2
Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò túmɛ̀ bɛ̀ɛ ceetɛ
Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtòo bɛ́i nkɛ dɔ̀:
Díndi kubotí kùù kpɑ ifɛi,
Tíínnɛ̀ kɛ́totí di yɛ̀mmɛ̀ kɛ́ceetɛ,
Kɛ̀ bɛ̀ mu nyí di bɛ̀ti,
kɛ̀ di cìɛ́tɛ́ kuyɑɑkù ɔ̃ɔ̃ tɔ mɛ̀ɛ̀ botí timútì.
Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ mu nyí di do,
kɛ̀ di cɔ̀útɛ́ muhɑ̃ɑ̃́ ntɛ̃mɛ̀.
Díndi bɛ̀ɛ̀ dé ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ tũ̀ nku tɑnnɔ̀,
wɑmmúnɛ̀ ku, ndɔɔ̀rinɛ̀ kù dɔ́mɛ̀ kɛ kɛ̃́kùnko dimɑ́ɑ̀,
kɛ̀ dɛ̀ nɑɑti ku miɛkɛ yiè dí yentɛ́.
Kuyie ncɑummɛ̀ dɛyììkɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɔbɛ
Kɑsɑɑ ɛì yóó dɔúnkomu,
kɛ̀ Asikɑnɔɔ kpɛrii nɑɑ́ ndikpɑ́ɑ̀,
kɛ̀ Asidɔti kɔbɛɛ cíɛ́tɛ́ bɑ́ diyiè mu nyí còńnɛ́ yɛyɔ,
bɛ̀ bo dennɛ Ekunɔɔ kɔbɛ bɛ ɛì miɛkɛ.
Di bo yɑ̀ díndi dɑ̀mɛ́ɛ̀rì pɛɛ́mmɛ̀ kɔbɛ,
díndi Kedetiibɛ kó kubotí,
mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m míì di kpɑnnɛ̀,
díndi Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ ɛì kɔbɛ,
kɛ tú di kó dihɛì bo pɑɑ̀ di nìtìbɛ̀.
Dɑ̀mɛ́ɛ̀rì pɛɛ́mmɛ̀ kó kutempɛ̃ mbo nɑɑ́ ndinɑcɛ̃nhòò,
bɛnɑɑcɛ̃mbɛ kó diciènnì, tipìètì kó ditṹnnì.
Sudɑɑ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo nkpɑɑ́ bɛɛ̀ yóó tiekɛ dɛ kó kutempɛ̃,
kɛ́ncɛ̃mmù bɛ wũɔ̃ kɛ wentí Asikɑnɔɔ ɛì kó sicɛ̃́ĩ miɛkɛ,
kɛ yɛ̃́ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ tũ̀ nkù míì yóó bɛ̀ kòńnɛ́mɛ̀,
kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ bɛ̀ còńnɛ́ bɛ fɔ̃̀tìrì.
Kuyie ncɑummɛ̀ Mɔɑbu nɛ̀ Amɔɔ ɛkɛ̀ kɔbɛ
Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀:
Díndi Mɔɑbu ɛì kɔbɛ nɛ̀ Amɔɔ ɛì kɔbɛ,
n kèèmu di dɑúmɛ̀ n nìtìbɛ̀ kɛ bɛ̀ sɑ̃̀ɑ̃́,
nkɛ fìetɛ bɛ tenkɛ̀ kɛ yìɛ́nɛ̀ di kɔkɛ.
Nɛ̀ dɛ kpɛ́í mMɔɑbu kpɛrɛ bo nɑɑ́ nSodɔmmu kpɛrɛ,
Kɛ̀ Amɔɔ ɛì kɔbɛ kpɛrɛɛ nɑɑ́ Komɔɔ kpɛrɛ,
tipòtì bo yɛ̀ bɛ tenkɛ̀,
kɛ̀ bo nɑɑ́ ndikɔ́kɛ́tɑ̃́rì,
kɛ̀ bo dɔúnko yúóó.
N kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo yentɛ́,
bɛ̀ bo bɛ̀ pɔ̀ntɛ kɛ́tiekɛ bɛ tenkɛ̀.
Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ Isidɑyɛɛribɛ tũ nkù m bomu,
kɛ̀ míì bɛ́i.
 
10 Bɛ̀ mɔ̀ɔ̀tɛ tɛ̀ɛ̀ fentɛ̀ kó mucɔ̃́ntimu mmu dɛndɛ,
bɛ̀ sènkɛ̀rì mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í, mí Mpɑkɛdɑɑ, n nìtìbɛ̀ kɛ bɛ̀ sɑ̃̀ḿmú.
11 Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bo bɛ̀ bɛnkɛ mmɑ́ɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ n yɔtɛ,
m bo pɔntɛ yɛbɔkɛ̀ wɛ̃rímú,
kɛ̀ titentì timɔu kɔbɛɛ nínkú,
bɑ́ wè o kɑrì kɛ́ m bɑ́ntɛ̀.
Kuyie ncɑummɛ̀ kubɑkù yoú nɛ̀ kucɑ̃̀nku kɔbɛ
12 Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀:
Díndi múnkɛ Etiopii ɛì kɔbɛ,
n yóó duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ di kuɔ mudoò miɛkɛ nkɛ.
 
13 N yóó youtɛmu n nɔ̀ùtɛ̀ kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀,
kɛ́pɔntɛ Asidii,
kɛ̀ Ninifu dɔúnko kɛ́nɑɑ́ ntɛdɔntɛ̀.
14 Ninifu ɛì bo nɑɑ́ nyiwũɔ̃ kó diweńnì,
tikpɑsĩ̀ntì timɔu botí kó diɑ̃rì,
yɛondo nɛ̀ ondopúsícɑyì bo nwentí dɛ kó yɛsɑ̃ǹkɛ̀ ĩ́nkɛ̀.
Yɛondo bo nkuɔ̀ sicɛ̃́ĩ kó sibòo ĩ́nkɛ̀,
bɛ̀ bo u sɛ́tìrì kó idɛí.
15 Bɛnìtìbɛ̀ bo m pɛ̃nkù kɛ dì yɑ̀u kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ di
kɛ̀ bɛ̀ ndi dɑú kɛ yɔ̃kii bɛ bɑɑyɔ kɛ tú:
Dihɛì dìì do kɑri kɛ í yĩɛ̃̀kù,
kɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ ndò dì í mɑ̀nnɛ̀ dìmɑrì,
diì nɑɑ́ ntidobontì,
kɛ nɑɑ́ ntikpɑsĩ̀ntì kó diɑ̃rìɑ̀ɑ̀?