SAAN A 'CRƖƖNƖƐ A 'HƆN A NƐNƐ
ɔ 'crɩɩ la
1
'Mɔ ‑gbo, ‑ɔ mɔ 'cʋɛ a ye'mʋnaanyɔ, 'mɔɔ nɩ, ‑ɔɔ 'a nɩ 'cʋɛ ‑wɔn 'crɩɩ, ɛ kɔ 'a nahuin 'bii. 'N nʋɛ 'a mʋ 'mʋ nɩ ‑tɛɛ. Ɛ 'de 'n ‑do, 'n 'de 'a mʋ 'mʋ nʋɛ. Nahuin 'bii ‑gbo, ‑ʋ yi Nyɩsʋa a ‑tɩ a ‑tɛɛ, ʋ nʋɛ ‑wɛ 'a mʋ 'mʋ nɩ. 'N nʋɛ 'a mʋ 'mʋ nɩ, ‑ɛ nue, a kɔ 'mʋ 'hɛɛn, ‑a yi Nyɩsʋa a ‑tɩ a ‑tɛɛ nɩ, 'ke 'le ‑a nɩ ꞊wlɩ ke, kɔ, ɩ 'mʋ 'le ‑a nɩ ꞊wlɩ ke 'cipi 'ɛ nɩ ti.
‑A nɩ Bu Nyɩsʋa kɔ 'a 'Yu ‑Yusu 'Klɩsʋ 'hɛɛn, ʋ di ‑a mʋ 'mʋ nu ꞊hapʋdɛ, kɔ, ʋ 'mʋ ‑a nɩ wɔlɩ yrii, kɔ, ʋ 'mʋ ‑a mʋ kegbowɛɛnlɛ ‑nyi. Kɛ'ɛ nɩ, ɛ di 'mʋ ‑ti, 'ke 'o ‑a mʋ ‑wɔn, ‑ʋʋ ‑tɩ a ‑tɛɛ ‑wɔn kʋɛ, kɔ ‑ʋ nʋnʋɛ 'mʋ.
‑Ba nʋnʋɛ 'mʋ
'Nɩɩ o nu 'manʋ 'dɔ, ‑ɛ nue, 'n 'wɩn nɩ, ‑ɛ mɔ, 'a nɩ 'cʋɛ a nahuin ‑ye, ʋʋ na ‑tɛɛ a 'hru. ‑Tɛ ‑a nɩ Bu Nyɩsʋa plɛ, ‑ba nu ‑tɔplɩ a nunue, kɛ'ɛ nɩ, ʋʋ 'a nunue nu. 'A ‑tɩ 'klɛɛ o, 'a mʋ 'cʋɛ a nahuin ꞊nʋ, dɛ 'nɩɩ ‑hʋa ꞊bo le 'a mʋ, nɛ‑ mɔ ‑ba nʋnʋɛ 'mʋ. Dɛ a ‑gbɛ, ɛ 'de tetebʋ yrayrʋ, a 'de ‑hlɩn a 'wɛɛn. Ʋ mɔ tetebʋ'ʋ nɩ, ‑ʋ kɔ ‑tɩ ‑a 'wɔn la ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri ʋ ꞊tu la ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑tɩ a ꞊tutue ‑wlu. 'Bɩa ꞊ba nʋɛ Nyɩsʋa kɔ nahuin 'hɛɛn 'mʋ, ‑ye ɛ ꞊hɛn 'nyrɛ, ‑aa 'o Nyɩsʋa a tetei 'nɩ ꞊tuu. ‑Tɩ ꞊nʋ, a 'wɔn la ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri ʋ ꞊tu la ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑tɩ a ꞊tutue ‑wlu, nɩ‑ mɔ, ba nʋnʋɛ 'mʋ.
‑Yusu 'Klɩsʋ a yraanyɔ
'N nyi 'a mʋ ye 'nɩ ꞊tu, ‑ɛ nue, hɩnyʋ 'plɔplɔ, nʋ‑ 'hrɩ nɔ 'klɔ ‑gbo ke. Ʋ 'die ke wɛɛn, ‑ɛ mɔ, ‑Yusu 'Klɩsʋ ‑hɛ ‑tʋnahuon, 'ɔ di nɔ 'klɔ ke. Nahuon 'bɔɔ lɛ 'pʋprɛ nu, nɔ‑ mɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ a yraanyɔ ꞊nʋ, ‑ɔɔ nahuin kaa. 'A ‑tɩ, ba ꞊tu 'a nɩ dɩɔnʋ 'yie, ‑ɛ die nu, ‑kʋan 'bii ‑gbo, a nu, ɔ 'nɩ ꞊han ‑gbʋgbɛ 'mʋ 'ya, kɛɛ, a 'mʋ ꞊hapʋdɛ ꞊nʋ 'ye, Nyɩsʋa plɛ, ɔ di 'a mʋ 'mʋ nu.
Ba kɔ 'a yiyie, 'bɩa nahuon 'bɔ 'nɩnɩ na 'hru ꞊nʋ, ‑Yusu 'Klɩsʋ tɔɔ ‑a mʋ, 'bɔɔ ye bii, 'bɔɔ ‑tɔplɩ ‑ye nu, nahuondʋ a ‑gbɛ, ɔ 'de Nyɩsʋa yi. Kɛɛ, nahuon 'bɔ nɩ 'o, 'hru ꞊nʋ, ‑Yusu 'Klɩsʋ tɔɔ ‑a mʋ, 'bɔ nyu na 'ɛ nɩ ti, nahuon a ‑gbɛ, nɔ‑ yi ‑a nɩ Bu Nyɩsʋa, ɔ kɔ 'a 'Yu 'hɛɛn. 10 'A ‑tɩ, 'nɩɩ 'a mʋ 'nɩ le, 'bɩa nahuon 'bɔ di 'le 'a mʋ ‑wɔn, ‑tɛ ‑Yusu 'Klɩsʋ, ɔɔ la tɔɔlɛ nu, 'bɩa 'bɔ 'nɩnɩ nu lɛ tɔɔlɛ, ‑ye a nɩ 'blo 'le kwa, 'ke 'le 'a nɩ kayuo gbo, kɔ, ba hron ‑wɔn. 11 Nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ 'nɩnɩ dio ‑wɔn hren, ɛ 'we ꞊nɔ ye, 'yilɛnyredɛ ꞊nʋ, nahuondʋ a ‑gbɛ, ɔɔ nu, ʋ kɔ ꞊nɔ 'hɛɛn pɛ.
'Lelɛ'bɔɔwin
12 'N kɔ ‑tɔplɩ 'plɔplɔ ꞊bo ꞊tu 'a mʋ ye, kɛɛ, 'nɩ ‑hʋa ꞊le ꞊bo ꞊tui nɔ 'crɩɩnɩɛ ‑gbo 'kwli 'mʋ, ‑ɛ nue, 'n nye 'nɩ ‑hʋa, ꞊bo di 'le 'a mʋ ‑wɔn, ‑a 'mʋ ye gbo nɩnɩ, ‑a 'mui ꞊tu, ‑a nɩ 'manʋ 'mʋ 'o ye ꞊cɛɛ.
13 'A nɩ 'bienʋ 'cʋɛ a nahuin 'bii ꞊nʋ, ‑ʋ nɩ nɔ, ʋ ꞊gba 'a mʋ wlɔn lɛ ‑tɛɛ.