Saan a
'KWLA'MƲ'YEECRƖƖNƖƐ
1
Saan, ɔ nyi klɛ 'nɩ ‑hɩhɩa, ‑tɛ ɔ nu ‑tɔplɩ ꞊nʋ a 'kwla a 'mʋ'yeelɛ
'Crɩɩnɩɛ ‑gbo, 'kwla'mʋ'yee‑tɔplɩ ꞊nʋ, ‑Yusu 'Klɩsʋ, ɔ tɔɔ Nyɩsʋa a ‑kʋannunyʋ, nɩ‑ kɔ ‑tɩ ɛɛ ꞊tu. Nyɩsʋa le ‑Yusu a ‑gbɛ nɩ, 'ke bɔ tʋɩ ꞊nʋ, ‑ɛ die nu, ʋ 'mʋ ‑tɔplɩ ꞊nʋ yi, ‑ɩ ‑wɛ lɛ kɛ 'onyinyre. Nɛ‑ nue, ‑Yusu 'Klɩsʋ 'ɔ lee 'a lɛleenyɔ, 'ke 'le 'mɔ Saan, ‑ɔ mɔ 'a ‑kʋannunyɔ ‑wɔn, 'ɔ tɔɔ 'mʋ ‑tɔplɩ a ‑gbɛ, 'plɩɩ ‑tɔplɩ 'bii ꞊nʋ, Nyɩsʋa a lɛleenyɔ tɔɔ 'mʋ, kɔ, 'n 'ye, 'nɩ nyi nahuin ye ꞊tu. Ɛ 'we ꞊nɔ ye, 'n nyi 'nɩ ꞊tu, ‑ɛ mɔ, 'ɛ mɔ ‑tɛɛ, ‑tɔplɩ a ‑gbɛ, ɩ mɔ Nyɩsʋa a wintɛɛ nɩ, kɔ, ‑Yusu 'Klɩsʋ, nɔ‑ nye nahuin tɔɔ, ‑ɛ mɔ, ‑tɔplɩ 'bii a ‑gbɛ, ɩ mɔ ‑tɩ a ‑tɛɛ nɩ. Plɔ a bleelɛ 'ke 'o nahuon ꞊nʋ ‑wɔn, ‑ɔɔ 'crɩɩnɩɛ ‑gbo ‑hre, 'ke 'o nahuin ye. 'Crɩɩnɩɛ ‑gbo a wintɛ, 'ke ɛɛ 'le Nyɩsʋa wlɔn 'mʋ ‑hɔn. Plɔ a bleelɛ ‑wɛ, 'ke 'o nahuin ꞊nʋ ‑wɔn, ‑ʋʋ wintɛ a ‑gbɛ nʋa ye gbo po, 'plɩɩ ‑ʋ nye 'o ꞊tuu. Ba kɔ 'a yiyie, ti ꞊nʋ, ɩ 'de ‑wɔn hren, ‑ɩ kɔ 'yri ‑tɔplɩ a ‑gbɛ, ɩ di 'o 'lu ‑wɔn mue.
Saan, ɔɔ 'cʋɛii 'nɩpata a nahuin ꞊nʋ wlɔn lɛ 'nɩ ꞊gba
'Mɔ Saan nɩ, ‑ɔɔ 'crɩɩnɩɛ ‑gbo 'crɩɩ. 'Cʋɛii 'nɩpata ꞊nʋ, ‑ɩ nɩ 'le Asiblʋgba 'mʋ, nɩ‑ kɔ nahuin 'nɩɩ ‑wɔn 'crɩɩ. Nyɩsʋa bɔ nu 'a mʋ ꞊hapʋdɛ 'mʋ, kɔ, bɔ ‑nyi 'a mʋ kegbowɛɛnlɛ. 'Plɩɩ 'klɔ 'mʋ ‑wlu mu ꞊tue, ɔ nɩ la 'klɔ, kɔ, ɔ ‑do a ‑gbɛ, nɔ‑ 'kɩɛ nɩɛ 'klɔ, kɔ, nɔ‑ di 'le di. Nyɩsʋa a ‑Hihii 'nɩpataf1 ꞊nʋ, bɩ nu ‑wɛ 'a mʋ ꞊hapʋdɛ 'mʋ, kɔ bɩ ‑nyi 'a mʋ kegbowɛɛnlɛ. Nɩ‑ nɩ 'o Nyɩsʋa a bodɩɔgbata ꞊nʋ ye 'mʋ. Kɔ, ‑Yusu 'Klɩsʋ ꞊nʋ, ‑ɔɔ ‑tɩ a ‑tɛɛ ꞊tu, kɔ, nahuin ‑wɛ 'le ‑bʋ kuo ꞊wlʋ ye, bɔ nu ‑wɛ 'a mʋ ꞊hapʋdɛ 'mʋ, kɔ, bɔ ‑nyi 'a mʋ kegbowɛɛnlɛ. Nɔ‑ mɔ ye‑hɛnahuon, Nyɩsʋa ‑ha 'le 'kʋkʋnyʋ ‑hɛyri, ɔ ‑ha 'klɔ. Nɔ‑ nɩ 'o 'klɔ ‑gbo a 'blʋgbɩnaanyʋ 'bii 'lu ye.
Ɔ nʋɛ ‑a mʋ 'mʋ nɩ, 'ɔ 'kʋ, 'ke 'o ‑a nɩ ‑ta 'mʋ. 'A dabloo nɩ, ɔ nu, 'ɔ ꞊gbla ‑a mʋ, 'ke 'o dɛ 'kuku ‑wɔn. Nɔ‑ nuu ‑a mʋ 'a dakʋ 'mʋ. Nɔ‑ mɔ dakʋ a ‑gbɛ a naanyɔ, 'ɔ nue ‑wɛ, ꞊a 'ya ‑cɔhlʋnpinyʋ 'mʋ, 'ke 'o 'a Bu Nyɩsʋa ye. Nɔ‑ blɛ ‑tɩ a 'yi'bʋaalɛ ye, ‑tɛ 'klɔ tɛ ye gbo, kɔ 'klɩ a kenɩnɩɛ. Kɛ'ɛ nɩ, ɛ nɩ 'mʋ.
Ba ta 'o lɛ, nɔ‑ di 'le di, 'ke 'le 'nugbɩ ‑hɛyri. 'Ɛ nɩ nahuon ꞊de dio 'nɩ 'ye, kɔ, nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ nu 'di, ‑ʋ waa 'a ꞊mʋɛi ke, ʋ dio ‑wɛ 'nɩ 'ye. Dakʋ 'bii, ‑ʋ nɩ nɔ ‑tʋtʋ ke, ʋ di lɛ nu wɔlɩ 'a ‑tɩ. 'Ɛ mɔ ‑tɛɛ, kɛ'ɛ nɩ, ɛ nɩ 'mʋ. Kʋkɔnyɔ Nyɩsʋa, ‑ɔ nɩ 'klɩ ke, kɛ ɔɔ po: «'Mɔ ꞊tu 'ɛ nɩ dɛ ꞊de ‑wlu. 'N ‑do a ‑gbɛ, 'mɔɔ nɩ, ‑ɔ di ‑wɛ 'ɛ nɩ dɛ ꞊de 'lu ‑yra.» Nyɩsʋa a ‑gbɛ, nɔ‑ nɩ 'klɩ ke, 'ɔ ‑hi 'o 'ɛ nɩ dɛ ꞊de 'mʋ. 'Plɩɩ 'klɔ 'mʋ ‑wlu mu ꞊tue, ɔ nɩ la 'klɔ, kɔ, ɔ ‑do a ‑gbɛ, nɔ‑ 'kɩɛ nɩɛ 'klɔ, kɔ, nɔ‑ di 'le di.
‑Tɛ Saan 'yee ‑Yusu 'kwla 'mʋ
'Mɔ mɔ 'a nɩ ‑dɩayu Saan nɩ, ‑ɔɔ 'crɩɩnɩɛ ‑gbo 'crɩɩ. 'N bi 'le ye, a bi 'le ye, ‑a kɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ 'hɛɛn, ‑a ‑mʋɛ nɩ. Nɛ‑ nue, a kɔ 'mʋ 'hɛɛn, ꞊aa ꞊sʋɛgbloo ‑do 'ye, ‑a 'bii, ꞊a kɔ ꞊wlʋ a 'lɩla, kɔ, ‑a 'bii, ‑Yusu a ‑gbɛ, nɔ‑ kɔɔ ‑a mʋ win ke. ‑Nyrɔwɔ ꞊de 'mʋ, nahuin ꞊de, nʋ‑ klɩ 'mʋ, 'ʋ gba 'le 'mʋ 'nɩdugbo ꞊nʋ 'mʋ, ‑ɔ kɔ 'dʋ mɔ Patɩmɔsɩ. Ʋ nɔ 'nɩ, dɛ ꞊nʋ, 'n nu, ɛ nyre lɛ 'yi, ‑tɛ 'nɩɩ nu, 'nɩɩ Nyɩsʋa a ‑tɩ nahuin ye ꞊tu, 'nɩ nyi ꞊tu, ‑ɛ mɔ, ‑Yusu, nɔ‑ɔ ‑a mʋ ‑tɩ a ‑tɛɛ tɔɔ. 10 ‑Nyrɔwɔ ꞊de 'mʋ, Nyɩsʋa a ‑Hihiu 'ʋ kɔɔ 'mʋ win ke 'bii. ‑Nyrɔwɔ a ‑gbɛ, ɔ mɔ o ‑wuwle‑nyrɔwɔ'ɔ nɩ; 'plɩɩ 'nɩ 'wɔn wintɛ, 'ɛɛ 'le 'mʋ ke 'mʋ ‑hɔn. Wintɛ a ‑gbɛ, ɛɛ 'nɩ 'wlu, ‑nɔ ‑ŋamʋ a win. 11 Kɛ ɛɛ po: «Dɛ ꞊nʋ, ‑nɩɩ 'ye, 'ba 'crɩɩnɩɛ 'mʋ, ‑bo 'crɩɛ, ‑bo gbɛ 'cʋɛii 'nɩpata a nahuin ꞊nʋ ye, ‑ʋ nɩ 'le Efɛsɩdɩɔ 'mʋ, kɔ Siminɩdɩɔ, kɔ Pɛgamʋdɩɔ, kɔ Tiatilɩdɩɔ, kɔ Sadɛsɩdɩɔ, kɔ Filadɛfidɩɔ, kɔ Laodisedɩɔ 'hɛɛn 'mʋ.»
12 ‑Tɛ 'n 'wɩn, ‑ye 'n ꞊hɩan ‑wɔn, 'mʋ nahuon ꞊nʋ 'ye, ‑ɔɔ 'le 'mʋ ‑wɔn 'prɛɛ. 'Plɩɩ 'mʋ ‑wɔn mu ꞊hɩan, ‑ye 'n 'ye 'napɩtioo 'nɩpata, ʋ nuu ‑gʋlʋ 'mʋ. 13 'Ke 'le 'napɩtio a ‑gbɛ ‑gbahlɔn, 'n 'ye dɛ ꞊de, ‑ɛ 'we ꞊nɔ ‑tʋnahuon ye, 'ɔ pue ‑hlokoto, ‑gʋlʋbɛtɩyɛ, nɛ‑ ɔ klɩɩ ‑bubui ke, 14 'a 'lu 'ʋ 'plɛ ‑pʋɛpʋɛ, 'a 'yii 'ɩ 'we ꞊nɔ nahru ye, 15 'a bʋɩ 'ɩ 'we ꞊nɔ 'plʋdɛ ye, ʋ po 'le 'tɔ, ‑ɛ ꞊hlu ‑gbɔgbɔ; 'a wintɛ ‑mɛ ‑ye, 'ɛɛ 'wlu, ‑ɛ 'we ꞊nɔ 'nie gblaka a ‑glɩ, ‑ɩɩ 'plu, 16 'ɔ 'ble yahroyɔɔ 'nɩpata kwa, 'ke 'le 'a diidɛdabʋ 'mʋ, ‑hɔtɩplie 'ɛɛ 'le ꞊nɔ wlɔn 'mʋ ‑hɔn, 'a yigbakla 'ɔɔ wlɩn, ‑ɛ 'we ꞊nɔ 'yrʋ ꞊nʋ ye, ‑ʋʋ hʋan, 'mahɩn 'mʋ.
17 ‑Tɛ 'n 'yo, ‑ye 'n bi ꞊hlɔn, 'ke 'o ꞊nɔ ye, ‑ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ 'nɩnɩ 'kʋ wɛn, 'ɔ po 'mʋ 'a diidɛdabʋ ke gbo, ɔ nɔ: «꞊Nɩ pɩ 'le hʋannʋ. 'Mɔɔ nɩ, ‑ɔ ꞊tu 'ɛ nɩ dɛ ꞊de ‑wlu, 'n ‑do a ‑gbɛ, 'mɔɔ nɩ, ‑ɔ di ‑wɛ 'ɛ nɩ dɛ ꞊de 'lu ‑yra. 18 'Mɔ mɔ nahuon ꞊nʋ, ‑ɔ 'kɩɛ die 'klɔ nɩ. 'N 'kʋ la nɩ, kɛɛ, 'n ‑hɔn 'le 'kʋkʋnyʋ ‑hɛyri 'mʋ nɩ, 'nɩ 'hrɩ 'klɔ. 'N 'kɩɛ die 'klɔ nɩ, ‑tɛ 'klɔ tɛ ye gbo. 'N kɔɔ 'kʋkʋɛ ke win, kɔ 'kuopʋ a 'bri 'hɛɛn. 19 'A ‑tɩ, dɛ ‑nɩɩ 'ye, 'crɛɛ. 'Crɩɩ ‑tɔplɩ ꞊nʋ, ‑ɩɩ 'klɛɛ 'lu ‑wɔn mue, kɔ ‑tɔplɩ ꞊nʋ, ‑ɩ di 'lu ‑wɔn mue. 20 Yahroyɔɔ 'nɩpata kɔ ‑gʋlʋnapɩtioo 'nɩpata ‑gbo 'hɛɛn, ‑nɩɩ 'ye, 'ke 'le 'na diidɛdabʋ 'mʋ, ꞊bo le ‑mʋ, dɛ ɛ ꞊hɛn 'nyrɛ. Yahroyɔɔ 'nɩpata ‑gbo, ɔ ꞊hɛn 'nyrɛ Nyɩsʋa a lɛleenyʋʋ 'nɩpata ꞊nʋ, ‑ʋʋ 'cʋɛii 'nɩpata a ‑gbɛ 'yie ꞊tu. 'Napɩtioo 'nɩpata ‑gbo, ɔ ꞊hɛn 'nyrɛ 'cʋɛii 'nɩpata a ‑gbɛ.»