ̀ɑ̀tìbìí,
nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tekíí ibotí tɛì kó muyɑɑ̀ɑ̃nnímu kɛ cɔú bɛ borimɛ.
Dɛ yiè m bo potɛ́ bɛ̀ɛ̀ dèkù yɛbɔɔwũɔ̃tɔ̀rɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tɑɑ̀ nɛ̀
bɛ̀ɛ̀ yìɛ̀ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɛ̀ fèkɛ dɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ ciitɛ́ bɛtɔbɛ̀ kɛ cuɔ́ dɛ̀.
10 Dɛ yiè iúu bo dɑ́tínnɛ́ Sedisɑdɛmmu ɛì,
dibòrì bɛ̀ tu dì siyĩĩ kó dibòrì,
kɛ̀ yɛdɑbùò nní mbo dihɛikɑrì bɛ̀ tu dì Dihɛipɑ̀nnì,
kɛ̀ kunɔɔ̀roo ḿbo yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀,
Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.
11 Díndi bɛ̀ɛ̀ bo Sedisɑdɛmmu ɛikɑrì bɛ̀ tu dì Mɑkitɛsi,
kɔmmúnɛ̀ yɛdɑbùò nkɛ yɛ̃́
bɛpotɑmbɛ̀ bɛmɔu òmɔù í yóó nsúɔ́mmɛ̀.
Bɛpotɑndiɛbɛ̀ òmɔù í yóó nkpɑɑ́.
12 Dɛ yiè m bo wɑmmú Sedisɑdɛmmu kɔbɛ nɛ̀ fɛmíìnfɛ̀,
m bo yɑ̀ dɛ yiè bɛ̀ɛ̀ kɑ̀ri bɛ kpɑ̀tì ĩ́nkɛ̀ bɛ̀tɛ̀ìì,
kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú,
mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n yí dɔɔ̀ri dɛ̀mɑrɛ̀ dɛ̀ɛ̀ tu dɛsɑ̀ɑ̀rɛ̀,
yoo dɛyɛirɛ.
13 M bo duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ ɛí bɛ kpɑ̀tì, kɛ́puɔ mbɛ cɛ̃́ĩ.
Bɛ̀ mɑɑ́mu sicɛ̃́ĩ bɛ̀ mɛ nyí sì tɑti,
bɛ̀ fìíkúmu fínyĩ̀ kó dɛtie mbɛ̀ mɛ mbɑ́ɑ́ yɑ̃̀ dɛ nɑɑ̀.
Bɛ̀ nɑ̀kɛ́mɛ̀ Kuyie mbeéntì kó diyiè kpɛ́í
14 Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀:
Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m beéntì kó diyiè ɑutɛ́nímu,
dì duunnímu, kɛ tùɔ̀kɛní kɛ dèè,
yɛdɑbùò nkó diyiè ndi,
dɛ yiè dɛ̀ bo pɑ́kɛ́ bɛkpɑ̀rìtiebɛ kɛ̀ bɛ̀ nkuɔ̀ nkɛ tú:
We mbo ti dɛɛtɛ́!
15 Dɛ kó diyiè m miɛkɛ bo di cɔ́útɛ́,
dɛ yiè kufɔ̃̀wɑɑ́ nnɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ kó diyiè ndi,
dɛ yiè ndi bɛ̀ yóó di pɔntɛmɛ̀ pɑ́í pɑ́í,
dɛ yiè dɛ̀ bo kɔ̃̀tì kɛ́yɑ̃́kɛ́,
dɛ yiè kupɑ̃̀kù nɛ̀ yɛwɛtɛ̀ dɛ̀ bo ɑ̃ntɛ̀,
16 Dɛ yiè sikpɑ̀rìeú bo nkuɔ̀,
kɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ɛ duó yɛkɛkɛ̀ iduotí fitɛ́ yɛ̀,
kɛ́puɔ nyɛdèrɛ̀,
 
17 Dɛ yiè m bo tɑnnɛ́ bɛnìtìbɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ miɛkɛ,
kɛ̀ bɛ̀ nhɑ̃́ɑ̃ntɛ tiyũ̀ɔ̃̀ntì kɔ̃mɛ,
bɛ̀ n yetɛ́nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í mí ndi Yiɛ̀ nKuyie,
nɛ̀ dɛ kpɛ́í mbɛ yĩ̀ĩ̀ mbo cóú nkɛtenkɛ̀ mutɑ̃́ɑ̃́ nkɔ̃mɛ,
kɛ̀ bɛcíríbɛ̀ ncóú cóú tiyontì dòmmɛ̀.
 
18 Bɛ sɔɔ nyoo bɛ mɑ́tìpɛ́ítì bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ bɛ̀ dɛɛtɛ́,
m miɛkɛ bo bɛ̀ yɛ̀ dìì yiè,
kɛ́cɔ́útɛ́ muhɑ̃ɑ̃́ nkɔ̃mɛ
Dɛ yiè kutenkù kumɔu bo cɔ́útɛ́
Dɛ kó diyiè m bo kuɔ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀.
Diyiè yɛiri yó nni ndi dɛ yiè!