JUDƖ A 'CRƖƖNƖƐ
ɔ 'crɩɩ la
1
'Mɔ Judɩɩ nɩ, ‑ɔ mɔ Sakɩ a ‑dɩayu, 'mɔɔ nɩ, ‑ɔɔ 'crɩɩnɩɛ ‑gbo 'crɩɩ. 'Mɔ mɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑kʋannunyɔɔ nɩ. 'A mʋ nahuin ꞊nʋ, ‑a nɩ Bu Nyɩsʋa nʋɛ 'mʋ, 'a mʋ'ʋ nɩ, 'nɩɩ ‑wɔn 'crɩɩ, 'a mʋ ꞊nʋ, ɔ da ‑wɛ, 'ke ba 'ya 'a nahuin 'mʋ. 'Ke ɔɔ 'le ‑Yusu 'Klɩsʋ 'mʋ naa, 'ɔɔ 'a mʋ 'yie ꞊tu.
Nyɩsʋa bɔ nu 'a mʋ ꞊hapʋdɛ 'mʋ, bɔ ‑nyi 'a mʋ kegbowɛɛnlɛ, kɔ, bɔ nue, 'a 'mʋnʋɛlɛ 'mʋ 'le 'a nɩ ꞊wlɩ ke nɩ. ꞊Hapʋ‑tɔplɩ a ‑gbɛ, bɩ bii klɛ, 'ke 'o 'a mʋ ‑wɔn.
Nahuin ꞊nʋ, ‑ʋʋ hɩtɔɔlɛ tɔɔ
(2 Piɛlɩ 2.1-17)
'Na nɩnatumupʋ ‑a, 'n nye o 'nɩ ‑hʋa 'dɔ, 'ke ꞊bo 'crɩɩ o 'a mʋ ‑wɔn, ‑ɛ die nu, ‑tɛ Nyɩsʋa nu ‑a 'bii a waalɛ, 'mue o 'a mʋ klɛ ‑hɩhɩa. Kɛɛ, 'n 'ye 'klɛɛ nɩ, ‑ɛ mɔ, ɛ nɔɔ 'o lɛ, 'ke ꞊bo 'crɩɩ 'a mʋ ‑wɔn, 'mʋ 'a mʋ le, 'ke ba ꞊tu 'o 'klɩ, ba 'kɩɛ 'blee Nyɩsʋa a ꞊hapʋtitie ꞊nʋ kwa, a kuo ꞊wlʋ ye. Bɩ bi 'le 'a mʋ 'kwli 'mʋ, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa'a nɩ, ‑ɔ ‑nyi 'a ꞊hapʋtitie a ‑gbɛ 'a nahuin. ꞊Hapʋtitie a ‑gbɛ, ɛ 'nɩ 'cɩcɩ ꞊le gbe. 'N nyi 'nɩ ꞊tu, ‑ɛ nue, hɩtɔɔnyʋ ꞊nʋ, ‑ʋ 'nɩnɩ ꞊tuu 'o Nyɩsʋa 'o, nʋ‑ pa 'le 'a mʋ ‑hɛyri, 'ke 'le ‑huhlikɔ 'kwli 'mʋ, 'ʋ nye lɛ ꞊mɔ, 'ke bʋ 'cɩcɩ ‑tɩ ꞊nʋ, ‑ɩ nyi ꞊tu, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa, ɔɔ ‑a mʋ 'mʋ nu ꞊hapʋdɛ, 'ke 'le ‑gbʋgbɛkɔ 'kwli 'mʋ, 'ɔɔ ‑a nɩ dɛ 'kuku 'wʋwla. Ʋ ‑mɛ ‑ye, ʋ nɔ 'nɩ, Nyɩsʋa, ɔɔ ‑a mʋ ‑nyi 'hru, 'ke ‑ba nu 'ɛ nɩ dɛ 'klan ꞊de, ‑aa ‑hʋa. Ʋ 'nɩ ‑hʋa ꞊le ‑wɛ ‑Yusu 'Klɩsʋ, ‑ɔ mɔ ‑a nɩ Tɔɔnyɔɔ ‑do, kɔ, ‑ɔ mɔ ‑a nɩ Kʋkɔnyɔ. Ti ‑hi la a ti 'yri, ɛ 'crɛɛ la nɩ, 'ke 'le Nyɩsʋacrɩɩnɩɛ 'kwli 'mʋ, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa a ‑bati di nahuindʋ a ‑gbɛ 'nɩ klɩ.
꞊Hapʋkɔ, 'a yi ‑tɔplɩ ‑gbo, ‑ɩ kɔ ‑tɩ 'nɩɩ 'a mʋ ye mu ꞊tu, kɛɛ, 'n ‑hʋa ꞊bo pui 'le 'a mʋ 'kwli 'mʋ lɛ. Ti ‑hi la a ti 'yri, Nyɩsʋa waa la 'a dakʋ Yisraɛkʋɛ, 'ɔ ‑hɩʋ 'le Esipʋblʋgba 'mʋ. ‑Tɛ dɛ a ‑gbɛ, ɛ ‑hi, ‑ye ɔ 'la nahuin ꞊nʋ nɩ, 'ke 'le ꞊nʋ ‑hɛyri, ‑ʋ 'dio ꞊wlʋ ye kuo. 'Ya 'o lele 'lu, Nyɩsʋa a lɛleenyʋ ꞊nʋ, ‑ʋ 'nɩnɩ ꞊tuu la 'o Nyɩsʋa, 'waa ‑tɩ bɩ bi 'le 'a mʋ 'kwli 'mʋ. Ʋ 'de ‑hʋa bʋ nuu 'klɩ ꞊nʋ ‑kʋan 'yri, Nyɩsʋa ‑nyi ꞊nʋ, 'ʋ 'du 'klɩ ‑ye 'mʋ, 'ʋ hie 'o gbonɩɩlɛ ꞊nʋ gbo, ‑tɛ ꞊nʋ, Nyɩsʋa ꞊tu 'o gbo. Dɛ a ‑gbɛ a ‑tɩ, Nyɩsʋa 'ɔ klu, 'ɔ pu 'cɩɩn, 'ɔ gbʋ 'le gbɩgbɩyrɩ ꞊nʋ 'mʋ. 'Ke ɔ nyu 'le 'yie ꞊tu. 'Ke ʋ di 'le gbo nɩ, ɛ 'mue gba ‑gbagba, ‑nyrɔwɔ gblaka ꞊nʋ, ɔ 'mʋ 'o nyre, ‑ɔ kɔ 'mʋ ɔ di 'o nahuin 'bii ‑bati lɛ poo. 'Ya 'o lele 'lu, 'dɩɛ ‑gbo, ‑ɛ mɔ Sodɔmʋ kɔ Gomɔlɩ, 'a ‑tɩ bɩ bi 'le 'a mʋ 'kwli 'mʋ, kɔ 'dɩɛ ‑ye ꞊nʋ, ‑ɛ 'mʋɛɛ la ꞊nʋ yrɛ. 'Dɩɛ a ‑gbɛ a nahuin, ʋʋ la nu 'lalu, 'ʋʋ la 'yilɛnyre‑tɔplɩ 'bii ꞊nʋ nu, ‑tʋnahuon 'de ye blɛ bɔ nu wɛn. 'Ke Nyɩsʋa pu 'le na ꞊nʋ 'mʋ, ‑ɔ 'nɩnɩ jre gbe. Dɛ a ‑gbɛ, nɛ‑ɛ nahuin dɛ ꞊nʋ tɔɔ, ‑ɛ di 'o nyre, 'ke 'o nahuin ꞊nʋ ‑wɔn, ‑ʋʋ ‑tɔplɩdʋ a ‑gbɛ nu.
Hɩtɔɔnyʋ ‑nɩ wɛn, ‑ʋ pa 'le 'a mʋ ‑gbahlɔn, 'yilɛnyre‑tɔplɩɩ ‑do a ‑gbɛ, nɩ‑ ʋʋ ‑wɛ nu. Yain ꞊nʋ, ʋʋ po, ɩ nue, 'ʋʋ 'lalu nu. Ʋ 'nɩ ‑hʋɛ ꞊le, 'ke Nyɩsʋa bɔ kʋʋ win ke, 'plɩɩ 'ʋʋ Nyɩsʋa a lɛleenyʋ ꞊nʋ, ‑ʋ kɔ ‑tɩ a 'yi'bʋaalɛ tanɩ ꞊tu. Nyɩsʋa a lɛleenyʋ 'bii a nyɩgblaka ꞊nʋ, ‑ɔ kɔ 'dʋ mɔ Misɛlɩ, 'a ‑gbɛ, ɔ 'de la Satan tanɩ lɛ poo. Ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri Misɛlɩ a ‑gbɛ, ɔ kɔ Satan 'hɛɛn, ʋʋ la nahuon ‑gbo, ‑ɔ mɔ Moise a 'hʋɩn ke ‑wɔn, ɔ 'de la Satan tanɩ lɛ poo gbe. Kɛɛ, kɛ ɔ po ꞊nɔ ye: «Kʋkɔnyɔ a yrʋ bʋ yɛ ‑mʋ.» 10 Hɩtɔɔnyʋ ‑nɩ wɛn, ʋ ‑mɛ ‑ye, ‑tɔplɩ ꞊nʋ, ʋ 'nɩnɩ yrii 'mʋ lɛ, nɩ‑ ʋʋ tanɩ ꞊tu. Ʋ 'we ꞊nɔ 'kwla gbo a dɛhʋɛi ye, 'ʋ 'de ‑tɛɛ a 'lu a lɛ‑hielɛ kɔ. ‑Tɔplɩ ꞊nʋ, ‑ɩɩ 'waa plɔ blee, nɩ‑ ʋ yi nulɛ. ‑Tɔplɩ a ‑gbɛ, ʋʋ nu, ɩɩ 'waa 'klɔ lɛ nyre 'yi. 11 'Jrɔ 'ke 'o ꞊nʋ ‑wɔn, ‑ɛ nue, ʋʋ ‑wɔn kʋɛ nahuon ‑gbo, ‑ɔ mɔ Adamʋ a 'yu Kaɛn, ‑ɔ yraa la 'a ‑dɩayu, 'plɩɩ ‑ɔ 'lɔ la; kɔ, 'ʋʋ ‑wɛ nahuon ‑gbo, ‑ɔ mɔ Balamʋ ‑wɔn kʋɛ, 'ʋʋ ‑wɛ 'crɛ nu, ‑ɛ die nu, ʋ 'mʋ 'wliyɛ 'ye, ‑ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ Balamʋ a ‑gbɛ, ɔɔ la nu, 'ʋʋ ‑wɛ Nyɩsʋa ye gbo nyra, ‑ɛ 'we ꞊nɔ nahuon ‑gbo ye, ‑ɔ mɔ Kole. Nɛ‑ nue, 'ʋʋ lɛ 'kʋkʋ, ‑ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ Kole a ‑gbɛ, ɔ nu la 'kʋkʋɛ. 12 Hɩtɔɔnyʋ a ‑gbɛ, ʋ kɔ 'a mʋ 'hɛɛn, 'bɩa 'baa 'o ‑tɛgbii ‑do dɛ dii, ‑ye ʋʋ 'a mʋ nue ‑tʋɩ, 'ʋʋ 'yi 'mʋ lɛ bibi, 'ʋʋ nɔ 'na. 'Waa dɩɔnʋʋ ‑do a dɛ ʋʋ 'lu ‑wɔn lɛ ‑hie, mɔ, ‑tʋɩ 'nɩ nu ꞊le gbe. Ʋ 'we ꞊nɔ 'nugbɩ ye, pepee 'le lɛ ‑gba, 'nu 'ʋ 'nɩnɩ di. Ʋ 'we ‑wɛ ꞊nɔ ti ꞊nʋ ye, ‑ɩ 'nɩnɩ tʋ 'kui, mɔ ꞊betɩ 'waa tʋtʋti bɩ nyre 'o, 'ʋ 'we ꞊nɔ ti ꞊nʋ ye, ‑ɩ kɔ ‑wlubʋɩ ʋ ‑ha ‑wlu lɛ, 'plɩɩ ‑ɩ 'kʋ 'bii. 13 Ʋ 'we ꞊nɔ 'yru a 'dʋɩ gblakɩ ꞊nʋ ye, pepee lɛ ꞊gbuo. 'Waa dɛ 'kuku 'we ꞊nɔ kʋɛtɩ ye, 'yiyinie hie gbo. Ʋ 'we ꞊nɔ yahroyɔ ye, ‑ɔ 'nɩnɩ 'hrɩɩ 'o ‑tɛgbii ‑do. Nyɩsʋa ‑wɔ ‑wɔn ‑tuo, 'ke 'o ꞊nʋ ‑wɔn, 'ke 'le gbɩgbɩyrɩ ‑hɛyri. 'Kee nɩ, ʋ di 'le gbo nɩ, ‑tɛ 'klɔ tɛ ye gbo.
14 Ti ‑hi la a ti 'yri, nahuon ꞊nʋ, ‑ɔ kɔ 'dʋ mɔ Henɔkɩ, ‑ɔ mɔ Adamʋ a 'yuo a ꞊hrɩn a 'nɩpata a nɔnɔ, kɛ'ɛ nɩ, ɔ po la, 'ke 'o nahuindʋ a ‑gbɛ a ‑ta 'mʋ, ‑ɛ mɔ: «Ba 'ye kɛ, Kʋkɔnyɔ 'bɔɔ 'le di, ɔ di 'le ya 'a lɛleenyʋ 'plɔplɔ, 15 nahuin 'bii ꞊nʋ, ‑ʋ nɩ nɔ 'klɔ ke, ɔ 'mu ‑bati lɛ poo, 'plɩɩ nahuin 'bii ꞊nʋ, ‑ʋ 'de Nyɩsʋa yi, 'a ‑bati 'mu klɩ, 'yilɛnyre‑tɔplɩ 'bii ꞊nʋ, ʋ nu Nyɩsʋa 'mʋ, kɔ 'yilɛnyrewintɛ, ʋ po ꞊nɔ yrɛ a ‑tɩ.» 16 Ʋ nʋ‑ kɔ ‑tɩ Henɔkɩ a ‑gbɛ, ɔ nu lɛ ꞊tutue. Nahuindʋ a ‑gbɛ, ʋʋ 'mʋ lɛ 'pʋprɛ wlɔn 'ɛ nɩ ti. Gbegbe, ʋ 'de ‑hlɩn plɔ a bleelɛ a kʋɛ. 'Yilɛnyre‑tɔplɩ 'bii, 'waa ꞊wlɩɩ ‑hʋa, nɩ‑ ʋʋ nu, 'ʋʋ 'waa dɩɔnʋ a ‑pli po, kɔ, 'ʋʋ 'le nahuin lɛ 'tuo, 'ʋ nyu kaa, ‑ɛ die nu, dɛ ꞊nʋ, 'waa ꞊wlɩɩ ‑hʋa, nahuin a ‑gbɛ, ʋ 'mue nu.
‑Tɛ ‑Yusu a nahuin a 'yrinaabʋɩ kɔ bɩ nɩ 'mʋ
17 'Na nɩnatumupʋ ‑a, a ‑mɛ ‑ye, ‑tɩ ꞊nʋ, ‑a nɩ Kʋkɔnyɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑wɔnnaanyʋ ꞊tu la 'a mʋ ye, ‑ɩ di 'lu ‑wɔn mue, bɩ bi 'le 'a mʋ 'kwli 'mʋ. 18 Kɛ ʋʋ la po, 'lelɛ'bɔɔti 'yri, 'plɩɩ 'klɔ 'mʋ 'o 'mʋ mu ‑hɔn, ɛ di kɔ nahuin, 'a mʋ ꞊nʋ, ‑ʋ mɔ ‑Yusu a nahuin, ʋ 'mʋ 'a mʋ 'caa. Ʋ ‑mɛ ‑ye, ʋ 'de Nyɩsʋa yi. 'Yilɛnyre‑tɔplɩ 'bii ꞊nʋ, 'waa ꞊wlɩɩ ‑hʋa, nɩ‑ ʋʋ nu. 19 'Ɛ mɔ ‑tɛɛ, nʋ‑ʋ nɩ, ‑ʋʋ nahuin wo. 'Klɔ ‑gbo ke a ‑tɔplɩ, nɩ‑ kʋʋ win ke. Nyɩsʋa a ‑Hihiu 'de 'o ꞊nʋ ke 'mʋ nɩ.
20 'Na nɩnatumupʋ ‑a, a ‑mɛ ‑ye, ba ꞊tu 'o 'klɩ, ‑ɛ die nu, a 'mʋ 'mʋ lɛ ‑hɩhɛ, kɔ, a 'mʋ 'a nɩ dɩɔnʋ ‑ha 'bii, a 'mʋ Nyɩsʋa a ꞊hapʋtitie ꞊nʋ ꞊wlʋ ye kuo, ‑ɛ ‑hɔn 'le 'a ‑gbɛ ‑wɔn 'mʋ, 'a nɩ ꞊wlʋ a yekuolɛ a ‑gbɛ, ɛ 'mʋ klɛ bii. Ba da Nyɩsʋa, 'ke 'le 'a ‑Hihiu a 'klɩ 'kwli 'mʋ. 21 'A nɩ 'yrinaabʋɩ bɩ 'sii 'o ye, ‑ɛ die nu, a 'mue yi 'ɛ nɩ ti, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa nʋɛ 'a mʋ 'mʋ nɩ. Ba ‑pre ti ꞊nʋ, ‑ɩ kɔ 'yri ‑a nɩ Kʋkɔnyɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ di 'o ‑a mʋ 'klɔ yrayrʋ ‑nyi, ‑ɔ 'nɩnɩ ‑wɛ 'le, ‑ɛ nue, ɔ kɔ ‑a nɩ wɔlɩ.
22 Nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ kɔ ꞊wlʋ a yekuolɛ 'de gbo ku ‑tɛɛ, ba yrii 'waa wɔlɩ. 23 Nahuin ‑ye, 'waa nunuklɔ die 'nɩ nu, Nyɩsʋa a ‑bati 'mu klɩ. A kɔ ba waa ꞊nʋ, ‑ɛ die nu, ʋ 'nɩ ꞊han 'le na ꞊nʋ 'mʋ bi, ‑ɔ 'nɩnɩ jre gbe. ꞊Ʋ ‑ye nɩ 'o, ‑ʋ kɔ wɔlɩ a kɔ ba 'ye, kɛɛ, ba ꞊tu ‑wɛ 'a nɩ dɩɔnʋ 'yie, ‑ɛ die nu, a 'nɩ ꞊han 'le 'waa dɛ 'kuku ‑hɛyri bi. A nɩ 'tʋ 'le ‑wɛ 'waa dɛ ꞊de lɛ, mɔ ꞊betɩ 'waa 'hʋɩn'mʋlɛpue‑tɔplɩ.
Nyɩsʋa, nɔ‑ nɩ 'o 'ɛ nɩ dɛ ꞊de 'lu ye
24 Ba nɩ ‑ba baa Nyɩsʋa. Nɔ‑ kɔ 'klɩ, 'ke bɔ ꞊tu 'a mʋ 'yie, ‑ɛ die nu, a 'nɩ ꞊han 'o 'a 'hru bʋ wlɔn ‑ha. Nɔ‑ di 'a mʋ ye 'sii, 'ke 'o 'a dɩɔnʋ ye, ɔ 'mʋ 'a mʋ gba, a 'mʋ 'le 'a ‑tɩ a 'yi'bʋaalɛ 'kwli 'mʋ nɩ, a 'mʋ 'manʋ nu. 25 Ba nɩ ‑ba baa Nyɩsʋa. Ɔ ‑do, nɔ‑ mɔ Nyɩsʋa. Nɔ‑ naa 'le ‑a nɩ Kʋkɔnyɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ 'mʋ, 'ɔ waa ‑a mʋ. Nahuin 'bii bʋ ‑nyi ꞊nɔ ‑tɩ a 'yi'bʋaalɛ, kɔ, bʋ bɔɔ. Nɔ‑ ‑bɔ kɔɔ ‑a mʋ win ke. 'A 'klɩ 'nɩ ‑wɛ ꞊le 'le gbe. Kɛ'ɛ nɩ, ɛ ‑ti 'mʋ, kʋɛ la 'le gbo, ‑bo di 'le ‑didi, ‑bo yɛ ‑nyrɔwɔ ‑gbo ke. Kɔ, kɛ'ɛ nɩ, ɛ di 'mʋ ‑ti, ‑tɛ 'klɔ tɛ ye gbo. Kɛ'ɛ nɩ, ɛ nɩ 'mʋ.