3
దావీదు కుమారులు
హెబ్రోను పట్టణంలో దావీదుకు కొందరు కుమారులు పుట్టారు. ఆ కుమారులు ఎవరనగా:
 
దావీదు మొదటి కుమారుడు అమ్నోను. అమ్నోను తల్లి పేరు అహీనోయము. ఆమె యెజ్రెయేలుకు చెందిన స్త్రీ,
రెండవ కుమారుని పేరు దానియేలు. అతని తల్లి పేరు అబీగయీలు. ఆమె కర్మేలుకు చెందినది.
మూడవ కుమారుడు అబ్షాలోము. తల్మయి కుమార్తెయగు మయకా అతని తల్లి. తల్మయి గెషూరుకు రాజు.
నాల్గవ కుమారుని పేరు అదోనీయా. అతని తల్లి పేరు హగ్గీతు.
ఐదవ కుమారుడు షెఫట్య. అతని తల్లి పేరు అబీటలు. ఆరవవాడు ఇత్రెయాము. ఇతని తల్లి దావీదు భార్య ఎగ్లా.
 
దావీదుకు ఈ ఆరుగురు కుమారులు హెబ్రోనులో జన్మించారు.
దావీదు అక్కడ ఏడు సంవత్సరాల ఆరు నెలలపాటు పాలించాడు. దావీదు యెరూషలేములో ముప్పదిమూడు సంవత్సరాలు రాజుగా ఉన్నాడు. దావీదుకు యెరూషలేములో పుట్టిన సంతానమెవరనగా:
 
బత్షెబకు నలుగురు సంతానం. వారు షిమ్యా, షోబాబు, నాతాను మరియు సొలొమోను. బత్షెబ అమ్మీయేలు కుమార్తె. 6-8 దావీదు యొక్క మరి తొమ్మండుదురు కుమారులు ఎవరనగా: ఇభారు, ఎలీషామా, ఎలీపేలెటు, నోగహు, నెపెగు, యాఫీయ, ఎలీషామా, ఎల్యాదా, ఎలీపేలెటు. వారంతా దావీదు కుమారులు. దావీదుకు ఇంకా దాసీ వలన కూడ కుమారులు కలిగారు. తామారు దావీదు కుమార్తె.
దావీదు తర్వాత యూదా రాజులు
10 సొలొమోను కుమారుడు రెహబాము. రెహబాము కుమారుడు అబీయా. అబీయా కుమారుడు ఆసా. ఆసా కుమారుడు యెహోషాపాతు. 11 యెహోషాపాతు కుమారుడు యెహోరాము. యెహోరాము కుమారుడు అహజ్యా. అహజ్యా కుమారుడు యోవాషు. 12 యోవాషు కుమారుడు అమజ్యా. అమజ్యా కుమారుడు అజర్యా. అజర్యా కుమారుడు యోతాము. 13 యోతాము కుమారుడు ఆహాజు. ఆహాజు కుమారుడు హిజ్కియా. హిజ్కియా కుమారుడు మనష్షే. 14 మనష్షే కుమారుడు ఆమోను. ఆమోను కుమారుడు యోషీయా.
15 యోషీయా కుమారులెవరనగా: యోహానాను మొదటి కుమారుడు. రెండవవాడు యెహోయాకీము. మూడవ కుమారుడు సిద్కియా. నాల్గవవాడు షల్లూము.
16 యెహోయాకీము సంతానంలో యెకొన్యా, అతని కుమారుడు: సిద్కియా, అతని కుమారుడు వున్నారు.* యెహోయాకీము … కుమారుడు వున్నారు దీనిని రెండు రకాలుగా వివరించవచ్చు మొదటిగా ఈ సిద్కియా యెహోయాకీము కుమారుడు మరియు యెకొన్యా సోదరుడు అనీ; రెండవదిగా ఈ సిద్కియా యెకొన్యా కుమారుడు మరియు యెహోయాకీము మనుమడు అని చెప్పవచ్చు.
యూదా బబలోను వశమైన పిమ్మట వున్న దావీదు కుటుంబం
17 యెహోయాకీను యెహోయాకీను యెకొన్యా, యెహోయాకీను ఇద్దరూ ఒక్కరే. ఒకే పేరును రెండు రకాలుగా రాయటం జరిగింది. బబలోనులో బందీ అయిన పిమ్మట యెకొన్యా సంతానం ఎవరనగా: షయల్తీయేలు, 18 మల్కీరాము, పెదాయా, షెనజ్జరు, యెకమ్యా, హోషామా మరియు నెదబ్యా.
19 పెదాయా కుమారులు జెరుబ్బాబెలు, షిమీ. జెరుబ్బాబెలు కుమారులు మెషుల్లాము, హనన్యా, షెలోమీతు మరియు వారి సహోదరి. 20 జెరుబ్బాబెలుకు ఐదుగురు కుమారులు. వారి పేర్లు: హషుబా, ఓహెలు, బెరెక్యా, హసద్యా మరియు యూషబెస్హెదు.
21 హనన్యా కుమారులు పెలట్యా, యెషయా, రెఫయా, అర్నాను, ఓబద్యా మరియు షెకన్యా. 21వ వచనము ఈ వచనంలో వున్న హెబ్రీ భాషను అర్థం చేసుకోవడం కష్టంగా వుంది.
22 షెకన్యా సంతతిలో షెమయా ఒకడు. షెమయాకు ఆరుగురు కుమారులు: వారు షెమయా, హట్టూషు, ఇగాలు బారియహు, నెయర్యా, షాపాతు.
23 నెయర్యాకు ముగ్గురు కుమారులు: వారు ఎల్యోయేనై, హిజ్కియా, అజీక్రాము.
24 ఎల్యోయేనై కుమారులు ఏడుగురు: వారు హోదవయా, ఎల్యాషీబు, పెలాయా, అక్కూబు, యోహానాను, దెలాయ్యా మరియు అనాని.

*3:16: యెహోయాకీము … కుమారుడు వున్నారు దీనిని రెండు రకాలుగా వివరించవచ్చు మొదటిగా ఈ సిద్కియా యెహోయాకీము కుమారుడు మరియు యెకొన్యా సోదరుడు అనీ; రెండవదిగా ఈ సిద్కియా యెకొన్యా కుమారుడు మరియు యెహోయాకీము మనుమడు అని చెప్పవచ్చు.

3:17: యెహోయాకీను యెకొన్యా, యెహోయాకీను ఇద్దరూ ఒక్కరే. ఒకే పేరును రెండు రకాలుగా రాయటం జరిగింది.

3:21: 21వ వచనము ఈ వచనంలో వున్న హెబ్రీ భాషను అర్థం చేసుకోవడం కష్టంగా వుంది.