SAAN A 'CRƖƖNƖƐ A TA A NƐNƐ
ɔ 'crɩɩ la
1
'Mɔ ‑gbo, ‑ɔ mɔ 'cʋɛ a ye'mʋnaanyɔ, 'mɔɔ nɩ, ‑ɔɔ ‑mʋ ‑wɔn 'crɩɩ, ‑mɔ Gayusɩ, ‑ɔ mɔ 'na ꞊wlʋ a nɩnatumu, 'n nʋɛ 'mʋ ‑tɛɛ.
'Na nɩnatumu, 'nɩɩ da Nyɩsʋa, ‑ɛ die nu, ‑tɔplɩ 'bii, ɩ 'mʋ ‑mʋ wɛɛn, kɔ, ‑na 'hʋɩn 'mʋ ‑wɛ ‑tɛɛ nu. 'N yie nɩ, ‑ɛ mɔ, ‑na ꞊wlʋ nu ‑tɛɛ, 'ke 'o Nyɩsʋa a 'hru wlɔn.
Ʋʋ Gayusɩ 'nɩ baa
‑Yusu a nahuin ꞊nʋ, ‑ʋʋ 'le ‑mʋ ‑wɔn lɛ 'mʋ ‑hɔn, ‑ʋʋ 'le lɛ di, ʋ nyi 'nɩ ꞊tu, ‑ɛ mɔ, ‑n 'cipi 'o ‑tɛɛ a 'hru a nɩna. Dɛ a ‑gbɛ, ɛɛ 'mʋ nue 'manʋ 'dɔ. 'N yie nɩ, ‑ɛ mɔ, kɛ'ɛ nɩ, ‑n nye lɛ nu. 'Bɩa 'nɩ nyi 'wɔn, ‑ɛ mɔ, 'na 'yuo꞊pli, ʋʋ na ‑tɛɛ a 'hru, dɛ a ‑gbɛ, ɛɛ 'mʋ nue 'manʋ 'dɔ, 'ɛ ‑hi 'o 'ɛ nɩ dɛ ꞊de 'mʋ.
'Na nɩnatumu, ‑mɔ mɔ nahuoon nɩ, ‑ɔɔ Nyɩsʋa a ‑kʋan nu ‑tɛɛ, ‑ɛ nue, ‑Yusu a nahuin ꞊nʋ, ‑ʋʋ 'le 'waa 'blʋgbɩ klɛ 'mʋ ‑hɔn, ‑ʋʋ Nyɩsʋa a ‑tɩ mu ꞊tu, ‑n nyu 'mʋ 'nɩ ‑hɛ 'dɔ. Nahuin a ‑gbɛ, ‑nɩɩ 'mʋ ‑hɛ, 'bʋ di 'le, ‑ye ʋʋ ‑Yusu a nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ nɩ nɔ 'nɩ le, ‑ɛ mɔ, ‑n nʋʋ 'mʋ nɩ 'dɔ. 'Nɩɩ ‑mʋ lɛ 'nɩ 'batɩ, 'cipi 'o 'waa 'mʋ‑hɩhɩɛ, ‑ɛ die nu, ʋ 'mʋ 'waa 'dagbɩ 'lu ‑wɔn gba. ‑Hɩʋ 'mʋ, ‑ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ Nyɩsʋaa 'a ‑hʋhʋa nu. 'Dagbɩ ꞊nʋ, ʋʋ 'mʋ lɛ mu, ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑kʋaan nɩ, ʋʋ mu nu. Ʋ 'die ke wɛɛn, 'ke nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ 'de ‑Yusu yi, bʋ ‑hɩʋ 'mʋ. 'A ‑tɩ, ‑a mʋ ‑gbo, ‑ʋ mɔ ‑Yusu a nahuin, ‑a kɔ ‑ba ‑hɛ nahuindʋ a ‑gbɛ 'mʋ, ‑ɛ die nu, ‑a 'mu ke bi, Nyɩsʋa a ‑kʋan ꞊nʋ, ʋʋ nu, ʋ kɔ ‑a mʋ 'hɛɛn, ‑a 'muo nu, ‑tɩ a ‑tɛɛ ꞊nʋ, ‑ɩ ‑hɔn 'le Nyɩsʋa ‑wɔn 'mʋ, ɩ 'mʋ gbo 'sɛɛ.
Diotrɛfʋ kɔ Demetriusɩ 'hɛɛn a ‑tɩ
'N 'crɩɩ 'cʋɛ ‑wɔn, kɛɛ, nahuon ‑gbo, ‑ɔ mɔ Diotrɛfʋ, ‑tɩ 'nɩɩ ꞊tu, ɔ 'nɩ ‑hʋa ꞊le bɔ pui nʋa ye gbo, ‑ɛ nue, ɔ nye 'nɩ ‑hʋa, 'ke bɔ 'ya nyɩgblaka 'mʋ, 'ke 'le 'cʋɛ gbo. 10 'Bɩa 'nɩ di 'le, 'yilɛnyre‑tɔplɩ ꞊nʋ, ɔɔ nu, 'n di 'a ‑tɩ 'nɩ ꞊tu, 'ke 'o nahuin 'bii ye. Ɔɔ 'na 'dʋ lɛ nyre 'yi. Ɛ 'de dɛɛ ‑do a ‑gbɛ, ɔ 'nɩ nue ꞊le. 'Bɩa ‑Yusu a nahuin ‑ye, ‑ʋ mɔ 'dagbɩ, 'bʋ mu 'le ꞊nɔ ‑wɔn, ‑ye ɔ 'nɩ 'blu ꞊le kwa, 'plɩɩ nahuin ‑ye 'bʋ ‑hʋa bʋ 'blu kwa, ‑ye ɔ 'nɩ ‑hɩʋ ꞊le mɛ lɛ, 'ke bʋ nue, 'ɔɔ nahuin a ‑gbɛ lɛ bla, 'ke 'le 'cʋɛ gbo.
11 'Na nɩnatumu, ꞊nɩ kʋɛ 'le nahuin a nunuklɔ ‑hʋan ‑wɔn, kɛɛ, ꞊hapʋnahuin a nunuklɔ, nɔ‑ ‑bo kʋɛ ‑wɔn. Nahuon ꞊nʋ, ‑ɔ 'cipi 'o ꞊hapʋdɛ a nunue, nɔ‑ mɔ Nyɩsʋa a 'yu. Kɛɛ, nahuon ꞊nʋ, ‑ɔ 'cipi 'o 'yilɛnyredɛ a nunue, ɔ ‑mɛ ‑ye, ɔ 'de wɛn Nyɩsʋa a yie.
12 Nahuon ꞊nʋ, ‑ɔ mɔ Demetriusɩ, ɔ ‑mɛ ‑ye, nahuin 'bii, ʋʋ ꞊tu 'a ꞊hapʋ‑tɩ. 'A 'yrinaabʋɩ, ɩ 'sii 'o ye ‑tɛɛ, 'ɩɩ nahuin ‑tɩ a ‑tɛɛ tɔɔ, ‑ɩ ‑hɔn 'le Nyɩsʋa ‑wɔn 'mʋ. ‑A nɩ ‑gbɛ, ‑a wɛɛn ke, ‑ɛ mɔ, ɔ mɔ ꞊hapʋnahuoon nɩ. 'Be ‑n yie nɩ, ‑ɛ mɔ, ‑tɩ ‑gbo, ‑aa ꞊tu, ɩ mɔ ‑tɩ a ‑tɛɛ nɩ.
'Lelɛ'bɔɔwin
13 'N kɔ ‑tɔplɩ 'plɔplɔ ꞊bo ꞊tu ‑mʋ ye, kɛɛ, 'nɩ ‑hʋa ꞊le ꞊bo ꞊tui nɔ 'crɩɩnɩɛ ‑gbo 'kwli 'mʋ. 14 'N nye 'nɩ ‑hʋa, 'ke 'le ti gbi 'kwli 'mʋ, ꞊bo di wɛn 'le ‑mʋ ‑wɔn, ‑a 'mʋ ye gbo nɩnɩ, ‑a 'mui wɛn ꞊tu.
15 Kegbowɛɛnlɛ 'ke 'o ‑mʋ ‑wɔn. ‑Na nɩnatumupʋ 'bii ‑gbo, ‑ʋ nɩ nɔ, ʋ ꞊gba ‑mʋ wlɔn lɛ ‑tɛɛ. ‑A nɩ nɩnatumupʋ 'bii ꞊nʋ, 'ɛ nɩ nahuon 'bɔ nɩ 'o, ‑a ꞊gbɔ wlɔn lɛ ‑tɛɛ.