7
Ju Stipan ajuni ju ucxtinin tuchi ixnavita
Pus ju acsnich ju xak'ai ixpali ju israelitanin chani juni ju Stipan:
―Ja vasalh chunch tachi ju tanajun.
Chai ju Stipan chani ak'alhtayanalh:
―Quint'alapanacni. Qui'alak'avin. Xalacpa'itnich ju ani lak'achak'an. Aquilak'asmatniuch. Na k'aich ju Dios. Chai yuchach ju talacasunilh ju mak'aniya quimpai'an Abraham acsni ixvilhchaca' ju xalacat'un Mesopotamia acsni tuca' ix'an tsucunu' ju lak'achak'an Harán. Chai ma chani junicalh ju Abraham: “At'axt'uch ju lamint'un. Amac'o'ulat'i ju milhi'alak'avin. Ap'inchich ju lacat'un junta acmasuniyan ju quit'in”. Ma chunch ju juni ju Dios ju Abraham. Pus ju Abraham taxtulh ju xalacat'un Caldea. Alh tsucunu' ju lak'achak'an Harán. Chai acsni nichalh ju ixpai pus ju Abraham taxtuchokolh chai ju Dios k'ailhimilh ju ani lacat'un junta t'onau ju chavai. Para ju Dios jantu xtaknilh ju Abraham ju ani lacat'un ju acsni. Nin lacats'unin tachi ju lai calhijunlh ixch'aja'. Para ju Dios ixjunita ni ma ix'anu' cajuna' ju ani lacat'un chai ma ix'anuch'an cajuna' ju is'ask'at'an astan. Ma chunch ju juni ju Dios mas matica' ixjunita is'ask'at'a ju acsnich. Ju Dios juni ni ma alacatam lacat'un catatsucuyanta ju ix'apapanatnich chai ma va xalapanacni catajuna' ju yu'unch. Chai ma calaclhimakchapucana' tachi lakat'at'i cientos c'ata. Chai ju Dios juni ni ma is'akstu ju camamak'alhk'ajniya' ju amachak'an ju anu' lak'achak'an junta va xalapanacni catajuna'. Chai ju astanch ma catataxtuya' ju ix'apapanatnich ju Abraham chai ma catalak'ayaya' ju Dios ju ani. Ma chunch ju juni ju Dios ju Abraham. Pus ju Dios lhit'atak'oxilh lakatam chivinti ju Abraham chai juni ni ma cach'uc'unicalh ju ix'axt'ak'a is'akstu ju Abraham chai ix'axt'ak'a tachi chun ju ists'alan. Ma va ispupastaccan ni ixlhit'atak'oxita ju chivinti ju Dios ju Abraham. Pus acsni tavanan tsuculh ju ists'alh ju Isaac ixjuncan pus ju Abraham ch'uc'unilh ju ix'axt'ak'a ixlhilakatsajin avilhchan. Chai ju Isaac acsni alilh ju ists'alh ju Jacob ixjuncan vana ch'uc'unilh ix'axt'ak'a ju yuchi. Chai ju Jacob acsni alilh ju is'ask'at'a vachu' chunch anavik'o ju ixpumacaut'ui'an ists'alan. Pus ju anu' ixpumacaut'ui'an xapa'itnich tava ju quilhmaccaut'ui ju quint'a'israelitanin'an.
Pus ju pumatam ixlhipumacaut'ui'an ists'alan Jacob José ixjuncan. Chai ju ix'alak'avin ju José na taxcailich ju yuchi. Tast'anilh ju ali'in lapanacni ju talhi'alh alacatam lacat'un junta Egipto juncan. Para Dios ju ixt'a'anta ju yuchi. 10 Chai astan ju Dios mak'osunik'o tachi chun ju ixmak'alhk'ajnat. Chai ju Dios ni na aktaijulh ju José pus ju xak'ai ucxtin Egipto ju Faraón ixjuncan na k'oxich lapanac lhiula. Chai ni lakts'ilh ni na k'ox ixjunita ix'atalacpast'ac'at pus ulalh ju José lacat'icst'i ucxtin ju lak'achak'an Egipto. Vachu' junilh ni ix'ucxtin'an cajuna' tachi chun ju ixtach'alhcatnan la'ixchaka'.
11 Chai ju acsnich alilh k'ai chavan chai k'ai mak'alhk'ajnat tachi ixlhilacaputs'un ju xat'un Egipto chai ju xat'un Canaán. Pus ju quilacpa'itni'an jantuch lai ixtalhitajui ju tuchi cata'ulh. 12 Para ju Jacob ni k'asmatlh ni ix'alin ju vaiti ju anch ju Egipto pus alacmalakachalh ju ists'alan. Pus ju yu'unch mak'aniya quilacpa'itni'an tajunita. 13 Chai ju yu'unch acsni taqui'ilh ju vaiti ju ixlhipakt'uich pus ju José ajunilh ni ixlak'auch'an ixjunita. Vachu' ju Faraón alacmispalh ju ix'alak'avin ju José. 14 Chai ju acsnich ju José alacmalakachachokolh ix'alak'avin la'ixt'un'an. Lhinaulh ist'asanica ju ixpai'an ju Jacob ixjuncan. Vachu' ajuni ni catalhimilh tachi chun ju ixtatanumanalh la'ixchaka'an. Pus ixtacha'anta setenta y cinco lapanacni. 15 Pus yuchi lhi'alh tsucunu' ju Jacob ju xalacat'un Egipto. Chai anch ju nichalh ju yuchi chai lhu ju mak'aniya quilacpa'itni'an. 16 Chai acsni tani alhi'ancalh lak'achak'an Siquem. Anch ju amak'acalh ju ixlacatuna'an junta lhucucu talhpa ixjunita. Anch junta tamaulh ju Abraham. Ju yuchi ix'axtaknita tumin ju ists'alan ju Hamor amachak'an Siquem ni yu'unchach ju tast'alh.
17 Para acsni vaninch ixchimputunch ju avilhchan ni ca'uctaxtuyach ixchivinti Dios ju ixmavasalanicanta ju Abraham pus ju ix'apapanatnich ju Israel slivasalh tatalhavalhch ju xalacat'un Egipto. 18 Chai astan apumatam tavilh lacapu'ucxtin ju xalacat'un Egipto. Pus ju yuchi jantu isk'asmat'a ixlacata ju José ni mak'anchich ixnita ju yuchi. 19 Pus ju anu' k'ai ucxtin a'okxchok'olh ju quint'a'israelitanin'an chai alaclhimakchapulh ju mak'aniya quilacpa'itni'an. Amap'aksi ni catamaca'alh makspa' ju ists'alan acsni tavanan catatsuculh. Ju chunch ixnajun ni ca'ixtanik'o ju ts'alan. 20 Pus ju acsnich lak'aulh ju Moisés chai na k'oxich lhiula ju Dios. Pus lakat'utu malhquiyu' xatak'ayai la'ixchaka' ju ixpai. 21 Para astan acsni ixmak'ancanta ju anu' ts'alh pus istsi' ju Faraón ju saclh. Lak'ayalhch. Lakts'ilh tachi ju va ists'alh. 22 Pus ju Moisés lha'atalaninilh tachi chun ju ixtalha'atalaninintach ju amachak'an Egipto. Chai na lai ixchivinin chai na lai ixnavi ju tu'u'.
23 Acsni laktsa t'up'uxam c'ata ju Moisés pus ju yuchi pastaclich la'ix'alhunut ni ca'alh lakts'ini' ju ixt'a'amachivinti. 24 Chai ju anch ju yuchi lakts'ilh pumatam amachaka' Egipto ju ixt'ajun lhimakchapunu' pumatam ist'a'israelita. Pus ju Moisés lhik'alhtsaulh. Maknilh ju amachaka' Egipto. Ixnajunch ni chunch camalacchoya' tachi ix'ulhtui ju anu' lapanac. 25 Pus ju Moisés ixnajunch ni ca'ixtamachakxa ju ist'a'israelitanin ni Dios ju xamalakachai ni ca'amaxtuya' la'ixmak'alhk'ajnat'an. Para ju yu'unch jantu tamachakxa. 26 Ni tuncunchokopa aktam anchokopa ju Moisés chai ju acsnich lakts'ilh ixt'iyun'an ist'a'israelitanin ju ixtat'ajun lasanin. Pus ju Moisés ix'alhvakputun chai chani alacjuni: “Quint'alapanacni ju uxijnan ni va lhi'alak'avin ump'alht'at'it. Tas ni va lalhimakch'ap'up'alat'it milhi'uxijnan”. 27 Pus ju acsnich ju ixt'ajun t'alak'aina' ixt'atolhna' p'ok samak'alh ju Moisés chai juni: “Tis chavaich ju xa'ulatan qui'ucxtin quinc'an chai ixlak'oxini' quilhamak'an quinc'an. 28 Ja vachuch va q'uimaknip'ut'un tachi ju navit'i cutanch ju amachaka' Egipto”. 29 Pus acsni k'asmatlich ju ani chivinti ju Moisés ats'alalh. Alh tsucunu' alacatam lacat'un junta Madián ixjuncan. Chai ju anch tamak'axtokchalhch chai alilh pumat'ui ists'alan.
30 Acsni tapasalh t'up'uxam c'ata pus ju Moisés ixvi junta va aseknic'a. Anch ixvi vanin ju anu' talhpa ju Sinaí juncan. Chai anchach ju talacasunilh pumatam ix'anquilh ju k'ai ucxtin Dios. Ixt'ajun lhcunu' lakatam ach'itin chai anch laca'alapna' talacasunilh ju anquilh. 31 Pus ju Moisés ni lakts'ilh va lhamak'aninilh chai lak'alh. Va islakts'imputun tuchi ixtalakxtuch. Para lana k'asmatnilh ju ixchivinti ju k'ai ucxtin Dios. 32 Chai ju yuchi ma juni ni ma yuchach ju Dios. Ma yuchi ju talhilaksilh ju mak'aniya ixlacpa'itni Moisés ju Abraham chai Isaac chai Jacob ix'ajuncan. Chunch ma juni ju Dios. Pus ju acsnich ju Moisés lana na alhq'uip'ip'itnilh acsni lakts'ilh. Jantuch laca'amputulhch. 33 Chai ju k'ai ucxtin Dios ma junchokopa ni ma cach'anmaxtulh ju ixch'anxt'ak'an ni ma ixya la'ix'ucxlacapu' ju Dios chai ma yuchach ju tucan Dios. 34 Ju yuchi ma lakts'ilh ju ixmak'alhk'ajnat ju ixlapanacni ju ixtavilanancha Egipto. Chai ma k'asmatlh ni na ixtalact'asai. Ma yuchi ixlhiminta amak'alhtaxtunu'. Chai ma juni ni ixmalakachaputun ju Moisés ju Egipto. Ma chunch ju juni ju Dios.
35 Pus ju Dios malakachalh ju Moisés chai ju anu' anquilh ju talacasunilh laca'ach'itin aktaijulh ni lai xajun ucxtin chai lai xa'amak'alhtaxtui ju ist'a'israelitanin ju xalacat'un Egipto. Ju Dios amalakachanilh ju Moisés ju ist'a'israelitanin mas jantu k'ox ixtalhiulai ju p'ulhnan. Ma va chani ixtajunich: “Tis chavaich ulatan qui'ucxtin quinc'an chai ixlak'oxini' ju quilhamak'an quinc'an”. Ma chun ixtajuni. 36 Pus ju Moisés navilh lhu k'ai lhamak'an chai lhu tu'u' ju lai catapuc'atsalh ju lapanacni ni vasalh Dios ju xamalakachayachilh. Anchach ju laxalacat'un Egipto ju xanavi ju lhamak'an chai anch ju laxa'alama junta slapulh juncan. Vachu' lhu xanavi ju k'ai lhamak'an junta va aseknic'a junita. Anch junta ixtalac'ucxunt'ajun ju quint'a'israelitanin'an t'up'uxam c'ata. 37 Yuchach ju Moisés ju alacjuni ju quint'a'israelitanin'an ni ma casacxtuya' ju k'ai ucxtin Dios pumatam ju sia yu'unch tachi ju sacxtucanta ju yuchi. Chai ju yuchi ni ma canona' ixchivinti Dios pus ma catak'asmatnilh. 38 Yuchach ju Moisés ju ix'alact'avi ju quint'a'israelitanin'an junta aseknic'a. Chai yuchach ju t'achivinilh ju anquilh ju laxatalhpa Sinaí chai astan alacjuni ju mak'aniya quilacpa'itni'an ju ixchivinti Dios. Yuchach vachu' ju xtaknicalh ju chivinti ixlacata ju atsucunti lact'iyan ni laich vachu' cac'atsayau ju quijnan'an.
39 Para ju mak'aniya quilacpa'itni'an jantu ixtak'asmatniputun ju Moisés. Jantu ixtalacasq'uin ni ix'ucxtin'an cava ju yuchi. Va ixta'anchokoputun ju xalacat'un Egipto. 40 Pus ju Moisés ixvilhchaca' ju laxatalhpa Sinaí acsni tajuni ju Aarón ju quint'a'israelitanin'an ni ma ca'anavinilh tu'u' ju ma isdios'an cajuna' chai ju ma ca'ap'ulhniyach ju lacati. Ma jantu ixtac'atsai tuchi ixtapasata ju anu' Moisés ju amaxtulh laxalacat'un Egipto. Ma chunch tajuni ju Aarón. 41 Pus ju acsnich taxapalaxtulh lakatam ask'at'a vacax chai tamakninilh ju borregojni. Na talhik'achalh ju anu' ixtalakts'inta tachi isdios'an ju ixtanavita la'ixmaca'an. 42 Pus yuchi alhimacaulh ju Dios chai lak'a'ilh ni chach talhilaca'alh ju xataxtokni ju lact'iyan tachi ju avilhchan chai ju malhquiyu' chai ju st'acu. Pus tachi ju talalh ts'okcanta la'ix'alhiqui'an ju lapanacni ju ixtanajun ixchivinti Dios. Ju anch najun ni ma chani naulh ju Dios:
Ju israelitanin acsni ixta'ucxunt'ajun t'up'uxam c'ata junta aseknic'a ja ma yuchach cava ju tamakninilh ixborregojni'an chai talakxavanilh ju ixvacax'an. Ma jantu.
43 Alai ma va ixtach'ixlhi'an ju lona chaka' junta ixtamak'ata ju isdios'an ju Moloc ixjuncan.
Chai ma ixtalhilaca'an ju anu' tachi st'acu ju ixtaxapalaxtuta chai ju talhimapaka'ulh Renfán.
Ma va yuchi ju talhilaca'alh ju ixtanavita is'akstu'an. Pus ixlhiyuchi ma camamak'alhk'ajniya' ju Dios.
Ma is'akstu Dios ju ma ca'amalakachatachilh ju amachak'an alacatam lacat'un lhi'avinti ju xalacat'un Babilonia.
Chai ma catalhi'ana' ju anuch lapanacni chai ma xalapanacni catanaviyanta.
Ma chunch ju xa'ats'oknuncan la'ix'alhiqui'an ju ixlapanacni Dios.
44 Pus ju mak'aniya quilacpa'itni'an acsni ixta'ucxunt'ajun junta aseknic'a ixtanavita lakatam lona chaka' junta ixtamak'ata ju chiux junta ists'okcanta ixlhamap'aksin ju Dios. Chunch ju tanavilh ju anu' chaka' tachi ju lhinaulh ju Dios. Chun tachi ju masunicalh ju Moisés. 45 Chai astan ju mak'aniya quilacpa'itni'an ju ixtat'ajun acsni k'ai ucxtin ixjunita ju Josué vachu' tach'ixlhi'alh ju anu' lona chaka' acsni taquitai'inilh ixlacat'un'an ju jantu ist'a'israelitanin'an ixtajunita. Dios ju axcoxtulh ju amachak'an anch. Chai ju anu' lona chaka' ixpujitat'an ixtanavita ju mak'aniya quint'a'israelitanin'an tus acsni tsuculh ju David. 46 Pus ju Dios na k'ox xalhiulai ju David chai ju David sq'uinilh lamapainin ni laich canavi lakatam k'ai pujitat. Canavinilh isDios ju vachu' isDios ixjunita ju mak'aniya lapanac ju Jacob ixjuncan. 47 Para jantu lacasq'uinilh ju Dios. Alai yuchi ju ists'alh David ju Salomón ixjuncan ju lhinaulh ixyajuca ju k'ai pujitat. 48 Para ju vilhcha talaclhman jantu anch ju t'ajun junta va yocantach lacamaca'. Vachu' chunch naulh ju mak'aniya lapanac ju ixnajun ixchivinti Dios. Ju yuchi chani naulh:
49 Ju k'ai ucxtin Dios ma najun ni lact'iyan ju lhinajun chai ma vachu' ju ani lacamunutpa'.
Pus tis ma chakach ju lai catayoniya' ju va lapanacni. Ju yuchi ma jantu jinta' astacnan.
50 Ma ja jantu yuchi jumpalata ju navik'ota tachi chun ju taxtokni.
Ma chunch ju najun ju Dios.
51 Para iclajunau ni na k'ox p'as ju mi'alhunut'an ju uxijnan. Ju uxijnan mas malac'asup'alat'it tachi ixlapanacni Dios para lana jantu k'asmatp'ut'unat'it ju ixchivinti. Lana jantu lac'a'ip'ut'unat'it. Ju uxijnan akts'iya sast'uc'at'it acsni taxak'alayan ju Spiritu Santu. Tachi ju ixtalai ju mak'aniya milacpa'itni'an chunchach vachu' ju layat'it ju uxijnan. 52 Ju mak'aniya lapanacni ju ixtanajun ixchivinti Dios si alacmamak'alhk'ajnik'ocalh. Tamamak'alhk'ajnilh ju milacpa'itni'an. Chai vachu' alacmaknik'o ju p'ulhnan taquinonchilh ni ma caminach pumatam ju soknic'a ju is'atsucunti. Chai ju chavai ni quilachilh ju yuchi pus ju uxijnan mak'axt'aknit'it ju ucxtinin chai maknit'itch. 53 Mas yu'unch ju anquilhnin ju xataxtakniyan ju ixlhamap'aksin Dios para ixlaquilhtu jantu navit'at'it. ―Chunch ju ajuni ju ucxtinin ju Stipan.
Maknicalh ju Stipan
54 Chai ju ixtavilanalh acsni tak'asmatlh ju ixchivinti ju Stipan pus lana na tatalhk'amalh. Tamalatants'acak'o ju istatsalat'an ixtalhk'amti'an. 55 Para ju Stipan ni ixlhinonk'ojui ju Spiritu Santu la'ix'alhunut pus skotutulaca'alh ju lact'iyan. Lakts'ilh ju Dios chai c'atsalh ni yuchach ju lhinonk'ojui chux. Chai vachu' lakts'ilh ju Jesús ju ixya la'ixlhicana ju Dios. 56 Chai chani naulh ju Stipan:
―Alakts'int'itch. Talhtek'a ju lact'iyan chai iclakts'in ju yuchi ju malakachatachilh ju Dios ni lapanac catsucuya' ju ani. Chai ju yuchi ya vanin junta vi ju Dios.
57 Pus ju acsnich ju ucxtinin ts'au ts'au talact'asalh. Lana alacc'atuch'apacalh. Chai talak'alh ixchux'an. 58 Tatixcauxtulh ju anu' lak'achak'an. Chai acsni tamaxtulh ixcuju'an taxtaknilh pumatam ts'alh ju Saulo ixjuncan. Astan talacat'alhmalhch ju Stipan. 59 Pus acsni ixtat'ajun lacat'alhmanin ju Stipan pus ju yuchi chani juni ju Dios:
―Qui'ucxtin Jesús aq'uimaklht'aich ju quintacuvin.
60 Acsni nonk'o ju chunch pus lana ta'aktsokotalh. Na p'as chivinilh. Chani naulh:
―Qui'ucxtin Dios tun alhimamak'alhk'ajnit'i ju ani ya lapanacni ixlacata ju tuchi quintanavi.
Chai acsni naulh ju chunch lana nilh.