In Páaḏéˀin Ta̖ˀnin John Ita̖ˀnannin
1
John ita̖ˀdoˀ i toˀwí In Tu̖u̖ kin nakhá̖wä́ˀiví̖ˀgeḏi
I toˀwí hä́nˀoe tsꞌanpáaḏébo nayiˀiví̖ˀgeḏi naaḏi wâyta̖ˀdoˀ, i-á in Tu̖u̖ kin nakhá̖wä̖́, heḏá in wówátsi napä̖yiˀi-ân namuu. Háa i natú̖ˀin gitꞌoe, heḏá naˀinbíˀpiyá nakeepóeḏí naˀinbí tséeḏíbo-á âypimûˀ, heḏá naˀinbí mandiḏá âytä̖ge. Nä́ˀi nawówátsipä̖yiˀiˀ nakeepóe ihayḏi âymûˀ, heḏá háa iví̖ˀgeḏi naˀin gihá̖hpóeˀi-á wé̖ˀgeˀin tꞌowa âytꞌôeˀoˀ. Nä́ˀi in wówátsi nahándepíˀin napä̖yiˀiví̖ˀgeḏi wâytu̖máa, i-á Yôesi Táḏá-áḏí naˀä́n, heḏá naˀinbíˀpiyá ipikeeyan. Háa âymûˀin heḏá háa ivíˀweḏi gitꞌoeˀindá un wáˀ wâytu̖máa, heḏânho un wáˀ únhanginpúwíḏí, heḏá undáḏí naˀindáḏí naˀinbí wówátsi wé̖ˀge âyhûuwíḏí. Heḏi taˀgendi Yôesi Táḏá-áḏí heḏá iví ay Jesus Christ-áḏí naˀinbí wówátsi âyhon. Heḏiho nä́ˀi hä̖ä̖wí i̖ˀgeḏi unbíˀpiyeˀ wâyta̖ˀdoˀ heḏânho un wáˀ tꞌä̖hkí híhchan bînmáˀve-íḏí.
Yôesi Táḏá-áḏí gimuuḏá háˀto ívítꞌaywó̖ˀkanhûuwí
Nä́ˀi híˀ nää wâytu̖kankhâymáaˀi-á Yôesi Táḏáví ay Jesus Christ-víˀweḏi gitꞌoeˀi namuu. Yôesi Táḏá-á wí kohthay waagiˀbá namuu, heḏá wáygé wänbo wíˀûnkhu̖u̖náhpí. Yôesi Táḏá-áḏí naˀinbí wówátsi âyhondi gitú̖ḏáhoˀ, hewänbo waˀ tꞌaywó̖ˀdi i̖ˀgebo gimändáhoˀ, ívíwänpihôeyóˀoˀ, heḏi khu̖u̖ eeḏi waagibá giyiḏi in taˀgen namuuˀindá wíˀâyhonpí. Hewänbo nakohthaynáˀ niˀge Yôesi Táḏá naˀä́n diwe giyiḏáhoˀ, unḏáḏí naˀindáḏí naˀinbí wówátsi wé̖ˀge gínmuu, heḏá iví ay Jesus-ví ûnpꞌoe ichꞌáaˀiḏá díˀowíḏiḏi naˀinbí tꞌaywó̖ˀdi tꞌä̖hkí dînyâaˀoˀ.
Naˀin wên tꞌaywó̖ˀnin wänbo wíˀâymáapí gin gitú̖ḏáho wíˀbo ívípihôeyóˀoˀ, heḏá naˀinbí píˀnä́ khóˀyé-á in taˀgendá wíˀâymáapí. Hewänbo Yôesi Táḏávíˀpiyeˀ ívítꞌaywó̖ˀdihä̖ä̖tsiˀandáhoˀ, iḏá naˀinbí tꞌaywó̖ˀdi gínmuuˀi dînˀowóyé-í, heḏi i yä̖ˀḏâapíkan ívíˀandiˀ dînyâaˀa̖mí, gá iví tu̖u̖ imä́gi waa iˀoḏân, heḏá i-á híwó̖ˀda̖ˀbá iˀoˀ. 10 Yôesi Táḏá ho natú̖ naˀin tꞌowa tꞌä̖hkí ívítꞌaywó̖ˀdoˀ, heḏiho wáymûu wänbo wíˀívítꞌaywó̖ˀnanpí gin gitú̖ḏáhoˀ, kindiḏá Yôesi Táḏá ihôeyóˀan waagibá gitû̖ˀ, heḏá iví híˀ naˀinbí píˀnä́ khóˀyé wíˀâymáapí.