16
Ju Timoteo alact'a'alh ju Pablo chai ju Silas
Astan ju Pablo chai ju Silas tacha'alh ju lak'achak'an Derbe chai astan ta'alh ju lak'achak'an Listra. Ju anch talhitajulh pumatam lapanac ju vachu' ixlhilaca'anta Jesús chai ju yuchi Timoteo ixjuncan. Ists'alh ixjunita pumatam chako'ulh israelita ju ixlhilaca'anta ju Jesús. Para ju ixpai ixchivinin ju lhigriego. Pus ju lhi'alak'avin la'ixmacni Jesús ju ixtavilanalh ju lak'achak'an Listra chai ju lak'achak'an Iconio ixtanajun ni na k'ox lapanac ixjunita ju Timoteo. Pus ju Pablo ixlacasq'uin ni ca'alact'a'alh ju Timoteo junta cata'ana'. Para p'ulhnan lhinaulh ixch'uc'uca ju ix'axt'ak'a. Pus ju israelitanin amachak'an anch ixtac'atsak'ojui ni griego ixjunita ju ixpai chai ixlhiyuchi jantu ixch'uc'ucanta. Ju chunch ni jantuch lai ta catitanaulh. Chai acsni ixtacha'an ju lakatamin lakatamin lak'achak'an ixtajuni ju lhi'alak'avin la'ixmacni Jesús ju jantu israelitanin ixtajunita ni chunch catalalh tachi ju ixtanajuntach ju ixtamalakachan Jesús chai ju ixtalhinajun la'ixpujitat'an ju ixtavilanancha ju Jerusalén. Pus ju ixtalhilaca'anta ju Jesús lana ixlhichux ix'alhunut ju ixtalhilaca'anta ju yuchi. Chai tuncujun tuncujun ixtatalhavai ju vachu' ixtalhilaca'anta Jesús.
Ju Pablo lakts'ilh tachi ju va la'ix'aklak'avanti pumatam lapanac
Pus ju Spiritu Santu jantu xa'alacasq'uini ju Pablo chai ju ix'alact'a'anta ni cata'alh nonin ju ixchivinti Dios ju xalacat'un Asia. Pus ixlhiyuchi tatapasacha ju xalacat'un Frigia chai ju xalacat'un Galacia. Chai acsni tamilh ju xalacat'un Misia ixtanajun ni cata'ana' ju xalacat'un Bitinia. Para ju Spiritu Santu jantu alacasq'uinilh. Pus tapasatilalh laxalacat'un Misia tus tacha'alh ju lak'achak'an Troas. Pus ju acsnich atats'isni ju Pablo lakts'ilh tu'u' tachi ju va la'ix'aklak'avanti. Lakts'ilh pumatam lapanac amachaka' Macedonia ni anch ixya chai ixtapainini. Ixjuni: “At'at'ich ju ani Macedonia. Aquila'aktaijuyauch ju quijnan”. 10 Pus ni xalakts'in ju anu' lapanac ju Pablo tachi ju va la'ix'aklak'avanti pus lana tapuxcaulh ta yu laich catapu'alh ju xalacat'un Macedonia. Chai ju quit'in icLucas. Ic'alact'a'alh. Ic'auch ju anch ni icmachakxauch ni yuchi ju qui'ucxtin'an Dios ju xaquintat'asaniyan ni ac'auch ajuninin ju amachak'an anch ta yu laich cataputak'alhtaxtulh chai jantu cata'alh ju lacajipi.
Pablo chai Silas ixtavilanancha ju lak'achak'an Filipos
11 Pus ictajutauch lacabarco ju lak'achak'an Troas chai sok icpu'au tus iccha'auch ju lacat'icst'i lacat'un ju vi laca'alama junta Samotracia juncan. Chai ni tuncunchokolh ictaxtuch chai iccha'auch ju lak'achak'an Neápolis. 12 Ju anch ictacut'auch ju lacabarco chai ic'auch ju lak'achak'an Filipos junta ixlhinajun ju Roma. Pus ju anu' lak'achak'an sa'aktsulh ixjunita tachi chun ju lak'achak'anixni ju lhi'anch xalacat'un Macedonia. Pus ju anch ictolhtilau lakat'ui lakat'utu avilhchan. 13 Chai ju lakatam avilhchan pa'astacni ictaxtuchau ju lak'achak'an. Ic'auch ju lacxcan. Anch ixta'anch t'achivinin ju Dios ju lapanacni. Pus ictolauch anch chai ni ixtatak'aixtokta ju ali'in chakolun pus ic'ajuniu ixchivinti Dios. 14 Pus pumatam chako'ulh ju quintak'asmatnin Lidia ixjuncan. Ju yuchi ist'ai lakslapulh pumpu' chai amachaka' Tiatira ixjunita. Chai ju yuchi na ixlak'ayai ju Dios. Chai ju k'ai ucxtin Dios aktaijulh ju Lidia ni laich xamachakxai tuchi ixt'ajun nona' ju Pablo. 15 Chai ju yuchi makpaxacalh chai chux ju ixtatanumanalh la'ixchaka'. Chai astan quintatapaininin. Quintajunanch:
―Ni nonat'it ni vasalh iclhilaca'an ju qui'ucxtin'an Jesús pus ca'auch tolhnin laquinchaka'.
Chunch ju xaquintajunan chai tap'astu xaquintalhi'anan.
16 Pus ju aktam acsni ic'auch junta ixtat'achivinin ju Dios ju lapanacni pus icpakxtokvi pumatam atsi' ju ixtanun ju lhacaticuru la'ix'alhunut. Chai ju anu' lhacaticuru ixnajun tuchi catapasaya' mas tuca' tapasai. Chai ix'alin ju ix'ucxtinin ju anu' atsi' chai ju yu'unch na lhu ixtapulhajaich la'ixchivinti ju anu' atsi'. 17 Pus ju yuchi ixch'ak'ok'ai ju Pablo chai ju quijnanch. Na p'as ixchivinin chai chani ixnajunch:
―Ju ani lapanacni ixlapanacni tajunita ju Dios ju vilhcha talaclhman. Ju yu'unch tajunan ta yu laich ap'ut'ak'alht'axt'uya'it'it ni jantu ap'it'it ju lacajipi.
18 Pus na lakalhu avilhchan ju ixquilhunt'ajun ju chunch. Pus ju Pablo jeks ulh chai talakasp'itlh chai juni ju lhacaticuru ju ixtanun la'ixtanquilhacni ju anu' atsi':
―Icjunan la'ixtapaka'ut ju Jesucristo ni at'axt'u la'ixlacatuna ju atsi'.
Pus lana taxtulh ju anu' pants'iquis ju lhacaticuru.
19 Para ju ix'ucxtinin ju anu' atsi' acsni talakts'ilh ni ixtaxtuta ju lhacaticuru chai jantu lai ixtapulhajai ali' la'ixchivinti ju atsi' pus lana tach'apalh ju Pablo chai ju Silas. Alhi'ancalh lacapu'ucxtin junta ixtavilanancha ju xalack'ajin ucxtinin. 20 Chai acsni alacmalacasunicalh ju lack'ajin ucxtinin pus ju anu' lapanacni chani tajunich:
―Ju ani tayanalh jok'atni va israelitanin tajunita chai na tamaktalhk'aman ju quint'a'amachak'an'an. 21 Ju yu'unch tamasui ju ix'atalaninti'an. Para ju quijnan'an ju romanonin juntau jantu lai naviyau tachi ju tanajun ni jantu chun najun laquilhamap'aksin'an.
22 Pus ju acsnich ju amachak'an anch tat'alasalh ju Pablo chai ju Silas. Chai astan ju xalack'ajin ucxtinin talhinaulh ixmaxtunica ixpumpu'an ju Pablo chai ju Silas chai talhinaulh ix'ak'ainekmaca'an lacaq'uiu. 23 Chai acsni na paklhu ju xa'alack'ainekmai pus alact'alhnucalh lacapulach'in. Chai junicalh ju alhistacnan lacapulach'in ni k'oxich ca'alhistaclh. 24 Chai ju yuchi ni chunch juncan pus alacmanulh palai pulacni lacapulach'in. Chai alacch'ant'alhma.
25 Pus acsni cha'alh paitat ts'is ju Pablo chai ju Silas ixtat'ajun t'achivinin ju Dios chai ixtat'ajun milhpanin ju Dios chai ju ix'alact'at'alhnucanta vachu' tak'asmatnilh. 26 Pus ju acsnich lana na tataclh ju lacat'un chai ju xalactantun ju lacapulach'in ixtalacchiq'uixk'ojui. Chai ju xamalhtich ju pulach'in lana talhtek'ak'o. Chai ju cadena ju ixpuch'ican ju tach'in lana talaklhvakk'o. 27 Chai acsni cujcha ju alhistacnan lacapulach'in chai lakts'ilh ni ilhtek'ak'ojuich ju pulach'in pus maxtulh ju ispada. Ixmaknichokoputuncan is'akstu ni ixnajun ni ca'ixta'ats'alhk'olhch ju tach'inin. 28 Para ju Pablo p'as xak'ala. Juni:
―Tun va amaknich'ok'oc'a. Anich icvilhk'oju.
29 Ju acsnich ju anu' alhistacnan lacapulach'in sq'uinlh ju maclhcu chai vats'alhti tanu pulacni lacapulach'in. Na ix'axq'uip'ip'itnintach ni na ixtalhananta. Chai va lhik'ox axak'ala ju Pablo chai ju Silas. 30 Chai acsni amaxtulh makspa' asacmich. Ajunich:
―Quint'alapanacni tijuch ju lai acnavi ni laich actak'alhtaxtuya' chai jantu ac'alh ju lacajipi.
31 Chai ju yu'unch tajunich:
―Alhilac'ap'ich ju k'ai ucxtin Jesús ju ixnoncan camalakachatachilh ju Dios chai amak'alht'axt'uc'ana' ju uxint'i chai chux ju tavilanalh laminchaka'.
32 Ju acsnich ju Pablo ajunich ixlacata ju k'ai ix'ucxtin Jesús. Ajuni ju alhistacnan lacapulach'in chai chux ju ix'alact'atanui la'ixchaka'. 33 Chai mas na ists'istaca' para ju anu' alhistacnan lacapulach'in alacch'ak'anilh ju Pablo chai ju Silas junta ixlacmac'atsanicanta. Chai ju yuchi chai chux ju ix'alact'atanui lacachaka' ta'akpaxk'o. 34 Chai astan alack'ailhi'alh la'ixchaka' chai amavalh. Pus ju yuchi chai tachi chun ju ixtatanumanalh la'ixchaka' na ixtalhik'achanch ni ixtalhilaca'anta ju Jesús.
35 Chai acsni tunculh pus ju ucxtinin amalakachachilh ju ixpulasiyajni. Tajunich ju alhistacnanch lacapulach'in ni ca'alacmaxtulh ju Pablo chai ju Silas. Chach ta'ancha la'ixchaka'an. 36 Pus ju alhistacnan lacapulach'in quijunilh ju Pablo ju anu' chivinti. Junich:
―Ju ucxtinin quintajuni ni ma aclamaconauch. Pus ju chavai at'axt'ut'itch. A'inchit'itch. Jantu tu'u' alhamak'aninint'it.
37 Para ju Pablo ajunich ju pulasiyajni:
―Ju quijnan ict'aputek'ecantauch ju romanonin. Para ju uxijnan quintalakanekmanch la'ix'ucxlacapu'an ju lapanacni mas jantuca' xaquintak'asmatnin ju ucxtinin u alin ju quintalak'alhin quinc'an u jantu. Va yuchi ni quintat'alhnunch lacapulach'in. Pus ju chavai ja tanajun ni va sekch aquintamaxtuyan. Ca jantu. Chach taminchokolh is'akstu'an chai aquintamaxtun.
38 Pus ju pulasiyajni ta'anchokolh juninin ju xalack'ajin ucxtinin ju ani chivinti. Pus ju yu'unch na tatalhanalhch acsni tac'atsalh ni ix'alact'aputek'ecanta ju romanonin ju Pablo chaich ju Silas chai ni jantu tu'u' alhitajunicalh talak'alhin ju alhilakanekmacalh. 39 Pus ju xalack'ajin ucxtinin tamilh lacapulach'in. Tatapaininilh ju Pablo chai ju Silas ni catamac'acxanilh. Chai astan tamaxtulh lacapulach'in chai ajuni ni catataxtulh ju anuch lak'achak'an. 40 Pus ju Pablo chai ju Silas tataxtulh lacapulach'in. Ta'alh la'ixchaka' ju Lidia. Chai ju anch ajuni ju ixlhi'alak'avin'an ni jantu catamacaulh ju Jesús. Chai astan tataxtulh ju anuch lak'achak'an.